258 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4310/2014

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ − ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Άρθρο 74 - Ρύθμιση θεμάτων Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
08 Δεκεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 258
8 Δεκεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4310
Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 74Ρύθμιση θεμάτων Διεθνούς Πανεπιστημίου της ΕλλάδοςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3391/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) αποτελείται από τρεις Σχολές: τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, τη Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών και τη Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας. Οι Σχολές αυτές παρέχουν Προγράμματα Σπουδών, για καθένα από τα οποία ορίζεται Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος. Τα Προγράμματα Σπουδών τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο είναι αντίστοιχα με τα προγράμματα σπουδών των υπολοίπων Πανεπιστημίων της χώρας και οδηγούν σε αντίστοιχους ισότιμους τίτλους σπουδών (πτυχίο, μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και διδακτορικό δίπλωμα). Μέχρι να καταστεί το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) αυτοδύναμο, δύνανται να ορίζονται ως Διευθυντές προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών και ως ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι των προγραμμάτων του, αφυπηρετήσαντες Καθηγητές Πανεπιστημίου, το γνωστικό αντικείμενο των οποίων είναι συναφές με τα παραπάνω προγράμματα σπουδών, καθώς και υπηρετούντες Επίκουροι Καθηγητές στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.). Με απόφαση της Συγκλήτου του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), που επικυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) μπορεί να παρέχει πανεπιστημιακή από απόσταση εκπαίδευση, υπό την προϋπόθεση, ότι το Πρόγραμμα σπουδών της κατηγορίας αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικού προγράμματος σπουδών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3391/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «3. Έως ότου εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για την αυτοδύναμη λειτουργία των Σχολών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), η διοίκησή του ασκείται από Προσωρινή Γενική Συνέλευση, η οποία ορίζεται με πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ύστερα από απόφασή της. Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση αποτελείται από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη, που δύνανται να είναι Καθηγητές, συνταξιούχοι αφυπηρετήσαντες Καθηγητές ελληνικών ή αλλοδαπών Πανεπιστημίων και Διευθυντές ή τέως Διευθυντές Ελληνικών Ερευνητικών Κέντρων, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο πρέπει να είναι σχετικό με την επιστήμη που καλλιεργεί η οικεία Σχολή. Με την ίδια πράξη ορίζεται μεταξύ των μελών της ο Πρόεδρος, ο οποίος πρέπει να κατέχει θέση της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Καθήκοντα γραμματέα ασκεί ο Γραμματέας της Σχολής ή διοικητικός υπάλληλος στην περίπτωση που δεν έχει τοποθετηθεί Γραμματέας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3391/2005 αντικαθίστανται ως ακολούθως: «Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι: (i) η κατοχή τίτλου σπουδών ελληνικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή αλλοδαπού Πανεπιστημίου, ισότιμου ή αντίστοιχου με τίτλους σπουδών των ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και (ii) η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Για την επιλογή των φοιτητών εκτιμώνται υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία: α) Ο βαθμός πτυχίου ή διπλώματος του πρώτου κύκλου σπουδών, β) η βαθμολογία των συναφών με το γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) προπτυχιακών μαθημάτων, γ) το Πανεπιστήμιο ή Σχολή ή Τμήμα προέλευσης του πρώτου κύκλου σπουδών (εγγραφή στον κατάλογο UK NARIC) και δ) δύο συστατικές επιστολές.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 3391/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «5. Μέχρι τη συγκρότηση των οργάνων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού και ο γραμματέας της, ο οποίος ασκεί και καθήκοντα προϊσταμένου της γραμματείας, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.). Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού είναι πενταμελής και αποτελείται από τον Αντιπρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), ως πρόεδρο, τρεις εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες Καθηγητές Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, κατά προτεραιότητα από τις βαθμίδες του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας και Αναπληρωτή Καθηγητή, και έναν εμπειρογνώμονα με ειδικές γνώσεις σε θέματα διαχείρισης πόρων.»

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