258 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4310/2014

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ − ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
08 Δεκεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 258
8 Δεκεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4310
Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ − ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Άρθρο 47Μεταβατικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα υφιστάμενα ερευνητικά κέντρα και τα ινστιτούτα τους, οι τεχνολογικοί φορείς, που εποπτεύονται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων οφείλουν να συντάξουν ή προσαρμόσουν στις διατάξεις του παρόντος νόμου τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας τους και τον υποβάλλουν προς έγκριση εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η μη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου έχει ως συνέπεια την αναστολή της χορήγησης κάθε δημόσιας χρηματοδότησης. Μέχρι τη δημοσίευση του νέου εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του θεσμικού πλαισίου που διέπει τους φορείς αυτούς, εφόσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί και τεχνολογικοί φορείς που υφίστανται κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος, πλην όσων εποπτεύονται από την ΓΓΕΤ, συνεχίζουν να διέπονται από τις διατάξεις του θεσμικού πλαισίου σύστασής τους, όσον αφορά τη φύση, τους σκοπούς, την εποπτεία, τη διοίκηση και τη λειτουργία τους και κατά τα λοιπά από τις διατάξεις του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα Διοικητικά Συμβούλια των υφισταμένων κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος Ερευνητικών Κέντρων συνεχίζουν να λειτουργούν μέχρι τη λήξη της θητείας τους. Κάθε αντικατάσταση μέλους ή συνολικά των μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ερευνητικού Κέντρου λόγω λήξης της θητείας τους πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το ήδη υπηρετούν προσωπικό (ερευνητές, ΕΛΕ, επιστημονικό − τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό και διοικητικοί υπάλληλοι) των υφισταμένων ερευνητικών κέντρων που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ διατηρεί την ίδια σχέση εργασίας και τη θέση την οποία κατέχει κατά τη δημοσίευση του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι ερευνητές και ΕΛΕ Δ΄ βαθμίδας, οι οποίοι υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, αξιολογούνται υποχρεωτικά με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Αν αξιολογηθούν θετικά προάγονται στη βαθμίδα του ερευνητή ή ΕΛΕ Γ΄. Εάν αξιολογηθούν αρνητικά, μπορούν να ζητήσουν μία φορά την επαναξιολόγησή τους, εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ακόμη ετών, διαφορετικά ή σε περίπτωση αρνητικής νέας αξιολόγησής τους, λύνεται η σχέση εργασίας τους με το ερευνητικό κέντρο. Οι διαδικασίες πρόσληψης ή εξέλιξης ερευνητών ή ΕΛΕ που έχουν ήδη ξεκινήσει με αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των ερευνητικών κέντρων, ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι ΕΛΕ, οποιασδήποτε βαθμίδας, που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και υπηρετούν σε οποιοδήποτε ερευνητικό κέντρο ή ινστιτούτο ή τεχνολογικό φορέα που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μπορούν να κριθούν, για την κατάληψη προσωποπαγούς θέσης ερευνητή στο γνωστικό τους αντικείμενο σε ερευνητικό κέντρο, μετά από αίτησή τους που υποβάλλεται εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Η ειδική επιτροπή κριτών αξιολογεί και κατατάσσει, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, τους υποψήφιους σε βαθμίδες ερευνητών κατά την κρίση της αναλόγως των προσόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 και 29 του παρόντος ή τις αντίστοιχες προβλέψεις του εσωτερικού κανονισμού ή οργανισμού του τεχνολογικού φορέα. Η σχέση των ΕΛΕ, οι οποίοι κρίνονται επιτυχώς, με το ερευνητικό κέντρο ή τεχνολογικό φορέα, ή μετατρέπεται σε σχέση αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία κατατάσσονται σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 18 και 29 του παρόντος νόμου, ή παραμένει ως δημοσίου δικαίου σχέση σε περίπτωση που οι κρινόμενοι ΕΛΕ έχουν την ιδιότητα του μονίμου δημοσίου υπαλλήλου σε δημόσιο ερευνητικό οργανισμό ή τεχνολογικό φορέα. Οι διαδικασίες κρίσεως ολοκληρώνονται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν ανάλογα και για το εν γένει επιστημονικό – τεχνικό προσωπικό (δημόσιοι υπάλληλοι) ή το προσωπικό του οποίου η σύμβαση μετατράπηκε σε ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2839/2000 (Α΄ 196), του ν. 2919/2001 (Α΄ 128), του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134) και ΦΕΚ 321/Ν.Π.Δ.Δ./21.12.2005, εφόσον οι κρινόμενοι, διαθέτουν διδακτορικό δίπλωμα. Το προσωπικό αυτό μπορεί να προκαλέσει την κρίση του για ένταξη και σε προσωποπαγή θέση ΕΛΕ οποιασδήποτε βαθμίδας. Οι αιτήσεις για κρίση και ένταξη σε προσωποπαγείς θέσεις ερευνητών ή ΕΛΕ υποβάλλονται μόνο από όσους ορίζονται στην παρούσα παράγραφο. Η σχέση των ΙΔΑΧ, οι οποίοι κρίνονται επιτυχώς, με το ερευνητικό κέντρο, ή μετατρέπεται σε σχέση αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία κατατάσσονται, σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 18 και 29 του παρόντος νόμου, ή δημοσίου δικαίου σε περίπτωση που οι κρινόμενοι υπηρετούν σε δημόσιο ερευνητικό οργανισμό. Για όσο χρόνο διαρκεί η σχέση των ερευνητών ή ΕΛΕ δεν πληρούνται οι θέσεις ΕΛΕ ή μόνιμου ή αορίστου χρόνου εργασιακής σχέσης. Όσοι δεν κριθούν για ένταξη σε θέση ερευνητή ή ΕΛΕ παραμένουν στις θέσεις, τις οποίες κατείχαν. Οι ήδη υπηρετούντες ΕΛΕ, που δεν υπάγονται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου και διατηρούν τη βαθμίδα ΕΛΕ που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, δύνανται να κριθούν μετά από αίτημά τους, σε επόμενη βαθμίδα και, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, καταλαμβάνουν προσωποπαγή θέση ΕΛΕ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παρ. 3 του άρθρου 43 και μέχρι την προσαρμογή του οργανισμού της ΕΕΑΕ (π.δ. 404/1993, Α΄ 173) στις διατάξεις του παρόντος διατηρείται, αν δεν αντιβαίνει στις διατάξεις του παρόντος νόμου και η κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. 17176 (Β΄832/15.11.1988) σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου της ΕΕΑΕ.

Άρθρο 48Εξουσιοδοτικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από εισήγηση της ΓΓΕΤ καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες προμήθειας, εγκατάστασης και λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος Δημόσιας Χρηματοδότησης στο δικτυακό τόπο της ΓΓΕΤ, στον οποίο θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης, εγγραφής τους οι φορείς που δικαιούνται χρηματοδότησης, καθώς και οι δημόσιες υπηρεσίες και οι αξιολογητές των προτάσεων χρηματοδότησης. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την αυθεντικοποίηση, τη δημοσιοποίηση των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την έντυπη και ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων και των δικαιολογητικών τους, τη διαλειτουργική διασύνδεση του Συστήματος και των Μητρώων της ΓΓΕΤ με υπηρεσίες του δημόσιου τομέα (Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, ΓΕΜΗ, ΕΣΗΔΗΣ, ΕΑΑΔΗΣΥ, ΤΑΧΙSNET, δικαστικές Αρχές), για την αξιοποίηση των αντίστοιχων πληροφοριακών συστημάτων και την αυτεπάγγελτη αναζήτηση εγγράφων και δικαιολογητικών από τους δημόσιους φορείς, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία του φορολογικού απορρήτου και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, η οποία υποβάλλεται εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορεί να αναμορφώνονται, να προσαρμόζονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και να κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις νόμων, κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων, καθώς και η μετά την ένταξη κατάργησή τους, ως αυτοτελών διατάξεων, που αφορούν τη σύσταση, τη διάρθρωση σε διευθύνσεις, υπηρεσίες και τμήματα και τη λειτουργία της ΓΓΕΤ, καθώς και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της ΓΓΕΤ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από εισήγηση του ΕΣΕΤΑΚ, η οποία εκδίδεται, ορίζονται, με κύριο κριτήριο την απλούστευση και την εξάλειψη γραφειοκρατικών εμποδίων, οι λεπτομέρειες δημιουργίας υπηρεσιών μίας στάσης, τα κριτήρια και οι προδιαγραφές για την ένταξη στο ΕΜΕΕΥ των ερευνητών, ερευνητικών οργανισμών και των υποδομών τους, των ενισχύσεων για τη χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου και νεοσύστατων επιχειρήσεων ΕΤΑΚ, καθώς και τρόποι αξιοποίησης των μηχανισμών σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας ορίζεται η διαδικασία υποβολής, εξέτασης, διεκπεραίωσης και χρηματοδότησης των ερευνητικών οργανισμών, επιχειρήσεων, τεχνολογικών φορέων και των λοιπών φορέων από οποιαδήποτε πηγή επενδυτικών και ερευνητικών προτάσεων και προγραμμάτων που εμπίπτουν στην περίπτωση ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3894/2010, όπως ισχύει και τροποποιείται με το άρθρο 22 παράγραφος 6 του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μπορεί να προκηρύσσονται προγράμματα συνεργασίας της χώρας σε πολυμερές επίπεδο με άλλες χώρες, σε κοινά ερευνητικά έργα, μελέτες και προγράμματα ΕΤΑΚ σε συγκεκριμένους τομείς, όπως η μεταφορά τεχνολογίας, επίδειξη τεχνολογιών, η δικτύωση, η εκπαίδευση νέων ερευνητών από τις παραπάνω χώρες σε εργαστήρια ελληνικών ερευνητικών οργανισμών και αντιστρόφως, να καθορίζεται ο προϋπολογισμός τους και οι επιλέξιμες ενέργειες.

Άρθρο 49Εποπτευόμενοι ΟργανισμοίΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η υποπερίπτωση δδ΄ της περίπτωσης ε΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 4051/2012 αντικαθίσταται, ως ακολούθως: «δδ) Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, τα ερευνητικά κέντρα και οι τεχνολογικοί φορείς που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ διέπονται από τις διατάξεις του θεσμικού πλαισίου σύστασής τους, όσον αφορά τη φύση, τους σκοπούς, τη σύνθεση των οργανικών θέσεων προσωπικού των Ν.Π.Δ.Δ., την εποπτεία, τη διοίκηση και κατά τα λοιπά από τις διατάξεις του παρόντος. Σε ερευνητικά κέντρα του παρόντος νόμου, τα οποία, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, στεγάζονται σε εγκαταστάσεις που τους έχουν παραχωρηθεί δωρεάν από ιδρύματα με συναφείς σκοπούς, προς διευκόλυνση της πραγμάτωσης αυτών των σκοπών τους και στη διοίκηση των οποίων, σύμφωνα με τις ιδρυτικές τους πράξεις, προβλέπεται η συμμετοχή εκπροσώπων των προαναφερόμενων ιδρυμάτων, στο Διοικητικό Συμβούλιο των εν λόγω ερευνητικών κέντρων συνεχίζει να συμμετέχει και εκπρόσωπος των Ιδρυμάτων αυτών, καθ’ υπέρβαση του οριζομένου, από τις διατάξεις του παρόντος, αριθμού των μελών του Διοικητικού τους Συμβουλίου.

Άρθρο 50Καταργούμενες διατάξεις

Καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά θέματα που διέπονται από τον παρόντα νόμο. ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ KΡΗΤΗΣ

Άρθρο 51Επίσημο Δελτίο Εκκλησίας Κρήτης «Απόστολος Τίτος»

Το άρθρο 12 του ν. 4149/1961 (Α΄ 41) «Περί καταστατικού Νόμου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας και άλλων τινών διατάξεων» αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης εκδίδει επίσημο Δελτίο με τον τίτλο «Απόστολος Τίτος», στο οποίο δημοσιεύονται Κανονισμοί, κανονιστικές διατάξεις, πράξεις, αποφάσεις και εγκύκλιοι Αυτής, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας Κρήτης, καθώς και θεολογικά, επιστημονικά άρθρα, εκκλησιαστικά επίκαιρα ή γεγονότα. Για την έκδοση του παραπάνω Δελτίου καταβάλλεται εισφορά από τους Εφημερίους και Διακόνους της Εκκλησίας Κρήτης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71). 2. Με απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, η εποπτεία της έκδοσης του Δελτίου ανατίθεται σε τριμελή Συνοδική Επιτροπή από εν ενεργεία Αρχιερείς της Εκκλησίας Κρήτης, με τη συμμετοχή Γραμματέα, η οποία μπορεί να διευρυνθεί και με άλλα μέλη. Η Επιτροπή έχει και την οικονομική διαχείριση του Δελτίου και υποβοηθείται στο έργο της αυτό από εκκλησιαστικό υπάλληλο που υπηρετεί στην Ιερά Αρχιεπισκοπή ή σε οποιαδήποτε Ιερά Μητρόπολη της Εκκλησίας Κρήτης, ο οποίος εκτελεί χρέη λογιστή. Η σύνταξη του Δελτίου ανατίθεται σε διευθυντή συντάξεως, ο οποίος ορίζεται από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο. 3. Το Δελτίο λαμβάνουν δωρεάν οι εφημέριοι, οι Ιερές Μονές, οι Ενορίες, τα εκκλησιαστικά ιδρύματα και εκκλησιαστικά μουσεία της Εκκλησίας Κρήτης. Η ύλη του δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Εκκλησίας Κρήτης. 4. Με εισήγηση της Συνοδικής Επιτροπής εποπτείας έκδοσης του Δελτίου «Απόστολος Τίτος» και κατόπιν έγκρισης της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, εκδίδονται από το παραπάνω Δελτίο και εκκλησιαστικά έντυπα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας Κρήτης, τα οποία διατίθενται δωρεάν, καθώς και ανάτυπα αυτών, μετά από αίτημα του επιχωρίου Ιεράρχη ή των Μητροπολιτικών Συμβουλίων.»

