51 Α' 2016

ΝΟΜΟΣ 4375/2016

Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
03 Απριλίου 2016

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 51
3 Απριλίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4375
Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Άρθρο 8Ίδρυση – Αποστολή – ΔιάρθρωσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συνιστάται αυτοτελής Υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης» (Υ.Π.Υ.Τ), η οποία υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Υποδοχής, όπως αυτή συνιστάται με το άρθρο 26 του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και έχει ως κύρια αποστολή την αποτελεσματική διενέργεια των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης των πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που εισέρχονται στη χώρα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις. Για το σκοπό αυτόν η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης είναι αρμόδια: α) για την πραγματοποίηση των διαδικασιών καταγραφής, ταυτοποίησης και εξακρίβωσης των στοιχείων, τον ιατρικό έλεγχο, τον εντοπισμό ευάλωτων προσώπων, την παροχή ενημέρωσης, ιδίως για τις διαδικασίες διεθνούς ή άλλης μορφής προστασίας και για τις διαδικασίες επιστροφής, καθώς και για την προσωρινή διαμονή των πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που εισέρχονται στη χώρα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις και την περαιτέρω παραπομπή τους σε κατάλληλες δομές υποδοχής ή προσωρινής φιλοξενίας, β) για την ίδρυση, λειτουργία και εποπτεία Κέντρων και Δομών για την πραγματοποίηση των ως άνω διαδικασιών, γ) για την ίδρυση, λειτουργία και εποπτεία ανοικτών Δομών Προσωρινής Υποδοχής πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, οι οποίοι έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία, δ) για την ίδρυση, λειτουργία και εποπτεία ανοικτών Δομών Προσωρινής Φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών οι οποίοι είτε βρίσκονται σε διαδικασία επιστροφής, απέλασης ή επανεισδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7) ή σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου αυτού σε συνδυασμό με το άρθρο 30 του ν. 3907/2011 είτε τελούν υπό καθεστώς αναβολής απομάκρυνσης, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3907/2011 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1207 είτε υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 76 παρ. 5 ή 78 ή 78Α του ν. 3386/2005 (Α΄ 212).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης συγκροτείται από την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές της Υπηρεσίες. Η Κεντρική Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Ενημέρωσης και Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, το οποίο υποστηρίζει τον Διευθυντή και διαρθρώνεται σε: αα) Γραφείο Ενημέρωσης, το οποίο είναι αρμόδιο για τα ζητήματα επικοινωνίας και ενημέρωσης του κοινού, ββ) Γραφείο Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, το οποίο παρακολουθεί και μελετά τις εξελίξεις στον τομέα του ασύλου και των λοιπών μορφών διεθνούς προστασίας, υποβάλλει προτάσεις για τις αναγκαίες τροποποιήσεις και βελτιώσεις και μεριμνά για την εκπροσώπηση της χώρας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο αναφορικά με τα ζητήματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας. Στο Τμήμα λειτουργεί γραμματεία για την υποστήριξη του Διευθυντή. β) Τμήμα Συντονισμού, το οποίο συντονίζει τις ενέργειες των Περιφερειακών Υπηρεσιών Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καθώς και οργανώνει, συντονίζει και εποπτεύει τις Κινητές Μονάδες Υποδοχής και Ταυτοποίησης, υποβάλλει προτάσεις για τις αναγκαίες τροποποιήσεις και βελτιώσεις μεριμνά για την επικοινωνία και συνεργασία με την Υπηρεσία Ασύλου και με άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, με ανεξάρτητες αρχές, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών και νομικά πρόσωπα, τηρεί καταλόγους πιστοποιημένων φορέων της κοινωνίας των πολιτών και διερμηνέων. γ) Οικονομικό Τμήμα, το οποίο συντάσσει και εκτελεί τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, μεριμνά για την κατάρτιση και έγκριση των προμηθειών της Υπηρεσίας, καθώς και για το χειρισμό θεμάτων που αφορούν τις αποδοχές, αποζημιώσεις και κάθε είδους αμοιβές του προσωπικού, τον ορισμό δημοσίων υπολόγων, την κατανομή, ανακατανομή και έλεγχο της κίνησης της παγίας προκαταβολής, καθώς και για κάθε άλλο σχετικό θέμα. δ) Τμήμα Σχεδιασμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων, το οποίο προετοιμάζει, υποβάλλει και υλοποιεί δράσεις με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς, θεσμικούς ή άλλους πόρους και έχει την επιτελική ευθύνη προγραμματισμού, διαχείρισης, αξιολόγησης και υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών. ε) Τμήμα Πληροφορικής, το οποίο υποστηρίζει το σύστημα μηχανοργάνωσης της Υπηρεσίας, μεριμνά για την κατάλληλη διασύνδεσή του με αρχεία τηρούμενα από άλλες Υπηρεσίες του Δημοσίου ή άλλες αντίστοιχες αρχές κρατών − μελών της Ε.