195 Α' 2007

ΝΟΜΟΣ 3606/2007

Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 85 - Καταργούμενες διατάξεις
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
17 Αυγούστου 2007

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 195
17 Αυγούστου 2007

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3606
Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Από την έναρξη ισχύος τoυ νόμου αυτού καταργούνται: (α) τα άρθρα 6α, 12 έως 16, 19 έως 23, 26, 27, 30 και 31 του ν. 3632/1928, (β) τα άρθρα 4, 6, 8, 12, 13, 14 και 17 του α.ν. 2341/ 1940, (γ) το άρθρο 12 του α.ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α΄), (δ) τα άρθρα 1, 3, 4, 4α, 4β, 6 έως 11, 13, 18, 20, 21, 22, 22α, 24 έως 28, 31, 33α, 36 και 37 του ν. 1806/1988, (ε) η παράγραφος 1 του άρθρου 61 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), (στ) το άρθρο 2 του ν. 1960/1991 (ΦΕΚ 123 Α΄), (ζ) τα άρθρα 60, 69, 71, 71Α του ν. 1969/1991, (η) τα άρθρα 1 έως 5 και 7 έως 9, 17 και 29 του ν. 2324/1995 (ΦΕΚ 146 Α΄), (θ) τα άρθρα 1 έως 31 του ν. 2396/1996, (ι) τα άρθρα 1 έως 14 και 16 έως 32, εκτός από τις διατάξεις που παραμένουν σε ισχύ και καταργούνται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού και 91 του ν. 2533/1997, (ια) οι παράγραφοι 2 και 6 του άρθρου 29 του ν. 2579/ 1998 (ΦΕΚ 31 Α΄), (ιβ) τα άρθρα 3, 5, 15 και 16 του ν. 2651/1998 (ΦΕΚ 248 Α΄), (ιγ) το άρθρο 15 παράγραφος 2 του ν. 2733/1999 (ΦΕΚ 155 Α΄), (ιδ) τα άρθρα 1, 2, 4 και 7 του ν. 2836/2000 (ΦΕΚ 168 Α΄), (ιε) τα άρθρα 1 έως 4 και 9 του ν. 3152/2003 (ΦΕΚ 152 Α΄), (ιστ) το άρθρο 54 του ν. 3371/2005, (ιζ) το άρθρο 29 του ν. 3556/2007.

Αθήνα, 17 Αυγούστου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
ΥΦΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γ. ΟΡΦΑΝΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του
Κράτους.