195 Α' 2007

ΝΟΜΟΣ 3606/2007

Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
17 Αυγούστου 2007

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 195
17 Αυγούστου 2007

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3606
Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Άρθρο 49Γνωστοποίηση συναλλαγών και καταχώρηση στοιχείωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι ΑΕΠΕΥ οφείλουν να τηρούν στη διάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια, τα στοιχεία σχετικά με τις συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν διενεργήσει, είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό πελατών. Στην περίπτωση των συναλλαγών για λογαριασμό πελατών, τα αρχεία περιέχουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του πελάτη, καθώς και τις πληροφορίες που ζητούνται σύμφωνα με το ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 173 Α΄), για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι ΕΠΕΥ οι οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα ή λειτουργούν με υποκατάστημα στην Ελλάδα και εκτελούν συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά γνωστοποιούν τις συναλλαγές αυτές στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το ταχύτερο δυνατόν, και το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά οι οποίες διενεργήθηκαν εκτός οργανωμένης αγοράς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει ιδίως στοιχεία σχετικά με τα ονόματα, τους κωδικούς και τον αριθμό (όγκο) των χρηματοπιστωτικών μέσων που αγοράστηκαν ή πωλήθηκαν, την ημερομηνία και την ώρα εκτέλεσης των εντολών, τις τιμές των συναλλαγών και τα μέσα προσδιορισμού της ταυτότητας της ΕΠΕΥ που κατάρτισε τη συναλλαγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα Ι, πίνακας Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 1287/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (L 241/2.9.2006).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η γνωστοποίηση μπορεί να υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από την ίδια την ΕΠΕΥ, από τρίτον που ενεργεί για λογαριασμό της, από σύστημα αντιστοίχισης ή αναφοράς συναλλαγών εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και από την οργανωμένη αγορά ή τον ΠΜΔ, με τα συστήματα των οποίων ολοκληρώθηκε η συναλλαγή. Σε περίπτωση που οι συναλλαγές γνωστοποιούνται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απευθείας από οργανωμένη αγορά, ΠΜΔ ή σύστημα αντιστοίχισης ή αναφοράς συναλλαγών εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η ΕΠΕΥ απαλλάσσεται από την υποχρέωση της παραγράφου 2.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαβιβάζει τη γνωστοποίηση που λαμβάνει από υποκαταστήματα ΕΠΕΥ, οι οποίες έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος − μέλος, 4180− στην αρμόδια αρχή του κράτους − μέλους καταγωγής της ΕΠΕΥ, εκτός αν αυτές δηλώσουν ρητά ότι δεν επιθυμούν να λαμβάνουν τη γνωστοποίηση.

Άρθρο 50Γνωστοποίηση συστηματικού εσωτερικοποιητήΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι ΑΕΠΕΥ γνωστοποιούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την πρόθεσή τους να ενεργούν ως συστηματικοί εσωτερικοποιητές αναφέροντας τις μετοχές για τις οποίες θα ενεργούν με αυτή την ιδιότητα. Οι ΑΕΠΕΥ ενημερώνουν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όταν πρόκειται να μεταβληθούν τα στοιχεία που έχουν γνωστοποιήσει σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα πιστωτικά ιδρύματα που προτίθενται να ενεργούν ως συστηματικοί εσωτερικοποιητές γνωστοποιούν την πρόθεσή τους και στην Τράπεζα της Ελλάδος. Τα πιστωτικά ιδρύματα ενημερώνουν και την Τράπεζα της Ελλάδος όταν πρόκειται να μεταβληθούν τα στοιχεία που έχουν γνωστοποιήσει σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο.