Άρθρο 52Διαδικασία εκλογής Αρχιεπισκόπου Κρήτης

Το άρθρο 19 του ν. 4149/1961 (Α΄ 41) «Περί καταστατικού Νόμου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας και άλλων τινών διατάξεων» αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Αμέσως μετά τη χηρεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και μέχρι την εκλογή και την εγκατάσταση Αρχιεπισκόπου, καθήκοντα Τοποτηρητή αυτής αναλαμβάνει ο Αρχιερέας, ο οποίος έχει τα πρεσβεία αρχιερωσύνης από τους εν ενεργεία Μητροπολίτες της Εκκλησίας Κρήτης. Ο Τοποτηρητής ανακοινώνει αμελητί τη χηρεία του Αρχιεπισκοπικού θρόνου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και στην Ελληνική Κυβέρνηση με επιστολή στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. 2.α) Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης συνέρχεται εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από τη χηρεία του Αρχιεπισκοπικού Θρόνου Κρήτης, σε μόνη συνεδρία, χωρίς διακοπή, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου υπό την προεδρία του Αρχιερέως, ο οποίος έχει τα πρεσβεία Αρχιερωσύνης, με σκοπό την κατάρτιση, με μυστική ψηφοφορία, του τριπροσώπου για την εκλογή Αρχιεπισκόπου Κρήτης από τους εν ενεργεία Μητροπολίτες της Εκκλησίας Κρήτης. Χρέη Γραμματέα της συνεδρίας ασκεί ο νεότερος, κατά τα πρεσβεία χειροτονίας, από τους παρισταμένους Αρχιερείς. Την πρόσκληση προς τα μέλη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου, η οποία πρέπει να επιδίδεται προς αυτά με απόδειξη τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία της συνεδρίας, απευθύνει ο Τοποτηρητής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και σε περίπτωση κωλύματος αυτού, ο έχων τα πρεσβεία Αρχιερωσύνης Αρχιερεύς. Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης είναι σε απαρτία και ενεργεί εγκύρως την κατάρτιση του τριπροσώπου για την εκλογή του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, εάν παρίστανται τουλάχιστον 6 μέλη Αυτής. Εάν δεν επιτευχθεί η εν λόγω απαρτία, η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος συνέρχεται άνευ ετέρου την επόμενη ημέρα, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο και θεωρείται ότι ευρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων. Μετά την καθιερωμένη προσευχή και αφού διαπιστωθεί η κατά τα ως άνω απαρτία, διανέμεται ψηφοδέλτιο στο οποίο έχουν αναγραφεί κατά τα πρεσβεία Αρχιερωσύνης τα ονόματα όλων των Μελών της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου, με τον εκκλησιαστικό τους τίτλο χωρίς άλλο διακριτικό σημείο. Τα ψηφοδέλτια, όπως και οι φάκελοι που διανέμονται, πρέπει να είναι ομοιόμορφα. β) Στη συνέχεια, ο Προεδρεύων και ο Γραμματέας, αφού διαπιστώσουν ότι η ψηφοδόχος είναι κενή, τη σφραγίζουν με ισπανικό κερί και θέτουν πάνω σε αυτή την σφραγίδα της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου και ο Προεδρεύων καλεί τους Αρχιερείς, αρχής γινομένης από τον νεώτερο κατά τα πρεσβεία, να προσέλθουν και να ψηφίσουν. Ο καλούμενος να ψηφίσει, παραλαμβάνει από τον Γραμματέα το φάκελο και το ψηφοδέλτιο και αποσύρεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, ώστε να μην είναι ορατός από τους άλλους παρισταμένους και σημειώνει με μελάνη μαύρου ή κυανού χρώματος υποχρεωτικώς τρία ονόματα επιλογής του, με σταυρό στην αρχή κάθε ονόματος και υπογράφει στη σχετική κατάσταση ψηφισάντων. Τα ψηφοδέλτια τοποθετούνται σε φακέλους, οι οποίοι σφραγίζονται χωρίς να αναγράφεται ο,τιδήποτε σε αυτούς. Οι φάκελοι παραδίδονται στον Προεδρεύοντα Αρχιερέα, ο οποίος και τους μονογράφει. Στη συνέχεια, τοποθετούνται από τον Γραμματέα στην ψηφοδόχο. Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, ο Προεδρεύων αποσφραγίζει την ψηφοδόχο και έναν προς έναν τους φακέλους, ελέγχει και μονογράφει τα ψηφοδέλτια, τα οποία αριθμούνται με τη σειρά εξαγωγής τους από την ψηφοδόχο, εκφωνεί τα ονόματα που έχουν σημειωθεί με σταυρό σε κάθε ψηφοδέλτιο και ο Γραμματέας καταχωρίζει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας σε σχετικό πρακτικό, αναγράφοντας έναντι του ονόματος κάθε ψηφισθέντος τους αριθμούς των ψηφοδελτίων, με τα οποία ψηφίσθηκε. γ) Τα ψηφοδέλτια που φέρουν οποιουδήποτε είδους διακριτικό σημείο είναι άκυρα, όπως και τα ψηφοδέλτια που έχουν περισσότερους ή λιγότερους από τρεις σταυρούς ή ονόματα που δεν ανήκουν στους εκλογίμους. Σύμφωνα με το πρακτικό διαλογής των ψηφοδελτίων ανακηρύσσονται ως υποψήφιοι για την εκλογή στη θέση του Αρχιεπισκόπου Κρήτης οι τρεις πρώτοι, οι οποίοι πλειοψήφησαν. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ εκείνων, οι οποίοι ισοψήφησαν. δ) Κάθε ένσταση που προβάλλεται κατά τη συνεδρίαση, υποβάλλεται άμεσα και εγγράφως. Επί των ενστάσεων αυτών αποφαίνεται αιτιολογημένα και ανέκκλητα ο Προεδρεύων. Τόσο οι ενστάσεις όσο και οι επ’ αυτών αποφάσεις καταχωρίζονται στο Πρακτικό. ε) Ο Γραμματέας χρονολογεί και συντάσσει το σχετικό Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τον Προεδρεύοντα και από όλους τους μετέχοντες της συνεδρίας Αρχιερείς και καταχωρίζει αυτό στον Κώδικα Πρακτικών της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης. Ο Προεδρεύων υποβάλλει αυθημερόν στον Οικουμενικό Πατριάρχη το καταρτισθέν Τριπρόσωπο, προκειμένου από αυτό η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου να εκλέξει τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης. Ταυτόχρονα, και πάλιν αυθημερόν, ο Προεδρεύων με επιστολή του στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων γνωστοποιεί στην Ελληνική Κυβέρνηση το καταρτισθέν Τριπρόσωπο δηλώνοντας ότι υπεβλήθη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο δια τα κατ’ αυτό περαιτέρω. Η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, κατά την πρώτη Συνεδρία της, μετά από τη λήψη της προτάσεως, εκλέγει έναν εκ των προτεινομένων τριών υποψηφίων Αρχιεπίσκοπο Κρήτης και ανακοινώνει το όνομα του εκλεγέντος στον Προεδρεύοντα της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης και ενημερώνει σχετικά την Ελληνική Κυβέρνηση. 3. Ο κατά τα ανωτέρω εκλεγείς Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, εγκαθιδρύεται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με επιμέλεια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η εγκαθίδρυση του εκλεγέντος Αρχιεπισκόπου γίνεται, μετά τη δημοσίευση του σχετικού προεδρικού διατάγματος, δια της εκκλησιαστικής τελετής της ενθρονίσεως στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά Ηρακλείου. Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, πριν από την ενθρόνιση και ανάληψη των καθηκόντων του, δίδει, κατά τα καθιερωμένα, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας με την παρουσία Αντιπροσωπείας της Ιεραρχίας της Εκκλησίας Κρήτης, την παρακάτω Διαβεβαίωση: «Διαβεβαιούμαι επί τη Αρχιερωσύνη μου ότι Θεία Χάριτι θα εκπληρώ τα Αρχιεπισκοπικά μου καθήκοντα μετά πάσης σπουδής και δυνάμεως, τηρών απαρασαλεύτως τους Θείους και Ιερούς Αποστολικούς τε και Συνοδικούς Κανόνας και τας Ιεράς Παραδόσειςδιαδηλώ δε υπακοήν εις το Σύνταγμα και τους Νόμους του Κράτους».

Άρθρο 53Περί ενοριακών ναών και εφημερίων

Το άρθρο 54 του ν. 4149/1961 (Α΄ 41) «Περί καταστατικού Νόμου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας και άλλων τινών διατάξεων» αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Οι ισχύουσες για την Εκκλησία της Ελλάδος διατάξεις περί ενοριακών Ναών και Εφημεριών εφαρμόζονται και στην Εκκλησία της Κρήτης μέχρι την έκδοση και έναρξη ισχύος των σχετικών Κανονισμών της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης που προβλέπονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 43 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71).»

Άρθρο 54Νομική Προσωπικότητα Εκκλησίας της Κρήτης

Προστίθεται νέο εδάφιο στηv αρχή της πρώτης παραγράφου του άρθρου 131 του ν. 4149/1961 (Α΄ 41) ως ακολούθως: «Η εν Κρήτη Ορθόδοξος Εκκλησία ως Ημιαυτόνομος και ως έχουσα την κανονική εξάρτηση και υπαγωγή της στο εν Κωνσταντινουπόλει εδρεύον Οικουμενικό Πατριαρχείο, αποτελεί ίδιον Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος αυτής αποτελεί το διοικητικό και εκτελεστικό της όργανο.»

Άρθρο 55

1.Α. Σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρίσει στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» της υποπαραγράφου ΙΑ.3 της παραγράφου Ι.Α. του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία, το αργότερο ως και την ίδια ημέρα της ημέρας αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους. Από τη δημοσίευση του παρόντος κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται. Β. Το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών του άρθρου 80 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) διατηρείται. 2. Υπότροφοι μεταπτυχιακών σπουδών Α΄ κύκλου του Ι.Κ.Υ., οι οποίοι κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης υποτροφιών του Ι.Κ.Υ., εντάσσονται σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στην ασφάλιση του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, εφόσον δεν υπάγονται από ίδιο δικαίωμα στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης, για όλους τους κλάδους αυτού, πλην των κλάδων ασθενείας σε είδος και σε χρήμα, καθώς και του Ε.Τ.Ε.Α. και του Ο. Α.Ε.Δ. Η ασφάλιση χωρεί καθ’ όλη την περίοδο της υποτροφίας και της παράλληλης ένταξης στο πρόγραμμα, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της ημερήσιας ή της κατά μήνα απασχόλησης στο πρόγραμμα, διενεργείται δε για είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης κατά ημερολογιακό μήνα. Οι μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί του μηνιαίου καταβαλλόμενου ποσού των τροφείων και βαρύνουν οι μεν εισφορές εργοδότη τον φορέα στον οποίο πραγματοποιείται το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, οι δε εισφορές ασφαλισμένου τους ίδιους τους υποτρόφους. Υπόχρεος έναντι του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ για την υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης, την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, το χρόνο καταβολής τους, την επιβάρυνση με πρόσθετα τέλη κ.λπ. είναι ο φορέας στον οποίο πραγματοποιείται το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις γενικές διατάξεις της νομοθεσίας του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. 3. Η απόσπαση των υπαλλήλων του ΕΟΠΥΥ στο ΙΚΑΕΤΑΜ, δυνάμει της αριθμ. πρωτ. Φ. 80429/10379/1466/ 3.6.2014 κοινής απόφασης των υπουργών Υγείας, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι τις 31.3.2015, η δε δαπάνη μισθοδοσίας τους βαρύνει τον ΕΟΠΥΥ. Με κοινή απόφαση των ανωτέρω Υπουργών και κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, δύναται να παρατείνεται η απόσπαση των υπαλλήλων αυτών, χωρίς τη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων. 4. Οι κατά το άρθρο 656 ΑΚ μισθοί υπερημερίας υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές. Ως μισθοί υπερημερίας λογίζονται είτε οι επιδικασθέντες με τελεσίδικη δικαστική απόφαση μετ’ αφαίρεση των κατά το άρθρο 656 εδάφιο δ΄ ΑΚ ποσών εφόσον για τα ποσά αυτά κατεβλήθησαν ασφαλιστικές εισφορές είτε οι προσδιορισθέντες από τους ενδιαφερόμενους με δικαστικό ή εξώδικο συμβιβασμό. Αν ο συμβιβασμός καταρτισθεί μετά την έκδοση τελεσιδίκου αποφάσεως λόγω επισφάλειας των επιδικασθέντων με αυτή μισθών, γίνεται νέα εκκαθάριση των οφειλομένων εισφορών ανακαλουμένων των τυχόν εκδοθεισών εν τω μεταξύ πράξεων επιβολής εισφορών. 5. Στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» το οποίο λειτουργεί στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, συνιστάται «Λευκό Μητρώο Συνεπών Επιχειρήσεων−ΠΕΡΣΕΑΣ» όπου καταχωρούνται οι επιχειρήσεις εκείνες, στις οποίες δεν έχουν διαπιστωθεί συγκεκριμένες παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζονται: Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας, ο αρμόδιος διαχείρισης του Μητρώου, ο τρόπος εφαρμογής και υλοποίησης, τα κριτήρια εγγραφής, τα τυχόν οφέλη των εγγεγραμμένων στο «Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων−ΠΕΡΣΕΑΣ», όπως και κάθε άλλο θέμα που κρίνεται αναγκαίο για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 6. Α. Από 1.1.2015 στον προϋπολογισμό του ΙΚΑ− ΕΤΑΜ μεταφέρονται και εγγράφονται με ισόποση εγγραφή εισόδου στον ΚΑΕ 5119 «Απολήψεις για δαπάνες που έγιναν» κοινές λειτουργικές δαπάνες των υπηρεσιών του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, του ΕΟΠΥΥ, των ΔΥΠΕ και του ΟΑΕΕ, που συστεγάζονται σε μισθωμένα ή μη ακίνητα, κατά το μέρος που αναλογούν στους συστεγαζόμενους φορείς πλην του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, σύμφωνα με την περίπτωση Β΄ του παρόντος άρθρου. Β. Ως κοινόχρηστες λειτουργικές δαπάνες νοούνται οι πάσης φύσεως δαπάνες μισθωμάτων, λογαριασμών φωτισμού, ύδρευσης, θέρμανσης, τηλεφωνικών τελών, συντήρησης κτιρίων και μηχανολογικού εξοπλισμού. Οι συστεγαζόμενοι φορείς συμμετέχουν στις δαπάνες αναλογικά, σύμφωνα με τον πίνακα κατανομής κοινοχρήστων δαπανών, ο οποίος έχει καταρτιστεί, επικαιροποιούμενος όταν απαιτείται από τη Διεύθυνση Τεχνικής και Στέγασης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. Γ. Οι συστεγαζόμενοι φορείς προκαταβάλλουν στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ για το σκοπό αυτόν, μέχρι την 31η Ιανουαρίου, ποσοστό 25% της συνολικής προΰπολογιζόμενης δαπάνης, με τα δεδομένα του προηγούμενου έτους, το δε υπολειπόμενο ποσοστό καταβάλλεται σταδιακά έως την 30ή Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους. Το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ υποχρεούται να κοινοποιεί στους φορείς τις δαπάνες που έχει πραγματοποιήσει και να τηρεί αλληλόχρεο λογαριασμό απαιτήσεων−υποχρεώσεων. Δ. Παρέχεται η δυνατότητα στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ κατά παρέκκλιση των διατάξεων των νόμων 2503/1997 και 3852/2010, να διενεργεί διαγωνισμούς για την κάλυψη των αναγκών σε πετρέλαιο θέρμανσης των κτιρίων του στο σύνολο της Επικράτειας (εντός και εκτός Αττικής), είτε στεγάζονται αμιγώς υπηρεσίες του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ είτε συστεγάζονται με άλλους φορείς. Ε. Λοιπές δαπάνες λειτουργίας που τυχόν απορρέουν από ισχύουσες συμβατικές υποχρεώσεις εκτελούνται μέχρι τη λήξη τους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις Α΄ και Β΄ του παρόντος. 7. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89) παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2016. Από 1.1.2017 όλοι οι ασφαλισμένοι που έχουν κάνει χρήση της διάταξης αυτής επανέρχονται υποχρεωτικά στην κατηγορία στην οποία βρίσκονταν πριν την αίτηση του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89). Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89). 8. Η παρ. 4 του άρθρου 16Α του ν. 1876/1990 (Α΄ 27), το οποίο προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου τέταρτου του ν. 4303/2014 (Α΄ 231), αντικαθίσταται ως εξής: «4. Η ανάδειξη των μελών της Δευτεροβάθμιας Πενταμελούς Επιτροπής Διαιτησίας, που θα επιληφθεί συγκεκριμένης έφεσης, εφόσον δεν πρόκειται για τα πρόσωπα της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2, γίνεται με κλήρωση, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 4 του άρθρου 16 αυτού του νόμου και προεδρεύει ο εκάστοτε αρχαιότερος Σύμβουλος του Συμβουλίου της Επικρατείας ή Αεροπαγίτης.»

