170 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 3996/2011

Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΓΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΚΑ
Άρθρο 77 - Ρυθμίσεις για Συλλογικά Όργανα ΦΚΑ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
05 Αυγούστου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 170
5 Αυγούστου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3996
Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στα Διοικητικά Συμβούλια των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΓΓΚΑ), διορίζονται ως Κυβερνητικοί Επίτροποι Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης ή Τμήματος της ΓΓΚΑ και ως μέλη Προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή Τμήματος της ΓΓΚΑ ή υπάλληλοι ΠΕ κατηγορίας με πενταετή υπηρεσία στη ΓΓΚΑ. Στις Διοικούσες Επιτροπές του άρθρου 29 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58), υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων που διορίζονται ως μέλη, απαιτείται να είναι ΠΕ κατηγορίας με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στη ΓΓΚΑ. Για το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και τον ΟΓΑ εξακολουθούν να ισχύουν για το διορισμό ως Κυβερνητικού Επιτρόπου και μέλους οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις των Φορέων αυτών.