258 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4310/2014

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 17 - Επιστημονικό Συμβούλιο Ερευνητικού Κέντρου Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτων
08 Δεκεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 258
8 Δεκεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4310
Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 17Επιστημονικό Συμβούλιο Ερευνητικού Κέντρου Επιστημονικό Συμβούλιο ΙνστιτούτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο ερευνητικό κέντρο με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του μπορεί να συνιστάται Επιστημονικό Συμβούλιο (ΕΣ) με συμβουλευτική αρμοδιότητα επί όλων των θεμάτων του ερευνητικού κέντρου και των ινστιτούτων του, το οποίο αποτελείται από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη με διεθνώς αναγνωρισμένο κύρος και εμπειρία σε ειδικότητα σχετική με ένα τουλάχιστον από τα ερευνητικά ή τεχνολογικά αντικείμενα του ερευνητικού κέντρου ή των ινστιτούτων του ερευνητικού κέντρου. Ο πρόεδρος, εκλέγεται μεταξύ των μελών του με απόφαση του επιστημονικού συμβουλίου μετά από σχετική πρόσκληση των μελών του από τον διευθυντή του ερευνητικού κέντρου. Η ιδιότητα των μελών του επιστημονικού συμβουλίου είναι ασυμβίβαστη με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου με το ερευνητικό κέντρο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του ο διευθυντής ινστιτούτου επικουρείται από Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτου (ΕΣΙ) το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη (συμπεριλαμβανομένου του διευθυντή του), ερευνητές Α΄ ή Β΄ βαθμίδας του αντίστοιχου ινστιτούτου, ή καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες των ΑΕΙ Α΄ ή Β΄ βαθμίδας ΑΕΙ, τα οποία είναι υπεύθυνα εγκεκριμένων προγραμμάτων ή έργων, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του ερευνητικού κέντρου. Τα μέλη του ΕΣΙ, εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία για δύο (2) έτη από το σύνολο των ερευνητών του ινστιτούτου, των ειδικών λειτουργικών επιστημόνων και των μελών ΔΕΠ Α΄ ή Β΄βαθμίδας ΑΕΙ, τα οποία έχουν ορισθεί υπεύθυνοι εγκεκριμένων προγραμμάτων ή έργων του ινστιτούτου. Η πρόσκληση για την εκλογή των μελών του ΕΣΙ γίνεται από τον διευθυντή του ινστιτούτου ή σε περίπτωση έλλειψής του από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου. Εάν οι ερευνητές των πιο πάνω βαθμίδων, που είναι υπεύθυνοι εγκεκριμένων προγραμμάτων ή έργων είναι λιγότεροι από τέσσερις (4), αποτελούν στο σύνολό τους μέλη του ΕΣΙ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο ΕΣΙ προεδρεύει ο διευθυντής του ινστιτούτου ή σε περίπτωση γνωστοποίησης κωλύματος ή απουσίας του, ο αναπληρωτής του, ο οποίος προτείνεται από το ΕΣΙ και διορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου. Κατά τα λοιπά το ΕΣΙ λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού του ερευνητικού κέντρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στις αρμοδιότητες του ΕΣ ανήκει: α) Η συμβουλευτική υποστήριξη του διοικητικού συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. β) Η παρακολούθηση του ερευνητικού, τεχνολογικού και αναπτυξιακού προγράμματος του ινστιτούτου, η συμβολή στη διαμόρφωση της στρατηγικής, του οργανογράμματος και της πολιτικής του ανθρώπινου δυναμικού. γ) Η υποστήριξη του ερευνητικού κέντρου στην εκτέλεση και αποτίμηση του έργου του ερευνητικού κέντρου σε σχέση και με την ΕΣΕΤΑΚ και το Σχέδιο δράσης για την υλοποίησή της, καθώς και στην διαμόρφωση σχετικής έκθεσης προς την ΓΓΕΤ, όποτε αυτή ζητείται. δ) Η υποστήριξη του διοικητικού συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου στην σύνταξη γνωμοδότησης σε ειδικά ερωτήματα που υποβάλλονται από τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στις αρμοδιότητες του ΕΣΙ ανήκει: α) Η υποστήριξη του διευθυντή του ινστιτούτου, στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του. β) Η παρακολούθηση του ερευνητικού, τεχνολογικού και αναπτυξιακού προγράμματος του ινστιτούτου, η συμβολή στη διαμόρφωση της στρατηγικής, του οργανογράμματος και της πολιτικής του ανθρώπινου δυναμικού. γ) Η υποστήριξη του διευθυντή του ινστιτούτου στην αποτίμηση του έργου του ινστιτούτου σε σχέση και με την ΕΣΕΤΑΚ και το Σχέδιο Δράσης για την υλοποίησή της, καθώς και στη διαμόρφωση σχετικής έκθεσης προς την ΓΓΕΤ, όποτε αυτή ζητείται. δ) Η υποστήριξη του διευθυντή του ινστιτούτου στη σύνταξη γνωμοδότησης σε ειδικά ερωτήματα που υποβάλλονται από το διοικητικό συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Σε περίπτωση διαφωνίας του διευθυντή ινστιτούτου με γνώμη των μελών του ΕΣΙ, η οποία συγκεντρώνει πλειοψηφία τουλάχιστον τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των μελών του, ο διευθυντής υποχρεούται να υποβάλει το θέμα στο διοικητικό συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου για την άρση της διαφωνίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Ο αριθμός των μελών του επιστημονικού συμβουλίου και του ΕΣΙ, η διαδικασία εκλογής, ο τρόπος λειτουργίας, οι ειδικότερες αρμοδιότητες και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με τον εσωτερικό κανονισμό του ερευνητικού κέντρου. Οι δαπάνες λειτουργίας του επιστημονικού συμβουλίου και του ΕΣΙ βαρύνουν τους ίδιους πόρους του ερευνητικού κέντρου.

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