258 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4310/2014

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ − ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΕΑΕ)
Άρθρο 46 - Κυρώσεις
08 Δεκεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 258
8 Δεκεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4310
Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 46ΚυρώσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σε περίπτωση άρνησης, δυστροπίας ή καθυστέρησης παροχής των πληροφοριών που κατά περίπτωση ζητούνται ή σε περίπτωση παροχής πληροφοριών ανακριβών ή ελλιπών, με την επιφύλαξη των ποινικών ευθυνών, η ΕΕΑΕ: α) επιβάλλει πρόστιμο έως 50.000 ευρώ στους παραβάτες ή/και στους νομίμους εκπροσώπους των ιδιωτικών φορέων και επιχειρήσεων που υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου για κάθε παράβαση, β) αναφέρεται αρμοδίως, προκειμένου να κινηθεί πειθαρχική δίωξη κατά παραβατών, υπαλλήλων ή εκπροσώπων φορέων του δημόσιου τομέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι χορηγούμενες άδειες βάσει των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, καθώς και οι χορηγηθείσες μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της ΕΕΑΕ στις περιπτώσεις που εκδόθηκαν βάσει ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων ή διαπιστώνεται, κατά την παράγραφο 3, παράβαση των γενικών ή ειδικών κανόνων της ακτινοπροστασίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 4 έως 16 του παρόντος άρθρου με απόφαση της ΕΕΑΕ επιβάλλεται για κάθε παράβαση των διατάξεων των κανονισμών ακτινοπροστασίας και της κείμενης νομοθεσίας για την πυρηνική ασφάλεια και τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων ή των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου, μετά από προηγούμενη ακρόαση των ενδιαφερομένων, μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κυρώσεις: α) σύσταση ή β) πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ευρώ, ανάλογα με τη συχνότητα ή/και τη βαρύτητα της παράβασης. Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα βεβαιώνονται και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) και κατατίθενται στον ειδικό λογαριασμό της ΕΕΑΕ. Το ύψος του προστίμου κατά το παρόν άρθρο δεν αποκλείει την επιβολή άλλων κυρώσεων για την ίδια παράβαση που προβλέπονται από άλλες διατάξεις. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να αναπροσαρμόζεται το κατώτερο και το ανώτερο όριο του προστίμου. γ) Εισηγείται ή, κατά περίπτωση, προβαίνει, στην αναστολή λειτουργίας κάθε εγκατάστασης ιοντιζουσών ή μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών ή την τροποποίηση ή την ανάκληση της άδειάς της, οποτεδήποτε διαπιστώσει τη μη τήρηση των εφαρμοστέων κανονισμών ή/και τη σοβαρή παραβίαση των όρων της άδειας που χορηγείται κατά τις κείμενες διατάξεις. δ) Σε περιπτώσεις συστηματικής και κατ’ επανάληψη παραβίασης του νομοθετικού πλαισίου και των λοιπών όρων υπό τους οποίους χορηγούνται οι προβλεπόμενες από το νόμο αυτόν άδειες η ΕΕΑΕ, ή αν η άδεια χορηγείται με υπουργική απόφαση ο, κατά τις κείμενες διατάξεις, αρμόδιος για την έκδοση της αδείας Υπουργός, μετά από εισήγηση της ΕΕΑΕ, μπορεί να ανακαλεί προσωρινά ή οριστικά τις άδειες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Απαγορεύεται: α) η παραλαβή, η κατοχή, η χρήση, η μεταφορά, η παραγωγή, η αποθήκευση, η τροποποίηση, η διατήρηση, η διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο (ιδίως εκποίηση, δωρεά, δανεισμός, ενεχύραση), η διασπορά πυρηνικού υλικού, χωρίς νόμιμη εξουσία, β) η παροχή βοήθειας, η ενθάρρυνση και η παρακίνηση με κάθε τρόπο δραστηριοτήτων που απαγορεύονται από τη Σύμβαση για τη Φυσική Προστασία του Πυρηνικού Υλικού, η οποία κυρώθηκε με το ν. 1636/1986 (Α΄ 106) και τροποποιήθηκε με το ν. 3990/2011 (Α΄ 159).