170 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 3996/2011

Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ε.Τ.Α.Α.
Άρθρο 61 - Ειδικές Ρυθμίσεις Ε.Τ.Α.Α.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
05 Αυγούστου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 170
5 Αυγούστου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3996
Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το ιπτάμενο προσωπικό του Ε.Κ.Α.Β. που ασφαλίζεται στον κλάδο κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων – Τομέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Α.Υ.) μπορεί να συνταξιοδοτηθεί οποτεδήποτε από τον ανωτέρω Τομέα με τη συμπλήρωση 37 ετών πραγματικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, συνυπολογιζόμενου του χρόνου ασφάλισης που αναγνωρίζεται με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3144/2003 (Α΄ 111). Για τα ανωτέρω πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην κοινωνική ασφάλιση μέχρι 31.12.1992 εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί της παρ. 14 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) όπως ισχύει.