Ε. στο πλαίσιο σχετικών συμφωνιών και είναι αρμόδιο για τη συλλογή, επεξεργασία και τήρηση στατιστικών δεδομένων από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στ) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, και Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο το οποίο διαρθρώνεται σε: αα)Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού το οποίο χειρίζεται θέματα διορισμών, μετατάξεων, προσόντων, αξιολόγησης, προαγωγών, αδειών, ασθενειών, αμοιβών, πειθαρχικών υποθέσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων και κάθε άλλο θέμα που αφορά το προσωπικό της Υπηρεσίας και μεριμνά για την έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων. Επίσης, μεριμνά για την οργάνωση της εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και διαρκούς επιμόρφωσης του ως άνω προσωπικού, καθώς και για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν οι Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης και ββ) Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο υποστηρίζει γραμματειακά και διακινεί την αλληλογραφία της Κεντρικής Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας, τη διαχείριση του υλικού, καθώς και για την τήρηση του αρχείου. ζ) Νομικό Τμήμα, το οποίο είναι αρμόδιο για την προετοιμασία και την κατάρτιση των απαραίτητων σχεδίων νομοθετικών και εν γένει κανονιστικών κειμένων και εγκυκλίων και για την παροχή νομικής υποστήριξης ως προς τα θέματα λειτουργίας και άσκησης αρμοδιοτήτων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών. Είναι επίσης αρμόδιο για την σύνταξη γνωμοδοτήσεων επί ερωτημάτων που άπτονται του αντικειμένου της Υπηρεσίας, για τη σύνταξη υπηρεσιακών εγγράφων επί ερωτημάτων κοινοβουλευτικού ελέγχου καθώς και για την ορθή εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. η) Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, με αρμοδιότητα τη μέριμνα, τη μελέτη και την εποπτεία για τη συντήρηση, την επισκευή, τη διαρρύθμιση, την επέκταση των κτηριακών εγκαταστάσεων Υπηρεσιών Υποδοχής και Tαυτοποίησης ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία τους, την μέριμνα για τη σύνδεση των απαραίτητων για τη λειτουργία των περιφερειακών υπηρεσιών υποδοχής και ταυτοποίησης παροχών από τις αρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμούς και τον έλεγχο των σχετικών λογαριασμών κατανάλωσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης είναι: α) τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.), β) οι Κινητές Μονάδες Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Μ.Υ.Τ.), γ) οι ανοικτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, οι οποίοι έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία, δ) οι ανοικτές Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών: που βρίσκονται σε διαδικασία επιστροφής σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 3907/2011 ή σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου αυτού σε συνδυασμό με το άρθρο 30 του ν. 3907/2011, ή των οποίων η απομάκρυνση έχει αναβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3907/2011 ή που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 76 παρ. 5 ή 78 ή 78Α του ν. 3386/2005.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η Κεντρική Υπηρεσία προγραμματίζει, κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τη δράση των Περιφερειακών Υπηρεσιών και εξασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες. Για το σκοπό αυτόν, η Κεντρική Υπηρεσία μπορεί να αναπτύσσει διεθνή συνεργασία, ιδίως με αρμόδιες αλλοδαπές αρχές, διεθνείς οργανισμούς, φορείς και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κρατών−μελών της και να συμμετέχει αυτοτελώς ή από κοινού με άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή φορείς της κοινωνίας των πολιτών σε προγράμματα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φορείς. 