195 Α' 2007

ΝΟΜΟΣ 3606/2007

Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 86
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8
17 Αυγούστου 2007

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 195
17 Αυγούστου 2007

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3606
Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Απαγορεύεται η διενέργεια μεταγραφών σε Ποδοσφαιρική ή Καλαθοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία (Π.Α.Ε. ή Κ.Α.Ε.), Τ.Α.Α. ή Αθλητικό Σωματείο που για οποιονδήποτε λόγο απωλέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου. Σε Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες, Τ.Α.Α. ή Αθλητικά Σωματεία που παραβιάζουν την απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται, για κάθε παράβαση, η ποινή του προστίμου ύψους κατ’ ελάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Το πρόστιμο επιβάλλεται και εισπράττεται από το όργανο και κατά τη διαδικασία, που προβλέπονται από το άρθρο 77Α παράγραφος 6 του ν. 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 24 του ν. 3057/2002. Η ανωτέρω ποινή επιβάλλεται επίσης και για όσες Α.Α.Ε., Τ.Α.Α. ή Αθλητικά Σωματεία έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση του άρθρου 19 του ν. 3262/2004 και απωλέσουν για οποιονδήποτε λόγο το ευεργέτημα αυτής.

Αθήνα, 17 Αυγούστου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
ΥΦΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γ. ΟΡΦΑΝΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του
Κράτους.