Άρθρο 56ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 45 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311), προστίθεται παράγραφος 5, ως ακολούθως: «5. Οι Αξιωματικοί μέχρι το βαθμό του Πλοιάρχου Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι συμπληρώνουν τριάντα πέντε έτη πραγματικής υπηρεσίας μέχρι τις 31.12.2014 και διανύουν τον καταληκτικό βαθμό της εξέλιξής τους και έχουν εγγράφει στον πίνακα των «ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, δύνανται να αιτηθούν την παραμονή τους στην ενεργό υπηρεσία μέχρι δύο έτη, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση πριν τη συμπλήρωση της τριακονταπενταετίας, η οποία εξετάζεται από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων. Στην περίπτωση που οι ανωτέρω Αξιωματικοί Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. υποβάλουν τη σχετική αίτηση στο χρονικό διάστημα το οποίο μεσολαβεί μετά την προαγωγή τους εκτός οργανικών θέσεων στον επόμενο βαθμό και πριν την αυτεπάγγελτη αποστρατεία τους, ανακαλείται το προεδρικό διάταγμα προαγωγής τους, εφόσον παραμείνουν στην ενεργό υπηρεσία. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία με τη διαδικασία του παρόντος, αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα την 31η Δεκεμβρίου του έτους συμπλήρωσης της αιτηθείσας παραμονής τους, αφού ληφθεί υπ’ όψιν από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων η τελευταία κρίση τους, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρου 25 του παρόντος νόμου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 33/2009 (Α΄ 50), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τα άρθρα 14 και 15 του π.δ. 97/2012 (Α΄ 156) και τα άρθρα 72 και 73 του π.δ. 81/2014 (Α΄ 25), προστίθεται περίπτωση ζ΄ ως κατωτέρω: «ζ) Για ενίσχυση της οργανικής δύναμης των Λιμενικών Αρχών οι οποίες υπάγονται στην 6η, 8η και 9η Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από εκείνο της απόσπασης που προβλέπεται στην περίπτωση δ΄της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του παρόντος, μετά από αίτηση του στελέχους Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.. Η παραμονή στις ανωτέρω Υπηρεσίες μετάθεσης διαρκεί υποχρεωτικά δύο έτη, μετά τη λήξη της οποίας τα στελέχη Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. επανέρχονται αυτοδικαίως στην προηγούμενη Υπηρεσία τους, ανεξάρτητα της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων ή σε Υπηρεσία της επιλογής τους εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και στα στελέχη Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση εντός του έτους 2014, για μετάθεση σε Λιμενικές Αρχές για κάλυψη εκτάκτων αναγκών, πριν την έναρξη εφαρμογής της παρούσας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η ισχύς των ανωτέρω διατάξεων αρχίζει την 1.12.2014.

Άρθρο 57Ρύθμιση θεμάτων διάρθρωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων Γενικού ΛυκείουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα εδάφια α΄και β΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) αντικαθίστανται ως ακολούθως: «3. Στη Γ΄ Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα τριών (33) ωρών, που περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας δεκατριών (13) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως και τρεις (3) Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού: την Ομάδα Ανθρωπιστικών, την Ομάδα των Θετικών και την Ομάδα των Οικονομικών – Πολιτικών – Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών, μεταξύ των οποίων οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν αυτήν την προτίμησή τους. Τα μαθήματα του κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής: α) Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, έξι (6) διδακτικών ωρών, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα − κλάδους τη Νέα Ελληνική Γλώσσα, τεσσάρων (4) ωρών και τη Λογοτεχνία, δύο (2) ωρών. β) Ιστορία, δύο (2) ωρών. γ) Θρησκευτικά, μίας (1) ώρας. δ) Ξένη Γλώσσα, δύο (2) ωρών (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) και ε) Φυσική Αγωγή, δύο (2) ωρών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Τα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών είναι: α) Φυσική, έξι (6) ωρών. β) Μαθηματικά, οκτώ (8) ωρών ή Βιολογία, οκτώ (8) ωρών. γ) Χημεία, έξι (6) ωρών ή Πληροφορική, έξι (6) ωρών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «5. Σε επίπεδο σχολικής μονάδας και σε ώρες εντός πρωινής λειτουργίας δύναται να λειτουργούν τμήματα ειδικών μαθημάτων, ιδίως ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου, ισπανικών, ιταλικών, για την προετοιμασία των μαθητών που επιθυμούν να εισαχθούν σε Σχολές, Τμήματα ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις που απαιτούν εξέταση σε ειδικά μαθήματα. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα ωρολόνια και αναλυτικά προγράμματα των τμημάτων ειδικών μαθημάτων, ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα, τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα.»

Άρθρο 58Ρύθμιση θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού και Επαγγελματικού ΛυκείουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των ΤΕΙ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού διεξάγονται, μετά την απόλυση του μαθητή από το Λύκειο, σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα από την εξεταστέα ύλη της τάξης αυτής που προκύπτουν: α) κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και β) κατά ποσοστό 50%, από κεντρική επιτροπή εξετάσεων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. Οι μαθητές της Γ΄Τάξης Ημερησίου και Δ΄ Τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου με την έναρξη του σχολικού έτους και όχι αργότερα της 20ής Σεπτεμβρίου επιβεβαιώνουν οριστικά την Αρχική Δήλωση Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού, που έχουν υποβάλει στη σχολική τους μονάδα προ της λήξης του προηγούμενου διδακτικού έτους. Έκαστος μαθητής επιλέγει υποχρεωτικά μία (1) Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης, που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα Επιστημονικά Πεδία Σχολών και Τμημάτων στις οποίες επιθυμεί την εισαγωγή του. Όσοι επιλέγουν το Ε.Π.Ε. «Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες» δηλώνουν υποχρεωτικά την προτίμησή τους ανάμεσα στα μαθήματα της Χημείας και της Πληροφορικής, ανάλογα με τις Σχολές ή τα Τμήματα όπου επιθυμούν να εισαχθούν. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέχρι την 31η Μαρτίου εκάστου έτους, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει για τις πανελλαδικές εξετάσεις του επόμενου έτους, ορίζεται ο συντελεστής βαρύτητας κάθε μαθήματος ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση. Ο συντελεστής βαρύτητας σε ένα (1) μάθημα ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση καθορίζεται μετά από πρόταση της ΑΔΙΠ προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία περιέρχεται σε αυτόν έως τη 15η Μαρτίου. Σε περίπτωση μη υποβολής της πρότασης σύμφωνα με τα παραπάνω, ο συντελεστής καθορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «3. Για την εισαγωγή στις Σχολές, Τμήματα ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου τα πανελλαδικώς τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα ανά Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης είναι τα εξής: α) Ε.Π.Ε. − Ανθρωπιστικές Σπουδές, Νομικές: I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία II. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία IIΙ. Ιστορία και IV. Λατινικά. β) Ε.Π.Ε. − Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες: I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία II. Μαθηματικά III. Φυσική και IV. Χημεία ή Πληροφορική, κατά περίπτωση. γ) Ε.Π.Ε. – Επιστήμες Υγείας: I. Νεοελληνική γλώσσα και Λογοτεχνία II. Φυσική III. Χημεία και IV. Βιολογία. δ) Ε.Π.Ε. − Επιστήμες Οικονομίας, Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες: Ι. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία ΙΙ. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής ΙΙl. Αρχές Οικονομικής Επιστήμης και ΙV. Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. ε) Ε.Π.Ε. − Παιδαγωγικών Επιστημών: I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία II. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής III. Ιστορία και IV. Αρχές Φυσικών Επιστημών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η πρώτη περίοδος της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Για τον υπολογισμό του Βαθμού Πρόσβασης στις Σχολές, Τμήματα ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προσμετράται και ο «Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης» (Β.Π.Α.).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η πρώτη περίοδος της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 αναδιατυπώνεται ως ακολούθως: «Οι κάτοχοι απολυτηρίου δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου, οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, εφόσον κατέχουν και πτυχίο ειδικότητας ΕΠΑΛ, καθώς και οι κάτοχοι ισότιμου τίτλου Επαγγελματικού Λυκείου, έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των ΤΕΙ, σε αντίστοιχες ή συναφείς ειδικότητες του πτυχίου τους, των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού και σε ειδικό ποσοστό θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ή και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 αναδιατυπώνεται ως ακολούθως: «2. Οι κάτοχοι απολυτηρίου δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου, καθώς και οι κάτοχοι ισότιμου τίτλου Επαγγελματικού Λυκείου, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις, σε μεταγενέστερο έτος από αυτό της αποφοίτησής τους, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στην παρ. 33 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118), προστίθενται έκτο και έβδομο εδάφια ως ακολούθως: «Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 δίνεται κατ’ εξαίρεση το δικαίωμα συμμετοχής στο 10% των θέσεων εισακτέων και σε όσους είχαν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων Λυκείων το έτος 2013. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθμού εισακτέων κατανέμονται στους υποψηφίους του έτους 2013 σε ποσοστό 40% και στους υποψηφίους του έτους 2014 σε ποσοστό 60%.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 αντικαθίστανται ως ακολούθως: «3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέχρι την 1η Μαρτίου εκάστου έτους, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει για τις πανελλαδικές εξετάσεις του επόμενου έτους, ορίζεται και τροποποιείται ο αριθμός και η ονομασία των επιστημονικών πεδίων ειδίκευσης, η ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων σε αυτά, καθώς και τα ειδικά μαθήματα, οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες για συγκεκριμένες Σχολές, Τμήματα ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις. Για Τμήματα της Πληροφορικής εξεταζόμενο μάθημα θα είναι η Πληροφορική. Οι άλλες Σχολές και τα Τμήματα για τις οποίες θα είναι εξεταζόμενο μάθημα η Πληροφορική θα ορίζονται με απόφαση της ΑΔΙΠ, η οποία θα εκδίδεται μέχρι τη 15η Φεβρουαρίου κάθε έτους. Η παραπάνω απόφαση της ΑΔΙΠ δημιουργεί δέσμια υποχρέωση στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για την έκδοση της δικής του απόφασης. 4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται το αργότερο τη 15η Μαρτίου εκάστου έτους, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει για τις πανελλαδικές εξετάσεις του ίδιου έτους, καθορίζεται ο αριθμός των εισακτέων ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Στο τέλος του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 προστίθενται παράγραφοι 6 και 7 ως ακολούθως: «6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα λοιπά θέματα, που αφορούν στην οργάνωση και στην εφαρμογή των διαδικασιών πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις πανελλαδικές εξετάσεις του Γενικού Λυκείου, καθώς και στη συγκρότηση των αναγκαίων ατομικών και συλλογικών οργάνων για την οργάνωση και τη διεξαγωγή των εξετάσεων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. 7. Οι πρώτες εξετάσεις για την εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου θα διενεργηθούν το έτος 2016. Κατ’ εξαίρεση, το ίδιο έτος θα διενεργηθούν και πανελλαδικές εξετάσεις με το καταργούμενο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους αποφοίτους Ημερήσιου ή Εσπερινού Γενικού Λυκείου σχολικού έτους 2014−2015 και προηγούμενων ετών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 συμπληρώνεται ως ακολούθως: «β) τα μαθήματα ειδικότητας στα οποία εξετάζονται οι μαθητές της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. για την εισαγωγή τους σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Η περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «γ) τα ειδικότερα κριτήρια και η διαδικασία για την εισαγωγή των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ. σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Στο τέλος του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: «7. Οι πρώτες ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου θα διενεργηθούν το έτος 2016. Κατ’ εξαίρεση, το ίδιο έτος θα διενεργηθούν και ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις με το καταργούμενο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους αποφοίτους Ημερήσιου ή Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2014−2015 και προηγούμενων ετών, καθώς και για τους αποφοίτους Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 20152016.»

