258 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4310/2014

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
Άρθρο 29 - Αξιολόγηση προσωπικού
08 Δεκεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 258
8 Δεκεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4310
Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 29Αξιολόγηση προσωπικούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η εκλογή του ερευνητικού προσωπικού γίνεται με ανοικτή διαδικασία μετά από προκήρυξη, στην οποία ορίζονται και οι βαθμίδες στις οποίες εντάσσεται. Η προκήρυξη αναρτάται στον δικτυακό τόπο του ερευνητικού κέντρου και της ΓΓΕΤ, κοινοποιείται στις πρεσβείες και σε προξενικά γραφεία της Ελλάδας στην αλλοδαπή κατά την κρίση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η εκλογή και η εξέλιξη των ερευνητών γίνεται με βάση τα προσόντα των υποψηφίων, όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 18 ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία γίνεται η εκλογή ή η εξέλιξη, το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και τις ερευνητικές ανάγκες του ερευνητικού κέντρου, όπως τα προσόντα αυτά εξειδικεύονται στον εσωτερικό κανονισμό του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για την εκλογή σε θέση ερευνητή για όλες τις βαθμίδες απαιτείται η κατοχή διδακτορικού διπλώματος και η συνάφεια είτε του αντικειμένου της διδακτορικής διατριβής είτε του ερευνητικού ή επιστημονικού εν γένει έργου του υποψηφίου με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, η ύπαρξη διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή επαρκούς αριθμού και υψηλής ποιότητας διεθνώς δημοσιευμένου ερευνητικού έργου του, καθώς και η ύπαρξη επαρκούς αριθμού και υψηλής ποιότητας διεθνώς δημοσιευμένου ερευνητικού έργου του. Για την αποτύπωση των στοιχείων κάθε υποψηφίου συντάσσεται πρότυπο βιογραφικό σημείωμα σύμφωνο με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για την πρόσληψη ή την εξέλιξη σε βαθμίδα ερευνητών συγκροτείται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου μετά από σχετική εισήγηση του διευθυντή του οικείου ινστιτούτου και γνώμη του επιστημονικού συμβουλίου του, ειδική επταμελής επιτροπή κριτών, η οποία απαρτίζεται από τον διευθυντή του οικείου ινστιτούτου ή του ερευνητικού κέντρου, εάν δεν υφίσταται ινστιτούτο, ως πρόεδρο και έξι μέλη, καθηγητές ή ερευνητές Α΄ βαθμίδας που περιλαμβάνονται κατά προτίμηση από τον εθνικό κατάλογο κριτών και τουλάχιστον δύο προέρχονται από ερευνητικά κέντρα ή ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής για την πρόσληψη ή εξέλιξη ερευνητών Α΄ και Β΄ βαθμίδας ή ερευνητικά κέντρα μόνο της ημεδαπής για τους λοιπούς. Τα υπόλοιπα προέρχονται, είτε από το οικείο ερευνητικό κέντρο είτε από άλλα ερευνητικά κέντραή ΑΕΙ της ημεδαπής. Σε περίπτωση κρίσης ερευνητών για εκλογή ή εξέλιξη σε βαθμίδες Γ΄έως και Β΄η ως άνω επιτροπή απαρτίζεται από καθηγητές ή ερευνητές ανώτερης βαθμίδας με επιστημονικό έργο στο ίδιο ή, αν δεν υπάρχει, σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με εκείνο της υπό πλήρωση ή υπό εξέλιξη θέσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Για την υποβοήθηση της επιτροπής στην αξιολόγηση των υποψηφίων, ο πρόεδρος της ειδικής επιτροπής κριτών δικαιούται να αναζητεί από την αντίστοιχη επιστημονική κοινότητα του αξιολογούμενου πρόσφορα στοιχεία για την απήχηση του έργου του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι ερευνητές οφείλουν να επικαιροποιούν σε ετήσια βάση το κατά την παράγραφο 3 τυποποιημένο βιογραφικό τους σημείωμα, το οποίο καταχωρείται στο ΕΜΕΕΥ σύμφωνα με την παράγραφο 8 