170 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 3996/2011

Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ε.Τ.Α.Α.
Άρθρο 60 - Παράλληλη Ασφάλιση Ε.Τ.Α.Α. και Ο.Α.Ε.Ε.
05 Αυγούστου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 170
5 Αυγούστου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3996
Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 60Παράλληλη Ασφάλιση Ε.Τ.Α.Α. και Ο.Α.Ε.Ε.

Η παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) αντικαθίσταται ως εξής: «3. α. Όσοι ασφαλίστηκαν σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο πριν την 1.1.1993 και είναι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), εφόσον ασκούν δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του Οργανισμού και δεν είναι συναφής με την επαγγελματική ιδιότητα για την οποία υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α.. Σε περίπτωση αμφισβήτησης της συνάφειας της επαγγελματικής δραστηριότητας με την επαγγελματική ιδιότητα, η αμφισβήτηση επιλύεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβούλιου Κοινωνικής Ασφάλισης (Σ.Κ.Α.). β. Για τους ασφαλισμένους στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων του Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), που θα διαγραφούν από τον ανωτέρω Κλάδο μετά την υποχρεωτική τους υπαγωγή στον Ο.Α.Ε.Ε., το ύψος της παροχής που θα λάβουν από τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων για το χρόνο ασφάλισης που έχουν διανύσει σε αυτόν, θα προσδιοριστεί μετά από οικονομική μελέτη. γ. Οι ασφαλισμένοι του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) που έχουν υπαχθεί υποχρεωτικά στην Ειδική Προσαύξηση, και θα υπαχθούν στην ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) σύμφωνα με τα ανωτέρω, από δραστηριότητα που έχει αναληφθεί μέχρι την ισχύ του παρόντος νόμου, αποκτούν δικαίωμα αυτοτελούς υπολογισμού του τμήματος αυτού στην Ειδική Προσαύξηση χωρίς τον υπολογισμό του μετέπειτα διανυθέντος χρόνου ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε.. Για τυχόν τμήμα χρόνου ασφάλισης στην Ειδική Προσαύξηση, μετά την υποχρεωτική ασφάλιση των ανωτέρω προσώπων στον Ο.Α.Ε.Ε., η Ειδική Προσαύξηση θα υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 8 του ν. 3518/2006 (Α΄ 272).» Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 1.8.2010.