Άρθρο 59Ρύθμιση θεμάτων εγγραφής, προαγωγής και απόλυσης μαθητών Γενικού και Επαγγελματικού ΛυκείουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Οι γραπτές απολυτήριες εξετάσεις στη Γ’ Τάξη του Γενικού Λυκείου και Δ΄ Τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν τα μαθήματα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, των Θρησκευτικών, της Ιστορίας, της Ξένης Γλώσσας (για τα Εσπερινά Γενικά Λύκεια περιλαμβάνουν μόνο το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας) και τρία (3) από τα μαθήματα της επιλεχθείσας Ομάδας Προσανατολισμού, σε θέματα που είναι κοινά για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου και ορίζονται ως ακολούθως: α) κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και β) κατά ποσοστό 50%, από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Ελάχιστο όριο ηλικίας για την εγγραφή στα Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια είναι τα δεκαπέντε (15) έτη.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Ο βαθμός του απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου προκύπτει από το μέσο όρο της γενικής βαθμολογίας των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων γενικής παιδείας και ειδικότητας, καθώς και της προφορικής βαθμολογίας της Φυσικής Αγωγής, ενώ ο βαθμός του πτυχίου Επαγγελματικού Λυκείου από το μέσο όρο των βαθμών ετήσιας επίδοσης των μαθημάτων ειδικότητας. Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή ισότιμου τίτλου, που εγγράφονται στη Β΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου, απαλλάσσονται από τα μαθήματα γενικής παιδείας και λαμβάνουν μόνο πτυχίο.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013, όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «α) Τα σχολικά έτη 2013−2014 και 2014−2015 δεν εφαρμόζεται η τράπεζα θεμάτων κατά τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για τους μαθητές των Εκκλησιαστικών Λυκείων στα υποχρεωτικά μαθήματα ειδικότητας, των Λυκείων Ειδικής Αγωγής, καθώς και για τους μαθητές που φοιτούν σε Μειονοτικά Λύκεια και Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια και σε ελληνικά λύκεια του εξωτερικού και για τους ρωμαιοκαθολικούς μαθητές που φοιτούν σε λύκεια στα οποία διδάσκεται το ρωμαιοκαθολικό δόγμα στο εξεταζόμενο μάθημα των Θρησκευτικών.»

Άρθρο 60Ρυθμίσεις Πρότυπων Πειραματικών ΣχολείωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος του άρθρου 37 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 118) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: «7. Κατ’ εξαίρεση και για λόγους που υπαγορεύονται από την ανάγκη προαγωγής της δημόσιας εκπαίδευσης, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Δ.Ε.Π.Π.Σ., δύνανται να χαρακτηρίζονται υφιστάμενες σχολικές μονάδες ως Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία ή να ιδρύονται νέα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων για την ίδρυση σχολικής μονάδας της δημόσιας εκπαίδευσης για την υλοποίηση του σκοπού των Π.Π.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 36 του παρόντος και χωρίς την ύπαρξη των προϋποθέσεων των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου. Στην ίδια απόφαση ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και οι διαδικασίες της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών για την πλήρωση των θέσεων στο Π.Π.Σ. μετά το χαρακτηρισμό ή την ίδρυση του Π.Π.Σ..»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η θητεία των υπηρετούντων μελών της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), ως αυτή συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 72227/Δ2 (ΥΟΔΔ 212) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρατείνεται έως την έκδοση της προβλεπόμενης στην παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3966/2011 υπουργικής απόφασης και όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2014.

Άρθρο 61Ρυθμίσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία για την έγκριση των σχολικών εκδρομών και των πάσης φύσεως μετακινήσεων στο εσωτερικό και εξωτερικό των μαθητών και των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με σκοπό τη διαχείριση των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, οι σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δύνανται να δημιουργούν και να διατηρούν τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της σχολικής μονάδας, χωρίς την ύπαρξη Α.Φ.Μ..

Άρθρο 62Ρύθμιση Ιδιωτικών Σχολείων

Για το σχολικό έτος 2014−2015, οι αιτήσεις για ίδρυση σχολικών μονάδων και οι αιτήσεις τροποποίησης χορηγηθείσης άδειας ίδρυσης σχολικών μονάδων θεωρούνται ότι υποβλήθηκαν εμπροθέσμως, εφόσον οι ανωτέρω αιτήσεις υπεβλήθησαν στη Διοίκηση μέχρι και την 11η Σεπτεμβρίου 2014.

Άρθρο 63Θέματα διοικητικής οργάνωσης μειονοτικής εκπαίδευσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στη παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2986/2002 (Α΄ 24), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 3467/2006 (Α΄ 128), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης περιλαμβάνει, επιπλέον των ανωτέρω, το Γραφείο Μειονοτικής Εκπαίδευσης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2986/2002 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Το Γραφείο Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ασκεί το συντονισμό των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης, Ξάνθης και Έβρου για τα ειδικότερα ζητήματα της μειονοτικής εκπαίδευσης, ιδίως: βα) τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία των Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ββ) τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων και βγ) τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και διοικητική υποστήριξη για τη διδασκαλία του Κορανίου από τους Ιεροδιδασκάλους Ισλαμικής Θρησκείας του άρθρου 53 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) στα δημόσια σχολεία της Θράκης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο εδάφιο γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2986/2002 μετά τη φράση «των τμημάτων επιστημονικής − παιδαγωγικής καθοδήγησης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης» προστίθεται η φράση «και του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στην παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 2986/2002 μετά τη φράση «των προϊσταμένων των τμημάτων των περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης» προστίθεται η φράση «και του προϊσταμένου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας−Θράκης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2986/2002 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης τοποθετείται εν ενεργεία εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί, τουλάχιστον, οκτώ (8) έτη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση εκ των οποίων, τουλάχιστον, έξι (6) έτη σε μειονοτικά σχολεία της Θράκης. Η επιλογή γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης και απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης. Η θητεία του Προϊσταμένου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης είναι τετραετής.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στην υποπερίπτωση εε΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) και ανάμεσα στις φράσεις «Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» και «τριακόσια (300) ευρώ», προστίθεται η φράση «και του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μειονοτικής Εκπαίδευσης που ιδρύθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 1 του ν. 2341/1995 (Α΄ 208) καταργείται με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι αρμοδιότητες του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μειονοτικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Μ.Ε.) ασκούνται εφεξής από τα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια Π.Υ.Σ.Π.Ε, Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε., Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. του π.δ. 1/2003 (Α΄ 1) αντίστοιχα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Στο τέλος της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου έκτου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54) προστίθεται η φράση «και σχολικές μονάδες της μειονοτικής εκπαίδευσης στη Θράκη» και στην περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4057/2012 προστίθεται υποπερίπτωση δδ΄ ως εξής: «δδ) στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1 του π.δ. 182/2004 (Α΄ 161) προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής: «ε) για το κάθε φύσης και σχέσης εργασίας διοικητικό προσωπικό της μειονοτικής εκπαίδευσης» και στο άρθρο 2 του π.δ. 182/2004 προστίθεται περίπτωση 13 ως εξής: «13) Τα οικεία Π.Υ.ΣΔΙ.Π. ασκούν τις αρμοδιότητες των προαναφερομένων περιπτώσεων 1 έως 12 για το κάθε φύσης και σχέσης εργασίας διοικητικό προσωπικό της μειονοτικής εκπαίδευσης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Προστίθεται τελευταίο εδάφιο στην περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου έκτου του ν. 3839/2010 (Α΄ 51) ως εξής: «Ειδικά, για τα Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου και στις περιπτώσεις που αυτά εξετάζουν θέματα εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο μειονοτικό πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών, καθώς και οι αναπληρωτές αυτών προέρχονται από τους εκπαιδευτικούς του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για την εκλογή τους εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 19 μέχρι και 31 και του άρθρου 47 του π.δ. 1/2003 (A΄ 1).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Προστίθεται τελευταίο εδάφιο στην περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 3839/2010 (Α΄ 51) ως εξής: «Ειδικά, για τα Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ξάνθης και Ροδόπης και στις περιπτώσεις που αυτά εξετάζουν θέματα εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο μειονοτικό πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών, καθώς και οι αναπληρωτές αυτών, προέρχονται από τους εκπαιδευτικούς του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για την εκλογή τους εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 19 μέχρι και 31 και του άρθρου 47 του π.δ. 1/2003 (A΄ 1).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Προστίθεται τελευταίο εδάφιο στην περίπτωση δ΄ του άρθρου πέμπτου του π.δ. 1/2003 (A΄ 1) ως εξής: «Ειδικά, για το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης και στις περιπτώσεις που αυτό εξετάζει θέματα εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο μειονοτικό πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών, καθώς και οι αναπληρωτές αυτών, προέρχονται από τους εκπαιδευτικούς του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για την εκλογή τους εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 19 μέχρι και 31 και του άρθρου 47.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Προστίθεται τελευταίο εδάφιο στην περίπτωση δ΄ του άρθρου έκτου του π.δ. 1/2003 (A΄1) ως εξής: «Ειδικά, για το Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης και στις περιπτώσεις που αυτό εξετάζει θέματα εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο μειονοτικό πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών, καθώς και οι αναπληρωτές αυτών, προέρχονται από τους εκπαιδευτικούς του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για την εκλογή τους εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 19 μέχρι και 31 και του άρθρου 47.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Το Συντονιστικό Γραφείο Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που ιδρύθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 14 του ν. 2640/1998 (Α΄ 206), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 και την παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 2817/2000 (Α΄ 78), καταργείται με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 64Θέματα Εκπαιδευτικού Προσωπικού Μειονοτικών ΣχολείωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στις θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 694/1977 (Α΄ 264), υπηρετούν αποκλειστικά μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης. Στις θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού του ελληνόγλωσσου προγράμματος των μειονοτικών σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου εβδόμου του ν. 694/1977 (Α΄ 264), δεν επιτρέπεται να υπηρετούν μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού και των λειτουργικών αναγκών του ελληνόγλωσσου προγράμματος των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Θράκης μπορεί να μετατίθενται ή να αποσπώνται εκπαιδευτικοί από άλλα μειονοτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Θράκης, καθώς και από άλλα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού και των λειτουργικών αναγκών του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Θράκης μπορεί να μετατίθενται ή να αποσπώνται, αποκλειστικά, εκπαιδευτικοί του μειονοτικού προγράμματος από άλλα μειονοτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Θράκης, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών.

Άρθρο 65Θέματα λειτουργίας και Επιστημονικής Παιδαγωγικής Υποστήριξης Μειονοτικών ΣχολείωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Τα θέματα που αφορούν στη λειτουργία των Μειονοτικών Γυμνασίων − Λυκείων και των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης περιέρχονται στην αρμοδιότητα των αντίστοιχων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης. β) Τα θέματα που αφορούν στη λειτουργία των Μειονοτικών Δημοτικών Σχολείων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης, Ξάνθης και Έβρου περιέρχονται στην αρμοδιότητα των αντίστοιχων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης, Ξάνθης και Έβρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Συστήνεται μία (1) θέση σχολικού συμβούλου μειονοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος για την επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών του μειονοτικού προγράμματος στα μειονοτικά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της περιφερειακής ενότητας Ξάνθης, μία (1) θέση σχολικού συμβούλου μειονοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος για την επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών του μειονοτικού προγράμματος στα μειονοτικά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των περιφερειακών ενοτήτων Ροδόπης και Έβρου και μία (1) θέση σχολικού συμβούλου του μειονοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος για την επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών του μειονοτικού προγράμματος στα μειονοτικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ως σχολικοί σύμβουλοι του μειονοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί δέκα (10) τουλάχιστον έτη στο μειονοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντιστοίχως. Κατά τα λοιπά, η επιλογή σχολικών συμβούλων μειονοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν για την επιλογή σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντιστοίχως και λαμβάνει χώρα ταυτόχρονα με τη διαδικασία επιλογής των σχολικών συμβούλων της δημόσιας εκπαίδευσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Συστήνεται μία (1) θέση σχολικού συμβούλου μουσουλμανικής θρησκείας για την επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών των μαθημάτων μουσουλμανικής θρησκευτικής ειδίκευσης που υπηρετούν στα μουσουλμανικά ιεροσπουδαστήρια, των εκπαιδευτικών που διδάσκουν μουσουλμανικά θρησκευτικά μαθήματα στα μειονοτικά Γυμνάσια − Λύκεια και των Ιεροδιδασκάλων του άρθρου 53 του ν. 4115/2013 που διδάσκουν στα δημόσια σχολεία. Σε θέση σχολικού συμβούλου Μουσουλμανικής Θρησκείας διορίζεται, ύστερα από εισήγηση του Εποπτικού Συμβουλίου Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων εκπαιδευτικός ο οποίος έχει ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί πέντε (5) τουλάχιστον έτη στα μουσουλμανικά ιεροσπουδαστήρια σε μάθημα μουσουλμανικής θρησκευτικής ειδίκευσης.

Άρθρο 66Ίδρυση Διδασκαλείου Εκπαιδευτικών Μειονοτικού ΠρογράμματοςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 8 του ν. 2327/1995 (Α΄ 156) προστίθεται παράγραφος 4 ως έξης: «4. Από το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 ιδρύεται Διδασκαλείο Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος (Δ.Ε.Μ.Π.) της Μειονοτικής Εκπαίδευσης στην Αλεξανδρούπολη, που εντάσσεται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.). Δικαίωμα φοίτησης σε αυτό έχουν αποκλειστικά μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης που είναι απόφοιτοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής. Το Διδασκαλείο Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος (Δ.Ε.Μ.Π.) απονέμει Δίπλωμα Μετεκπαίδευσης και έχει την ευθύνη για τη διαρκή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Θράκης. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συγκλήτου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ρυθμίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη λειτουργία του Διδασκαλείου Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος και ιδίως η στελέχωση, το εκπαιδευτικό προσωπικό, η διάρκεια και το πρόγραμμα σπουδών το οποίο πρέπει να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων και τη μουσουλμανική θρησκεία, η δυνατότητα συνεργασίας με άλλα Διδασκαλεία και Τμήματα του ιδίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και ιδίως με το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξείνιων Χωρών του Δ.Π.Θ., ώστε να εξυπηρετηθούν με το βέλτιστο τρόπο οι προαναφερόμενες ανάγκες για τη γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων του μειονοτικού προγράμματος και τη μουσουλμανική θρησκεία αλλά και της διαρκούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών του μειονοτικού προγράμματος, η οργάνωση και η διοίκησή του.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στη παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) προστίθεται παράγραφος στ΄ ως εξής: «στ) με την κατοχή πτυχίου της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.).»

