195 Α' 2007

ΝΟΜΟΣ 3606/2007

Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Άρθρο 65 - Υποχρέωση συνεργασίας
17 Αυγούστου 2007

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 195
17 Αυγούστου 2007

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3606
Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 65Υποχρέωση συνεργασίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές των κρατών − μελών, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρέχει συνδρομή στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών − μελών, ιδίως με την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία στο πλαίσιο ερευνών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ορίζεται ως η αρμόδια αρχή επικοινωνίας για να λαμβάνει αιτήσεις ανταλλαγής πληροφοριών ή συνεργασίας για τους σκοπούς του Πρώτου Μέρους του νόμου αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην περίπτωση όπου, οργανωμένη αγορά, η οποία έχει εγκαταστήσει μηχανισμούς στην Ελλάδα, έχει αποκτήσει ουσιώδη σημασία για τη λειτουργία της αγοράς κινητών αξιών και την προστασία των επενδυτών, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η αρμόδια αρχή του κράτους − μέλους καταγωγής της οργανωμένης αγοράς συνάπτουν ανάλογες συμφωνίες συνεργασίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει τα αναγκαία διοικητικά και οργανωτικά μέτρα για τη διευκόλυνση της συνδρομής που προβλέπεται στην παράγραφο 1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της για τους σκοπούς της συνεργασίας, ακόμα και σε περιπτώσεις στις οποίες η υπό έρευνα συμπεριφορά δεν αποτελεί παράβαση των κανόνων που ισχύουν στην Ελλάδα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει βάσιμες υπόνοιες ότι πράξεις αντίθετες προς το νόμο αυτόν διαπράττονται ή έχουν διαπραχθεί στο έδαφος άλλου κράτους − μέλους από επιχειρήσεις που δεν υπόκεινται στην εποπτεία της, γνωστοποιεί το γεγονός αυτό με το λεπτομερέστερο δυνατό τρόπο στην αρμόδια αρχή του άλλου κράτους − μέλους προκειμένου να λάβει εκείνη τα κατάλληλα μέτρα. Η παράγραφος αυτή δεν θίγει τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Εάν η αρμόδια αρχή άλλου κράτους − μέλους γνωστοποιήσει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ότι πράξεις αντίθετες προς νόμο που ενσωματώνει την Οδηγία 2004/39/ΕΚ διαπράττονται ή έχουν διαπραχθεί στο έδαφός του από επιχειρήσεις που δεν υπόκεινται στην εποπτεία της, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα και ενημερώνει τη εν λόγω αρμόδια αρχή για τα αποτελέσματα των τυχόν ενεργειών της και, στο μέτρο του δυνατού, για τις κυριότερες ενδιάμεσες εξελίξεις.

Αθήνα, 17 Αυγούστου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
ΥΦΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γ. ΟΡΦΑΝΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του
Κράτους.