Άρθρο 51Υποχρεώσεις προσυναλλακτικής διαφάνειας των συστηματικών εσωτερικοποιητώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι ΑΕΠΕΥ που δραστηριοποιούνται ως συστηματικοί εσωτερικοποιητές σε μετοχές που είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ανακοινώνουν δημόσια τιμές στις οποίες δεσμεύονται να καταρτίζουν συναλλαγές στις μετοχές αυτές. Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές επικαιροποιούν τακτικά την τιμή αυτή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η υποχρέωση της προηγούμενης παραγράφου ισχύει ως προς μετοχές για τις οποίες υπάρχει ρευστή αγορά. Προκειμένου περί μετοχών για τις οποίες δεν υπάρχει ρευστή αγορά, οι ΑΕΠΕΥ που διενεργούν συναλλαγές ως συστηματικοί εσωτερικοποιητές γνωστοποιούν τιμή στην οποία δεσμεύονται να καταρτίσουν συναλλαγές μόνο κατόπιν αιτήματος των πελατών τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές αποφασίζουν το μέγεθος (αριθμό μετοχών) ή τα μεγέθη για τα οποία ορίζουν τιμή ή τιμές, αντίστοιχα, στις οποίες δεσμεύονται να καταρτίζουν συναλλαγές αγοράς ή/και πώλησης. Το μέγεθος ή τα μεγέθη αυτά είναι ίσα ή μικρότερα από το σύνηθες μέγεθος συναλλαγών για την κατηγορία στην οποία ανήκει κάθε μετοχή. Οι τιμές πρέπει να αντανακλούν τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά για κάθε μετοχή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι υποχρεώσεις του άρθρου αυτού δεν ισχύουν για συναλλαγές των οποίων ο όγκος είναι μεγαλύτερος από το σύνηθες μέγεθος συναλλαγών της αγοράς.

Άρθρο 52Κατάταξη μετοχών με βάση το σύνηθες μέγεθος συναλλαγώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατατάσσει τις μετοχές σε κατηγορίες βάσει της μέσης αριθμητικής αξίας των εντολών που εκτελούνται στην αγορά για κάθε μετοχή. Το σύνηθες μέγεθος συναλλαγών για κάθε κατηγορία μετοχών είναι αντιπροσωπευτικό της μέσης αριθμητικής αξίας των εντολών που εκτελούνται στην αγορά για όλες τις μετοχές που περιλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τον υπολογισμό του συνήθους μεγέθους συναλλαγών, λαμβάνονται υπόψη για κάθε μετοχή όλες οι συναλλαγές που καταρτίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη μετοχή αυτή, εκτός από τις συναλλαγές των οποίων το μέγεθος είναι μεγαλύτερο από το κανονικό μέγεθος των συναλλαγών γι’ αυτή τη μετοχή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατατάσσει κάθε μετοχή, που είναι εισηγμένη σε οργανωμένη αγορά την οποία εποπτεύει και η οποία αποτελεί τη σημαντικότερη από άποψη ρευστότητας αγορά γι’ αυτή τη μετοχή, σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο αυτό. Η κατάταξη αναθεωρείται τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος και δημοσιοποιείται στους συμμετέχοντες στην αγορά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές ανακοινώνουν δημόσια τις τιμές και τα μεγέθη στα οποία δεσμεύονται να καταρτίζουν συναλλαγές σε τακτική και συνεχή βάση κατά τις κανονικές ώρες συναλλαγών τους, με τρόπο εύκολα προσιτό στους άλλους συμμετέχοντες στην αγορά και υπό εύλογους εμπορικούς όρους. Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές μπορούν να επικαιροποιούν ανά πάσα στιγμή τις τιμές και τα μεγέθη στα οποία δεσμεύονται να καταρτίσουν συναλλαγές. Κατ’ εξαίρεση οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές μπορούν, εφόσον διαμορφώνονται εξαιρετικές συνθήκες στην αγορά, να ανακαλούν τις τιμές και τα μεγέθη στα οποία δεσμεύονται να καταρτίσουν συναλλαγές.

