179 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 4001/2011

Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ 2009/72, 2009/73/ΕΚ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Άρθρο 65 - Πιστοποίηση σε σχέση με τρίτες χώρες (Άρθρο 11 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ)
22 Αυγούστου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 179
22 Αυγούστου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4001
Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 65Πιστοποίηση σε σχέση με τρίτες χώρες (Άρθρο 11 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Όταν υποβάλλεται αίτημα πιστοποίησης από κύριο ή Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου που τελεί υπό τον Έλεγχο προσώπου ή προσώπων από τρίτη χώρα ή τρίτες χώρες, η ΡΑΕ ειδοποιεί σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ΡΑΕ γνωστοποιεί επίσης αμελλητί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε περίσταση που θα μπορούσε να οδηγήσει στην απόκτηση του Ελέγχου Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου από πρόσωπο ή πρόσωπα από τρίτη χώρα ή τρίτες χώρες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι Διαχειριστές Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου γνωστοποιούν στη ΡΑΕ κάθε περίσταση που θα μπορούσε να οδηγήσει στην απόκτηση του Ελέγχου Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή του Διαχειριστή του από πρόσωπο ή πρόσωπα από τρίτη χώρα ή τρίτες χώρες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η ΡΑΕ εκδίδει σχέδιο απόφασης σχετικά με την πιστοποίηση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία της γνωστοποίησης σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή της αίτησης της παραγράφου 1 ή τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 4 και αρνείται την πιστοποίηση, εάν δεν έχει αποδειχθεί: (α) κατά πόσον η απόκτηση Ελέγχου συνεπάγεται παράβαση του άρθρου 62 και (β) ότι η χορήγηση της πιστοποίησης δεν θα θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας ή κράτους − μέλους ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την εξέταση του θέματος αυτού, η ΡΑΕ λαμβάνει υπόψη: (αα) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της εν λόγω τρίτης χώρας που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συμφωνιών που έχουν συναφθεί με μία ή περισσότερες τρίτες χώρες, με την Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, στις οποίες διαλαμβάνονται τα ζητήματα ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, (ββ) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Ελλάδας έναντι της εν λόγω τρίτης χώρας, τα οποία απορρέουν δυνάμει συμφωνιών που έχει συνάψει η Ελλάδα με τη χώρα αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι οι συμφωνίες αυτές συνάδουν με τη νομοθεσία της ΄Ενωσης, και (γγ) άλλα συγκεκριμένα στοιχεία και περιστάσεις που αφορούν την υπόθεση και την οικεία τρίτη χώρα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η ΡΑΕ, δύναται να ζητήσει από το Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και τις επιχειρήσεις που ασκούν οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας Φυσικού Αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας κάθε πληροφορία σχετική με την εκτέλεση των καθηκόντων του ως προς τη διαδικασία πιστοποίησης τάσσοντας για το σκοπό αυτόν σχετική προθεσμία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η ΡΑΕ κοινοποιεί αμελλητί την απόφασή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με όλες τις σχετικές πληροφορίες που σχετίζονται με αυτήν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Πριν από την έκδοση απόφασης από τη ΡΑΕ σχετικά με την πιστοποίηση, η ΡΑΕ αιτείται τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το: (α) με την επιφύλαξη τυχόν χορήγησης εξαίρεσης κατ’ άρθρο 36 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ, κατά πόσον ο υπό πιστοποίηση φορέας συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του άρθρου 62 του παρόντος κατόπιν της αλλαγής του Ελέγχου του, και (β) κατά πόσον η χορήγηση της πιστοποίησης δεν θα θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η ΡΑΕ λαμβάνει εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη των προθεσμιών που προβλέπονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 11 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ την τελική της απόφαση όσον αφορά την πιστοποίηση. Κατά τη λήψη της απόφασής της, η ΡΑΕ λαμβάνει δεόντως υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ΡΑΕ δύναται να αρνηθεί την πιστοποίηση, εάν αυτή θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας ή άλλου κράτους − μέλους ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η τελική απόφαση της ΡΑΕ δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Όταν η τελική απόφαση της ΡΑΕ διαφέρει από τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ μαζί με την απόφαση και το αιτιολογικό της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η ΡΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πιστοποίηση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, σε περίπτωση που κατά την άσκηση του νομικού ελέγχου της κρίνει ότι διακυβεύεται η δημόσια ασφάλεια της χώρας σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λευκάδα, 18 Αυγούστου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Δ. ΡΕΠΠΑΣ Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Π. ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Χ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.