107 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4261/2014

Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Σ.Κ. ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Γ.Λ.Κ.
Άρθρο 175 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3086/2002
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
05 Μαΐου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 107
5 Μαΐου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4261
Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το άρθρο 25Α του ν. 3086/2002, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4170/2013, αντικαθίσταται ως εξής: «1. Με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., που εκδίδεται είτε με δική του πρωτοβουλία είτε ύστερα από αίτημα Υπουργείου, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή Αρχής, των οποίων η νομική υπηρεσία διεξάγεται από το Ν.Σ.Κ., ορίζονται δικηγορικές εταιρείες ή δικηγόροι στην αλλοδαπή είτε για την παροχή νομικών υπηρεσιών είτε ειδικότερα για τη δικαστική εκπροσώπηση του Κράτους ή των λοιπών ανωτέρω φορέων ενώπιον δικαστηρίων ή αρχών στην αλλοδαπή. 2. Η δαπάνη για την αμοιβή των υπηρεσιών των ανωτέρω δικηγορικών εταιρειών ή δικηγόρων και τα λοιπά έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον προϋπολογισμό του Υπουργείου ή του φορέα που ζητεί την παροχή νομικών υπηρεσιών ή για λογαριασμό του οποίου έγινε η ανάθεση από το Ν.Σ.Κ., στους οποίους και αποστέλλονται τα σχετικά παραστατικά και δικαιολογητικά πληρωμής για αναγνώριση, εκκαθάριση και πληρωμή. Σε περίπτωση που η σχετική δαπάνη αφορά σε υποθέσεις του ν. 4050/ 2012 η αναγνώριση, εκκαθάριση και πληρωμή της γίνεται κατά τις διατάξεις που εκάστοτε ισχύουν για τις δαπάνες του δημόσιου χρέους και βαρύνει τις αντίστοιχες πιστώσεις. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ορίζεται η εφαρμογή του προηγουμένου εδαφίου και για άλλες κατηγορίες υποθέσεων που ανακύπτουν από πράξεις δημόσιου δανεισμού και διαχείρισης του δημόσιου χρέους. Αμοιβές για τις οποίες κατά τον χρόνο έναρξης της ισχύος της παρούσας παραγράφου δεν έχει εκδοθεί εντολή πληρωμής εξοφλούνται κατά τα προηγούμενα εδάφια της παρούσας. 3. Οι δικηγορικές εταιρείες ή οι δικηγόροι υποχρεούνται να ενημερώνουν το Ν.Σ.Κ. για κάθε ενέργεια τους σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, καθώς και για το ύψος της οφειλόμενης για το συγκεκριμένο στάδιο αμοιβής, η οποία καταβάλλεται μετά το πέρας της σχετικής διαδικασίας. 4. Πριν από την άσκηση οποιουδήποτε ενδίκου βοηθήματος ή ενδίκου μέσου, καθώς και για τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς απαιτείται σχετική άδεια του Ν.Σ.Κ., η οποία χορηγείται, ύστερα από πρόταση της δικηγορικής εταιρείας ή του δικηγόρου. 5. Με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών, ύστερα από γνώμη του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., ορίζεται η διαδικασία και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.»