195 Α' 2007

ΝΟΜΟΣ 3606/2007

Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 86
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11
17 Αυγούστου 2007

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 195
17 Αυγούστου 2007

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3606
Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 3 το ευεργέτημα της ρύθμισης απόλυται εφόσον η υπόχρεη Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α. ή το Αθλητικό Σωματείο δεν καταβάλει τους φόρους που κατά τις ισχύουσες διατάξεις οφείλονται από αυτούς, καθώς και τους φόρους που παρακρατούνται, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους, καθώς επίσης και όταν δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις για καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, καταβολή του προβλεπόμενου στο άρθρο 9 παρ. 1 περ. β΄ του ν. 423/1976 ποσοστού 15% επί των ακαθάριστων εισπράξεων των αγώνων της στα εθνικά στάδια, όπου αυτοί τελούνται, καταβολή του προβλεπόμενου στο άρθρο 41 παρ. 4 του ν. 2725/1999, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3057/2002, ποσοστού 5% επί του αντιτίμου των εισιτηρίων της στα ασφαλιστικά ταμεία του αστυνομικού προσωπικού, καταβολή του προβλεπόμενου στο άρθρο 71 παρ. 3 περ. β΄ του ν. 2725/1999 ποσοστού 10% των καθαρών κατά χρήση εισπράξεων της εταιρείας από αγώνες, καθώς και για καταβολή του προβλεπόμενου στο άρθρο 33 παρ. 1 του ν. 2800/2000 (ΦΕΚ 247 Α΄) ποσοστού 10% επί των εσόδων τους από τα τηλεοπτικά δικαιώματα για τη μετάδοση των αγώνων τους στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Ο έλεγχος για την εκπλήρωση των παραπάνω υποχρεώσεων γίνεται ανά δίμηνο από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία συντάσσει σχετική έκθεση περί της απώλειας του ευεργετήματος της ρύθμισης για τους λόγους αυτούς και τη διαβιβάζει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Αθήνα, 17 Αυγούστου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
ΥΦΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γ. ΟΡΦΑΝΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του
Κράτους.