195 Α' 2007

ΝΟΜΟΣ 3606/2007

Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 89
17 Αυγούστου 2007

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 195
17 Αυγούστου 2007

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3606
Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 89ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η εκκαθάριση της «Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων (Ο.Ε.Ο.Α.) − ΑΘΗΝΑ 2004 Α.Ε.» λήγει την 31η Ιουλίου 2007.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού και του πραγματικού παθητικού, κατά την ημερομηνία λήξης της εκκαθάρισης της «Ο.Ε.Ο.Α. − ΑΘΗΝΑ 2004 Α.Ε.», μεταβιβάζονται και εμφανίζονται με τους ίδιους λογαριασμούς και με τα ίδια υπόλοιπα στα βιβλία της «ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.». Η «ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» αναλαμβάνει την είσπραξη των πάσης φύσεως απαιτήσεων και την εξόφληση των υποχρεώσεων από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται, οι δε εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από αυτήν σε οποιοδήποτε δικαστήριο και οποιουδήποτε βαθμού, καθ’ υποκατάστασή της στη θέση της «Ο.Ε.Ο.Α. − ΑΘΗΝΑ 2004 Α.Ε.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Εντός πέντε (5) ημερών από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα συγκληθεί η γενική συνέλευση των μετόχων της «Ο.Ε.Ο.Α.− ΑΘΗΝΑ 2004 Α.Ε.» με θέματα ημερήσιας διάταξης την έγκριση του ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων από της ενάρξεως μέχρι της λήξεως της εκκαθαρίσεώς της και την απαλλαγή των εκκαθαριστών από πάσης ευθύνης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα μέλη της Τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής, που υπηρετούν κατά τη λήξη της εκκαθάρισης της Εταιρείας, θα συνεχίσουν το διενεργούμενο από αυτούς έλεγχο που αφορά την περίοδο της εκκαθάρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του ν. 2598/1998, όπως ισχύει, ο οποίος θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2007. Τα μέλη της Τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν την αυτή αμοιβή, η οποία από 1ης Αυγούστου 2007 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2007 θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της «ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου της περιόδου από της ενάρξεως μέχρι της λήξεως της εκκαθάρισης κοινοποιούνται στην «ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.». Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου καταβάλλονται από την «ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.».

Αθήνα, 17 Αυγούστου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
ΥΦΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γ. ΟΡΦΑΝΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του
Κράτους.