170 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 3996/2011

Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 85 - Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 3869/2010
05 Αυγούστου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 170
5 Αυγούστου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3996
Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 85Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 3869/2010

Καταργούμενες διατάξεις Α. 1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3869/2010 (Α΄ 130) αντικαθίσταται η φράση «των οφειλών αυτών» από τη φράση «των οφειλών τους». 2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: «Για την έκδοση προσωρινής διαταγής και τη λήψη προληπτικών μέτρων εφαρμόζεται και το άρθρο 781 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.» 3. Στο άρθρο 5 του ν. 3869/2010 η φράση «αντίγραφα: α) της αίτησης με ορισμό δικασίμου για τη συζήτησή της, β) της κατάστασης της υπάρχουσας περιουσίας και των εισοδημάτων του οφειλέτη και γ) του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών,» αντικαθίσταται από τη φράση «αντίγραφο της αίτησης με ορισμό δικασίμου για τη συζήτησή της,». 4. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3869/2010 η φράση «το δικαστήριο, μετά από αίτηση του οφειλέτη» αντικαθίσταται από τη φράση του «το δικαστήριο κατά τη συζήτηση της αίτησης της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος, μετά από αίτηση του οφειλέτη». 5. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Η προστασία του ακινήτου, σύμφωνα με τα προηγούμενα, ισχύει και εφόσον ο οφειλέτης έχει την επικαρπία ή ψιλή κυριότητα ή ιδανικό μερίδιο επί αυτών.» 6. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3869/2010 μετά τη φράση «με την επιφύλαξη όσων ορίζονται», προστίθεται η φράση «στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 και». 7. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3869/2010 προστίθεται η φράση «καθώς και το επιτόκιο με το οποίο εκτοκίζεται η οφειλή.». 8. Στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010 προστίθεται μετά τη φράση «της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,» η φράση «ή, σε περίπτωση καθορισμού σταθερού επιτοκίου, το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου για ανάλογη της ρύθμισης περίοδο, όπως ομοίως προκύπτει από το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος,». Καταργούμενες διατάξεις Β.1. Η παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3896/2010 (Α΄ 207) καταργείται. 2. Η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 997/1979 (Α΄287), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 1140/1981 (Α΄ 68) και το άρθρο 22 του ν. 1276/1982 (Α΄ 100), καθώς και η παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 997/1979, η οποία προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 1759/1988 (Α΄50 ), καταργούνται. 3. Τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2512/1997 (Α΄138), όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με την παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48), καταργούνται. 4. Η παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 3446/2006 (Α΄49) καταργείται. 5. Η ΔΙΑΔΠ/Α/32670/27.11.2007 (Β΄ 2353) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών καταργείται. 6. Οι παράγραφοι 10 και 10α του άρθρου 3 του α.ν. 2276/1940 (Α΄ 117), όπως διαμορφώθηκαν με τις αριθ. 103/οικ. 378/27.2.1990 (Β΄ 320), 103/252/5.3.1996 (Β΄ 270) και 103/οικ.790/9.5.1997(Β΄ 407) αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η περίπτωση Β΄ της 32778/Σ.365/27.7.1959 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, η παράγραφος 4 της Φ80000/ 18926/832/1.8.2008 απόφασης της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Β΄ 1621), καταργούνται από 1.1.2011. 7. Η παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 6441/1935 (Α΄3), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 517/1968 (Α΄188) καταργείται. 8. Η παρ. 9 του άρθρου 12 του ν. 3144/2003 (Α΄111) καταργείται. 9. Η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3717/2008 (Α΄ 239) καταργείται από την ημερομηνία ισχύος της (26.11.2008). 10. Το εδάφιο Α΄ της παρ. 23 του άρθρου 11 του ν. 2956/2001 (Α΄ 258), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 3896/2010 (Α΄ 207), καταργείται. 11. Τα άρθρα 29 και 30 του ν. 3863/2010 (Α΄115) καταργούνται, πλην της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 3863/2010. 12. Η παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48) και η παρ. 6 του άρθρου 57 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58) καταργούνται. 13. Η παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2335/1995 (Α΄ 185) καταργείται. 14. Το άρθρο 68 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58) καταργείται. 15. Τα τρία τελευταία εδάφια της περίπτωσης ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 121/2008 (Α΄183) καταργούνται. 16. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.