Άρθρο 67Διαδικασία διορισμού και προσλήψεων εκπαιδευτικών στα μειονοτικά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Μετά το άρθρο 7 του v. 3848/2010 (Α΄ 71) προστίθεται νέο άρθρο 7Α ως εξής: «Άρθρο 7Α Διαδικασία διορισμού και προσλήψεων εκπαιδευτικών στα μειονοτικά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 1. Για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων και των λειτουργικών αναγκών του ελληνόγλωσσου προγράμματος των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διορίζονται ή προσλαμβάνονται εκπαιδευτικοί από τους κατά περίπτωση ισχύοντες πίνακες της δημόσιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος νόμου. 2. Συστήνεται Κλάδος ΠΕ 73 «Εκπαιδευτικοί Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης» αποκλειστικά για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού και των λειτουργικών αναγκών του μειονοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Θράκης στον οποίο εγγράφονται: α) οι απόφοιτοι της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.), β) οι απόφοιτοι του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, που έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2011−2012 έως το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 και εφόσον κατά τη διάρκεια των σπουδών τους έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς σε επτά (7) τουλάχιστον διδακτικά αντικείμενα – μαθήματα που εμπίπτουν στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές «Τουρκική γλώσσα και η Διδακτική της», «Μειονοτική Εκπαίδευση» και «Θέματα πολυγλωσσίας και πολυπολιτισμικότητας» και γ) οι απόφοιτοι των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης που είναι μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας και διαθέτουν Δίπλωμα Μετεκπαίδευσης από το Διδασκαλείο Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος (Δ.Ε.Μ.Π.) του Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ.. 3. Για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού και των λειτουργικών αναγκών του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διορίζονται ή προσλαμβάνονται εκπαιδευτικοί από τους κατά περίπτωση ισχύοντες πίνακες επιτυχόντων του Κλάδου ΠΕ 73 κατόπιν διαγωνισμού που διενεργεί το Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος νόμου. 4. Στο διαγωνισμό για την πρόσληψη ή το διορισμό των εκπαιδευτικών του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης γίνονται δεκτοί όσοι έχουν δικαίωμα εγγραφής στον κλάδο ΠΕ 73. Ο υποψήφιος συμμετέχει στο διαγωνισμό για την πρόσληψη εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ 70 και εξετάζεται επιπλέον σε θέματα που αφορούν στη γνώση της γλώσσας διδασκαλίας του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων και στη μουσουλμανική θρησκεία. Εάν κάποιος υποψήφιος διαθέτει τα τυπικά προσόντα ένταξης και στον κλάδο ΠΕ 70 κατατάσσεται ταυτοχρόνως και στους δύο (2) πίνακες επιτυχόντων. Εφόσον προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής από τον πίνακα του ενός κλάδου δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν η αίτησή του στον πίνακα του άλλου κλάδου για το συγκεκριμένο διδακτικό έτος ενώ εάν διοριστεί σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού από τον πίνακα του ενός κλάδου διαγράφεται αυτόματα από τον πίνακα του άλλου κλάδου. Ο υποψήφιος έχει δικαίωμα να μην αποδεχθεί το διορισμό ή την πρόσληψή του από τον πίνακα του ενός κλάδου, χωρίς συνέπειες ως προς τη δυνατότητα πρόσληψης ή διορισμού του από τον πίνακα του άλλου κλάδου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), καθορίζεται η εξεταστέα ύλη, ο τρόπος και η διαδικασία βαθμολόγησης, η κλίμακα, η βαθμολογική βάση επιτυχίας και οι μονάδες βαθμολόγησης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που αφορά στην εξέταση των επιπλέον μαθημάτων του κλάδου ΠΕ 73. Ο βαθμός που έλαβαν στα ειδικά μαθήματα του κλάδου ΠΕ 73 προστίθεται στη βαθμολογία των μαθημάτων που έλαβαν στα μαθήματα του κλάδου ΠΕ 70, ώστε να διαμορφωθεί ο τελικός βαθμός του διαγωνιζομένου στον κλάδο ΠΕ 73. Κατ’ εξαίρεση, και μόνο για την πρώτη εξαετία από την πρώτη διεξαγωγή του διαγωνισμού για τη σύνταξη του πίνακα επιτυχόντων του κλάδου ΠΕ 73, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορεί να οριστεί βαθμολογική βάση μικρότερη από τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου. 5. Μέχρι τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού για τη σύνταξη του πίνακα επιτυχόντων για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού και των λειτουργικών αναγκών του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διορίζονται ή προσλαμβάνονται εκπαιδευτικοί από τον Ενιαίο Πίνακα Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων κατά τη σειρά κατάταξής τους σε αυτόν. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του Ι.Ε.Π., καθορίζονται τα κριτήρια κατάταξης του Ενιαίου Πίνακα Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων στον οποίο εγγράφονται όσοι έχουν δικαίωμα εγγραφής στον κλάδο ΠΕ 73. 6. Ο Ενιαίος Πίνακας Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων οριστικοποιείται τρεις (3) μήνες πριν τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού για την πρόσληψη ή διορισμό εκπαιδευτικών στο μειονοτικό πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων. Κατά την πρώτη τριετία μετά τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού οι διορισμοί και οι προσλήψεις εκπαιδευτικών στο μειονοτικό πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων πραγματοποιούνται σε ποσοστό 40% από τους εγγεγραμμένους στον Ενιαίο Πίνακα Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων και κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν και σε ποσοστό 60% από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ 73 του Α.Σ.Ε.Π..»

Άρθρο 68Μεταβατικές ρυθμίσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο τίτλος σπουδών της Ε.Π.Α.Θ. που κατέχουν οι εξομοιούμενοι απόφοιτοι της Ε.Π.Α.Θ. με τους πτυχιούχους Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης μέσω της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 15 του ν. 4283/2014 (Α΄189) και υλοποιείται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Αλεξανδρούπολης, εξακολουθεί να ισχύει όσον αφορά το δικαίωμα διορισμού στο μειονοτικό πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 695/1977.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργούνται: α) η παρ. 9 του άρθρου 14 του ν. 2640/1998 (Α΄ 206), β) η παρ. 8 και η παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 2817/2000 (Α΄ 78), γ) το άρθρο 1 του ν. 2341/1995 (Α΄ 208) και δ) το άρθρο 32 του π.δ. 1/2003 (A΄ 1).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται «Συντονιστής Μειονοτικών Σχολείων», εφεξής θα νοείται ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης. Ο κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετών στη θέση του Συντονιστή Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τοποθετείται σε θέση Σχολικού Συμβούλου για τη Δευτεροβάθμια Μειονοτική Εκπαίδευση, η οποία καταργείται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου από την υπηρεσία και σε κάθε περίπτωση την 31.8.2015.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Κατά την πρώτη εφαρμογή της διαδικασίας πλήρωσης της θέσης Προϊσταμένου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης και μέχρι την επόμενη τοποθέτηση Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης, διορίζεται, κατά παρέκκλιση και χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3848/2010, Προϊστάμενος Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης ύστερα από εισήγηση του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης, εν ενεργεία εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ο οποίος έχει ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί οκτώ (8) έτη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση εκ των οποίων τουλάχιστον τα έξι (6) στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Κατά την πρώτη εφαρμογή της διαδικασίας πλήρωσης των θέσεων σχολικών συμβούλων μειονοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διορίζονται, κατά παρέκκλιση και χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3848/2010, στις θέσεις αυτές με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης εν ενεργεία εκπαιδευτικοί του μειονοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντιστοίχως με προϋπηρεσία στο μειονοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντιστοίχως, τουλάχιστον δέκα (10) ετών. Η θητεία των σχολικών συμβούλων του προηγούμενου εδαφίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τεσσάρων (4) ετών και σε κάθε περίπτωση λήγει αυτοδικαίως με το διορισμό και την τοποθέτηση των σχολικών συμβούλων μειονοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα επιλεγούν στην πρώτη μετά την ως άνω τετραετία σχετική προκήρυξη του άρθρου 18 του ν. 3848/2010.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι εκπαιδευτικοί που δεν είναι μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης και υπηρετούν σε θέσεις του μειονοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και οι εκπαιδευτικοί που είναι μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας και υπηρετούν σε θέσεις του ελληνόγλωσσου εκπαιδευτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τίθενται στη διάθεση των οικείων Π.Υ.Σ.Π.Ε. για επανατοποθέτησή τους από το σχολικό έτος 2015−2016.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων στα υπηρεσιακά συμβούλια διεξάγονται εντός τριμήνου από την ημερομηνία ισχύος του. Μέχρι την εκλογή και το διορισμό των αιρετών μελών μετέχουν στα υπηρεσιακά συμβούλια εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων που ορίζονται κατά τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 10 του π.δ. 1/2003 (A΄ 1). Μέχρι την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα υπηρεσιακά συμβούλια, ειδικά στα Π.Υ.Σ.Π.Ε., Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου, όταν συζητούνται θέματα του εκπαιδευτικού προσωπικού του ελληνόγλωσσου προγράμματος των μειονοτικών σχολείων, μπορεί να συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο αιρετός ή ο αναπληρωτής του που εξελέγησαν στις εκλογές της 5.11.2014 για το Υ.Σ.Μ.Ε..

Άρθρο 69Πειθαρχική διαδικασία εκπαιδευτικών και υπαλλήλων υπηρετούντων σε σχολείαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 103 του ν. 3528/2007 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Ο εκπαιδευτικός ή υπάλληλος που υπηρετεί σε σχολείο εις βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 3528/2007 προστίθενται εδάφια ως ακολούθως: «Στην περίπτωση κατά την οποία επιβληθεί σε εκπαιδευτικό ή υπάλληλο που υπηρετεί σε σχολείο οποιαδήποτε ποινή με απόφαση πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου πειθαρχικού οργάνου, πλην της ποινής της οριστικής παύσης, για παραβίαση της γενετήσιας ελευθερίας ή παραβίαση της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, αυτός μετατάσσεται υποχρεωτικά σε υπηρεσία εκτός σχολείου και της διοίκησης αυτού με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Στην απόφαση αυτή θα ορίζεται, ότι η μετάταξη θα γίνεται σε συσταθείσα προσωποπαγή θέση και η οργανική του θέση δεν θα καταργείται. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της μετάταξης, ο εκπαιδευτικός ή υπάλληλος του σχολείου θα διατίθεται με απόφαση του οικείου περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης στο γραφείο της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο τέλος της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 3528/2007 μετά το κόμμα (,) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «οποιαδήποτε πράξη κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οποιαδήποτε πράξη οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, στην οποία ενέχεται εκπαιδευτικός ή υπάλληλος που υπηρετεί σε σχολείο, οπότε και θα χαρακτηρίζεται ως παραβίαση γενετήσιας ελευθερίας ή ζωής αντίστοιχα το πειθαρχικό του παράπτωμα,».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο άρθρο 149 του ν. 3528/2007 μετά την περίπτωση β΄ προστίθεται περίπτωση γ΄ ως ακολούθως: «γ) καταδικασθεί σε οποιαδήποτε ποινή για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογή και στις εκκρεμείς υποθέσεις.

Άρθρο 70Τροποποίηση του Οργανισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Το άρθρο 34 του π.δ. 114/2014 (Α΄ 181) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 34 Αυτοτελές Τμήμα Στελεχών Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Το Αυτοτελές Τμήμα Στελεχών Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υπαγόμενο στη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι αρμόδιο για: α) την επιλογή και τοποθέτηση των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, των Διευθυντών Εκπαίδευσης και των Σχολικών Συμβούλων, β) την απόσπαση εκπαιδευτικών και Διευθυντών, τη στελέχωση των Ευρωπαϊκών Σχολείων και των Σχολείων Διεθνών Οργανισμών, την επιλογή Εθνικών Επιθεωρητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Ευρωπαϊκών Σχολείων, την επιλογή καθηγητών−μελών επιτροπής των θεμάτων του εθνικού Baccalaureat και την έκδοση εντολής μετακίνησής τους, γ) τη συγκρότηση και λειτουργία των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) και των Συμβουλίων Επιλογής, δ) τη διαδικασία εκλογής των αιρετών του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.) και του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), ε) την έκδοση αποφάσεων μετακίνησης των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, των μελών του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.), των μελών του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) και των μελών των Συμβουλίων Επιλογής, στ) όλα τα θέματα που αφορούν στην επιλογή Διευθυντών, Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και λοιπών στελεχών, ζ) το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.»

Άρθρο 71Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών ΠροσόντωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 2 του άρθρου 56 του π.δ. 38/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 5 του ν. 4205/2013 (Α΄ 242), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. Το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων αποτελούν: α) Ένας Σύμβουλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή του άλλον Σύμβουλο του ΝΣΚ, οριζόμενοι από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ. β) Ένας εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), με τον αναπληρωτή του, οριζόμενοι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού αυτού. γ) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αναπληρωτή του έναν Προϊστάμενο Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης. δ) Ένας εκπρόσωπος του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον οικείο Υπουργό, για θέματα νομοθετικά ρυθμιζόμενων στην Ελλάδα επαγγελμάτων. ε) Ένας εκπρόσωπος της κατά περίπτωση οικείας ή συγγενούς αντιπροσωπευτικής επαγγελματικής οργάνωσης, οριζόμενος με τον αναπληρωτή του από την επαγγελματική οργάνωση, για θέματα νομοθετικά ρυθμιζόμενων στην Ελλάδα επαγγελμάτων. στ) Ο Εθνικός Συντονιστής, που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 4 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, ή ειδικός επιστήμονας με εμπειρία στο χειρισμό θεμάτων αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας οριζόμενος από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αναπληρωτή του άλλον ειδικό επιστήμονα με εμπειρία στο χειρισμό των ως άνω θεμάτων. ζ) Ο Προϊστάμενος του αυτοτελούς Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αναπληρωτή του, υπάλληλο του Τμήματος που τον αναπληρώνει νομίμως στην άσκηση των κύριων υπηρεσιακών καθηκόντων του. Οι υπό στοιχεία δ΄ και ε΄ εκπρόσωποι καλούνται κάθε φορά από τον Πρόεδρο και μετέχουν στο Συμβούλιο κατά περίπτωση ανάλογα με την εξεταζόμενη υπόθεση.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 56 του π.δ. 38/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 5 του ν. 4205/2013 (Α΄ 242), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Εισηγητής ενώπιον του Τμήματος ορίζεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, ένας υπάλληλος της Γραμματείας, ο οποίος αναπτύσσει την εισήγησή του και αποχωρεί πριν από την ψηφοφορία.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 17 του άρθρου 56 του π.δ. 38/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 5 του ν. 4205/2013 (Α΄ 242), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «17. Η παρούσα συγκρότηση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων του άρθρου 56 του π.δ. 38/2010 καταργείται και το Συμβούλιο επανασυγκροτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στην παρ. 2 του άρθρου 53 του π.δ. 114/2014 προστίθεται περίπτωση θ΄ ως ακολούθως: «θ) Οι εργασίες και αρμοδιότητες της παρ. 1 του άρθρου 59 του π.δ. 38/2010, ασκούνται από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.»

