179 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 4001/2011

Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ 2009/72, 2009/73/ΕΚ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 103 - Μεταφορά Προσωπικού της ΔΕΣMΗΕ ΑΕ
22 Αυγούστου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 179
22 Αυγούστου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4001
Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 103Μεταφορά Προσωπικού της ΔΕΣMΗΕ ΑΕΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το πάσης φύσεως προσωπικό της ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ που απασχολείται κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, είτε με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είτε με σύμβαση έμμισθης εντολής στις εισφερόμενες στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ, κατά το άρθρο 99, οργανωτικές μονάδες και δραστηριότητες, μεταφέρεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ η οποία λαμβάνεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Η μεταφορά του προαναφερόμενου προσωπικού γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής ρύθμισης Νόμου, Κανονισμού, Διαιτητικής Απόφασης, συλλογικής ή ατομικής σύμβασης εργασίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τη μεταφορά του ως άνω προσωπικού και τους όρους εργασίας του εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 178/2002 και διατηρούνται σε ισχύ τα προβλεπόμενα σχετικά με τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα σε νόμο, σε εφαρμοστέες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, στις εν γένει υφιστάμενες υπηρεσιακές ρυθμίσεις της ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ και σε ατομική σύμβαση εργασίας. Η προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί από τη ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ αναγνωρίζεται πλήρως για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή και δεν επιτρέπεται συνεπεία της παραπάνω μεταφοράς βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο προσωπικό της ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ που μεταφέρεται στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και κατ’ αποκλειστικό τρόπο, από το χρόνο της μεταφοράς και εφεξής, οι ρυθμίσεις του ΚΚΠ/ΔΕΗ, των εφαρμοστέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας και των εν γένει υπηρεσιακών ρυθμίσεων της ΔΕΗ ΑΕ, εφόσον εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ψήφιση του παρόντος νόμου δεν υποβληθεί σχετική δήλωση εξαίρεσής του από την ως άνω υπαγωγή στις προαναφερθείσες ρυθμίσεις. Για το σκοπό αυτόν ως μισθολογικό κλιμάκιο ένταξης λογίζεται εκείνο το οποίο αποτελεί εισαγωγικό του Κλάδου και της Κατηγορίας όπου θα είχε ενταχθεί, με βάση τα τυπικά προσόντα και το είδος της απασχόλησης στη ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ, ο μεταφερόμενος μισθωτός εάν είχε προσληφθεί από τη ΔΕΗ ΑΕ. Ειδικά για τους μισθωτούς που έχουν προσληφθεί στη ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ, ως Ειδικό Επιστημονικό προσωπικό, βάσει του άρθρου 19 του ν. 2190/ 1994, ως μισθολογικό κλιμάκιο ένταξής τους θεωρείται το μ.κ. 2. Για τον ίδιο σκοπό, και ειδικότερα τον προσδιορισμό της μισθολογικής κατάστασης κατά το χρόνο της μεταφοράς, θεωρείται ότι οι μεταφερόμενοι μισθωτοί εξελίχθηκαν μισθολογικά ανά τριετία με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22 ΚΚΠ/ΔΕΗ και την προϋπηρεσία τους στο ΔΕΣΜΗΕ. Στην περίπτωση που ο μεταφερόμενος μισθωτός δεν υποβάλλει την κατά τα παραπάνω αίτηση, εάν οι τακτικές αποδοχές που ελάμβανε στο ΔΕΣΜΗΕ κατά την ημερομηνία που προηγείται της ημερομηνίας μεταφοράς του στην ΑΔΜΗΕ είναι υψηλότερες από εκείνες που προκύπτουν με βάση την κατά τα παραπάνω αναμόρφωση της μισθολογικής του κατάστασης στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ, το υπερβάλλον ποσό διατηρείται ως προσωπική διαφορά, στην οποία συμψηφίζονται οι για οποιονδήποτε λόγο αυξήσεις στο μέλλον των αποδοχών του (μισθολογική προαγωγή, χρονοεπίδομα, οικογενειακό επίδομα κ.λπ.).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το προσωπικό που πρόκειται να προληφθεί στη ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ βάσει της προκήρυξης προσωπικού 1/9Μ/ 2008 η οποία είναι σε εξέλιξη, θα προσληφθεί από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ για την κάλυψη αναγκών της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ, καθορίζονται η διαδικασία και γενικά κάθε λεπτομέρεια για τη μεταφορά του προσωπικού της ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ.

Λευκάδα, 18 Αυγούστου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Δ. ΡΕΠΠΑΣ Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Π. ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Χ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.