170 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 3996/2011

Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΙΚΑ − ΕΤΑΜ
Άρθρο 63 - Ρυθμίσεις ΙΚΑ − ΕΤΑΜ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
05 Αυγούστου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 170
5 Αυγούστου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3996
Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η παράγραφος 8 του άρθρου 26 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 2972/2001 (Α΄ 291), τροποποιείται ως εξής: «8. α. Η ασφάλιση σε έναν τουλάχιστον κλάδο του ΙΚΑΕΤΑΜ ή μόνο στο ΕΤΕΑΜ ή των φορέων ή των κλάδων και λογαριασμών των οργανισμών κοινωνικής πολιτικής, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, εμφανίζεται στον Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης που τηρείται ηλεκτρονικά και περιλαμβάνει τα ατομικά στοιχεία που καταχωρίστηκαν κατά την εγγραφή του ασφαλισμένου στο μητρώο. Στον Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης μεταφέρεται η ασφαλιστική ιστορία κάθε ασφαλισμένου, που δημιουργείται από την επεξεργασία των ΑΠΔ, από Εκθέσεις Ελέγχου Πράξεων Επιβολής Εισφορών, από αποφάσεις αναγνώρισης, ακύρωσης, μετατροπής ασφάλισης, από καταβολή εισφορών ειδικών κατηγοριών ασφάλισης και λοιπά στοιχεία. β. Ο ασφαλισμένος μπορεί οποτεδήποτε να ζητήσει και να λάβει γνώση των στοιχείων που αφορούν τον ασφαλιστικό του βίο με την έκδοση μηχανογραφικού αποσπάσματος του Λογαριασμού του, που περιλαμβάνει τις εγγραφές που είναι διαθέσιμες στην ασφαλιστική του ιστορία, μέσω των Υποκαταστημάτων ή Παραρτημάτων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ ή της διαδικτυακής πύλης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή της εθνικής διαδικτυακής πύλης ermis. γ. Το Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης περιέχει στοιχεία του εργοδότη, τις αποδοχές του εργαζόμενου, τις ημέρες ασφάλισης, τον κωδικό ασφάλισης, τις εισφορές και τα λοιπά στοιχεία που προκύπτουν από τη μηχανογραφική επεξεργασία των ΑΠΔ που υποβλήθηκαν από τους εργοδότες για τη χρονική περίοδο αναφοράς. δ. Ειδικά για τους απασχολούμενους σε οικοδομικά και τεχνικά έργα το Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης που εκδίδεται περιέχει, εκτός των παραπάνω στοιχείων, και στοιχεία των έργων, καθώς και το προηγούμενο σύνολο των ημερών ασφάλισης και των ημερών αδείας, στις οποίες συνυπολογίζεται η προβλεπόμενη από την παρ. 2 του άρθρου 18 του Κ.Α.–ΙΚΑ, προσαύξηση των ημερών απασχόλησης κατά 20%. ε. Κάθε εξάμηνο, ο εργοδότης υποχρεούται να λαμβάνει από την ηλεκτρονική σελίδα της διαδικτυακής υπηρεσίας του ΙΚΑ–ΕΤΑΜ απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης για τα απασχολούμενα σε αυτόν πρόσωπα και να το παραδίδει σε αυτά για την ενημέρωσή τους. Το απόσπασμα αυτό περιλαμβάνει εγγραφές της αιτούμενης χρονικής περιόδου, ίσης ή μεγαλύτερης του εξαμήνου και αφορά απασχόληση μόνο στον αιτούντα εργοδότη. στ. Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης με τις εγγραφές της αιτούμενης περιόδου, τηρουμένων των διατάξεων του ν. 2472/1997 (Α΄ 50), μπορούν να λαμβάνουν και πιστοποιημένοι φορείς που με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, για τη χορήγηση παροχών στους ασφαλισμένους τους ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, χρησιμοποιούν τα στοιχεία ασφάλισης στο ΙΚΑ–ΕΤΑΜ. ζ. Για τους εργατοτεχνίτες οικοδόμους, τους ασφαλιζόμενους με τις ειδικές διατάξεις περί ασφαλίσεως οικοδόμων του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ–ΕΤΑΜ, το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ εκδίδει Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης, για τα ημερολογιακά τετράμηνα Σεπτεμβρίου − Δεκεμβρίου, Ιανουαρίου − Απριλίου και Μαΐου – Αυγούστου, το οποίο γνωστοποιείται μαζί με το ενημερωτικό σημείωμα για τον Ειδικό Λογαριασμό Δώρου Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων (ΕΛΔΕΟ) και αποστέλλεται στη διεύθυνση κατοικίας τους ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.»