195 Α' 2007

ΝΟΜΟΣ 3606/2007

Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
17 Αυγούστου 2007

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 195
17 Αυγούστου 2007

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3606
Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Άρθρο 65Υποχρέωση συνεργασίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές των κρατών − μελών, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρέχει συνδρομή στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών − μελών, ιδίως με την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία στο πλαίσιο ερευνών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ορίζεται ως η αρμόδια αρχή επικοινωνίας για να λαμβάνει αιτήσεις ανταλλαγής πληροφοριών ή συνεργασίας για τους σκοπούς του Πρώτου Μέρους του νόμου αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην περίπτωση όπου, οργανωμένη αγορά, η οποία έχει εγκαταστήσει μηχανισμούς στην Ελλάδα, έχει αποκτήσει ουσιώδη σημασία για τη λειτουργία της αγοράς κινητών αξιών και την προστασία των επενδυτών, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η αρμόδια αρχή του κράτους − μέλους καταγωγής της οργανωμένης αγοράς συνάπτουν ανάλογες συμφωνίες συνεργασίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει τα αναγκαία διοικητικά και οργανωτικά μέτρα για τη διευκόλυνση της συνδρομής που προβλέπεται στην παράγραφο 1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της για τους σκοπούς της συνεργασίας, ακόμα και σε περιπτώσεις στις οποίες η υπό έρευνα συμπεριφορά δεν αποτελεί παράβαση των κανόνων που ισχύουν στην Ελλάδα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει βάσιμες υπόνοιες ότι πράξεις αντίθετες προς το νόμο αυτόν διαπράττονται ή έχουν διαπραχθεί στο έδαφος άλλου κράτους − μέλους από επιχειρήσεις που δεν υπόκεινται στην εποπτεία της, γνωστοποιεί το γεγονός αυτό με το λεπτομερέστερο δυνατό τρόπο στην αρμόδια αρχή του άλλου κράτους − μέλους προκειμένου να λάβει εκείνη τα κατάλληλα μέτρα. Η παράγραφος αυτή δεν θίγει τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Εάν η αρμόδια αρχή άλλου κράτους − μέλους γνωστοποιήσει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ότι πράξεις αντίθετες προς νόμο που ενσωματώνει την Οδηγία 2004/39/ΕΚ διαπράττονται ή έχουν διαπραχθεί στο έδαφός του από επιχειρήσεις που δεν υπόκεινται στην εποπτεία της, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα και ενημερώνει τη εν λόγω αρμόδια αρχή για τα αποτελέσματα των τυχόν ενεργειών της και, στο μέτρο του δυνατού, για τις κυριότερες ενδιάμεσες εξελίξεις.

Άρθρο 66Συνεργασία σε δραστηριότητες εποπτείαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ζητήσει τη συνεργασία της αρμόδιας αρχής άλλου κράτους − μέλους κατά τη διενέργεια έρευνας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ζητήσει από ΕΠΕΥ, που αποτελούν εξ αποστάσεως μέλη οργανωμένης αγοράς, οποιοδήποτε στοιχείο κρίνει απαραίτητο και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια αρχή του κράτους − μέλους καταγωγής του εξ αποστάσεως μέλους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όταν λαμβάνει από αρμόδια αρχή άλλου κράτους − μέλους αίτημα για επιτόπια εξακρίβωση ή έρευνα: (α) προβαίνει η ίδια στην έρευνα, ή (β) επιτρέπει στην αιτούσα αρχή να πραγματοποιήσει η ίδια την εξακρίβωση ή έρευνα, ή (γ) αναθέτει σε ορκωτό λογιστή ή εμπειρογνώμονα τη διενέργεια της εν λόγω εξακρίβωσης ή έρευνας. −21