Άρθρο 53Κατάρτιση συναλλαγών από συστηματικούς εσωτερικοποιητέςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές εκτελούν στην ανακοινωθείσα, κατά το χρονικό σημείο λήψης κάθε εντολής, τιμή τις εντολές που λαμβάνουν από τους ιδιώτες πελάτες τους σε μετοχές αναφορικά με τις οποίες λειτουργούν ως συστηματικοί εσωτερικοποιητές, τηρώντας παράλληλα τις διατάξεις του άρθρου 27.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές εκτελούν στην ανακοινωθείσα, κατά το χρονικό σημείο λήψης της εντολής, τιμή τις εντολές που λαμβάνουν από τους επαγγελματίες πελάτες τους σε μετοχές αναφορικά με τις οποίες λειτουργούν ως συστηματικοί εσωτερικοποιητές. Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές μπορούν σε δικαιολογημένες περιπτώσεις να εκτελούν τις εντολές που λαμβάνουν από επαγγελματίες πελάτες σε καλύτερη τιμή εφόσον: (α) η τιμή αυτή κείται εντός δημοσιευμένου εύρους που δεν απέχει από τις συνθήκες της αγοράς και (β) οι εντολές έχουν μεγαλύτερο μέγεθος από το μέγεθος των εντολών που δίνουν κατά κανόνα οι ιδιώτες επενδυτές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές μπορούν να εκτελούν τις εντολές που λαμβάνουν από επαγγελματίες πελάτες σε διαφορετικές τιμές από αυτές που ανακοινώνουν σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 52 χωρίς να συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη παράγραφο προκειμένου περί σύνθετων συναλλαγών που περιλαμβάνουν την εκτέλεση επί μέρους πράξεων επί περισσότερων κινητών αξιών ή προκειμένου περί εντολών που υπόκεινται σε άλλους όρους από την τρέχουσα τιμή της αγοράς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού: (α) Σε περίπτωση που: (αα) η μοναδική τιμή που έχει ανακοινώσει δημόσια ο συστηματικός εσωτερικοποιητής, ή, αν έχει ανακοινώσει περισσότερες τιμές, η καΦΕΚ 4180−17 λύτερη τιμή του είναι για μέγεθος μικρότερο από το σύνηθες μέγεθος συναλλαγών και (ββ) ο συστηματικός εσωτερικοποιητής λάβει από έναν πελάτη εντολή για μεγαλύτερο μέγεθος από το μέγεθος της μοναδικής ή της καλύτερης τιμής του, αλλά μικρότερο από το σύνηθες μέγεθος των συναλλαγών, τότε ο συστηματικός εσωτερικοποιητής μπορεί να αποφασίσει να εκτελέσει και το τμήμα της εντολής που υπερβαίνει το μέγεθος για το οποίο έχει ορίσει τιμή, στην ίδια τιμή που έχει ανακοινώσει. (β) Σε περίπτωση που ο συστηματικός εσωτερικοποιητής, ο οποίος ανακοινώνει δημόσια τιμές για διαφορετικά μεγέθη συναλλαγών, λάβει εντολή για μέγεθος που κυμαίνεται μεταξύ των μεγεθών για τα οποία έχει ανακοινώσει τιμή και επιλέξει να την εκτελέσει, καταρτίζει τη συναλλαγή σε μία από τις τιμές που έχει ανακοινώσει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές μπορούν να επιλέγουν, βάσει της εμπορικής τους πολιτικής και με τρόπο αντικειμενικό που να μην δημιουργεί διακρίσεις, τους επενδυτές στους οποίους δίνουν πρόσβαση στις τιμές που ανακοινώνουν, εφαρμόζοντας σαφή πρότυπα διαχείρισης της πρόσβασης. Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές μπορούν να αρνούνται να συνάψουν εμπορικές σχέσεις με επενδυτές, ή να τις διακόπτουν, βάσει εμπορικών κριτηρίων, όπως η πιστοληπτική ικανότητα του επενδυτή, ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου και ο τελικός διακανονισμός της συναλλαγής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Για να περιορίζεται ο κίνδυνος έκθεσης σε πολλαπλές συναλλαγές με τον ίδιο πελάτη, οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές μπορούν να θέτουν, με τρόπο που να μην δημιουργεί διακρίσεις, όρια στον αριθμό των συναλλαγών του ίδιου πελάτη που αναλαμβάνουν να εκτελέσουν υπό τους όρους που ανακοινώνουν. Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές μπορούν, με τρόπο που να μην δημιουργεί διακρίσεις και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28, να περιορίζουν το συνολικό αριθμό ταυτόχρονων συναλλαγών διαφορετικών πελατών, μόνο σε περίπτωση που ο αριθμός ή ο όγκος των εντολών που λαμβάνουν από τους πελάτες υπερβαίνει σημαντικά τα κανονικά επίπεδα.

