170 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 3996/2011

Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΓΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΚΑ
Άρθρο 77 - Ρυθμίσεις για Συλλογικά Όργανα ΦΚΑ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
05 Αυγούστου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 170
5 Αυγούστου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3996
Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 118 του ν. 3655/ 2008 αντικαθίσταται ως εξής: «β) Έξι (6) εκπροσώπους των ασφαλισμένων, που προτείνονται: τρεις (3) από την ΑΔΕΔΥ, ένας (1) από την ΠΟΕ−ΟΤΑ, ένας (1) από τους ασφαλισμένους του ενταχθέντος ΤΠΟΕΚΕ, που προτείνεται από τον Ιερό Σύνδεσμο Κληρικών Ελλάδος (ΙΣΚΕ) και ένας (1) από τους ασφαλισμένους του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που προτείνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ), με τους αναπληρωτές τους.» Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από την πρώτη του μεθεπόμενου μήνα εκείνου της δημοσίευσης.