195 Α' 2007

ΝΟΜΟΣ 3606/2007

Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Άρθρο 49 - Γνωστοποίηση συναλλαγών και καταχώρηση στοιχείων
17 Αυγούστου 2007

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 195
17 Αυγούστου 2007

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3606
Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 49Γνωστοποίηση συναλλαγών και καταχώρηση στοιχείωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι ΑΕΠΕΥ οφείλουν να τηρούν στη διάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια, τα στοιχεία σχετικά με τις συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν διενεργήσει, είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό πελατών. Στην περίπτωση των συναλλαγών για λογαριασμό πελατών, τα αρχεία περιέχουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του πελάτη, καθώς και τις πληροφορίες που ζητούνται σύμφωνα με το ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 173 Α΄), για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι ΕΠΕΥ οι οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα ή λειτουργούν με υποκατάστημα στην Ελλάδα και εκτελούν συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά γνωστοποιούν τις συναλλαγές αυτές στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το ταχύτερο δυνατόν, και το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά οι οποίες διενεργήθηκαν εκτός οργανωμένης αγοράς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει ιδίως στοιχεία σχετικά με τα ονόματα, τους κωδικούς και τον αριθμό (όγκο) των χρηματοπιστωτικών μέσων που αγοράστηκαν ή πωλήθηκαν, την ημερομηνία και την ώρα εκτέλεσης των εντολών, τις τιμές των συναλλαγών και τα μέσα προσδιορισμού της ταυτότητας της ΕΠΕΥ που κατάρτισε τη συναλλαγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα Ι, πίνακας Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 1287/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (L 241/2.9.2006).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η γνωστοποίηση μπορεί να υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από την ίδια την ΕΠΕΥ, από τρίτον που ενεργεί για λογαριασμό της, από σύστημα αντιστοίχισης ή αναφοράς συναλλαγών εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και από την οργανωμένη αγορά ή τον ΠΜΔ, με τα συστήματα των οποίων ολοκληρώθηκε η συναλλαγή. Σε περίπτωση που οι συναλλαγές γνωστοποιούνται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απευθείας από οργανωμένη αγορά, ΠΜΔ ή σύστημα αντιστοίχισης ή αναφοράς συναλλαγών εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η ΕΠΕΥ απαλλάσσεται από την υποχρέωση της παραγράφου 2.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαβιβάζει τη γνωστοποίηση που λαμβάνει από υποκαταστήματα ΕΠΕΥ, οι οποίες έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος − μέλος, 4180− στην αρμόδια αρχή του κράτους − μέλους καταγωγής της ΕΠΕΥ, εκτός αν αυτές δηλώσουν ρητά ότι δεν επιθυμούν να λαμβάνουν τη γνωστοποίηση.

Αθήνα, 17 Αυγούστου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
ΥΦΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γ. ΟΡΦΑΝΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του
Κράτους.