Άρθρο 72Τάξη ΜαθητείαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) προσφέρει δύο (2) κύκλους σπουδών ως εξής: α. το «Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών», ο οποίος ανήκει στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και β. την «Τάξη Μαθητείας», η οποία αποτελεί «Μεταδευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών» και δεν εντάσσεται στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Στην «Τάξη Μαθητείας», η οποία είναι προαιρετική, εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ.. Η «Τάξη Μαθητείας», που εφαρμόζει το δυικό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητείας) του Ο.Α.Ε.Δ. έχει διάρκεια ένα (1) έτος και περιλαμβάνει Μαθητεία με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, Μάθημα Ειδικότητας και Προπαρασκευαστικά Μαθήματα Πιστοποίησης στη σχολική μονάδα αντίστοιχα. Την ευθύνη υλοποίησης της «Τάξης Μαθητείας», της τοποθέτησης σε χώρους εργασίας των φοιτούντων, καθώς και όλα τα σχετικά με αυτήν έχει το ΕΠΑ.Λ. σε συνεργασία με τον Ο.Α.Ε.Δ.. Η τοποθέτηση σε χώρους εργασίας των φοιτούντων και παρακολούθησή τους θεωρείται άσκηση εκπαιδευτικού έργου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το προτελευταίο και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4186/2013 αντικαθίστανται ως εξής: «Ετησίως, από την 1η Σεπτεμβρίου έως τη 15η Σεπτεμβρίου, οι απόφοιτοι της «Τάξης Μαθητείας» του σχολικού έτους, που ολοκληρώθηκε την 30ή Αυγούστου του ίδιου έτους, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να παρακολουθούν Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, συνολικής διάρκειας εβδομήντα (70) ωρών, το οποίο οργανώνεται και πραγματοποιείται από το ΕΠΑ.Λ. και τον Ο.Α.Ε.Δ. από κοινού, για την αρτιότερη προετοιμασία τους για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, απόκτησης Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5, οι οποίες διεξάγονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ετησίως σε χρόνο που ορίζει ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζεται ο τρόπος, οι όροι, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών του «Δευτεροβάθμιου Κύκλου Σπουδών», της «Τάξη Μαθητείας» και του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης, του Επαγγελματικού Λυκείου καταρτίζονται από το Ι.Ε.Π. και περιλαμβάνουν: α) Σαφώς διατυπωμένα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, που αναλύονται σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες ανά μάθημα, τομέα και ειδικότητα. β) Διδακτέα ύλη διαμορφωμένη σύμφωνα με τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα κάθε μαθήματος. Η διδακτέα ύλη των μαθημάτων εργαστηριακής εκπαίδευσης συνοδεύεται από παράρτημα, που περιγράφει τον απαιτούμενο εργαστηριακό εξοπλισμό για την υλοποίησή τους. γ) Οδηγίες διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένων και των διδακτικών τεχνικών, των μεθόδων διδασκαλίας και των ενδεδειγμένων εποπτικών μέσων. δ) Τράπεζα θεμάτων για την πιστοποίηση των προσόντων των αποφοίτων της Τάξης Μαθητείας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το άρθρο 12 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 12 1. Στους αποφοίτους του «Δευτεροβάθμιου Κύκλου Σπουδών» του ΕΠΑ.Λ. χορηγείται: α. Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) επιπέδου 4 (ισότιμο με το Απολυτήριο Γενικού Λυκείου), που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ΄ Τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις και β. Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 4, που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ΄ Τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις. 2. Οι απόφοιτοι της «Τάξης Μαθητείας» λαμβάνουν Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5 μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος. 3. Οι απόφοιτοι των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων δεν έχουν υποχρέωση παρακολούθησης της «Τάξης Μαθητείας» για την προσέλευσή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον εξακόσια (600) ημερομίσθια στην ειδικότητα που αποφοιτούν από τη Γ΄ Τάξη του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου. 4. Στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανατίθεται η αρμοδιότητα της πιστοποίησης προσόντων, για τη χορήγηση Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5, στους αποφοίτους της «Τάξης Μαθητείας». Κατά περίπτωση, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δύναται να αιτηθεί τη συνδρομή από Υπουργεία που χορηγούν αντίστοιχες άδειες ασκήσεως επαγγέλματος, για όσες ειδικότητες υπάρχει τέτοιου είδους απαίτηση, ως προς την οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησής τους. Οι επιτυχόντες στις εξετάσεις πιστοποίησης, παράλληλα με το προβλεπόμενο Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, αποκτούν και την αντίστοιχη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για το συγκεκριμένο επίπεδο προσόντων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. βάσει των προγραμματικών συμφωνιών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια ή και τις επιστημονικές ενώσεις εφόσον υπάρχουν, καθορίζεται το σύστημα των εξετάσεων πιστοποίησης των προσόντων των αποφοίτων της «Τάξης Μαθητείας» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, η διαδικασία των εξετάσεων, η οργανωτική δομή, ο τύπος των χορηγούμενων τίτλων και τυχόν βεβαιώσεων, καθώς και το ύψος και ο τρόπος καταβολής των εξέταστρων πιστοποίησης. Με την ίδια απόφαση ανατίθεται στην Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. η διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης του παρόντος άρθρου, συνιστώνται όργανα και επιτροπές πρόσκαιρου χαρακτήρα για την υποβοήθηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στη διενέργεια των εξετάσεων, των οποίων η συγκρότηση και ο ορισμός γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και καθορίζεται το ύψος, ο τρόπος και η διαδικασία αποζημίωσης όλων των ανωτέρω, ο τρόπος λειτουργίας τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τα ανωτέρω ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακού χαρακτήρα θέμα, που αφορά τις εξετάσεις πιστοποίησης. 5. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των δύο κύκλων σπουδών του Επαγγελματικού Λυκείου καθορίζονται με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 3879/2010

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στο άρθρο 46 του ν. 4186/2013 προστίθεται παράγραφος 14 ως εξής: «14. Η «Τάξη Μαθητείας» του άρθρου 7 παρ. 1 περίπτωση β΄ του νόμου αυτού, καθώς και η πιστοποίηση των προσόντων των αποφοίτων αυτής εφαρμόζεται, πιλοτικά, σε περιφέρειες της χώρας ως ακολούθως: Α. Στην «Πιλοτική Τάξη Μαθητείας», η οποία είναι προαιρετική, εγγράφονται κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του Δευτεροβάθμιου Κύκλου Σπουδών των ΕΠΑ.Λ.. Β. Η «Πιλοτική Τάξη Μαθητείας» έχει διάρκεια τουλάχιστον έξι (6) μηνών και εφαρμόζεται σε αυτή πρόγραμμα του εργαστηριακού μαθήματος «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας» έντεκα (11) συνολικά ωρών, επιμερισμένων σε δύο (2) τουλάχιστον ημέρες εβδομαδιαίως, χωρίς παρέκκλιση του προγράμματος που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 σε συνδυασμό με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου, το οποίο διδάσκεται στη σχολική μονάδα του ΕΠΑ.Λ., ή/και τις σχολικές μονάδες του Ο.Α.Ε.Δ., από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή/και του Ο.Α.Ε.Δ.. Γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζονται: α. Οι περιφέρειες της χώρας, στις οποίες θα υλοποιηθεί πιλοτικά η «Τάξη Μαθητείας». β. Ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής των μαθητευομένων και των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν στην πιλοτική υλοποίηση της «Τάξης Μαθητείας». γ. Ο αριθμός των μαθητευομένων. δ. Οι ειδικότητες που θα εφαρμοστούν πιλοτικά στην «Τάξη Μαθητείας». ε. Οι υποχρεώσεις των μαθητευομένων και των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή της «Τάξης Μαθητείας». στ. Οι προδιαγραφές των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ώστε να διασφαλίζεται το πλαίσιο ποιότητας, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την πιλοτική υλοποίηση της «Τάξης Μαθητείας». Δ. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εφαρμόζει πιλοτική διαδικασία πιστοποίησης προσόντων που αποκτήθηκαν στην πιλοτική εφαρμογή της «Τάξης Μαθητείας», όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4186/2013, για τη χορήγηση Πτυχίου Ειδικότητας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Επιπέδου πέντε (5).»

Άρθρο 73Ρύθμιση εργασιακών θεμάτων των εργαζομένων στα ιδιωτικά σχολεία

Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 682/1977, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4283/ 2014, προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Για την εξυπηρέτηση υπηρεσιών πολιτισμικού, ψυχαγωγικού ή αθλητικού σκοπού, εντός του χρονικού διαστήματος από 10 Σεπτεμβρίου έως 30 Ιουνίου κάθε έτους, επιτρέπεται η προαιρετική απασχόληση των εργαζομένων στα σχολεία αυτά. Η απασχόληση των εργαζομένων στις περιπτώσεις αυτές είναι νόμιμη και αμείβεται, σύμφωνα με τις κοινές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ορίζουν πρόσθετη αμοιβή για υπερωριακή εργασία ή και εργασία κατά τις Κυριακές.»

Άρθρο 74Ρύθμιση θεμάτων Διεθνούς Πανεπιστημίου της ΕλλάδοςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3391/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) αποτελείται από τρεις Σχολές: τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, τη Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών και τη Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας. Οι Σχολές αυτές παρέχουν Προγράμματα Σπουδών, για καθένα από τα οποία ορίζεται Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος. Τα Προγράμματα Σπουδών τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο είναι αντίστοιχα με τα προγράμματα σπουδών των υπολοίπων Πανεπιστημίων της χώρας και οδηγούν σε αντίστοιχους ισότιμους τίτλους σπουδών (πτυχίο, μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και διδακτορικό δίπλωμα). Μέχρι να καταστεί το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) αυτοδύναμο, δύνανται να ορίζονται ως Διευθυντές προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών και ως ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι των προγραμμάτων του, αφυπηρετήσαντες Καθηγητές Πανεπιστημίου, το γνωστικό αντικείμενο των οποίων είναι συναφές με τα παραπάνω προγράμματα σπουδών, καθώς και υπηρετούντες Επίκουροι Καθηγητές στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.). Με απόφαση της Συγκλήτου του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), που επικυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) μπορεί να παρέχει πανεπιστημιακή από απόσταση εκπαίδευση, υπό την προϋπόθεση, ότι το Πρόγραμμα σπουδών της κατηγορίας αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικού προγράμματος σπουδών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3391/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «3. Έως ότου εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για την αυτοδύναμη λειτουργία των Σχολών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), η διοίκησή του ασκείται από Προσωρινή Γενική Συνέλευση, η οποία ορίζεται με πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ύστερα από απόφασή της. Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση αποτελείται από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη, που δύνανται να είναι Καθηγητές, συνταξιούχοι αφυπηρετήσαντες Καθηγητές ελληνικών ή αλλοδαπών Πανεπιστημίων και Διευθυντές ή τέως Διευθυντές Ελληνικών Ερευνητικών Κέντρων, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο πρέπει να είναι σχετικό με την επιστήμη που καλλιεργεί η οικεία Σχολή. Με την ίδια πράξη ορίζεται μεταξύ των μελών της ο Πρόεδρος, ο οποίος πρέπει να κατέχει θέση της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Καθήκοντα γραμματέα ασκεί ο Γραμματέας της Σχολής ή διοικητικός υπάλληλος στην περίπτωση που δεν έχει τοποθετηθεί Γραμματέας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3391/2005 αντικαθίστανται ως ακολούθως: «Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι: (i) η κατοχή τίτλου σπουδών ελληνικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή αλλοδαπού Πανεπιστημίου, ισότιμου ή αντίστοιχου με τίτλους σπουδών των ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και (ii) η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Για την επιλογή των φοιτητών εκτιμώνται υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία: α) Ο βαθμός πτυχίου ή διπλώματος του πρώτου κύκλου σπουδών, β) η βαθμολογία των συναφών με το γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) προπτυχιακών μαθημάτων, γ) το Πανεπιστήμιο ή Σχολή ή Τμήμα προέλευσης του πρώτου κύκλου σπουδών (εγγραφή στον κατάλογο UK NARIC) και δ) δύο συστατικές επιστολές.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 3391/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «5. Μέχρι τη συγκρότηση των οργάνων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού και ο γραμματέας της, ο οποίος ασκεί και καθήκοντα προϊσταμένου της γραμματείας, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.). Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού είναι πενταμελής και αποτελείται από τον Αντιπρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), ως πρόεδρο, τρεις εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες Καθηγητές Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, κατά προτεραιότητα από τις βαθμίδες του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας και Αναπληρωτή Καθηγητή, και έναν εμπειρογνώμονα με ειδικές γνώσεις σε θέματα διαχείρισης πόρων.»

Άρθρο 75Ρύθμιση θεμάτων κολλεγίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3696/2008 αντικαθίσταται ως εξής: «β. Επίσης, περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη κατηγορία (κολλέγια) πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των οποίων τα προγράμματα σπουδών οδηγούν σε πρώτο πτυχίο (bachelor’s) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας ή σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (master’s), εφόσον αυτά τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών έχουν πιστοποίηση (accreditation) απο διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται οι διεθνείς οργανισμοί πιστοποίησης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78), είναι αρμόδιο και για την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3696/2008 (Α΄ 177) και των πτυχίων και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών της περίπτωσης β΄ της ίδιας παραγράφου, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 23α του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18) και από την περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3696/2008. Κατά τα λοιπά, το Σ.Α.Ε.Π. εφαρμόζει αναλογικά τη διαδικασία του π.δ. 38/2010

Άρθρο 76Ισοτιμία τίτλων σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α΄ 80) ως ακολούθως: «8. Οι τίτλοι σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης διεθνών οργανισμών στους οποίους μετέχει η Ελληνική Δημοκρατία, είναι ισότιμοι προς τους τίτλους σπουδών των ελληνικών δημοσίων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εφαρμοζόμενων αναλογικά των παραγράφων 2 έως 7 του παρόντος.»

