258 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4310/2014

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
Άρθρο 28 - Βραβεία − υποτροφίες − ερευνητική άδεια
08 Δεκεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 258
8 Δεκεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4310
Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 28Βραβεία − υποτροφίες − ερευνητική άδειαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το διοικητικό συμβούλιο ερευνητικού κέντρου μετά από γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου ή πρόταση του διευθυντή ινστιτούτου μπορεί σε περίπτωση συνδρομής περιπτώσεων αριστείας ή άσκησης πολιτικής προσέλκυσης ερευνητών της ημεδαπής ή αλλοδαπής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του και τους εκεί αναφερόμενους δείκτες, να διαθέτει από τους ίδιους πόρους του ερευνητικού κέντρου ειδικά βραβεία, οικονομική ενίσχυση και υποτροφίες σε ερευνητές που διακρίνονται για τις ερευνητικές τους επιδόσεις και σύμφωνα με τους κανόνες αξιολόγησης που ορίζονται με τον παρόντα νόμο ή κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε ερευνητές όλων των βαθμίδων Α΄, Β΄και Γ΄μετά από αίτησή τους, η οποία συνοδεύεται με το προτεινόμενο πρόγραμμα ερευνητικής δραστηριότητάς τους και τη σύμφωνη γνώμη του διευθυντή του ινστιτούτου, στο οποίο υπηρετούν, εγκρίνεται, εφόσον δεν παρακωλύεται η λειτουργία του ερευνητικού κέντρου, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η χορήγηση ή τροποποίηση ερευνητικής άδειας ή άδειας αξιοποίησης εφευρέσεώς του, με σκοπό τον εμπλουτισμό των γνώσεών τους μέσω της συμμετοχής τους σε ερευνητικό έργο ερευνητικού οργανισμού της αλλοδαπής. Η ερευνητική άδεια διαρκεί μέχρι δώδεκα μήνες μετά από τη συμπλήρωση έξι ετών υπηρεσίας ή μέχρι έξι μήνες μετά από τη συμπλήρωση τριών χρόνων υπηρεσίας σε εθνικά ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα τους. Ο χρόνος υπηρεσίας υπολογίζεται από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης ή, εφόσον έλαβαν προηγούμενες ερευνητικές άδειες, από την ημερομηνία λήξης της τελευταίας άδειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στον ερευνητή, στον οποίο έχει χορηγηθεί ερευνητική άδεια μπορεί να καταβάλλονται οι πλήρεις αποδοχές τους προσαυξανόμενες κατά 80% εφόσον κατά τη διάρκεια της ερευνητικής τους άδειας στην αλλοδαπή συνεργάζεται χωρίς αμοιβή με ερευνητικούς οργανισμούς. Αν ο αδειούχος λαμβάνει υποτροφία ή μισθοδοτείται από το πιο πάνω ίδρυμα του εξωτερικού το ποσό αυτό αφαιρείται από τις πρόσθετες αποδοχές, οι οποίες ορίζονται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο ερευνητής, στον οποίο έχει χορηγηθεί ερευνητική άδεια ή άδεια αξιοποίησης των εφευρέσεών του, υποχρεούται ανά εξάμηνο να καταθέτει αναλυτική έκθεση πεπραγμένων, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει υποβληθεί. Από την αξιολόγηση της έκθεσης πεπραγμένων εξαρτάται η συνέχιση η μη της χορηγηθείσας άδειας. Η αξιολόγηση των εκθέσεων αυτών γίνεται από το ΕΣΙ του οικείου ινστιτούτου. Σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης διακόπτεται η χορηγηθείσα άδεια. Μέσα σε έξι μήνες από το πέρας της άδειας ο ερευνητής στον οποίο έχει χορηγηθεί ερευνητική άδεια καταθέτει στο διοικητικό συμβούλιο του δημόσιου ερευνητικού οργανισμού επιστημονικό απολογισμό και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή τις επιστημονικές δημοσιεύσεις που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της ερευνητικής του άδειας ή της προόδου αξιοποίησης των εφευρέσεών του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το ποσοστό χορήγησης ερευνητικών αδειών ή αδειών αξιοποίησης των εφευρέσεων αποφασίζεται από το διοικητικό συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου με βάση τις ανάγκες και τη βέλτιστη λειτουργία του, όπως εξειδικεύεται στον εσωτερικό κανονισμό