1208 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Άρθρο 9Διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σε διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης υποβάλλονται όλοι οι πολίτες τρίτων χωρών και οι ανιθαγενείς που εισέρχονται χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στη χώρα. Οι διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης περιλαμβάνουν: α) την καταγραφή των προσωπικών στοιχείων τους και τη λήψη και καταχώριση των δακτυλικών αποτυπωμάτων όσων έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους, β) την εξακρίβωση της ταυτότητας και της ιθαγένειάς τους, γ) τον ιατρικό τους έλεγχο και την παροχή της τυχόν αναγκαίας περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, δ) την ενημέρωσή τους για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, ιδίως για τη διαδικασία υπαγωγής σε καθεστώς διεθνούς προστασίας και για τη διαδικασία υπαγωγής σε πρόγραμμα εθελούσιας επιστροφής, ε) τη μέριμνα για όσους ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, ώστε να υπαχθούν στην κατά περίπτωση προβλεπόμενη διαδικασία και να τους παρασχεθεί εξειδικευμένη φροντίδα και προστασία, στ) την παραπομπή για την εκκίνηση της διαδικασίας υπαγωγής σε καθεστώς διεθνούς προστασίας για όσους επιθυμούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση, ζ) την παραπομπή στις αρμόδιες υπηρεσίες για την υπαγωγή σε διαδικασίες επανεισδοχής ή επιστροφής ή απέλασης για όσους δεν υποβάλλουν ή για αυτούς των οποίων η αίτηση διεθνούς προστασίας απορρίπτεται κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο Κ.Υ.Τ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στις διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης υπάγονται και οι πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς οι οποίοι διαμένουν χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στην Ελλάδα και δεν αποδεικνύουν την ιθαγένεια και την ταυτότητά τους με έγγραφο δημόσιας αρχής.

Άρθρο 10ΔομέςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ιδρύονται Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης σε συνοριακές περιοχές της Ελλάδας στις οποίες αυτό κρίνεται αναγκαίο, λαμβανομένου υπόψη του αριθμού των εισερχομένων χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις. Στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης μπορεί να λειτουργεί Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή Αυτοτελές Κλιμάκιο ή Κινητό Κλιμάκιο της Υπηρεσίας Ασύλου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ιδρύονται Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και σε περιοχές της ενδοχώρας, για τις ανάγκες των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας μπορεί να συνιστώνται Κινητές Μονάδες Υποδοχής και Ταυτοποίησης σε σημεία της Επικράτειας, όπου κρίνεται αναγκαία η παροχή υπηρεσιών υποδοχής και ταυτοποίησης, ιδίως σε περίπτωση εισόδου μεγάλου αριθμού προσώπων χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις, των οποίων η παραπομπή σε Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης δεν είναι άμεσα εφικτή ή σκόπιμη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ιδρύονται ανοικτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής Αιτούντων Διεθνή Προστασία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ιδρύονται ανοικτές Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών οι οποίοι εισέρχονται ή διαμένουν στη χώρα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις, οι οποίοι: α) βρίσκονται σε διαδικασία επιστροφής σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 3907/2011 ή σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου αυτού σε συνδυασμό με το άρθρο 30 του ν. 3907/2011 ή β) τελούν υπό καθεστώς αναβολής απομάκρυνσης, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3907/2011 ή γ) υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 76 παρ. 5 ή 78 ή 78Α του ν. 3386/2005.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στις ανοικτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής και στις ανοικτές Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας ιδρύονται διακριτοί χώροι με τις κατάλληλες προδιαγραφές για την παραμονή πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες της παρ. 8 του άρθρου 14.