Άρθρο 77Ρύθμιση θεμάτων Ανώτατης ΕκπαίδευσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Προστίθεται παρ. 36 στο άρθρο 39 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) ως ακολούθως: «36. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4142/2013, «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)» (Α΄ 83), στους έως το ακαδημαϊκό έτος 2012−2013 εισαχθέντες φοιτητές των τμημάτων τεχνολογικής κατεύθυνσης που μετονομάζονται χωρίς μεταβολή του γνωστικού τους αντικειμένου, παρέχεται ο τίτλος σπουδών του τμήματος όπως προκύπτει από τη μετονομασία. Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα στους έως το ακαδημαϊκό έτος 2012− 2013 εισαχθέντες φοιτητές των τμημάτων τεχνολογικής κατεύθυνσης, που μετονομάζονται με παράλληλη μεταβολή του γνωστικού τους αντικειμένου, η αύξηση του αριθμού των εξαμήνων φοίτησης να λάβουν τον τίτλο σπουδών του τμήματος, όπως προκύπτει από τη μετονομασία, ύστερα από την παρακολούθηση και επιτυχή ολοκλήρωση μαθημάτων, που θα καθοριστούν με απόφαση της οικείας Συνέλευσης και σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην παρ. 28 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141) στο τέλος της περίπτωσης α΄ προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Η ισχύς της διάταξης αυτής παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016.» 3 . Στην παρ. 28 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141) στο τέλος της περίπτωσης γ΄ προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Η ισχύς της διάταξης αυτής παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016.» 4. Στην παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4009/2011 (Α΄195) προστίθεται στο τέλος εδάφιο, ως ακολούθως: «Μόνιμοι επίκουροι καθηγητές ΤΕΙ που εξελίχθηκαν μετά τις 6.9.2011 σε αυτήν τη βαθμίδα από τη βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου έχουν κατ’ εξαίρεση το δικαίωμα να ζητήσουν μετά από τρία (3) έτη από το διορισμό τους στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή. Αν δεν εξελιχθούν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, παραμένουν στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή έως τη λήξη της θητείας τους και η ανανέωση της θητείας τους και η περαιτέρω εξέλιξή τους διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.»

Άρθρο 78Θέματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2530/1997 «Υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.−Τ.Ε.Ι.) − Μισθολογικές ρυθμίσεις ερευνητών των ερευνητικών ιδρυμάτων και άλλων συναφών κατηγοριών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 128) αντικαθίστανται αντίστοιχα ως ακολούθως: «β. να παραδίδουν προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα, καθώς και να διδάσκουν σε φροντιστήρια ή σεμινάρια, σε εργαστήρια ή κλινικές, ενταγμένα στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, στο οποίο ανήκουν ή σε άλλο Τμήμα ή σε Προγράμματα Σπουδών του οικείου Α.Ε.Ι., κατ’ ελάχιστο όριο έξι (6) ώρες εβδομαδιαίως. Οι ώρες εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης των μελών Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης, δύνανται να αυξάνονται το πολύ κατά δύο (2) ώρες, μόνο μετά από σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων. γ. να παρευρίσκονται στους πανεπιστημιακούς χώρους δώδεκα (12) ώρες εβδομαδιαίως, κατ’ ελάχιστο όριο, πέραν των έξι (6) ωρών διδασκαλίας και να παρέχουν κάθε μορφής διδακτικό, ερευνητικό−επιστημονικό και διοικητικό έργο.»

Άρθρο 79Ρύθμιση θεμάτων μελών ΔΕΠ Α.Ε.Ι.

Μέλη ΔΕΠ και ΕΠ των Α.Ε.Ι. επιτρέπεται να μεταβάλουν το γνωστικό αντικείμενό τους ύστερα από συνεκτίμηση του διδακτικού, συγγραφικού, ερευνητικού και κλινικούεργαστηριακού έργου τους, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από προηγούμενη αίτηση του ενδιαφερομένου, γνώμη του οικείου Τομέα και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, όπου υπηρετούν.

Άρθρο 80Ρύθμιση θεμάτων μετάταξης εκπαιδευτικών

Η παρ. 9 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «9. Οι μετατάξεις των εκπαιδευτικών σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, δυνάμει των διατάξεων του ν. 1824/1988 (Α΄ 296) και του ν. 4057/2012 (Α΄ 54) μπορούν να διενεργούνται και σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συναινούν προς αυτό.»

Άρθρο 81Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

Στο εκπαιδευτικό, ερευνητικό, εργαστηριακό, τεχνικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των ερευνητικών κέντρων της χώρας θα δοθεί ακαδημαϊκή ταυτότητα, η οποία θα συνδράμει την παροχή ακαδημαϊκών, ερευνητικών και άλλων υπηρεσιών στους κατόχους της. Οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι δικαιούχοι, η διαδικασία και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τις ακαδημαϊκές ταυτότητες καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 82Γενικός Διευθυντής Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 69 του ν. 4009/2011 προστίθενται εδάφια ως ακολούθως: «Μέχρι το διορισμό Γενικού Διευθυντή της Αρχής με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, τοποθετείται Γενικός Διευθυντής με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος μπορεί να είναι και Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην περίπτωση αυτή παρέχει τις υπηρεσίες του στην Αρχή αμισθί, ασκώντας παράλληλα τα καθήκοντά του στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η διάταξη αυτή ισχύει από 1.9.2014.»

Άρθρο 83Μερική απασχόληση καθηγητών

Προστίθεται παρ. 24 στο άρθρο 80 του ν. 4009/2011 ως ακολούθως: «24. Εξαιρετικά, μέχρι 30.8.2016 οι καθηγητές μπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία της μερικής απασχόλησης και πριν τη συμπλήρωση τριετούς πραγματικής άσκησης καθηκόντων στη βαθμίδα του πρώτου διορισμού τους, τηρούμενων των όρων των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 23 του παρόντος, οπότε και λαμβάνουν το 35% των τακτικών αποδοχών τους.»

Άρθρο 84Ρύθμιση για το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Για το 2014 εγκρίνεται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης η πληρωμή, λόγω ειδικών συνθηκών, της δαπάνης από τους ΚΑΕ 0711, 0721, 0731 και 0732 στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στις περιπτώσεις που η απόφαση δέσμευσης πίστωσης είναι μεταγενέστερη της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της δαπάνης, εφόσον έχει προβλεφθεί η εγγραφή πίστωσης στον προϋπολογισμό του έτους 2014.

Άρθρο 85Ρυθμίσεις για την ειδική διαχείριση της περιουσίας της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Το σύνολο των πράξεων, καθώς και οι δαπάνες που διενεργήθηκαν από τον Ειδικό Διαχειριστή της υπ’ αριθμ. ΟIΚ 02/11.6.2013 (Β΄ 1414) κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό θεωρούνται νόμιμες, εφόσον αυτές αφορούσαν την άσκηση των υποχρεώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 4Α της ίδιας ως άνω απόφασης, στο πλαίσιο εκτέλεσης των κάθε είδους συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών, προμήθεια υλικών ή ανάθεση έργων που έχουν συναφθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Στις πράξεις και δαπάνες του προηγούμενου εδαφίου περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, μίσθωση ραδιοτηλεοπτικών κυκλωμάτων, προμήθεια προγράμματος και πληρωμή πνευματικών δικαιωμάτων, παροχή υπηρεσιών διερμηνείας, φύλαξης και εστίασης, παροχή τεχνικών διευκολύνσεων στην εκπομπή προγράμματος από ή προς ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις, συνδρομές σε διεθνείς Οργανισμούς, Ενώσεις ή άλλους φορείς, συνδρομές σε ειδησεογραφικά πρακτορεία, παροχή υπηρεσιών για την παραγωγή, μαγνητοσκόπηση και εκπομπή προγράμματος, παροχή νομικών, λογιστικών, γραμματειακών και λοιπών υποστηρικτικών υπηρεσιών, προμήθεια και εγκατάσταση απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και οι οικείες πληρωμές εκτελούνται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, εφόσον: αα) ο Ειδικός Διαχειριστής διαπιστώσει με σχετική απόφασή του, την εκτέλεση της προμήθειας, έργου, υπηρεσίας, καθώς και το ύψος της σχετικής δαπάνης, μετά από ειδικώς αιτιολογημένη πρόταση Επιτροπής Παρακολούθησης που συστήνεται με απόφασή του, ββ) οι δικαιούχοι παραιτηθούν ρητά και ανεπιφύλακτα από οποιαδήποτε άλλη αξίωσή τους και ένδικο μέσο, συμπεριλαμβανομένων των τόκων υπερημερίας, γγ) εγκριθεί η οικεία πληρωμή από την Επιτροπή της παρ. 4 του άρθρου 4Β της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 02/11.6.2013 (Β΄ 1414) κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, δδ) αναρτηθούν το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, οι αναρτητέες στο δικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» πράξεις της παρούσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (Α΄ 112). β. Η ρύθμιση της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου ισχύει, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις ββ΄, γγ΄ και δδ΄ αυτής και εφόσον είχαν ληφθεί οι σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της και για αναληφθείσες υποχρεώσεις της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε. που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών, προμήθεια υλικών ή ανάθεση έργων που έχουν εκπληρωθεί, παραδοθεί στην ΕΡΤ Α.Ε. ή εκτελεσθεί από τον ανάδοχο μέχρι τη δημοσίευση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, χωρίς να έχουν καταρτισθεί οι οικείες συμβάσεις. γ. Οι πληρωμές της παρούσας παραγράφου που εκτελούνται στην ημεδαπή υπόκεινται σε όλες τις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις, οι δε δαπάνες που εκτελούνται στην αλλοδαπή απαλλάσσονται από κάθε υπέρ του Δημοσίου και οποιουδήποτε τρίτου κράτησης ή οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 42 του ν. 4262/2014 (Α΄ 114) αντικαθίσταται ως εξής: «Στα μέλη της Επιτροπής που ορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. Δ5Β1181650/27.11.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, καταβάλλεται αποζημίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης στις 27.11.2013 και μέχρι 20.11.2014, ημερομηνία παράδοσης του έργου της, η οποία βαρύνει τον ειδικό λογαριασμό του άρθρου 4Β της ΟΙΚ 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α. Στο προτελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 42 του ν. 4262/2014 οι λέξεις «από την 1η Σεπτεμβρίου 2014» αντικαθίστανται από τις λέξεις «από την 1η Φεβρουάριου 2015». β. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 42 του ν. 4262/2014 οι λέξεις «σε ογδόντα (80) ημέρες» αντικαθίστανται από τις λέξεις «σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4262/2014 και τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου έβδομου του ν. 4279/2014 (Α΄ 58), οι λέξεις «μέχρι τις 31.1.2014» αντικαθίστανται από τις λέξεις «μέχρι την 31.1.2015». β. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4Α της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με το άρθρο μόνο της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 01/22.1.2014 (Β΄ 133) κοινής απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών μετά τις λέξεις «κατά τα οριζόμενα στη σύμβαση» προστίθενται λέξεις ως εξής: «μέχρι την έναρξη εκπομπής ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος υπό το σήμα του νέου δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 4Α της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4203/2013 (Α΄ 235) και τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 42 του ν. 4262/2014 (Α΄ 114) και την παρ. 5 του άρθρου έβδομου του ν. 4279/2014 (Α΄ 158), οι λέξεις «για συνολικό χρονικό διάστημα μέχρι δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία της πρώτης πρόσληψης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «όχι πέραν της 30.6.2015». β. Συμβάσεις του προσωπικού που προσελήφθη δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 4Α της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, οι οποίες έληξαν εντός του μηνός Νοεμβρίου 2014 λόγω παρέλευσης του προΐσχύοντος ορίου των δεκαπέντε μηνών, δύνανται να παρατείνονται από τη λήξη τους και μέχρι του χρονικού ορίου της παραγράφου 7 του άρθρου 4Α της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, όπως προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 24 του ν. 4203/2013 και ισχύει, καταργείται.

Άρθρο 86ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το έκτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 1756/1988, όπως ισχύει,αντικαθίσταται ως εξής: «Κάθε μέλος της Ολομέλειας εκφράζει την προτίμησή του σε έως δύο (2) από τους προέδρους και σε έως τέσσερα (4) από τα μέλη με σταυρό προτίμησης που τίθεται στο ψηφοδέλτιο δίπλα από το όνομα του υποψηφίου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 1756/1988, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση προαγωγής, παραμένουν στη θέση τους και ασκούν τα καθήκοντά τους έως τη λήξη της θητείας τους.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το έβδομο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 1756/1988, όπως ισχύει, καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 43 του ν. 1756/1988, όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής: «3. Δεν οφείλεται μισθός για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο δικαστικός λειτουργός απο δική του υπαιτιότητα δεν παρέχει υπηρεσία. 4. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ του άρθρου 2 του ν. 2472/1997, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι διατάξεις των δύο προηγουμένων εδαφίων εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις εγκλημάτων, των οποίων ο δράστης κρίνεται από τον αρμόδιο εισαγγελέα ιδιαίτερα επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια και διαφεύγει τη σύλληψη ή είναι αγνώστου διαμονής.»

Άρθρο 87

Στο τέλος της περίπτωσης γγ΄ της παρ. 1 του άρθρου έκτου του ν. 4092/2012 «Κύρωση της από 6 Σεπτεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 − 2015» (Α΄ 152), όπως ισχύει» (Α΄ 174), της από 7 Σεπτεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δημοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α΄ 6), (Α΄ 175)» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 220) προστίθεται η φράση: «Στο ανωτέρω όριο δεν συνυπολογίζονται οι αμοιβές από κάθε είδους προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους των δημοσίων Ερευνητικών Οργανισμών δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και Τεχνολογικών φορέων.»