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Όποιος εκ προθέσεως τελεί ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω εγκλήματα ή υπό συνθήκες που είναι δυνατόν να βλάψουν σοβαρά μία χώρα ή έναν διεθνή οργανισμό ή με σκοπό να εκφοβίσει σοβαρά έναν πληθυσμό ή να εξαναγκάσει παρανόμως δημόσια αρχή ή διεθνή οργανισμό να εκτελέσει οποιαδήποτε πράξη ή να απόσχει από αυτή ή να βλάψει σοβαρά ή να καταστρέψει τις θεμελιώδεις συνταγματικές, πολιτικές, οικονομικές δομές μίας χώρας ή ενός διεθνούς οργανισμού: α) χωρίς άδεια ή νόμιμη εξουσιοδότηση ή εντολή, παραλαμβάνει, κατέχει, χρησιμοποιεί, μεταφέρει, τροποποιεί, διαθέτει ή διασπείρει πυρηνικό ή ραδιενεργό υλικό και η πράξη προκαλεί ή είναι πιθανόν να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή σημαντική καταστροφή σε περιουσιακά στοιχεία ή στο περιβάλλον, β) ενεργεί πράξη η οποία στρέφεται κατά πυρηνικών εγκαταστάσεων ή παρεμποδίζει τη λειτουργία πυρηνικών εγκαταστάσεων ή γνωρίζει ότι ενδέχεται να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή σημαντικές ζημίες σε περιουσιακά στοιχεία ή στο περιβάλλον, από την έκθεση σε ακτινοβολία ή την απελευθέρωση ραδιενεργών ουσιών, εκτός αν η πράξη αυτή διενεργείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, γ) κλοπής, ληστείας ή υπεξαίρεσης πυρηνικού υλικού, δ) εκβίασης για την ικανοποίηση αξίωσης για παροχή πυρηνικού υλικού, ε) ενεργεί πράξη, η οποία συνιστά μεταφορά, αποστολή ή διακίνηση πυρηνικού υλικού, προς ή από ένα Κράτος, χωρίς νόμιμη, άδεια ή εξουσιοδότηση ή εντολή τιμωρείται: 1) Με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών για ένα από τα εγκλήματα των ανωτέρω περιπτώσεων α΄, β΄και ε΄. 2) Με ισόβια κάθειρξη αν η προβλεπόμενη ποινή για ένα από τα εγκλήματα των ανωτέρω περιπτώσεων γ΄ και δ΄ είναι ισόβια κάθειρξη ή κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών. Στην περίπτωση αυτή η πράξη παραγράφεται μετά από τριάντα (30) χρόνια. Αν επιβληθεί η ποινή της ισόβιας κάθειρξης εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 105 μέχρι 110 του Ποινικού Κώδικα, εφόσον ο καταδικασθείς έχει εκτίσει ποινή είκοσι πέντε (25) ετών. 3) Με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών αν η προβλεπόμενη ποινή για ένα από τα εγκλήματα των ανωτέρω περιπτώσεων γ΄ και δ΄είναι πρόσκαιρη ποινή καθείρξεως. 4) Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών αν η προβλεπόμενη ποινή για ένα από τα εγκλήματα των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παρούσας παραγράφου είναι ποινή φυλάκισης. Αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο περισσότερων ανθρώπων εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 94 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 134 έως 137 του Ποινικού Κώδικα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Όποιος απειλεί σοβαρά με την τέλεση των, κατά την παράγραφο 5, εγκλημάτων τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών τιμωρείται όποιος συγκροτεί ή εντάσσεται, ως μέλος σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα η οποία αποτελείται από τρία ή περισσότερα πρόσωπα τα οποία δρουν από κοινού και επιδιώκουν την τέλεση των εγκλημάτων της παραγράφου 5 (τρομοκρατική οργάνωση). Με ποινή μειωμένη (άρθρο 83 του Ποινικού Κώδικα) τιμωρείται η πράξη του προηγούμενου εδαφίου, όταν η τρομοκρατική οργάνωση έχει συσταθεί για την τέλεση των πλημμελημάτων της παραγράφου 5. Η παραλαβή, κατοχή, χρήση, μεταφορά, παραγωγή, η αποθήκευση, η τροποποίηση, η διατήρηση, η διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο (ιδίως εκποίηση, δωρεά, δανεισμός, ενεχύραση), η διασπορά πυρηνικού υλικού προς εξυπηρέτηση των σκοπών της τρομοκρατικής οργάνωσης συνιστά επιβαρυντική περίσταση. Η μη τέλεση από την τρομοκρατική οργάνωση οποιουδήποτε από τα εγκλήματα των ανωτέρω περιπτώσεων α΄ έως ε΄ της παραγράφου 5 συνιστά ελαφρυντική περίσταση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Όποιος διευθύνει την κατά το πρώτο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου τρομοκρατική οργάνωση τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών. Με την ποινή του προηγούμενου εδαφίου μειωμένη (άρθρο 83) τιμωρείται όποιος διευθύνει την κατά το δεύτερο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου τρομοκρατική οργάνωση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Όποιος παρέχει κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία, υλικά ή άυλα, κινητά ή ακίνητα ή κάθε είδους χρηματοοικονομικά μέσα, ανεξάρτητα από τον τρόπο κτήσής τους, σε τρομοκρατική οργάνωση ή σε μεμονωμένο τρομοκράτη ή για τη συγκρότηση τρομοκρατικής οργάνωσης ή για να καταστεί κάποιος τρομοκράτης ή τα εισπράττει, συλλέγει ή διαχειρίζεται χάριν των ανωτέρω, ανεξάρτητα από τη διάπραξη οποιουδήποτε εγκλήματος από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος, εν γνώσει της μελλοντικής αξιοποίησής τους, παρέχει ουσιώδεις πληροφορίες για να διευκολύνει ή να υποβοηθήσει την τέλεση από τρομοκρατική οργάνωση ή από μεμονωμένο τρομοκράτη οποιουδήποτε από τα κακουργήματα της παραγράφου 5.