170 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 3996/2011

Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΓΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΚΑ
Άρθρο 77 - Ρυθμίσεις για Συλλογικά Όργανα ΦΚΑ
05 Αυγούστου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 170
5 Αυγούστου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3996
Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 77Ρυθμίσεις για Συλλογικά Όργανα ΦΚΑΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3655/ 2008 (Α΄ 58), προστίθεται περίπτωση Δ΄ ως ακολούθως: «Δ) Η Τ.Δ.Ε. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών αποτελείται από: α) Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με βαθμό Α΄, ως Πρόεδρο. β) Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ως μέλος. γ) Τρεις (3) εκπροσώπους των ασφαλισμένων, που προτείνονται σε τριπλάσιο αριθμό από κάθε οργάνωση, εκ των οποίων ένας (1) από τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), ένας (1) από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) και ένας (1) από τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Α.Ε.), ως μέλη.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η υποπερίπτωση β΄ της περίπτωσης Β΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 3655/2008 αντικαθίσταται ως εξής: «β) Έναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισμένων του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ, ως μέλος. Τον ανωτέρω εκπρόσωπο μαζί με τον αναπληρωτή του, που διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, επιλέγει η ΓΕΝΟΠ−ΔΕΗ. Σε περίπτωση μη υποβολής της σχετικής πρότασης, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προβαίνει στο διορισμό των προσώπων αυτών κατά την κρίση του. Μέχρι τη λήξη της θητείας των λοιπών μελών της ανωτέρω Επιτροπής, η επιλογή του εκπροσώπου των ασφαλισμένων και του αναπληρωτή του γίνεται μεταξύ των ήδη συμμετεχόντων στην Επιτροπή εκπροσώπων των ασφαλισμένων του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ.» Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από την πρώτη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα εκείνου της δημοσίευσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 118 του ν. 3655/ 2008 αντικαθίσταται ως εξής: «β) Έξι (6) εκπροσώπους των ασφαλισμένων, που προτείνονται: τρεις (3) από την ΑΔΕΔΥ, ένας (1) από την ΠΟΕ−ΟΤΑ, ένας (1) από τους ασφαλισμένους του ενταχθέντος ΤΠΟΕΚΕ, που προτείνεται από τον Ιερό Σύνδεσμο Κληρικών Ελλάδος (ΙΣΚΕ) και ένας (1) από τους ασφαλισμένους του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που προτείνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ), με τους αναπληρωτές τους.» Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από την πρώτη του μεθεπόμενου μήνα εκείνου της δημοσίευσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, εκδίδεται κανονισμός με τον οποίο ρυθμίζονται όλα τα θέματα αρμοδιότητας και λειτουργίας των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 3655/2008 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ως εκπρόσωποι των εργοδοτών δεν ορίζονται πρόσωπα τα οποία έχουν την ιδιότητα του ασφαλισμένου του ΤΑΥΤΕΚΩ.» Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από την πρώτη του τρίτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του νόμου αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στα Διοικητικά Συμβούλια των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΓΓΚΑ), διορίζονται ως Κυβερνητικοί Επίτροποι Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης ή Τμήματος της ΓΓΚΑ και ως μέλη Προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή Τμήματος της ΓΓΚΑ ή υπάλληλοι ΠΕ κατηγορίας με πενταετή υπηρεσία στη ΓΓΚΑ. Στις Διοικούσες Επιτροπές του άρθρου 29 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58), υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων που διορίζονται ως μέλη, απαιτείται να είναι ΠΕ κατηγορίας με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στη ΓΓΚΑ. Για το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και τον ΟΓΑ εξακολουθούν να ισχύουν για το διορισμό ως Κυβερνητικού Επιτρόπου και μέλους οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις των Φορέων αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

