195 Α' 2007

ΝΟΜΟΣ 3606/2007

Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 86
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10
17 Αυγούστου 2007

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 195
17 Αυγούστου 2007

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3606
Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Οι επαγγελματικές ενώσεις ή σύνδεσμοι και οι αθλητικές ομοσπονδίες, που επικυρώνουν τις κατά παράβαση των δύο προηγούμενων παραγράφων ή της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 3262/2004, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του ν. 3479/2006 (ΦΕΚ 152 Α΄), συντελούμενες εγγραφές ή μετεγγραφές ή εκδίδουν τα αντίστοιχα δελτία αθλητικής ιδιότητας ή δέχονται στις διοργανώσεις τους Α.Α.Ε. που στερούνται του εκδιδόμενου από την Ε.Ε.Α. πιστοποιητικού συμμετοχής τιμωρούνται, για κάθε παράβαση, με το πρόστιμο και κατά τη διαδικασία επιβολής και είσπραξης που προβλέπονται στο άρθρο 77Α παρ. 6 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α΄), όπως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 24 του ν. 3057/2002 (ΦΕΚ 239 Α΄), και με κατ’ ελάχιστον πρόστιμο ύψους εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, επιφυλασσομένων των διατάξεων των άρθρων 28 παρ. 2 του ν. 2725/1999 και 29 παρ. 7 του ν. 3479/2006, τα δε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτών, τα οποία λαμβάνουν τις σχετικές αποφάσεις, εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμά τους, τούτου διαπιστουμένου κατά τη διαδικασία του άρθρου 3 παρ. 7 του ν. 2725/1999.

Αθήνα, 17 Αυγούστου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
ΥΦΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γ. ΟΡΦΑΝΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του
Κράτους.