107 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4261/2014

Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Σ.Κ. ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Γ.Λ.Κ.
Άρθρο 175 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3086/2002
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
05 Μαΐου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 107
5 Μαΐου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4261
Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το άρθρο 11 του ν. 3086/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 του ν. 4170/2013, αντικαθίσταται ως εξής: «Η Γραμματεία του Ν.Σ.Κ. υπάγεται ως μονάδα απευθείας στον Πρόεδρο, διευθύνεται από Νομικό Σύμβουλο του Κράτους ή Πάρεδρο, που ορίζεται με απόφαση του Προέδρου και αποτελείται από τα Γραφεία: α) Σύνταξης και Αρχείου Πρακτικών του Ν.Σ.Κ., β) Διοίκησης και γ) Κυρίου Προσωπικού. Με απόφαση του Προέδρου στη Γραμματεία ορίζονται ως Γραμματέας και αναπληρωτής του δικαστικοί πληρεξούσιοι με τετραετή τουλάχιστον συνολική υπηρεσία. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων της Ολομέλειας και των Τμημάτων, των Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συμβουλίων του κυρίου προσωπικού και όπου αλλού προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Προϊστάμενοι των επιμέρους Γραφείων της Γραμματείας, τοποθετούνται διοικητικοί υπάλληλοι. Ο προϊστάμενος της Γραμματείας με πράξη του μπορεί να εξουσιοδοτήσει τον Γραμματέα και τους προϊσταμένους των Γραφείων της Γραμματείας για την υπογραφή εγγράφων κατ’ εντολή του.»