α. Το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ διοικείται από δεκαπενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από: αα) Τον Διοικητή του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ ως Πρόεδρο, που αναπληρώνεται από το νόμιμο αναπληρωτή του. ββ) Τρεις (3) εκπροσώπους των ασφαλισμένων που προτείνονται από τη ΓΣΕΕ, με τους αναπληρωτές τους. γγ) Τρεις (3) εκπροσώπους των εργοδοτών, που προτείνονται από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) και το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), με τους αναπληρωτές τους. δδ) Εναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων, που προτείνεται από την Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος ΙΚΑ και Επικουρικών Ταμείων Μισθωτών, με τον αναπληρωτή του. εε) ΄Εναν (1) υπάλληλο του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, διοικητικό ή υγειονομικό, ανάλογα με τη φύση των συζητούμενων θεμάτων, που προτείνεται, ο μεν διοικητικός από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων ΙΚΑ (ΠΟΣΕ−ΙΚΑ), ο δε υγειονομικός από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Υγειονομικών Υπαλλήλων ΙΚΑ και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού ΙΚΑ (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ). στστ) Έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Eργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Προϊστάμενο Διεύθυνσης της ΓΓΚΑ, με τον αναπληρωτή του. ζζ) Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών, Προϊστάμενο Διεύθυνσης, με τον αναπληρωτή του. ηη) Tέσσερις (4) ειδικούς επιστήμονες που έχουν εμπειρία και κατάρτιση σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης ή κοινωνικής πολιτικής ή σε θέματα οικονομικά ή διοίκησης και οργάνωσης, με τους αναπληρωτές τους. β. Οι εκπρόσωποι των ασφαλισμένων, των εργοδοτών και των συνταξιούχων, καθώς και ο υπάλληλος του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ διορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατόπιν προτάσεων που υποβάλλονται από τις ανωτέρω συνδικαλιστικές ή επαγγελματικές οργανώσεις ή σωματεία εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους. Σε περίπτωση μη υποβολής των σχετικών προτά σεων εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προβαίνει στο διορισμό των εκπροσώπων αυτών κατά την κρίση του. γ. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου ως Κυβερνητικός Επίτροπος ο εκάστοτε Γενικός Γραμματέας της ΓΓΚΑ, που αναπληρώνεται από Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης της ΓΓΚΑ. δ. Ο Πρόεδρος, ο Κυβερνητικός Επίτροπος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τριετή θητεία και δεν επιτρέπεται η εκλογή ή ο διορισμός τους για περισσότερες από τρεις συνεχείς θητείες. ε. Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος του ΙΚΑ− ΕΤΑΜ που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Διοικητή του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. στ. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται. ζ. Για κάθε άλλο θέμα, σχετικό με το Διοικητικό Συμβούλιο, που δεν ρυθμίζεται με τις διατάξεις αυτές, έχουν εφαρμογή οι κείμενες διατάξεις για το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και συμπληρωματικά οι διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45). η. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ συγκροτείται εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Το ήδη υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο νομίμως λειτουργεί μέχρι τη συγκρότησή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. θ. Ο Διοικητής του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, ο οποίος έχει επιλεγεί με τη διαδικασία του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής, νομίμως συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι τη λήξη της θητείας του, όπως αυτή καθορίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 44 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στο τέλος της υποπερίπτωσης 6 της περίπτωσης Δ΄ της παραγράφου II του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 (Α΄87), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Από τις ανωτέρω αρμοδιότητες, εξαιρείται η αρμοδιότητα συγκρότησης των Διοικητικών Συμβουλίων των Ασφαλιστικών Οργανισμών που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Νομού Αττικής, των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΟΑΕΕ Νομού Αττικής, η οποία ασκείται από τον αρμόδιο Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, των συλλογικών οργάνων της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των Ασφαλιστικών Οργανισμών, σε όποιες περιπτώσεις προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις ότι η αρμοδιότητα συγκρότησής τους ανήκει στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και η αρμοδιότητα συγκρότησης των Υγειονομικών Επιτροπών των Ασφαλιστικών Οργανισμών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.δ. 3710/1957 (Α΄100), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 2676/1999 (Α΄ 1), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Από τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξαιρείται η εκδίκαση υποθέσεων σχετικά με την προσαύξηση ποσοστού αναπηρίας, σύμφωνα με την περίπτωση στ΄ της παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 1846/1951, όπως ισχύει.»