195 Α' 2007

ΝΟΜΟΣ 3606/2007

Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 87
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
17 Αυγούστου 2007

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 195
17 Αυγούστου 2007

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3606
Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

To προσωπικό, που υπηρετούσε στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών κατά τη δημοσίευση του ν. 2324/1995 και εξακολουθεί να υπηρετεί σε αυτό κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μεταφέρεται στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου με πράξη που εκδίδει ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών. Σε περίπτωση που στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών δεν υφίστανται επαρκείς θέσεις για τη μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζονται άλλοι φορείς του Δημοσίου στους οποίους θα μεταφερθεί το προσωπικό και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαδικασία της μεταφοράς. Από τη μεταφορά που συντελείται σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια δεν θίγονται δικαιώματα του προσωπικού που σχετίζονται με τη συμμετοχή του στο ταμείο αλληλοβοηθείας του προσωπικού του Χ.Α. και αναφέρονται στο χρόνο που υπηρετούσαν στο Χ.Α., τυχόν δε αξιώσεις παροχών των υπαλλήλων εκ του ανωτέρω ταμείου παραμένουν ισχυρές και μετά τη μεταφορά τους στο Δημόσιο.

Αθήνα, 17 Αυγούστου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
ΥΦΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γ. ΟΡΦΑΝΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του
Κράτους.