170 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 3996/2011

Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 88 - Κατάργηση των ανωνύμων εταιρειών «Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική – Πληροφορική (ΠΑΕΠ) Α.Ε.» και «Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΚΑΕ) Α.Ε.» και σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού» (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9
05 Αυγούστου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 170
5 Αυγούστου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3996
Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

α) Για τη λειτουργία του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., συνιστώνται εβδομήντα πέντε (75) οργανικές θέσεις προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ενιαίες για τις κατηγορίες− εκπαιδευτικές βαθμίδες ειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, καθώς και τρεις (3) θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή. Στις πιο πάνω θέσεις, συμπεριλαμβάνονται οι θέσεις προϊσταμένων διευθύνσεων και τμημάτων, καθώς και οι απαραίτητες για τη στελέχωση των Περιφερειακών γραφείων του Ε.Ι.Ε.Α.Δ.. Τα προσόντα για όλες τις κατηγορίες του προσωπικού είναι εκείνα που προβλέπονται στο π.δ. 50/2001 (Α΄ 39). Η κατανομή των θέσεων κάθε κατηγορίας κατά κλάδους, ειδικότητες και η κατάταξη προσωπικού σε κατηγορίες, κλάδους, ειδικότητες, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο, καθώς και η τοποθέτησή του, γίνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συγκρότησή του σύμφωνα με τις ισχύουσες για κάθε περίπτωση διατάξεις. β) Για την επιλογή προϊσταμένων διευθύνσεων και τμημάτων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 85 και 86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3228/2007, Α΄26). γ) Κατά την πρώτη εφαρμογή και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών η επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων διευθύνσεων και τμημάτων γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από πρόταση του Προέδρου − Γενικού Διευθυντή. δ) Για κάθε ζήτημα που αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση, τη μισθολογική και βαθμολογική ένταξη και εξέλιξη, τις άδειες, την υπηρεσιακή εκπαίδευση, την πειθαρχική διαδικασία και τα γενικότερα δικαιώματα και υποχρεώσεις των εργαζομένων του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του κεφαλαίου Α΄ του ν. 3801/2009 (Α΄ 163 ) και των άρθρων 2 έως 26, της παραγράφου 2 του άρθρου 27 και του άρθρου 28 του ν. 3205/2003 (Α΄297). Οι πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές και ειδικά επιδόματα οποιασδήποτε ονομασίας δεν διατηρούνται ως προσωπική διαφορά.