170 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 3996/2011

Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Άρθρο 47 - Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων
05 Αυγούστου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 170
5 Αυγούστου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3996
Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 47Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων ΥπαλλήλωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος του άρθρου 4 του β.δ. της 3ης/13.7.1936 «Περί Οργανισμού του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων» (Α΄ 285) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. Στην ασφάλιση του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων υπάγονται υποχρεωτικώς από 1.7.2011 και οι επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ανεξαρτήτως χρόνου πρόσληψης, υπάλληλοι του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. των οποίων το μόνιμο προσωπικό υπάγεται στην ασφάλιση του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2512/ 1997, όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 3232/2004, αντικαθίσταται από 1.1.2010 ως εξής: «Ως τακτικές μηνιαίες αποδοχές για τον υπολογισμό της εισφοράς θεωρούνται το σύνολο του βασικού μισθού, του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας και οι νόμιμες αυξήσεις αυτών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 2α του άρθρου 9 του ν. 2512/1997, όπως ισχύει μετά τη τροποποίησή του με το άρθρο 5 του ν. 3513/2006 (Α΄265), αντικαθίσταται από 1.1.2010, ως εξής: «Ως αποδοχές για τον υπολογισμό του ανωτέρω βοηθήματος νοούνται ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών (βασικός μισθός, επίδομα χρόνου υπηρεσίας και νόμιμες αυξήσεις αυτών συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων εορτών και αδείας μέχρι 31.12.2009), που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) τελευταία από την αποχώρηση εκ της υπηρεσίας του έτη, με τον περιορισμό του εδαφίου 1 της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του ν. 3232/2004

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι υπάλληλοι της παραγράφου 1, συνταξιοδοτούμενοι από 1.1.2012 και εφεξής, δικαιούνται εφάπαξ βοήθημα ανάλογο με το χρόνο που έχουν συμπληρώσει στην ασφάλιση του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, με βάση τα οριζόμενα στην παράγραφο 3. Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει πέντε έτη ασφάλισης στον Τομέα, για τον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των αποδοχών του χρόνου ασφάλισης. Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται και αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης του ν. 3198/1955 (Α΄ 98) σε συνδυασμό με το ν. 2112/ 1920 (Α΄ 67). Το ποσό της καταβαλλόμενης αποζημίωσης είναι ανάλογο με το χρόνο υπηρεσίας που έχει διανυθεί εκτός της ασφάλισης του Τομέα προς το συνολικό χρόνο υπηρεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Εισφορές που παρακρατήθηκαν και αποδόθηκαν στο Ταμείο, για τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και τα επιδόματα αδείας από 1.1.2010, δεν αναζητούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι διατάξεις του Οργανισμού του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων και της γενικότερης νομοθεσίας που αφορούν στην αναγνώριση και εξαγορά χρόνου προϋπηρεσίας των ασφαλισμένων του Ταμείου, καταργούνται. Οι καταργούμενες διατάξεις εξακολουθούν να εφαρμόζονται στην περίπτωση του άρθρου 3 παράγραφος 9 του β.δ. της 3ης / 13.7.1936 (Α΄ 285), όπως η παράγραφος 9 προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 57 του ν. 3518/2006.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Όσες αιτήσεις εξαγοράς έχουν υποβληθεί στο Ταμείο μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, εξετάζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες μέχρι την ημερομηνία αυτή, διατάξεις.