195 Α' 2007

ΝΟΜΟΣ 3606/2007

Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 85 - Καταργούμενες διατάξεις
17 Αυγούστου 2007

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 195
17 Αυγούστου 2007

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3606
Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 85Καταργούμενες διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Από την έναρξη ισχύος τoυ νόμου αυτού καταργούνται: (α) τα άρθρα 6α, 12 έως 16, 19 έως 23, 26, 27, 30 και 31 του ν. 3632/1928, (β) τα άρθρα 4, 6, 8, 12, 13, 14 και 17 του α.ν. 2341/ 1940, (γ) το άρθρο 12 του α.ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α΄), (δ) τα άρθρα 1, 3, 4, 4α, 4β, 6 έως 11, 13, 18, 20, 21, 22, 22α, 24 έως 28, 31, 33α, 36 και 37 του ν. 1806/1988, (ε) η παράγραφος 1 του άρθρου 61 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), (στ) το άρθρο 2 του ν. 1960/1991 (ΦΕΚ 123 Α΄), (ζ) τα άρθρα 60, 69, 71, 71Α του ν. 1969/1991, (η) τα άρθρα 1 έως 5 και 7 έως 9, 17 και 29 του ν. 2324/1995 (ΦΕΚ 146 Α΄), (θ) τα άρθρα 1 έως 31 του ν. 2396/1996, (ι) τα άρθρα 1 έως 14 και 16 έως 32, εκτός από τις διατάξεις που παραμένουν σε ισχύ και καταργούνται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού και 91 του ν. 2533/1997, (ια) οι παράγραφοι 2 και 6 του άρθρου 29 του ν. 2579/ 1998 (ΦΕΚ 31 Α΄), (ιβ) τα άρθρα 3, 5, 15 και 16 του ν. 2651/1998 (ΦΕΚ 248 Α΄), (ιγ) το άρθρο 15 παράγραφος 2 του ν. 2733/1999 (ΦΕΚ 155 Α΄), (ιδ) τα άρθρα 1, 2, 4 και 7 του ν. 2836/2000 (ΦΕΚ 168 Α΄), (ιε) τα άρθρα 1 έως 4 και 9 του ν. 3152/2003 (ΦΕΚ 152 Α΄), (ιστ) το άρθρο 54 του ν. 3371/2005, (ιζ) το άρθρο 29 του ν. 3556/2007.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του παρόντος νόμου καταργείται το άρθρο 15 του ν. 2533/1997.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Από τη θέση σε ισχύ της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που προβλέπεται στην παράγραφο 10 του άρθρου 25 καταργείται η Απόφαση ΥΠΕΘΟ 12263/Β.500/11.4.1997 (ΦΕΚ 340 Β΄).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Από τη θέση σε ισχύ της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την οποία εγκρίνεται ο Κανονισμός του Συστήματος Αξιών και σε κάθε περίπτωση δεκαοκτώ (18) μήνες μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 4 έως 7 του ν. 2471/1997 και οι παράγραφοι 1 έως 3 του άρθρου 5 και το άρθρο 5α του ν. 3152/2003.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 έως 7 του ν. 2471/1997 παύουν να ισχύουν με τη θέση σε ισχύ της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την οποία εγκρίνεται ο Κανονισμός του Συστήματος Αξιών και, σε κάθε περίπτωση, παύουν να ισχύουν δεκαοκτώ (18) μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Από τη θέση σε ισχύ της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την οποία εγκρίνεται ο Κανονισμός του Συστήματος Παραγώγων και σε κάθε περίπτωση δεκαοκτώ (18) μήνες μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται οι διατάξεις: (α) των παραγράφων 2 και 20 του άρθρου 1, της παραγράφου 2 του άρθρου 10, των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11, του άρθρου 21, των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 22, της παραγράφου 3 του άρθρου 24, των άρθρων 25 έως 30 του ν. 2533/1997 και (β) των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 5 του ν. 3152/ 2003.

Αθήνα, 17 Αυγούστου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
ΥΦΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γ. ΟΡΦΑΝΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του
Κράτους.