170 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 3996/2011

Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΙΚΑ − ΕΤΑΜ
Άρθρο 63 - Ρυθμίσεις ΙΚΑ − ΕΤΑΜ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
05 Αυγούστου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 170
5 Αυγούστου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3996
Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο άρθρο 8 του ν. 3892/2010 (Α΄ 189) προστίθεται παράγραφος ως εξής: «Στους ιατρούς που έχουν σχέση εργασίας με οποιαδήποτε μορφή με το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ): α) κατά τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48) (ιατροί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με σχέση δημοσίου δικαίου), β) κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48) (προσωπικοί ιατροί ελεύθεροι επαγγελματίες με σύμβαση μίσθωσης έργου), γ) κατά τις διατάξεις του β.δ. 18/1956 (Α΄ 67) και του άρθρου 16 παράγραφος 2 του ν. 1666/1986 (Α΄ 200) (ιατροί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), δ) κατά τις διατάξεις του ν. δ. 1204/1972 (Α΄ 123) (ιατροί με ειδική έννομη σχέση ή με ειδική σύμβαση) παρέχεται η δυνατότητα να προμηθευτούν από προμηθευτή της επιλογής τους, εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ένα φορητό υπολογιστή (laptop), με τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται με απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος, προκειμένου να καταχωρούν ηλεκτρονικά και να εκτελούν τις ιατρικές συνταγές και παραπεμπτικά των ιατρικών εξετάσεων. Με την παράδοση του τιμολογίου αγοράς από τους ως άνω ιατρούς στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), βεβαιώνουν την παραλαβή για χρήση του συγκεκριμένου φορητού υπολογιστή (laptop) και εξοφλείται σε αυτούς μετά από το νόμιμο έλεγχο, το ποσό που καταβλήθηκε για την αγορά του συγκεκριμένου φορητού υπολογιστή (laptop) και μέχρι του συνολικού ποσού των εξακοσίων (600) ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..»