258 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4310/2014

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
Άρθρο 34 - Πληροφοριακό Σύστημα Δημόσιας Χρηματοδότησης (ΠΣΥΔΧ)
08 Δεκεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 258
8 Δεκεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4310
Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 34Πληροφοριακό Σύστημα Δημόσιας Χρηματοδότησης (ΠΣΥΔΧ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για την υποστήριξη της εφαρμογής της δημόσιας χρηματοδότησης εγκαθίσταται και λειτουργεί στη ΓΓΕΤ Πληροφοριακό Σύστημα Δημόσιας Χρηματοδότησης (ΠΣΥΔΧ), το οποίο διασυνδέεται και διαλειτουργεί με το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, το οποίο λειτουργεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και στο οποίο παρέχεται ανοικτή πρόσβαση μέσω του δικτυακού τόπου της ΓΓΕΤ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Την ευθύνη για την ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία του ΠΣΥΔΧ έχει η ΓΓΕΤ, η οποία μεριμνά για τη διασφάλιση της τεχνολογικής αρτιότητας, υποστήριξης και συντήρησης του συστήματος και τον συνεχή εκσυγχρονισμό του σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η υπηρεσία αυτή έχει επίσης την ευθύνη: α) Για τη διαχείριση των δεδομένων του συστήματος και τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου με το οποίο εξασφαλίζεται η ακεραιότητα, η εμπιστευτικότητα και η ασφάλεια αυτών τηρούμενων των διατάξεων για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία του φορολογικού απορρήτου. β) Για την έκδοση οδηγιών λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος σχετικά με τη λειτουργία και την ασφάλειά του, καθώς και τους όρους και τις διαδικασίες πρόσβασης σε αυτό. γ) Για την υποδοχή, καταχώρηση και διαχείριση των προτάσεων χρηματοδότησης, καθώς και των σχετικών στοιχείων και πληροφοριών για την εκτέλεση έργων ή εκπόνησης μελέτης, που υποβάλλονται από δικαιούχους σύμφωνα με τις σχετικές προκηρύξεις, που εκδίδει περιοδικά η ΓΓΕΤ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η ταυτοποίηση−αυθεντικοποίηση των φορέων στο ΠΣΥΔΧ γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η αρμόδια υπηρεσία έχει την ευθύνη ενημέρωσης του συστήματος και υποχρεούται να καταχωρίζει στο ΠΣΥΔΧ τα απαραίτητα στοιχεία προτάσεων, αξιολογήσεων, εγκριτικών αποφάσεων, παρακολούθησης, ελέγχου και χρηματοδοτήσεων των έργων ή μελετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, τα υποδείγματα ανάπτυξης του πληροφοριακού συστήματος και τους εκάστοτε οδηγούς εφαρμογής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι προτάσεις χρηματοδότησης λαμβάνουν μοναδικό αριθμό στο ΠΣΥΔΧ, ο οποίος αναγράφεται υποχρεωτικά σε κάθε στοιχείο που αφορά την πρόταση και την απόφαση χρηματοδότησης.

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