Άρθρο 88Μεταφορά θέσης εισαγωγής στα ΑΕΙΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4264/2014 προστίθεται υποπερίπτωση στ΄ ως ακολούθως: «στ) επιτρέπεται η μετεγγραφή φοιτητών Πανεπιστημίου και σπουδαστών ΤΕΙ του εσωτερικού που εγγράφηκαν σε Τμήμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ για λόγους υγείας που τους παρέχει, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, δικαίωμα πρόσβασης σε ποσοστό θέσεων 5% και που λόγω υπέρβασης του προβλεπόμενου ποσοστού δεν μπόρεσαν να εγγράφουν στο Τμήμα προτίμησής τους αλλά οπουδήποτε αλλού.»

Άρθρο 89

Οι διοικητικές κυρώσεις και τυχόν πρωτόκολλα κατεδάφισης για τις υφιστάμενες κατασκευές κατά μήκος της οδού «Ακτή Κουμουνδούρου» επί της ζώνης Αιγιαλού και Παραλίας στην περιοχή Μικρολίμανο, του Δήμου Πειραιώς, αναστέλλονται μέχρι και την έγκριση των σχετικών μελετών αναπλάσεως της περιοχής από τις αρμόδιες υπηρεσίες, και το αργότερο μέχρι την αποκλειστική προθεσμία των 12 μηνών από την ψήφιση του παρόντος. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας 12 μηνών από την ψήφιση του παρόντος να έχει ολοκληρωθεί η μεταστέγαση των δραστηριοτήτων που στεγάζονται στις ως άνω κατασκευές.

Άρθρο 90ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για την άσκηση στην Ελλάδα, από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιαδήποτε δραστηριότητας, που εμπίπτει στο άρθρο 39 του παρόντος, απαιτείται ειδική άδεια λειτουργίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η κατά την προηγούμενη παράγραφο άδεια χορηγείται κατά περίπτωση: α) Για την εισαγωγή, εγκατάσταση μηχανημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών για ιατρικούς σκοπούς εν γένει, καθώς και για την εγκατάσταση και λειτουργία εργαστηρίων ακτινοβολιών για ιατρικές εφαρμογές εν γένει, με απόφαση της ΕΕΑΕ. Προϋπόθεση για την έκδοση της ειδικής άδειας λειτουργίας είναι η προηγούμενη κτήση άδειας σκοπιμότητας, η οποία χορηγείται με απόφαση του οικείου αρμόδιου για θέματα Δημόσιας Υγείας Περιφερειάρχη, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ιοντιζουσών και μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών του Υπουργείου Υγείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 23 του ν. 3868/2010 (Α΄ 129), και σύμφωνα με την υπουργική απόφαση με αριθμ. ΔΥΓ2/ οικ.154949/10.12.2010 (Β΄ 1918), όπως τροποποιήθηκε με την ΔΥΓ2/οικ. 40456/24.4.2012 (Β΄ 1336), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΓΠ/οικ 92211/4.10.2013 (Β΄ 2494) και ισχύει. β) Για την εισαγωγή, εγκατάσταση και λειτουργία ή χρήση μηχανημάτων ιοντιζουσών ακτινοβολιών για οποιοδήποτε μη ιατρικό σκοπό, καθώς και για την εγκατάσταση και λειτουργία εργαστηρίου ιοντιζουσών ακτινοβολιών για μη ιατρικές εφαρμογές με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μετά από σύμφωνη γνώμη της ΕΕΑΕ, ή με απόφαση της ΕΕΑΕ προκειμένου για εκπαιδευτικές και ερευνητικές εφαρμογές. γ) Για την εισαγωγή, παραγωγή, κατοχή, διάθεση και χρήση, μεταφοράς και απόθεσης ή απόρριψης πάσης φύσεως ραδιενεργών ουσιών, καθώς και πάσης φύσεως ραδιενεργών πηγών περιλαμβανομένων και των σχάσιμων υλικών με απόφαση της ΕΕΑΕ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για τη χορήγηση των ως άνω αδειών απαιτείται πιστοποιητικό της ΕΕΑΕ για την καταλληλότητα των εγκαταστάσεων, των μηχανημάτων και των συνθηκών λειτουργίας των ως άνω εργαστηρίων ή υποδομών από την άποψη ακτινοπροστασίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η ειδική άδεια της παραγράφου 2α του παρόντος άρθρου χορηγείται σε ιατρούς, κατόχους βεβαίωσης ασκήσεως του επαγγέλματος και κατόχους ειδικότητας ακτινοδιαγνωστικής ή ακτινοθεραπευτικής − Ογκολογίας ή Πυρηνικής Ιατρικής, σε οδοντιάτρους κατόχους βεβαίωσης ασκήσεως επαγγέλματος και κτηνιάτρους. Προκειμένου για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ και τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η ειδική άδεια χορηγείται στο νοσοκομείο ή τη μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τη δε ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων μονάδων έχει το ειδικευμένο προσωπικό που υπηρετεί σε αυτά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το δικαίωμα αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης των ορυκτών υλών που περιέχουν σε εκμεταλλεύσιμες ποσότητες ραδιενεργά στοιχεία, καθώς και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος αυτού, διέπονται από τις διατάξεις του Μεταλλευτικού Κώδικα, όπως ισχύει, του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, καθώς και των Ειδικών Κανονισμών που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η έγκριση των Ειδικών Κανονισμών της προηγουμένης παραγράφου, καθώς και η τροποποίηση ή συμπλήρωση των διατάξεων του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών που αναφέρονται στα μέτρα προστασίας από τη ραδιενέργεια εν γένει γίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μετά από σύμφωνη γνώμη της ΕΕΑΕ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που κατά την άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητάς του ή τυχαίως εντοπίζει την ύπαρξη ραδιενεργών υλικών σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας, υποχρεούται να το γνωστοποιήσει αμελλητί στα Υπουργεία Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υγείας, Παιδείας και Θρησκευμάτων και την ΕΕΑΕ.

Άρθρο 91

Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. της 6/17.10.1978 (Δ΄ 538), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «δ) Το συντελεστή δόμησης του γηπέδου, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,3, το ύψος του κτιρίου, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 11 μέτρα και τον αριθμό των ορόφων, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3.»

Άρθρο 92ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το άρθρο 9 του ν. 4285/2014 τροποποιείται ως εξής: «Η υποβολή αιτήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δύναται να λάβει χώρα από την έναρξη ισχύος του παρόντος και ως τις 19.12.2014.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 63 του ν. 4277/2014 η φράση «Εντός τριών ημερών από τη λήξη της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου» αντικαθίσταται από τη φράση «Από την επομένη εργάσιμη ημέρα της υποβολής της αιτήσεως και έως τις 31.12.2014».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Όσες αποφάσεις αρμοδίων για το διορισμό οργάνων των Ν.Π.Δ.Δ. των ΟΤΑ ως φορέων υποδοχής έχουν εκδοθεί μέχρι και τις 3.10.2014 ολοκληρώνονται. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ψήφισή της.

Άρθρο 93Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου Δημόσιων

Ερευνητικών Οργανισμών Ιδιωτικού Δικαίου Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου των ερευνητών, του τεχνικού και του ειδικού επιστημονικού προσωπικού, καθώς και του εν γένει προσωπικού των δημόσιων ερευνητικών οργανισμών ιδιωτικού δικαίου και των Τεχνολογικών Φορέων που απασχολείται και παρέχει υπηρεσίες σε έργα ή προγράμματα, τα οποία χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς ή ίδιους πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια, δύνανται να παρατείνονται χωρίς περιορισμό, μέχρι τη λήξη των έργων για την εκτέλεση των οποίων συνάφθηκαν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2190/1994, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου.

Άρθρο 94ΠρομήθειεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μετά την περίπτωση δ΄ της υποπαραγράφου I της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 160) προστίθενται περιπτώσεις ε΄ και στ΄ως εξής: «(ε) Οι Ερευνητικοί και Τεχνολογικοί Φορείς που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), εφόσον η κάλυψη της δαπάνης γίνεται από πηγές εκτός Κρατικού Προϋπολογισμού. (στ) Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας των ΑΕΙ και τα Ν.Π.Ι.Δ. που συστήνονται στα ΑΕΙ κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 58 του ν. 4009/2011

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 27 του ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Α΄160) προστίθεται παράγραφος 5, ως εξής: «5) Στις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται από τους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Φορείς, που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των ΑΕΙ και τα Ν.Π.Ι.Δ. που συστήνονται στα ΑΕΙ κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 58 του ν. 4009/2011, για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, επιστημονικών ειδών, προϊόντων, υλικών, συγγραμμάτων και υπηρεσιών, που προορίζονται: α) για εκπαιδευτικούς σκοπούς ή για επιστημονικά πειράματα και έρευνες, καθώς και για την πραγματοποίηση εκδόσεών τους, β) για τη διοργάνωση και συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και συνέδρια ή την προβολή και διάχυση ερευνητικών δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων των έργων που διαχειρίζονται οι ανωτέρω Ερευνητικοί και Τεχνολογικοί Φορείς, που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ και οι ΕΛΚΕ των ΑΕΙ και γ) για την κάλυψη αναγκών Δημόσιας Υγείας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Μετά την περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 160) προστίθεται περίπτωση δ΄, ως εξής: «δ) Οι δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων προσφεύγοντας σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς να προηγείται δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου τους, υπό την προϋπόθεση, ότι η δαπάνη καλύπτεται από ίδιους πόρους και η προμήθεια εκτελείται για την παραγωγή, υποστήριξη, προβολή και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων ή στο πλαίσιο ερευνητικών, αυτοχρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενών έργων και συμφωνιών ή υποστήριξης της λειτουργίας ή διαχείρισης και αξιοποίησής τους. Οι Τεχνολογικοί Φορείς, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1514/1985 ως ανώνυμες εταιρείες ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και εποπτεύονταν από φορείς του δημόσιου τομέα διενεργούν τις διαδικασίες προμηθειών, υπηρεσιών και έργων τους μέσω των Κανονισμών Προμηθειών τους, οι οποίοι παραμένουν σε ισχύ κατά παρέκκλιση της διάταξης της παρ. 1Γ του άρθρου 199 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160) και με την επιφύλαξη της εφαρμογής του Ενωσιακού Δικαίου περί δημοσίων συμβάσεων.»

Άρθρο 95Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι

Η παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 16 του άρθρου 34 του ν. 4115/2013, τροποποιείται ως εξής: «6. Επιστήμονες ανεγνωρισμένου επιστημονικού κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, δύναται να απασχολούνται ως πανεπιστημιακοί υπότροφοι δια πράξεως του οικείου Τμήματος, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου, καθοριζόμενου δια της συμβάσεως. Οι συμβάσεις που συνάπτονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων A΄, Β΄ και Γ΄ του ν. 2190/1994, ενώ υπάγονται στις εξαιρέσεις της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280). Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου γίνεται μετά από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα και έγκριση από τη Συνέλευση Τμήματος. Η διάρκεια της συμβάσεως καθορίζεται μέχρι ενός Πανεπιστημιακού έτους κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες του Τομέα. Δύναται αυτή να ανανεώνεται ή να παρατείνεται, πλην όμως ο συνολικός χρόνος απασχόλησης δεν δύναται να υπερβεί τα τρία (3) Πανεπιστημιακά έτη. Η απασχόληση των ανωτέρω δύναται να είναι πλήρης ή μερική και η κάλυψη της αποζημίωσής τους θα γίνεται από υποτροφίες και πόρους που θα εξασφαλίζει το Τμήμα, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το οικείο Α.Ε.Ι..»

Άρθρο 96

Στο άρθρο 80 του ν. 4009/2011 προστίθεται παράγραφος 24 ως ακολούθως: «24. Μέχρι την έκδοση των Οργανισμών των Ιδρυμάτων, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα δύνανται να ιδρύουν Εργαστήρια με πράξη του Πρύτανη ή του Προέδρου, κατά περίπτωση, μετά από απόφαση της Συγκλήτου ή της Συνέλευσης εκάστου Ιδρύματος, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την προϋπόθεση ότι θα λειτουργούν αποκλειστικά με ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος.»

Άρθρο 97

Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) προστίθενται εδάφια ως ακολούθως: «Ο συνολικός χρόνος της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών σε σχολεία της Κύπρου και ισότιμα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, εφόσον δεν έχει χρησιμοποιηθεί για απονομή σύνταξης, καθώς και η προϋπηρεσία τους σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης, συνυπολογίζεται για την ένταξη του υπό κρίση προσωπικού στις διατάξεις του παρόντος και για την υπηρεσιακή τους κατάσταση.»

Άρθρο 98

Στο άρθρο 80 παρ. 12 περίπτωση δ΄ του ν. 4009/2011 στο τέλος προστίθενται τα κατωτέρω εδάφια: «Προγράμματα προπτυχιακών σπουδών τμημάτων ΑΕΙ, των οποίων το Ίδρυμα υπέβαλε προς την Α.ΔΙ.Π. Ιδρυματική Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης, και προήλθαν από συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμημάτων, ή μετονομάσθηκαν, θεωρούνται πιστοποιημένα (αξιολογημένα σύμφωνα με το ν. 3374/2005), έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας προπιστοποίησης από την Α.ΔΙ.Π. Τα εν λόγω τμήματα δύνανται να οργανώνουν αυτοδύναμα ή να συνδιοργανώνουν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και για περίοδο δύο ετών το αργότερο έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας προπιστοποίησης των προγράμματα σπουδών τους.»

Άρθρο 99

Στην άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, κατά την έννοια της παρ. 2 στοιχείο θ΄ του άρθρου 23 του ν. 4009/ 2011 (Α΄ 195), για όσους Καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες σε ΑΕΙ υπάγονται στην ανωτέρω διάταξη, περιλαμβάνεται και η συμμετοχή σε κάθε είδους προγράμματα, τα οποία χρηματοδοτούνται από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους, των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι., των Ειδικών Νομικών Προσώπων για την Αξιοποίηση και Διαχείριση της Περιουσίας των Α.Ε.Ι., που ιδρύονται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 2413/1996 (Α΄ 124) και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου για τη διαχείριση της περιουσίας των κονδυλίων έρευνας των Α.Ε.Ι., που συστήνονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 58 του ν. 4009/2011, υπό την προϋπόθεση ότι θα εκτελούν τα διδακτικά και λοιπά τους καθήκοντα, όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις του ν. 4009/2011 και από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα των Α.Ε.Ι.

Άρθρο 100Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