Άρθρο 67Ανταλλαγή πληροφοριώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανταλλάσσει αμέσως όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων των αρμόδιων αρχών των κρατών − μελών. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί κατά την παροχή των πληροφοριών σε άλλη αρμόδια αρχή να ορίζει ότι οι πληροφορίες που παρέχει σύμφωνα με το Πρώτο Μέρος μπορούν να γνωστοποιηθούν μόνο ύστερα από τη ρητή συναίνεσή της και αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους έχει δώσει τη συγκατάθεσή της. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να διαβιβάζει τις πληροφορίες που λαμβάνει σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 65 στην Τράπεζα της Ελλάδος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αρμόδιες αρχές, οι φορείς, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία διαβιβάζονται εμπιστευτικές πληροφορίες, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού ή σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 70, μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν μόνο κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ιδίως: (α) για να εξακριβώσουν εάν πληρούνται οι όροι ανάληψης της δραστηριότητας από τις ΕΠΕΥ και να διευκολύνουν, σε μη ενοποιημένη ή σε ενοποιημένη βάση, τον έλεγχο των όρων άσκησης αυτής της δραστηριότητας, ειδικά όσον αφορά τις απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας, τη διοικητική και λογιστική οργάνωση και τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, (β) για να ελέγξουν την καλή λειτουργία των τόπων διαπραγμάτευσης, (γ) για να επιβάλουν κυρώσεις, (δ) στο πλαίσιο διοικητικής προσφυγής κατά απόφασης αρμόδιας αρχής, (ε) σε δικαστικές διαδικασίες αστικής, ποινικής ή διοικητικής φύσεως ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων, ή (στ) στη διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης των καταγγελιών των επενδυτών που προβλέπεται στο άρθρο 62.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα άρθρα 63, 67 και 70 δεν εμποδίζουν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να διαβιβάζει στην Τράπεζα της Ελλάδος, όταν ενεργεί υπό την ιδιότητα της νομισματικής αρχής, στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και, κατά περίπτωση, σε άλλες δημόσιες αρχές επιφορτισμένες με την εποπτεία των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού, εμπιστευτικές πληροφορίες που προορίζονται για την εκπλήρωση της αποστολής τους. Οι εν λόγω αρχές ή φορείς δεν εμποδίζονται να διαβιβάζουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις πληροφορίες που ενδέχεται να χρειασθεί η τελευταία για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων που προβλέπει ο νόμος αυτός.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος μπορεί να καθορίζονται τα στοιχεία και οι πληροφορίες που πρέπει να της υποβάλλουν οι ΕΠΕΥ προκειμένου να ασκεί αποτελεσματικά τη νομισματική και συναλλαγματική πολιτική, η διαδικασία παροχής των στοιχείων και πληροφοριών αυτών, καθώς και κάθε άλλο ειδικό θέμα και στοιχεία και πληροφορίες κρίνει απαραίτητα για τη διευκόλυνση της άσκησης των αρμοδιοτήτων της ως νομισματικής αρχής. Η Τράπεζα της Ελλάδος τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο για όλες τις πληροφορίες και όλα τα στοιχεία που περιέρχονται σε γνώση της σύμφωνα με την προηγούμενη και την παρούσα παράγραφο.

Άρθρο 68Άρνηση συνεργασίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί, παρά την υποβολή αίτησης αρμόδιας αρχής άλλου κράτους − μέλους για συνεργασία σε έρευνα, σε επιτόπια εξακρίβωση ή σε άλλη δραστηριότητα εποπτείας σύμφωνα με το άρθρο 66 ή για την ανταλλαγή πληροφοριών του άρθρου 67, να αρνηθεί την ανταλλαγή πληροφοριών και κάθε ενέργεια που προβλέπεται στο άρθρο 66 εάν: (α) η έρευνα ή η ανταλλαγή πληροφοριών ενδέχεται να προσβάλει την κυριαρχία, την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη της Ελλάδος, (β) έχει ήδη κινηθεί δικαστική διαδικασία για τα ίδια πραγματικά περιστατικά και κατά των ιδίων προσώπων ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων, (γ) έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση ελληνικού δικαστηρίου για τα ίδια πρόσωπα και για τα ίδια πραγματικά περιστατικά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στις περιπτώσεις άρνησης η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει λεπτομερώς την αιτούσα αρμόδια αρχή για την εκκρεμή δικαστική διαδικασία ή απόφαση που έχει εκδοθεί.

