170 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 3996/2011

Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΓΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΚΑ
Άρθρο 77 - Ρυθμίσεις για Συλλογικά Όργανα ΦΚΑ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
05 Αυγούστου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 170
5 Αυγούστου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3996
Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3655/ 2008 (Α΄ 58), προστίθεται περίπτωση Δ΄ ως ακολούθως: «Δ) Η Τ.Δ.Ε. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών αποτελείται από: α) Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με βαθμό Α΄, ως Πρόεδρο. β) Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ως μέλος. γ) Τρεις (3) εκπροσώπους των ασφαλισμένων, που προτείνονται σε τριπλάσιο αριθμό από κάθε οργάνωση, εκ των οποίων ένας (1) από τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), ένας (1) από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) και ένας (1) από τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Α.Ε.), ως μέλη.»