του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στους ερευνητές, οι οποίοι επιθυμούν να αξιοποιήσουν βιομηχανικά και εμπορικά τις εφευρέσεις τους, εφόσον εμπίπτουν στο αντικείμενο του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου, δύναται να χορηγείται άδεια έως και τρία έτη χωρίς αποδοχές. Μετά από την παρέλευση της τριετίας ο ερευνητής επιλέγει ή να παραιτηθεί από το ερευνητικό κέντρο ή να επανέλθει με πλήρη απασχόληση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Από τον Κρατικό Προϋπολογισμό δύναται να διατίθενται πόροι για χορήγηση υποτροφιών από τα ερευνητικά κέντρα, τα οποία ιδρύονται σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 13 ή ιδρύονται με ειδική διάταξη νόμου, αλλά υπάγονται στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου και εφόσον η δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών προβλέπεται, ως αρμοδιότητα του ερευνητικού κέντρου είτε στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του, που εγκρίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 είτε προβλέπεται στον νόμο σύστασής του. Οι υποτροφίες αυτές, αφορούν μόνο την λήψη μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος, το οποίο είναι σχετικό με ένα από τα επιστημονικά πεδία του ερευνητικού κέντρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Σε περίπτωση συνδρομής περιπτώσεων αριστείας, μετά από επιστημονική αξιολόγηση της εκτέλεσης ερευνητικού έργου, με πρόταση των οικείων ερευνητικών οργανισμών ή τεχνολογικών φορέων και γνώμη του ΕΣΕΤΑΚ ή με ίδια πρωτοβουλία, ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από πρόταση του ΓΓΕΤ μπορεί να απονέμει ειδικά βραβεία, οικονομική ενίσχυση ή υποτροφίες σε ερευνητές ή ΕΛΕ ή Καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες των ΑΕΙ ή ειδικό επιστημονικό προσωπικό ή συνεργαζόμενους ερευνητές ή φοιτητές που εκπονούν διδακτορική διατριβή υπό την εποπτεία ερευνητή ή προβαίνουν σε δημοσιεύσεις ή έχουν αποκτήσει ή βρίσκονται στη διαδικασία απόκτησης εθνικού ή διεθνούς διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή προβαίνουν σε δημοσιεύσεις ή διακρίνονται γενικότερα για την ερευνητική τους δραστηριότητα με τρόπο που αντιστοιχεί στα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 29 του παρόντος ή να καλύπτει δαπάνες συμμετοχής των ανωτέρω προσώπων σε διεθνή συνέδρια, καθορίζοντας το είδος του βραβείου, το ύψος της ενδεχόμενης χρηματικής αμοιβής και των δαπανών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι διαδικασίες δημοσιότητας για την υποβολή αιτήσεων ενδιαφέροντος χορήγησης υποτροφιών από τους υποψηφίους, τα αναγκαία δικαιολογητικά, που υποβάλλονται, η χρονική διάρκεια των υποτροφιών, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, οι διαδικασίες χρηματοδότησης και παρακολούθησης της εξέλιξης της υποτροφίας, οι συνέπειες μη ανταπόκρισης του δικαιούχου και κάθε σχετικό θέμα για την εύρυθμη και απρόσκοπτη χορήγηση των υποτροφιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Από τον Κρατικό Προϋπολογισμό δύναται να διατίθενται πόροι για την απονομή χρηματικών βραβείων σε ερευνητικούς οργανισμούς, τεχνολογικούς φορείς, επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς. Τα βραβεία αναφέρονται: α) είτε σε επιτεύγματα τεχνολογικής καινοτομίας προϊόντος, υπηρεσίας ή διαδικασίας, β) είτε σε διπλώματα ευρεσιτεχνίας που μπορεί να αξιοποιηθούν από την ελληνική οικονομία, γ) είτε σε δικαιώματα εκμετάλλευσης που βρίσκονται στην δικαιοδοσία του εφευρέτη είτε έχουν μεταβιβασθεί. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο χρόνος υποβολής των προτάσεων, η σύσταση επιτροπής αξιολόγησής τους και η δυνατότητα υποστήριξης της επιτροπής από εμπειρογνώμονες, η διαδικασία και τα κριτήρια βαθμολόγησης αυτών, καθώς και το ύψος και ο τρόπος απονομής των βραβείων. Οι προτάσεις υποβάλλονται στη ΓΓΕΤ, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