170 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 3996/2011

Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΓΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΚΑ
Άρθρο 77 - Ρυθμίσεις για Συλλογικά Όργανα ΦΚΑ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7
05 Αυγούστου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 170
5 Αυγούστου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3996
Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

α. Το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ διοικείται από δεκαπενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από: αα) Τον Διοικητή του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ ως Πρόεδρο, που αναπληρώνεται από το νόμιμο αναπληρωτή του. ββ) Τρεις (3) εκπροσώπους των ασφαλισμένων που προτείνονται από τη ΓΣΕΕ, με τους αναπληρωτές τους. γγ) Τρεις (3) εκπροσώπους των εργοδοτών, που προτείνονται από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) και το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), με τους αναπληρωτές τους. δδ) Εναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων, που προτείνεται από την Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος ΙΚΑ και Επικουρικών Ταμείων Μισθωτών, με τον αναπληρωτή του. εε) ΄Εναν (1) υπάλληλο του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, διοικητικό ή υγειονομικό, ανάλογα με τη φύση των συζητούμενων θεμάτων, που προτείνεται, ο μεν διοικητικός από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων ΙΚΑ (ΠΟΣΕ−ΙΚΑ), ο δε υγειονομικός από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Υγειονομικών Υπαλλήλων ΙΚΑ και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού ΙΚΑ (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ). στστ) Έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Eργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Προϊστάμενο Διεύθυνσης της ΓΓΚΑ, με τον αναπληρωτή του. ζζ) Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών, Προϊστάμενο Διεύθυνσης, με τον αναπληρωτή του. ηη) Tέσσερις (4) ειδικούς επιστήμονες που έχουν εμπειρία και κατάρτιση σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης ή κοινωνικής πολιτικής ή σε θέματα οικονομικά ή διοίκησης και οργάνωσης, με τους αναπληρωτές τους. β. Οι εκπρόσωποι των ασφαλισμένων, των εργοδοτών και των συνταξιούχων, καθώς και ο υπάλληλος του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ διορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατόπιν προτάσεων που υποβάλλονται από τις ανωτέρω συνδικαλιστικές ή επαγγελματικές οργανώσεις ή σωματεία εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους. Σε περίπτωση μη υποβολής των σχετικών προτά σεων εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προβαίνει στο διορισμό των εκπροσώπων αυτών κατά την κρίση του. γ. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου ως Κυβερνητικός Επίτροπος ο εκάστοτε Γενικός Γραμματέας της ΓΓΚΑ, που αναπληρώνεται από Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης της ΓΓΚΑ. δ. Ο Πρόεδρος, ο Κυβερνητικός Επίτροπος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τριετή θητεία και δεν επιτρέπεται η εκλογή ή ο διορισμός τους για περισσότερες από τρεις συνεχείς θητείες. ε. Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος του ΙΚΑ− ΕΤΑΜ που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Διοικητή του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. στ. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται. ζ. Για κάθε άλλο θέμα, σχετικό με το Διοικητικό Συμβούλιο, που δεν ρυθμίζεται με τις διατάξεις αυτές, έχουν εφαρμογή οι κείμενες διατάξεις για το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και συμπληρωματικά οι διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45). η. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ συγκροτείται εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Το ήδη υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο νομίμως λειτουργεί μέχρι τη συγκρότησή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. θ. Ο Διοικητής του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, ο οποίος έχει επιλεγεί με τη διαδικασία του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής, νομίμως συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι τη λήξη της θητείας του, όπως αυτή καθορίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 44 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115).