170 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 3996/2011

Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΑΕΕ
Άρθρο 53 - Ειδικές Ρυθμίσεις Ο.Α.Ε.Ε.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
05 Αυγούστου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 170
5 Αυγούστου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3996
Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α. Οι αναβάτες και μαθητευόμενοι αναβάτες δρομώνων ίππων ιπποδρόμου υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Κλάδου Παροχών Ασθένειας του Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ. για παροχές σε είδος και σε χρήμα και διέπονται από τη νομοθεσία του Κλάδου αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 3655/2008 και την Φ40021/ 11335/1153/18.5.2009 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Ο Κλάδος Κύριας Σύνταξης του Ο.Α.Ε.Ε., στον οποίο εντάχθηκαν τα παραπάνω πρόσωπα για κύρια σύνταξη, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 3655/2008, δεν υποχρεούται στη χορήγηση οποιασδήποτε άλλης παροχής πέραν των παροχών που προβλέπονται από τη νομοθεσία του Κλάδου αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από γνώμη του Συνδέσμου Αναβατών Δρομώνων Ίππων Ιπποδρόμου και του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε., καθώς και αναλογιστική μελέτη, μπορεί να προβλέπονται πρόσθετες παροχές στους αναβάτες και μαθητευόμενους αναβάτες, σε περίπτωση ατυχήματος κατά την άσκηση της εργασίας τους, παράλληλα οι αναλογούντες πόροι για την κάλυψη των παροχών αυτών αποκλειστικά από τον Ο.Α.Ε.Ε.. β. Όλες οι έως την 30.11.2010 παρατάσεις ισχύος της από 1.12.2007 σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ της ασφαλιστικής εταιρείας «Ευρώπη Α.Ε.Γ.Α.» και του Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.), το οποίο εντάχθηκε από 1.8.2008 στον κλάδο σύνταξης του Ο.Α.Ε.Ε., δυνάμει του άρθρου 9 του ν. 3655/2008 (Α΄58), και αφορούσε στην ασφάλιση αναβατών και μαθητευομένων αναβατών ιπποδρομιών κατά ατυχημάτων, καθώς και οι κατά τα χρονικά αυτά διαστήματα παρατάσεων διενεργηθείσες πράξεις και δαπάνες θεωρούνται νόμιμες.