170 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 3996/2011

Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 88 - Κατάργηση των ανωνύμων εταιρειών «Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική – Πληροφορική (ΠΑΕΠ) Α.Ε.» και «Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΚΑΕ) Α.Ε.» και σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού» (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
05 Αυγούστου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 170
5 Αυγούστου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3996
Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α) Όργανα διοίκησης του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. είναι: α) το Διοικητικό Συμβούλιο και β) ο Γενικός Διευθυντής. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. είναι επταμελές με θητεία τριών (3) ετών. Τα μέλη και οι αναπληρωτές τους διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Αποτελείται από: − Τον Γενικό Διευθυντή του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ως Πρόεδρο. Αναπληρωτής του ορίζεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ένας από τους Διευθυντές του Ε.Ι.Ε.Α.Δ.. − Έναν ανώτατο ή ανώτερο υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. − Έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), ο οποίος υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο της ΕΛ.ΣΤΑΤ.. − Έναν επιστήμονα νομικών, οικονομικών, κοινωνικών ή πολιτικών επιστημών, με εξειδίκευση και εμπειρία στο αντικείμενο του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. − Έναν ανώτατο ή ανώτερο υπάλληλο του Οργανισμού της Εργατικής Εστίας, ο οποίος υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Οργανισμού. − Έναν εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) και − Έναν εκπρόσωπο των Εργοδοτικών Οργανώσεων που υποδεικνύεται από κοινού από το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ), από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ), από τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), από το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ύστερα από συμφωνία μεταξύ τους. Αν διαφωνήσουν ο εκπρόσωπος ορίζεται από τον εποπτεύοντα Υπουργό ύστερα από πρόταση ενός εκπροσώπου από καθεμία από τις τέσσερις παραπάνω εργοδοτικές οργανώσεις. β) Με την απόφαση συγκρότησης του διοικητικού συμβουλίου ένα από τα μέλη του ορίζεται Αντιπρόεδρός του. Γραμματέας ορίζεται με απόφαση του Προέδρου ένας από τους υπαλλήλους του Ε.Ι.Ε.Α.Δ.. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί το ανώτατο διοικητικό όργανο του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., ασκεί όλες τις αρμοδιότητες και ρυθμίζει όλες τις λειτουργίες του, εκτός από αυτές που ανατίθενται στον Γενικό Διευθυντή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. γ) Η αποζημίωση του Προέδρου και των μελών και του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3205/2003 (Α΄297). δ) Για την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου συνιστάται επιστημονική και κοινωνική επιτροπή γνωμοδοτικού χαρακτήρα. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται ο αριθμός των μελών και η σύνθεση της επιτροπής και κάθε σχετικό θέμα. Η συμμετοχή σε αυτήν είναι τιμητική και άμισθη.