Άρθρο 54Υποχρεώσεις μετασυναλλακτικής διαφάνειας για συναλλαγές εκτός οργανωμένης αγοράς ή ΠΜΔΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι ΑΕΠΕΥ που καταρτίζουν για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό πελατών τους εκτός οργανωμένης αγοράς ή ΠΜΔ συναλλαγές σε μετοχές εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά δημοσιοποιούν κατ’ ελάχιστον τον όγκο και την τιμή των συναλλαγών τους και το χρονικό σημείο κατάρτισής τους. Τα στοιχεία αυτά δημοσιοποιούνται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο χρόνο κατάρτισης κάθε συναλλαγής, υπό εύλογους εμπορικούς όρους και με τρόπο εύκολα προσιτό στους λοιπούς συμμετέχοντες στην αγορά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1 και οι προθεσμίες εντός των οποίων αυτές δημοσιοποιούνται πρέπει να είναι σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 57. Εάν επιτρέπεται, βάσει των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 57, η χρονική μετάθεση της δημοσιοποίησης των στοιχείων για ορισμένες κατηγορίες συναλλαγών σε μετοχές, η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται και στις συναλλαγές που διενεργούνται εκτός οργανωμένων αγορών ή ΠΜΔ.

Άρθρο 55Έλεγχος της συμμόρφωσης με τους κανόνες του ΠΜΔ ή της οργανωμένης αγοράς

Οι ΑΕΠΕΥ και οι διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται ΠΜΔ ή οργανωμένη αγορά: (α) δημιουργούν και εφαρμόζουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς και διαδικασίες σχετικά με το συγκεκριμένο ΠΜΔ ή την οργανωμένη αγορά για την τακτική παρακολούθηση της συμμόρφωσης των χρηστών με τους κανόνες τους, (β) παρακολουθούν τις συναλλαγές, που καταρτίζονται από τους χρήστες τους μέσω των συστημάτων τους, προκειμένου να εντοπίζονται οι παραβάσεις των κανόνων τους, οι ανώμαλες συνθήκες διαπραγμάτευσης και οι συμπεριφορές που ενδέχεται να συνιστούν κατάχρηση της αγοράς, (γ) αναφέρουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις σημαντικές παραβάσεις των κανόνων τους, τις ανώμαλες συνθήκες διαπραγμάτευσης και τις συμπεριφορές που ενδέχεται να συνιστούν κατάχρηση της αγοράς και (δ) διαβιβάζουν χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις σχετικές πληροφορίες για τη διερεύνηση των περιπτώσεων κατάχρησης της αγοράς και παρέχουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε συνδρομή για τη διερεύνηση των περιπτώσεων κατάχρησης της αγοράς που έχουν επιχειρηθεί στα συστήματά τους ή μέσω αυτών.

Άρθρο 56Υποχρεώσεις προσυναλλακτικής διαφάνειας για τους ΠΜΔ και τις οργανωμένες αγορέςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι ΑΕΠΕΥ και οι διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται ΠΜΔ ή οργανωμένη αγορά οφείλουν να δημοσιοποιούν κατ’ ελάχιστο τις τρέχουσες τιμές προσφοράς και ζήτησης και το βάθος του συναλλακτικού ενδιαφέροντος στις τιμές που ανακοινώνονται μέσω των συστημάτων τους για μετοχές εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να τίθενται στη διάθεση του κοινού υπό εύλογους εμπορικούς όρους και συνεχώς κατά τις κανονικές ώρες συναλλαγών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διαχειριστές οργανωμένης αγοράς μπορούν, υπό εύλογους εμπορικούς όρους και κατά τρόπο που δεν δημιουργεί διακρίσεις, να επιτρέπουν στις ΑΕΠΕΥ, οι οποίες υποχρεούνται να δημοσιοποιούν τις συναλλαγές τους επί μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 51, την πρόσβαση στα μέσα που χρησιμοποιούν για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της παραγράφου 1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να απαλλάσσονται οι ΑΕΠΕΥ ή οι διαχειριστές της αγοράς που διαχειρίζονται ΠΜΔ ή οργανωμένη αγορά από την υποχρέωση να ανακοινώνουν δημόσια τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 στοιχεία, ανάλογα με το μοντέλο αγοράς ή το είδος και το μέγεθος της εντολής και ιδίως προκειμένου περί συναλλαγών μεγάλης κλίμακας σε σύγκριση με το κανονικό μέγεθος της αγοράς για τη συγκεκριμένη μετοχή ή τύπο μετοχής. 4180−

