195 Α' 2007

ΝΟΜΟΣ 3606/2007

Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 86
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
17 Αυγούστου 2007

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 195
17 Αυγούστου 2007

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3606
Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Για τις Π.Α.Ε. η καταβολή των δόσεων εξυπηρετείται με παρακράτηση του ποσού κάθε δόσης από την επιχορήγηση που καταβάλλεται σε αυτές μέσω του «Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» (Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.). Η παρακράτηση της κάθε δόσης ενεργείται από την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. βάσει εγγράφου των αρμόδιων Δ.Ο.Υ. και αποδίδεται σε αυτές μέχρι την ημερομηνία λήξης πληρωμής κάθε δόσης. Αν η παρακρατούμενη επιχορήγηση δεν καλύπτει το ποσό της οφειλόμενης δόσης, η διαφορά καταβάλλεται από την Π.Α.Ε. στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι την ίδια ημερομηνία. Η επιχορήγηση κατά το μέρος που αναλογεί στο ποσό κάθε δόσης, καθώς και η τυχόν επιπλέον διαφορά που καταβάλλεται από τις Π.Α.Ε. για τη συμπλήρωση του ποσού κάθε δόσης είναι ακατάσχετες από τρίτους και υποχρεωτικά εκχωρητέες στο Δημόσιο για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ρύθμιση και για ολόκληρο το ποσό αυτής. β. Για τις Π.Α.Ε., Κ.Α.Ε., Τ.Α.Α. ή Αθλητικά Σωματεία που υπάγονται στη ρύθμιση, η καταβολή των δόσεων 4180− εξυπηρετείται επίσης με παρακράτηση του ποσού κάθε δόσης και από άλλες πηγές εσόδων αυτών, όπως για παράδειγμα από πάσης φύσεως συμβάσεις χορηγιών, διαφημίσεων ή συμβάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 84 του ν. 2725/1999 όπως αυτός ισχύει κ.ά. Για το σκοπό αυτόν κάθε Π.Α.Ε., Κ.Α.Ε., Τ.Α.Α. ή Αθλητικό Σωματείο κατά την κατάθεση της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση της παραγράφου 3 του παρόντος συνυποβάλλει υποχρεωτικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. αντίγραφα όλων των ως άνω συμβάσεων που αυτή έχει συνάψει έως την ημερομηνία αυτή. Περαιτέρω υποχρεούται κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της ρύθμισης, όπως εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών καταθέτει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. αντίγραφα όλων των συμβάσεων που τυχόν θα συνάψει. Η παράλειψη υποβολής από Π.Α.Ε., Κ.Α.Ε., Τ.Α.Α. ή Αθλητικό Σωματείο των εγγράφων που αναφέρονται στις περιπτώσεις των δύο προηγούμενων εδαφίων συνεπάγεται την επιβολή σε βάρος τους της ποινής του προστίμου για κάθε παράβαση ύψους κατ’ ελάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Το πρόστιμο επιβάλλεται και εισπράττεται από το όργανο και κατά τη διαδικασία, που προβλέπονται από το άρθρο 77Α παράγραφος 6 του ν. 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 24 του ν. 3057/2002. Η παρακράτηση κάθε δόσης ενεργείται από κάθε συμβαλλόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με Π.Α.Ε., Κ.Α.Ε., Τ.Α.Α. ή Αθλητικό Σωματείο που έχει υπαχθεί στη ρύθμιση βάσει εγγράφου των αρμόδιων Δ.Ο.Υ. και αποδίδεται σε αυτές μέχρι την ημερομηνία λήξης κάθε δόσης. Αν το παρακρατούμενο ποσό δεν καλύπτει το ποσό της οφειλόμενης δόσης, η διαφορά καταβάλλεται από την Π.Α.Ε., Κ.Α.Ε., Τ.Α.Α. ή Αθλητικό Σωματείο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι την ίδια ημερομηνία. Η μέριμνα για τη διαπίστωση της πληρωμής των δόσεων από όλους τους φορείς που παραπάνω αναφέρονται ανήκει στις Π.Α.Ε., Κ.Α.Ε., Τ.Α.Α. και Αθλητικά Σωματεία. Τα ως άνω έσοδα των Π.Α.Ε., Κ.Α.Ε., Τ.Α.Α. ή Αθλητικών Σωματείων από συμβάσεις χορηγιών, διαφημίσεων κ.ά. κατά το μέρος που αναλογούν στο ποσό κάθε δόσης της ρύθμισης, είναι ακατάσχετα από τρίτους και υποχρεωτικά εκχωρητέα στο Δημόσιο για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ρύθμιση και για ολόκληρο το ποσό αυτής.

Αθήνα, 17 Αυγούστου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
ΥΦΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γ. ΟΡΦΑΝΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του
Κράτους.