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Όποιος διαπράττει διακεκριμένη κλοπή (άρθρο 374), ληστεία (παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 380), πλαστογραφία (άρθρο 216) που αφορά δημόσιο έγγραφο ή εκβίαση (άρθρο 385) με σκοπό την τέλεση των εγκλημάτων της παραγράφου 4 τιμωρείται με κάθειρξη, εκτός αν η εκβίαση τιμωρείται με μεγαλύτερη ποινή. Αν η πράξη που τελέσθηκε είναι πλημμέλημα, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) ετών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Η παρ. 4 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα ισχύει και για τα εγκλήματα των προηγούμενων παραγράφων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Όποιος: α) Ασκεί δραστηριότητα ή επιχείρηση εργαστηρίου, χωρίς την απαιτούμενη άδεια ή έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου Ε΄ ή των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδομένων διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων, ή υπερβαίνει τα όρια της άδειας ή έγκρισης που του έχει χορηγηθεί. β) δεν αντιμετωπίζει έγκαιρα και αποτελεσματικά, κατόπιν εγγράφου συστάσεως της ΕΕΑΕ, κινδύνους που ενδέχεται να προκληθούν από την άσκηση των δραστηριοτήτων της παραγράφου αυτής και δεν λαμβάνει τα προσήκοντα και αναγκαία μέτρα, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Όποιος: α) συνεχίζει τη λειτουργία εργαστηρίου ακτινοβολιών και παραλείπει να υποβάλει αίτηση με πλήρη φάκελο για την ανανέωση της άδειάς του εντός προθεσμίας τριών μηνών από τη λήξη της, β) σύμφωνα με τις διατάξεις που ρυθμίζουν την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, τους κανόνες για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και τους εγκεκριμένους κανονισμούς ακτινοπροστασίας, αν και έχει νομική υποχρέωση, δεν λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ή λαμβάνει ελλιπή και ανεπαρκή μέτρα φυσικής προστασίας από ραδιενεργές πηγές και εγκαταστάσεις, από τις οποίες εκπέμπονται ιοντίζουσες ακτινοβολίες, γ) επιχειρεί, χωρίς την απαιτούμενη άδεια, την εισαγωγή ή εξαγωγή κλειστής ραδιενεργού πηγής ενεργότητας μεταξύ 740 ΜΒq και 74 GBq (20 mCi – 2 Ci), δ) επιχειρεί την εισαγωγή ή προμήθεια ανοικτής ραδιενεργού πηγής, χωρίς την απαιτούμενη άδεια, ε) παραλείπει ή δεν λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την εξειδίκευση και επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων − απασχολουμένων στην επιχείρησή του σχετικά με τη σωστή και ενδεδειγμένη χρήση και λειτουργία μηχανημάτων και εγκαταστάσεων που εκπέμπουν ιοντίζουσες ακτινοβολίες, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών και με χρηματική ποινή έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Όποιος: α) επιχειρεί, χωρίς την απαιτούμενη άδεια την εισαγωγή ή εξαγωγή κλειστής ραδιενεργού πηγής ενεργότητας έως 740 ΜΒq (20 mCi), β) δεν παρέχει στους επαγγελματικά εκτιθέμενους εργαζόμενούς του σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες την απαιτούμενη δοσιμέτρηση από εργαστήριο της ΕΕΑΕ ή άλλο πρόσωπο, εξουσιοδοτημένο από αυτή, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους και με χρηματική ποινή έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Όποιος καταρτίζει εικονικές μελέτες και εκθέσεις σχετικές με τις δραστηριότητες που αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρων 39 έως 46 του παρόντος κεφαλαίου τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μηνών και με χρηματική ποινή έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Ο τεχνικός εξοπλισμός και τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση των εγκλημάτων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο δημεύονται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου οι έννοιες «πυρηνικό υλικό» και «πυρηνική εγκατάσταση» νοούνται όπως εξειδικεύονται στο ν. 1636/1986.

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