195 Α' 2007

ΝΟΜΟΣ 3606/2007

Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Άρθρο 46 - Αναστολή διαπραγμάτευσης και διαγραφή χρηματοπιστωτικών μέσων
17 Αυγούστου 2007

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 195
17 Αυγούστου 2007

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3606
Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 46Αναστολή διαπραγμάτευσης και διαγραφή χρηματοπιστωτικών μέσωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων ε΄ και στ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 59 του νόμου αυτού και του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του ν. 3371/2005 (ΦΕΚ 178 Α΄) για τη διακοπή, αναστολή και διαγραφή κινητών αξιών, ο διαχειριστής αγοράς μπορεί να διακόψει ή να αναστείλει τη διαπραγμάτευση ή να διαγράψει χρηματοπιστωτικό μέσο το οποίο δεν πληροί πλέον τους κανόνες της οργανωμένης αγοράς, εκτός εάν το μέτρο αυτό ενδέχεται να βλάψει σημαντικά τα συμφέροντα των επενδυτών ή την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Ο διαχειριστής αγοράς δημοσιοποιεί αμέσως την απόφασή του για τη διακοπή ή την αναστολή διαπραγμάτευσης ή τη διαγραφή χρηματοπιστωτικού μέσου και την κοινοποιεί ταυτόχρονα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών − μελών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε περίπτωση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφασίζει να ζητήσει την αναστολή διαπραγμάτευσης ή αποφασίζει τη διαγραφή χρηματοπιστωτικού μέσου, το οποίο αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά ή ΠΜΔ, δημοσιοποιεί αμέσως την απόφασή της αυτή και ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών − μελών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζητά την αναστολή διαπραγμάτευσης ή διαγράφει χρηματοπιστωτικό μέσο το οποίο αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά ή ΠΜΔ, εφόσον ενημερωθεί ότι η αρμόδια αρχή άλλου κράτους − μέλους έχει ζητήσει την αναστολή ή έχει αποφασίσει τη διαγραφή αυτού του χρηματοπιστωτικού μέσου από την οργανωμένη αγορά που υπάγεται στην εποπτεία της, εκτός αν η ενέργεια αυτή θα έβλαπτε σημαντικά τα συμφέροντα των επενδυτών ή την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Αθήνα, 17 Αυγούστου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
ΥΦΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γ. ΟΡΦΑΝΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του
Κράτους.