258 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4310/2014

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
Άρθρο 33 - Μητρώα ερευνητών, δημόσιων ερευνητικών οργανισμών, τεχνολογικών φορέων και καινοτόμων επιχειρήσεων και υποδομών − ανοικτή πρόσβαση διαλειτουργικότητα
08 Δεκεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 258
8 Δεκεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4310
Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 33Μητρώα ερευνητών, δημόσιων ερευνητικών οργανισμών, τεχνολογικών φορέων και καινοτόμων επιχειρήσεων και υποδομών − ανοικτή πρόσβαση διαλειτουργικότηταΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Δημιουργείται στη ΓΓΕΤ και αναρτάται στο δικτυακό τόπο της, Εθνικό Μητρώο Ερευνητών, και Ερευνητικών οργανισμών (ΕΜΕΕΥ), στο οποίο καταχωρούνται υποχρεωτικά οι ερευνητές και τα στοιχεία της ερευνητικής δράσης τους, οι δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί και οι τεχνολογικοί φορείς της χώρας και οι υποδομές τους. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας είναι δυνατόν να ορισθεί ότι στο ΕΜΕΕΥ καταχωρούνται και οι μεγάλες, Μικρο−Μεσαίες Επιχειρήσεις και νέες καινοτόμες επιχειρήσεις. Στο μητρώο καταχωρούνται και οι ερευνητικοί οργανισμοί του ιδιωτικού τομέα, μετά από αίτησή τους και με βάση κριτήρια και προϋποθέσεις που καθορίζονται από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Στο ΕΜΕΕΥ παρέχεται ανοικτή πρόσβαση στα ενδιαφερόμενα μέρη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο μητρώο συγκεντρώνονται τα στοιχεία και τα επιτεύγματα των φορέων που καταχωρούνται, το θεματικό αντικείμενο, η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται σκόπιμο για την καλύτερη δυνατή αξιοποίησή τους από την ερευνητική κοινότητα και για την επίτευξη των σκοπών του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι καταχωρούμενοι φορείς οφείλουν να υποβάλουν τη σχετική έκθεση απογραφής και κάθε ετήσια επικαιροποίησή της στη ΓΓΕΤ για την καταχώρηση στο ΕΜΕΕΥ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας εξειδικεύονται τα στοιχεία, που αναρτώνται, ο χρόνος υποβολής και η διαδικασία ανάρτησής τους. Το ΕΜΕΕΥ συνδέεται διαλειτουργικά με τα πληροφοριακά συστήματα του δημόσιου τομέα, ιδίως, των αναθετουσών αρχών, πάσης φύσεως φορέων του δημόσιου τομέα, της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης, των άλλων Αρχών Εγγραφής και εντεταλμένων γραφείων, του Γενικού Εμπορικού μητρώου (ΓΕΜΗ), του ΤΑΧΙSNET, των φορολογικών και ασφαλιστικών αρχών, των δικαστικών και εισαγγελικών Αρχών, καθώς επίσης και με τα πληροφοριακά συστήματα άλλων χωρών – μελών, με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία του φορολογικού απορρήτου και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τηρούμενων των διατάξεων για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία του φορολογικού απορρήτου.

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