258 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4310/2014

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ − ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Άρθρο 47 - Μεταβατικές διατάξεις
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
08 Δεκεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 258
8 Δεκεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4310
Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι ΕΛΕ, οποιασδήποτε βαθμίδας, που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και υπηρετούν σε οποιοδήποτε ερευνητικό κέντρο ή ινστιτούτο ή τεχνολογικό φορέα που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μπορούν να κριθούν, για την κατάληψη προσωποπαγούς θέσης ερευνητή στο γνωστικό τους αντικείμενο σε ερευνητικό κέντρο, μετά από αίτησή τους που υποβάλλεται εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Η ειδική επιτροπή κριτών αξιολογεί και κατατάσσει, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, τους υποψήφιους σε βαθμίδες ερευνητών κατά την κρίση της αναλόγως των προσόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 και 29 του παρόντος ή τις αντίστοιχες προβλέψεις του εσωτερικού κανονισμού ή οργανισμού του τεχνολογικού φορέα. Η σχέση των ΕΛΕ, οι οποίοι κρίνονται επιτυχώς, με το ερευνητικό κέντρο ή τεχνολογικό φορέα, ή μετατρέπεται σε σχέση αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία κατατάσσονται σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 18 και 29 του παρόντος νόμου, ή παραμένει ως δημοσίου δικαίου σχέση σε περίπτωση που οι κρινόμενοι ΕΛΕ έχουν την ιδιότητα του μονίμου δημοσίου υπαλλήλου σε δημόσιο ερευνητικό οργανισμό ή τεχνολογικό φορέα. Οι διαδικασίες κρίσεως ολοκληρώνονται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν ανάλογα και για το εν γένει επιστημονικό – τεχνικό προσωπικό (δημόσιοι υπάλληλοι) ή το προσωπικό του οποίου η σύμβαση μετατράπηκε σε ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2839/2000 (Α΄ 196), του ν. 2919/2001 (Α΄ 128), του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134) και ΦΕΚ 321/Ν.Π.Δ.Δ./21.12.2005, εφόσον οι κρινόμενοι, διαθέτουν διδακτορικό δίπλωμα. Το προσωπικό αυτό μπορεί να προκαλέσει την κρίση του για ένταξη και σε προσωποπαγή θέση ΕΛΕ οποιασδήποτε βαθμίδας. Οι αιτήσεις για κρίση και ένταξη σε προσωποπαγείς θέσεις ερευνητών ή ΕΛΕ υποβάλλονται μόνο από όσους ορίζονται στην παρούσα παράγραφο. Η σχέση των ΙΔΑΧ, οι οποίοι κρίνονται επιτυχώς, με το ερευνητικό κέντρο, ή μετατρέπεται σε σχέση αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία κατατάσσονται, σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 18 και 29 του παρόντος νόμου, ή δημοσίου δικαίου σε περίπτωση που οι κρινόμενοι υπηρετούν σε δημόσιο ερευνητικό οργανισμό. Για όσο χρόνο διαρκεί η σχέση των ερευνητών ή ΕΛΕ δεν πληρούνται οι θέσεις ΕΛΕ ή μόνιμου ή αορίστου χρόνου εργασιακής σχέσης. Όσοι δεν κριθούν για ένταξη σε θέση ερευνητή ή ΕΛΕ παραμένουν στις θέσεις, τις οποίες κατείχαν. Οι ήδη υπηρετούντες ΕΛΕ, που δεν υπάγονται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου και διατηρούν τη βαθμίδα ΕΛΕ που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, δύνανται να κριθούν μετά από αίτημά τους, σε επόμενη βαθμίδα και, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, καταλαμβάνουν προσωποπαγή θέση ΕΛΕ.

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