Άρθρο 69Αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τη λήψη προληπτικών μέτρωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαπιστώσει ότι ΕΠΕΥ που ασκεί δραστηριότητες στην Ελλάδα υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ή ότι ΕΠΕΥ που έχει υποκατάστημα στην Ελλάδα παραβαίνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του νόμου αυτού, οι οποίες όμως δεν εμπίπτουν στις διατάξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 32, ενημερώνει σχετικά την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής. Εάν, παρά τα μέτρα που λαμβάνει η αρμόδια αρχή του κράτους − μέλους καταγωγής ή εφόσον τα μέτρα αυτά αποδειχθούν ανεπαρκή, η ΕΠΕΥ συνεχίζει να ενεργεί με τρόπο που είναι σαφώς επιζήμιος για τα συμφέροντα των επενδυτών ή για την εύρυθμη λειτουργία των αγορών στην Ελλάδα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αφού ενημερώσει την αρμόδια αρχή του κράτους − μέλους καταγωγής, λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα που είναι αναγκαία για να προστατεύσει τους επενδυτές και να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία των αγορών. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται η δυνατότητα να απαγορεύει στις ΕΠΕΥ τη διενέργεια συναλλαγών στην Ελλάδα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαπιστώσει ότι ΕΠΕΥ η οποία διατηρεί υποκατάστημα στην Ελλάδα παραβαίνει τη νομοθεσία για την κεφαλαιαγορά που ισχύει στην Ελλάδα, απαιτεί από την ΕΠΕΥ να παύσει την παράνομη συμπεριφορά. Εάν η ΕΠΕΥ δεν συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι η ΕΠΕΥ θα παύσει την παράνομη συμπεριφορά, ενημερώνοντας σχετικά την αρμόδια αρχή του κράτους − μέλους καταγωγής. Εάν, παρά τα μέτρα που έλαβε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η ΕΠΕΥ συνεχίζει να παραβιάζει τις διατάξεις για την κεφαλαιαγορά που ισχύουν στην Ελλάδα, η Επιτροπή 4180− Κεφαλαιαγοράς μπορεί, αφού ενημερώσει την αρμόδια αρχή του κράτους − μέλους καταγωγής, να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να εμποδίσει ή να επιβάλλει κυρώσεις για την παράνομη συμπεριφορά και, καθόσον είναι απαραίτητο, να εμποδίσει την ΕΠΕΥ να διεξάγει τυχόν περαιτέρω συναλλαγές στην Ελλάδα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως η αρμόδια αρχή του κράτους − μέλους υποδοχής οργανωμένης αγοράς ή ΕΠΕΥ που λειτουργεί ΠΜΔ, διαπιστώσει ότι η εν λόγω οργανωμένη αγορά ή ΕΠΕΥ παραβαίνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του νόμου αυτού, ενημερώνει σχετικά την αρμόδια αρχή του κράτους − μέλους καταγωγής της οργανωμένης αγοράς ή της ΕΠΕΥ. Εάν, παρά τα μέτρα που λαμβάνει η αρμόδια αρχή του κράτους − μέλους καταγωγής ή εφόσον τα μέτρα αυτά αποδειχθούν ανεπαρκή, η οργανωμένη αγορά ή η ΕΠΕΥ συνεχίζει να ενεργεί με τρόπο που είναι σαφώς επιζήμιος για τα συμφέροντα των επενδυτών ή για την εύρυθμη λειτουργία των αγορών στην Ελλάδα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αφού ενημερώσει την αρμόδια αρχή του κράτους − μέλους καταγωγής, μπορεί να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα που είναι αναγκαία για να προστατεύσει τους επενδυτές και να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία των αγορών. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται η δυνατότητα να απαγορεύεται στις οργανωμένες αγορές ή στις ΕΠΕΥ να παρέχουν πρόσβαση στους μηχανισμούς τους σε μέλη εξ αποστάσεως εγκατεστημένα στην Ελλάδα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αμέσως για τα μέτρα που λαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο αυτό. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποιεί και στην ενδιαφερόμενη ΕΠΕΥ ή οργανωμένη αγορά τα μέτρα τα οποία λαμβάνει σύμφωνα με αυτό το άρθρο και αφορούν σε κυρώσεις ή περιορισμό των δραστηριοτήτων τους.

Άρθρο 70Ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτες χώρεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να συνάπτει συμφωνίες συνεργασίας για την ανταλλαγή πληροφοριών με τις αρμόδιες αρχές τρίτων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης κρατών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους εφόσον οι πληροφορίες που ανακοινώνονται καλύπτονται από εγγυήσεις επαγγελματικού απορρήτου τουλάχιστον ισοδύναμες με αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 63 του νόμου αυτού. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α΄).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να συνάπτει συμφωνίες συνεργασίας για την ανταλλαγή πληροφοριών με αρμόδιες αρχές τρίτων κρατών, φορείς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα τρίτων κρατών που είναι υπεύθυνα για: (α) την εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, άλλων χρηματοπιστωτικών φορέων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και χρηματαγορών, (β) την εκκαθάριση και πτώχευση ΕΠΕΥ και παρόμοιες διαδικασίες, (γ) τη διεξαγωγή των εκ του νόμου ελέγχων των λογαριασμών ΕΠΕΥ και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, πιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων, κατά την εκτέλεση των εποπτικών τους λειτουργιών, ή εκείνα που διαχειρίζονται συστήματα αποζημίωσης, κατά την εκτέλεση των λειτουργιών τους, (δ) την εποπτεία των φορέων που υπεισέρχονται στην εκκαθάριση και πτώχευση ΕΠΕΥ και σε παρόμοιες διαδικασίες, (ε) την εποπτεία προσώπων επιφορτισμένων με τη διεξαγωγή των εκ του νόμου ελέγχων των λογαριασμών ΕΠΕΥ και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, πιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων, μόνο εφόσον οι πληροφορίες που ανακοινώνονται καλύπτονται από εγγυήσεις επαγγελματικού απορρήτου τουλάχιστον ισοδύναμες με τις προβλεπόμενες στο άρθρο 63 του νόμου αυτού. Η ανταλλαγή πληροφοριών γίνεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των εν λόγω αρχών, φορέων ή φυσικών ή νομικών προσώπων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Εάν οι πληροφορίες προέρχονται από άλλο κράτος − μέλος ή από τρίτο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης κράτος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποιεί αυτές σε αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών μόνο μετά από ρητή συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής που τις διαβίβασε και, κατά περίπτωση, μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους συμφώνησε η αρχή αυτή.

Αθήνα, 17 Αυγούστου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
ΥΦΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γ. ΟΡΦΑΝΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του
Κράτους.