179 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 4001/2011

Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ 2009/72, 2009/73/ΕΚ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 95 - Δημιουργία νέου δυναμικού παραγωγής μέσω διαδικασίας υποβολής προσφορών (Άρθρο 8 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)
22 Αυγούστου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 179
22 Αυγούστου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4001
Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 95Δημιουργία νέου δυναμικού παραγωγής μέσω διαδικασίας υποβολής προσφορών (Άρθρο 8 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ συνάπτει, χάριν ασφάλειας εφοδιασμού, συμβάσεις ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Με τις συμβάσεις ισχύος παραγωγής ο παραγωγός υποχρεούται έναντι ανταλλάγματος να παρέχει σε μελλοντικό χρόνο διαθεσιμότητα ηλεκτρικής ισχύος νέων μονάδων παραγωγής για ορισμένο μέγεθος ισχύος και για ορισμένο χρονικό διάστημα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ συνάπτει, χάριν ασφάλειας εφοδιασμού, συμβάσεις διαχείρισης της ζήτησης και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι συμβάσεις των παραγράφων 1 και 2 είναι δυνατές μόνο εάν το, μέσω αδειοδοτικής διαδικασίας, δυναμικό παραγωγής, τα μέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας και τα μέτρα διαχείρισης της ζήτησης δεν διασφαλίζουν την επάρκεια εφοδιασμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το συνολικό μέγεθος ισχύος των συμβάσεων των παραγράφων 1 και 2 καθορίζεται κατόπιν ειδικής μελέτης σχετικά με την επάρκεια ηλεκτρικής ισχύος και τα επαρκή περιθώρια εφεδρείας ισχύος, η οποία εκπονείται κάθε φορά από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, λαμβάνοντας υπόψη το εγκεκριμένο δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ, καθώς και το μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας και εγκρίνεται από τη ΡΑΕ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η επιλογή του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό, η διαγωνιστική διαδικασία, και ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια επιλογής για την ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, στα οποία είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται κριτήρια για την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση τεχνολογιών που βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης, το μέγιστο και ελάχιστο των προσφορών, η διαδικασία σύναψης της σύμβασης με τον Διαχειριστή, ο τρόπος ανάκτησης του σχετικού κόστους του Διαχειριστή, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια με απόφαση της ΡΑΕ και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τουλάχιστον έξι μήνες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η πρόσκληση προς υποβολή προσφορών διατίθεται σε κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση εγκατεστημένη στο έδαφος κράτους − μέλους, κατά τρόπον ώστε να έχει στη διάθεσή της επαρκή χρόνο για την υποβολή προσφοράς. Για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της αμεροληψίας, η πρόσκληση περιέχει λεπτομερή περιγραφή των προδιαγραφών της διαδικασίας που ακολουθούν οι προσφέροντες, εξαντλητικό κατάλογο των κριτηρίων που διέπουν την επιλογή των υποψηφίων, καθώς και της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων πιθανών κινήτρων, ιδίως επιδοτήσεων που προβλέπονται στην πρόσκληση. Στη διαγωνιστική διαδικασία δύνανται να συμμετέχουν και υφιστάμενες μονάδες παραγωγής, οι οποίες υποβάλλουν μακροπρόθεσμες εγγυήσεις ως προς την ικανότητά τους να ικανοποιούν τους όρους της πρόσκλησης, υπό την προϋπόθεση ότι δύνανται να καλύψουν απαιτήσεις για πρόσθετο δυναμικό κατά την παράγραφο 4.

Λευκάδα, 18 Αυγούστου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Δ. ΡΕΠΠΑΣ Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Π. ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Χ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.