107 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4261/2014

Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 173 - Ρυθμίσεις σχετικά με τα τυχερά παίγνια
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7
05 Μαΐου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 107
5 Μαΐου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4261
Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

α. Στο ενδέκατο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 3Α του άρθρου 28 του ν. 4002/2011 μετά τις λέξεις «δημόσιου τομέα» τίθενται οι λέξεις «και των διατάξεων που τον διέπουν». β. Στο δέκατο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 3Α του άρθρου 28 του ν. 4002/2011 διαγράφονται οι λέξεις «υποστηρίζεται διοικητικά και διαχειριστικά από τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Ε.Ε.Ε.Π., μέσω των οποίων». γ. Στο δέκατο τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 3Α του άρθρου 28 του ν. 4002/2011 πριν τη λέξη «οικονομική» προστίθεται η λέξη «διοικητική». ε. Το δέκατο έβδομο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 3Α του άρθρου 28 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «Η Επιτροπή Ελέγχου συντάσσει έως το τέλος Μαρτίου κάθε έτους απολογισμό, ο οποίος ελέγχεται από ορκωτό ελεγκτή.» στ. Στο δέκατο όγδοο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 3Α του άρθρου 28 του ν. 4002/2011 οι λέξεις «Η Ε.Ε.Ε.Π.» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Η Επιτροπή Ελέγχου» και οι λέξεις «για λογαριασμό της Επιτροπής» διαγράφονται. ζ. Μετά το δέκατο όγδοο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 3Α του άρθρου 28 του ν. 4002/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η Επιτροπή Ελέγχου ενεργεί στο όνομά της, είναι φορέας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και παρίσταται αυτοτελώς σε κάθε είδους δίκες».