195 Α' 2007

ΝΟΜΟΣ 3606/2007

Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Άρθρο 53 - Κατάρτιση συναλλαγών από συστηματικούς εσωτερικοποιητές
17 Αυγούστου 2007

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 195
17 Αυγούστου 2007

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3606
Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 53Κατάρτιση συναλλαγών από συστηματικούς εσωτερικοποιητέςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές εκτελούν στην ανακοινωθείσα, κατά το χρονικό σημείο λήψης κάθε εντολής, τιμή τις εντολές που λαμβάνουν από τους ιδιώτες πελάτες τους σε μετοχές αναφορικά με τις οποίες λειτουργούν ως συστηματικοί εσωτερικοποιητές, τηρώντας παράλληλα τις διατάξεις του άρθρου 27.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές εκτελούν στην ανακοινωθείσα, κατά το χρονικό σημείο λήψης της εντολής, τιμή τις εντολές που λαμβάνουν από τους επαγγελματίες πελάτες τους σε μετοχές αναφορικά με τις οποίες λειτουργούν ως συστηματικοί εσωτερικοποιητές. Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές μπορούν σε δικαιολογημένες περιπτώσεις να εκτελούν τις εντολές που λαμβάνουν από επαγγελματίες πελάτες σε καλύτερη τιμή εφόσον: (α) η τιμή αυτή κείται εντός δημοσιευμένου εύρους που δεν απέχει από τις συνθήκες της αγοράς και (β) οι εντολές έχουν μεγαλύτερο μέγεθος από το μέγεθος των εντολών που δίνουν κατά κανόνα οι ιδιώτες επενδυτές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές μπορούν να εκτελούν τις εντολές που λαμβάνουν από επαγγελματίες πελάτες σε διαφορετικές τιμές από αυτές που ανακοινώνουν σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 52 χωρίς να συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη παράγραφο προκειμένου περί σύνθετων συναλλαγών που περιλαμβάνουν την εκτέλεση επί μέρους πράξεων επί περισσότερων κινητών αξιών ή προκειμένου περί εντολών που υπόκεινται σε άλλους όρους από την τρέχουσα τιμή της αγοράς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού: (α) Σε περίπτωση που: (αα) η μοναδική τιμή που έχει ανακοινώσει δημόσια ο συστηματικός εσωτερικοποιητής, ή, αν έχει ανακοινώσει περισσότερες τιμές, η καΦΕΚ 4180−17 λύτερη τιμή του είναι για μέγεθος μικρότερο από το σύνηθες μέγεθος συναλλαγών και (ββ) ο συστηματικός εσωτερικοποιητής λάβει από έναν πελάτη εντολή για μεγαλύτερο μέγεθος από το μέγεθος της μοναδικής ή της καλύτερης τιμής του, αλλά μικρότερο από το σύνηθες μέγεθος των συναλλαγών, τότε ο συστηματικός εσωτερικοποιητής μπορεί να αποφασίσει να εκτελέσει και το τμήμα της εντολής που υπερβαίνει το μέγεθος για το οποίο έχει ορίσει τιμή, στην ίδια τιμή που έχει ανακοινώσει. (β) Σε περίπτωση που ο συστηματικός εσωτερικοποιητής, ο οποίος ανακοινώνει δημόσια τιμές για διαφορετικά μεγέθη συναλλαγών, λάβει εντολή για μέγεθος που κυμαίνεται μεταξύ των μεγεθών για τα οποία έχει ανακοινώσει τιμή και επιλέξει να την εκτελέσει, καταρτίζει τη συναλλαγή σε μία από τις τιμές που έχει ανακοινώσει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές μπορούν να επιλέγουν, βάσει της εμπορικής τους πολιτικής και με τρόπο αντικειμενικό που να μην δημιουργεί διακρίσεις, τους επενδυτές στους οποίους δίνουν πρόσβαση στις τιμές που ανακοινώνουν, εφαρμόζοντας σαφή πρότυπα διαχείρισης της πρόσβασης. Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές μπορούν να αρνούνται να συνάψουν εμπορικές σχέσεις με επενδυτές, ή να τις διακόπτουν, βάσει εμπορικών κριτηρίων, όπως η πιστοληπτική ικανότητα του επενδυτή, ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου και ο τελικός διακανονισμός της συναλλαγής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Για να περιορίζεται ο κίνδυνος έκθεσης σε πολλαπλές συναλλαγές με τον ίδιο πελάτη, οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές μπορούν να θέτουν, με τρόπο που να μην δημιουργεί διακρίσεις, όρια στον αριθμό των συναλλαγών του ίδιου πελάτη που αναλαμβάνουν να εκτελέσουν υπό τους όρους που ανακοινώνουν. Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές μπορούν, με τρόπο που να μην δημιουργεί διακρίσεις και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28, να περιορίζουν το συνολικό αριθμό ταυτόχρονων συναλλαγών διαφορετικών πελατών, μόνο σε περίπτωση που ο αριθμός ή ο όγκος των εντολών που λαμβάνουν από τους πελάτες υπερβαίνει σημαντικά τα κανονικά επίπεδα.

Αθήνα, 17 Αυγούστου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
ΥΦΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γ. ΟΡΦΑΝΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του
Κράτους.