195 Α' 2007

ΝΟΜΟΣ 3606/2007

Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 71 - Μεταβατικές διατάξεις
17 Αυγούστου 2007

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 195
17 Αυγούστου 2007

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3606
Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 71Μεταβατικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι διατάξεις που καταργούνται βάσει του άρθρου 85, περιλαμβανομένων και των περί αρμοδιότητας διατάξεων, εξακολουθούν να εφαρμόζονται για πράξεις και παραλείψεις που έχουν τελεσθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι που είναι διορισμένοι σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α΄), το οποίο καταργείται με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 85, λογίζεται ότι κατέχουν την πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας που προβλέπεται στο άρθρο 14 (α) για την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών της λήψης και διαβίβασης εντολών, εκτέλεσης εντολών, παροχής επενδυτικών συμβουλών και διαχείρισης χαρτοφυλακίου, εφόσον έχουν διορισθεί πριν την 30.6.1998 ή (β) για την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών της λήψης και διαβίβασης εντολών, εκτέλεσης εντολών και παροχής επενδυτικών συμβουλών, εφόσον έχουν διορισθεί μετά την 30.6.1998.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού ΑΕΠΕΥ και Ανώνυμες Χρηματιστηριακές Εταιρίες λογίζονται ότι έχουν άδεια λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 9 εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους αυτού και, εφόσον αυτό απαιτείται, οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση έγκρισης για την τροποποίηση του καταστατικού και της άδειας λειτουργίας τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και να προσαρμοσθούν στις διατάξεις του νόμου αυτού εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι γνωστοποιήσεις των άρθρων 12 έως 16 του ν. 2396/ 1996 οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί πριν την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού λογίζονται ως γνωστοποιήσεις των άρθρων 31 έως 33.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 εφαρμόζεται για τις οικονομικές χρήσεις που αρχίζουν μετά την 31.12.2007. −23

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Επόπτες ειδικής εκκαθάρισης οι οποίοι υπάγονταν στην περίπτωση της παραγράφου 10 του άρθρου 4α του ν. 1806/1988, η οποία είχε προστεθεί με την παράγραφο 2 του άρθρου 43 του ν. 3371/2005 και η οποία καταργείται με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 85 του νόμου αυτού, οφείλουν μέσα σε ένα (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού να υποβάλλουν την προβλεπόμενη στην παράγραφο 9 του άρθρου 22 αίτηση για την αντικατάσταση αυτών και των εκκαθαριστών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η εταιρία «Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.» και οι οργανωμένες αγορές αξιών και παραγώγων τις οποίες διαχειρίζεται η εταιρία «Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.» και οι οποίες έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 3371/2005, εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας λειτουργίας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 42 και την παράγραφο 2 του άρθρου 43 αντίστοιχα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η εταιρία «Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.» οφείλει να υποβάλει αίτηση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 15 του Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης, ο οποίος λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 3556/2007 (ΦΕΚ 91 Α΄), εντός δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων του άρθρου 26 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α΄) λαμβάνει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 43 εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Εξαιρείται της υποχρέωσης λήψης άδειας λειτουργίας διαχειριστή αγοράς, κατά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 42, η Τράπεζα της Ελλάδος.

Αθήνα, 17 Αυγούστου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
ΥΦΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γ. ΟΡΦΑΝΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του
Κράτους.