Άρθρο 57Υποχρεώσεις μετασυναλλακτικής διαφάνειας για τους ΠΜΔ και τις οργανωμένες αγορέςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι ΑΕΠΕΥ και οι διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται ΠΜΔ ή οργανωμένη αγορά οφείλουν να δημοσιοποιούν τουλάχιστον την τιμή, τον όγκο και το χρόνο των συναλλαγών που εκτελούνται στα πλαίσια των συστημάτων τους σε μετοχές εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά. Τα στοιχεία αυτά δημοσιοποιούνται υπό εύλογους εμπορικούς όρους και, όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο χρόνο κατάρτισης κάθε συναλλαγής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η υποχρέωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν ισχύει για συναλλαγές που εκτελούνται σε ΠΜΔ και δημοσιοποιούνται στα πλαίσια των συστημάτων οργανωμένης αγοράς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι διαχειριστές οργανωμένης αγοράς μπορούν, υπό εύλογους εμπορικούς όρους και κατά τρόπο που δεν δημιουργεί διακρίσεις, να επιτρέπουν στις ΑΕΠΕΥ, οι οποίες υποχρεούνται να δημοσιοποιούν τις συναλλαγές τους επί μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 54, την πρόσβαση στα μέσα που χρησιμοποιούν για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της παραγράφου 1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί με απόφασή του να επιτρέπει στις ΑΕΠΕΥ ή τους διαχειριστές της αγοράς που διαχειρίζονται ΠΜΔ ή οργανωμένη αγορά να μεταθέτουν χρονικά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των συναλλαγών ανάλογα με τον τύπο ή τον όγκο τους και ιδίως τις συναλλαγές μεγάλου όγκου σε σύγκριση με τον κανονικό όγκο των συναλλαγών στη συγκεκριμένη μετοχή ή στην κατηγορία μετοχών. Ο τρόπος μετάθεσης της δημοσιοποίησης των στοιχείων των συναλλαγών εγκρίνεται εκ των προτέρων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ανακοινώνεται στους συμμετέχοντες στην αγορά και στο επενδυτικό κοινό.

Άρθρο 58Διατάξεις για τα συστήματα κεντρικού αντισυμβαλλομένου, εκκαθάρισης ή διακανονισμούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι ΕΠΕΥ και οι διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται ΠΜΔ ή οργανωμένη αγορά μπορούν να συνάπτουν με κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, φορέα εκκαθάρισης, ή σύστημα διακανονισμού που είναι εγκατεστημένο στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος − μέλος κατάλληλες συμφωνίες για την εκκαθάριση ή το διακανονισμό ορισμένων ή όλων των συναλλαγών που διενεργούν οι συμμετέχοντες στα πλαίσια των συστημάτων τους. Η εκκαθάριση των συναλλαγών που καταρτίζονται σε ΠΜΔ ή σε οργανωμένη αγορά ολοκληρώνεται το αργότερο μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την κατάρτισή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να αντιταχθεί στη χρήση κεντρικού αντισυμβαλλομένου, φορέα εκκαθάρισης ή συστήματος διακανονισμού που είναι εγκατεστημένο στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος − μέλος, μόνο σε περίπτωση που αυτό είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του συγκεκριμένου ΠΜΔ ή της οργανωμένης αγοράς, και λαμβανομένων υπόψη των οριζόμενων στην παράγραφο 2 του άρθρου 34 προϋποθέσεων για τα συστήματα διακανονισμού. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει υπόψη την επίβλεψη του συστήματος εκκαθάρισης και διακανονισμού που ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος ή άλλη αρμόδια αρχή, ως επιβλέπουσα τα συστήματα εκκαθάρισης και διακανονισμού.

Αθήνα, 17 Αυγούστου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
ΥΦΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γ. ΟΡΦΑΝΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του
Κράτους.