του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η ειδική επιτροπή κριτών συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του διευθυντή του οικείου ινστιτούτου για την λήψη ειδικά αιτιολογημένης αποφάσεως περί κατάταξης ανά προκηρυχθείσα βαθμίδα των υποψηφίων που έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την κατάληψη της θέσης σε βαθμίδα και του αριθμού ψήφων που κάθε υποψήφιος συγκέντρωσε. Η ειδική επιτροπή προεδρεύεται από τον διευθυντή του ινστιτούτου και έχει απαρτία αν είναι παρόντα τα πέντε τουλάχιστον από τα επτά μέλη, εκ των οποίων ένα τουλάχιστον μέλος της δεν ανήκει στο ερευνητικό κέντρο. Ρόλο εισηγητή έχει ο διευθυντής του ινστιτούτου. Ο διευθυντής του οικείου ινστιτούτου διαβιβάζει άμεσα το πρακτικό της επιλογής ή εξέλιξης στο διοικητικό συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου για τον έλεγχο νομιμότητας και το διορισμό αυτού που επιλέχθηκε. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει υποχρεωτικά τον πρώτο στην κατάταξη της ανώτερης βαθμίδας εάν έχει συγκεντρώσει πέντε τουλάχιστον ψήφους της ειδικής επιτροπής κριτών. Σε περίπτωση μη ύπαρξης υποψηφίου στην κατάταξη της ανώτερης βαθμίδας ή μη αποδοχής της εκλογής του ή ανάκλησης της απόφασης εκλογής του ή εάν συντρέχει στο πρόσωπό του αντικειμενικό κώλυμα κάλυψης της θέσης, το διοικητικό συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις κατατάξεις σε βαθμίδες αποφασίζει κατά την κρίση του να εκλέξει είτε τον επόμενο στην ανώτερη βαθμίδα είτε άλλο υποψήφιο επόμενης βαθμίδας που έχει συγκεντρώσει μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Εάν επιλεγεί για την Α΄ βαθμίδα κατά την ως άνω διαδικασία άλλος υποψήφιος και όχι υποψήφιος ερευνητής Β΄ που ήδη υπηρετεί στο ερευνητικό κέντρο ο τελευταίος παραμένει στο ερευνητικό κέντρο σε προσωποπαγή θέση, εφόσον έχει την ιδιότητα μόνιμου υπαλλήλου, που συνιστάται για το σκοπό αυτόν ή η σχέση τους μετατρέπεται σε αορίστου διάρκειας, εφόσον η σχέση τους είναι ιδιωτικού δικαίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Με τον εσωτερικό κανονισμό κάθε ιδρύματος, μπορεί να καθορίζονται τα σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής των δικαιολογητικών των υποψηφίων, καθώς και με τη διεξαγωγή της διαδικασίας επιλογής ή εξέλιξης σε ξένη γλώσσα ή και με τηλεδιάσκεψη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Οι ερευνητές Β΄ βαθμίδας μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εξέλιξη στην επόμενη βαθμίδα μετά από θητεία τουλάχιστον τριών ετών. Οι ερευνητές Α΄ βαθμίδας και όσοι ερευνητές Β΄ βαθμίδας δεν έχουν υποβάλει αίτηση για εξέλιξη, αξιολογούνται κάθε πέντε έτη, αρχής γενομένης από την έναρξη ισχύος του παρόντος με βάση τα κριτήρια της παραγράφου 10, από τριμελή ειδική επιτροπή κριτών η οποία απαρτίζεται από τον διευθυντή του οικείου ινστιτούτου, ως πρόεδρο και δύο (2) μέλη, ερευνητές Α΄ βαθμίδας ή καθηγητές Α΄ βαθμίδας, ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με διεθνώς αναγνωρισμένο συναφές επιστημονικό έργο, οι οποίοι ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου μετά από εισήγηση του διευθυντή του οικείου ινστιτούτου. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει έκθεση δραστηριοτήτων του ερευνητή για την παρελθούσα πενταετία και έκθεση προγραμματισμού των δραστηριοτήτων του για την επόμενη πενταετία. Για τη συμπλήρωση της πενταετίας δεν συνυπολογίζονται, ο χρόνος που διανύθηκε σε θέση διευθυντή ινστιτούτου ή ερευνητικού κέντρου, καθώς και ο χρόνος αναστολής των καθηκόντων τους. Οι ερευνητές Β΄ βαθμίδας αν δεν εξελιχθούν στην επόμενη βαθμίδα έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν εκ νέου την προκήρυξη της θέσης μετά από παρέλευση τριών ετών από τη λήψη της απόφασης για τη μη εξέλιξή τους. Εάν και μετά από τη δεύτερη κρίση δεν προαχθούν στην επόμενη βαθμίδα, τότε παραμένουν στο ερευνητικό κέντρο σε προσωποπαγή θέση, εφόσον έχουν την ιδιότητα μόνιμου υπαλλήλου, που συνιστάται για το σκοπό αυτό ή η σχέση τους μετατρέπεται σε αορίστου διάρκειας, εφόσον η σχέση τους είναι ιδιωτικού δικαίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Οι ερευνητές Γ΄ που δεν έχουν υποβάλει αίτηση για εξέλιξη στην επόμενη βαθμίδα, αξιολογούνται υποχρεωτικά μετά από θητεία τεσσάρων ετών ή αν η αξιολόγηση ζητηθεί από τους ως άνω ερευνητές για εξέλιξη, μετά από θητεία τουλάχιστον δύο ετών. Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης καθορίζεται στην προκήρυξη με βάση τις ανάγκες του ερευνητικού κέντρου και το γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου που ζητά την εξέλιξη. Αν δεν εξελιχθούν στην επόμενη βαθμίδα, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν εκ νέου την προκήρυξη της θέσης μετά από παρέλευση τεσσάρων ετών από τη λήψη της απόφασης για τη μη εξέλιξή τους. Εάν και μετά από την δεύτερη κρίση δεν προαχθούν στην επόμενη βαθμίδα, λύνεται η σύμβασή τους με το ερευνητικό κέντρο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Η ειδική επιτροπή κριτών οφείλει να αιτιολογεί την αξιολόγησή της για κάθε υποψήφιο. Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη αφορούν, ιδίως: α) Τον αριθμό και την ποιότητα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (εθνικά ή διεθνή) ή των αιτήσεων για την απόκτησή τους και τη φάση στην οποία βρίσκονται. β) Τις επιστημονικές και τεχνικές δημοσιεύσεις υπό μορφή άρθρων σε εξέχοντα διεθνή περιοδικά, πρακτικά διεθνών πάγιων συνεδρίων, κεφάλαια σε βιβλία, βιβλία. γ) Την απήχηση του συνολικού ερευνητικού του έργου, όπως κρίνεται ιδίως από μεγάλα διεθνή βραβεία, αναφορές στο έργο του στη διεθνή βιβλιογραφία, ομιλίες κατόπιν προσκλήσεως σε μεγάλα διεθνή συνέδρια (plenary, invited talks) και γνώμες κορυφαίων επιστημόνων του πεδίου. δ) Τις εισροές από χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα που ο υποψήφιος έχει προσελκύσει στο ερευνητικό κέντρο ή ινστιτούτο. ε) Τη συμβολή του στην περιουσιακή αξιοποίηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. ζ) Τη συμμετοχή τους στη δημιουργία τεχνοβλαστών. η) Το διδακτικό του έργο. θ) Τα προγράμματα υπολογιστών που έχει αναπτύξει, τις διαλέξεις που έχει παρουσιάσει σε εκπαιδευτικά προγράμματα διεθνών συνεδρίων (tutorials), τα σεμινάρια που έχει οργανώσει, τη συμμετοχή σε εκθέσεις, την παρουσίαση έργου σε σεμινάρια, εργαστήρια, καθώς και την οργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων, τη θητεία σε διακεκριμένες θέσεις αλλοδαπών ΑΕΙ ή ερευνητικών κέντρων, την εμπειρία του σε θέματα διαχείρισης της έρευνας. ι) Τη συμμετοχή του στην προώθηση εθνικής και διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της ΕΤΑΚ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Το επιστημονικό−τεχνικό , διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό αξιολογείται κάθε δύο έτη σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του ερευνητικού κέντρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Στα εξωτερικά μέλη της ειδικής επιτροπής κριτών καταβάλλονται, σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις, προκειμένου να συμμετάσχουν στις διαδικασίες αξιολόγησης, τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις έξοδα μετακίνησης, διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης.

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