107 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4261/2014

Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 172 - Ρυθμίσεις του ν. 2971/2001
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
05 Μαΐου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 107
5 Μαΐου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4261
Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Υπόχρεοι να υποβάλουν την αίτηση της παραγράφου 1 είναι και όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα έχουν εγείρει αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου, με αίτημα την αναγνώριση ή επιδίκαση της κυριότητας του δημοσίου κτήματος που παρεμβάλλεται μεταξύ της επιχείρησής τους και του προς μίσθωση αιγιαλού, εφόσον δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση. Η υποβολή της αίτησης της παραγράφου 1 δεν συνιστά εξώδικη ομολογία αναγνώρισης κυριότητας υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Σε περίπτωση αμετάκλητης αναγνώρισης ή επιδίκασης της κυριότητας του δημοσίου κτήματος υπέρ των φυσικών ή νομικών προσώπων του προηγούμενου εδαφίου, το καταβληθέν προς την ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. μίσθωμα αποδίδεται από την εταιρεία στους δικαιούχους άτοκα.