170 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 3996/2011

Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 88 - Κατάργηση των ανωνύμων εταιρειών «Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική – Πληροφορική (ΠΑΕΠ) Α.Ε.» και «Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΚΑΕ) Α.Ε.» και σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού» (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10
05 Αυγούστου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 170
5 Αυγούστου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3996
Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

α) Η πρόσληψη του προσωπικού του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. διενεργείται σύμφωνα και κατ’ αναλογία με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α΄28), καθώς και του π.δ. 50/2001, που αφορούν τα προσόντα διορισμού. β) Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. μπορεί να προβαίνει σε νέες προσλήψεις εφόσον έχει εξεταστεί προηγουμένως η δυνατότητα να καλυφθούν οι συγκεκριμένες ανάγκες με μετακίνηση ή μετάθεση πλεονάζοντος σε άλλες υπηρεσιακές μονάδες προσωπικού ή με μετατάξεις πλεονάζοντος προσωπικού άλλης κατηγορίας, εφόσον το προσωπικό αυτό διαθέτει ή μπορεί με μέριμνα του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. να αποκτήσει τα απαιτούμενα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα, με εκπαίδευση, μετεκπαίδευση ή επανακατάρτιση.