107 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4261/2014

Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 179 - Ρυθμίσεις εκκρεμών θεμάτων των υπό εκκαθάριση πρώην θυγατρικών εταιριών της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
05 Μαΐου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 107
5 Μαΐου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4261
Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο εναπομένων εξοπλισμός των παραπάνω εταιριών που είναι χρήσιμος για την ανάπτυξη των σκοπών και δράσεων των επί μέρους κλάδων, όπως αυτοί εκπροσωπούνται στη μετοχική σύνθεση μέσω των συλλογικών τους οργανώσεων, είναι δυνατόν να παραχωρηθεί σε αυτούς για χρήση άνευ ανταλλάγματος με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατόπιν θετικής γνωμοδότησης της Διεύθυνσης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Προς το σκοπό αυτόν, οι ενδιαφερόμενοι κατά τα άνω συλλογικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν σχετικό αίτημα εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών στην παραπάνω Υπηρεσία, η οποία υποχρεούται να προβεί στην έκδοση της σχετικής εισήγησης εντός δεκαπέντε (15) ημερών. Σε περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον εκ μέρους των παραπάνω οργανώσεων, ο εξοπλισμός θεωρείται ως μικρής ή άνευ αξίας εφαρμοζομένων αναλογικά των προβλέψεων του τετάρτου εδαφίου της παραγράφου 15 του άρθρου 14Α του ν. 3429/2005, όπως ισχύει.