Άρθρο 11ΣτελέχωσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης συνιστάται θέση Διευθυντή. Ο Διευθυντής διορίζεται, ύστερα από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με θητεία τριών ετών που μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Ο Διευθυντής είναι προσωπικότητα εγνωσμένου κύρους, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με διοικητική ικανότητα, και εξειδίκευση ή/και εμπειρία στους τομείς διεθνούς προστασίας ή των δικαιωμάτων του ανθρώπου ή του διεθνούς δικαίου. Ο Διευθυντής προΐσταται της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ήτοι της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών, και ελέγχεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ο οποίος δύναται να τον παύει πριν τη λήξη της θητείας του είτε κατόπιν παραίτησής του είτε λόγω αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων του ή για άλλο σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων του. Ο Διευθυντής είναι Έλληνας πολίτης. Κατά τη διάρκεια της θητείας του αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε άλλου δημοσίου λειτουργήματος και δεν επιτρέπεται η άσκηση καμίας επαγγελματικής δραστηριότητας ή η ανάληψη άλλων αμειβόμενων καθηκόντων, στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή η ανάληψη άλλων μη αμειβόμενων καθηκόντων, σε αντικείμενο συναφές με τα καθήκοντά του. Οι αποδοχές του Διευθυντή καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε κάθε Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης συνιστάται θέση Διοικητή. Ο Διοικητής είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με ικανότητα και εμπειρία στη διοίκηση ή/και εξειδίκευση στο πεδίο των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Διορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδοχής, κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή της Υπηρεσίας, για θητεία ενός (1) έτους που μπορεί να παραταθεί για δύο (2) ακόμη έτη και να παραταθεί εκ νέου ή να ανανεωθεί ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Ο Διοικητής προΐσταται του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης και ελέγχεται από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας. Ο Γενικός Γραμματέας ΥποΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1209 δοχής δύναται να τον παύει πριν τη λήξη της θητείας του είτε κατόπιν παραίτησης του είτε λόγω αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων του ή για άλλο σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων του. Οι αποδοχές του Διοικητή καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Οικονομικών. Σε περίπτωση που ο Διοικητής είναι δημόσιος υπάλληλος, καταβάλλεται επίδομα ευθύνης Προϊσταμένου Διεύθυνσης, ο δε χρόνος της θητείας του θεωρείται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Προϊστάμενος των κλιμακίων ταυτοποίησης και εξακρίβωσης ιθαγένειας και εξωτερικής φύλαξης και ασφάλειας που προβλέπονται στα στοιχεία (β) και (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 13, ορίζεται αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), τουλάχιστον με βαθμό Αστυνόμου Α΄ , ο οποίος αναφέρεται στον Διοικητή για την εκπλήρωση των καθηκόντων αρμοδιότητας των ως άνω κλιμακίων και έχει την ευθύνη της συνεργασίας με τους υπαλλήλους του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν διατεθεί για την υποστήριξη των λειτουργιών του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Σε κάθε Κινητή Μονάδα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας, ορίζεται επικεφαλής. Στον επικεφαλής καταβάλλεται επίδομα προϊσταμένου τμήματος, για όσο χρόνο ασκεί τα καθήκοντα αυτά και ο χρόνος της θητείας του θεωρείται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου τμήματος. Σε κάθε κινητή μονάδα υποδοχής και ταυτοποίησης συμμετέχει, με καθήκοντα ανάλογα με αυτά των κλιμακίων ταυτοποίησης και εξακρίβωσης ιθαγένειας και εξωτερικής φύλαξης και ασφάλειας των Κ.Υ.Τ., αστυνομικό προσωπικό που διατίθεται από τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας με επικεφαλής αξιωματικό με βαθμό τουλάχιστον Υπαστυνόμου Α΄ .

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι ανοιχτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής Αιτούντων Διεθνή Προστασία και οι ανοιχτές Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας, λειτουργούν σε επίπεδο τμήματος. Στις δομές αυτές προΐσταται υπάλληλος του Δημοσίου ή ιδιώτης, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με ικανότητα και εμπειρία στη διοίκηση ή/και εξειδίκευση στο πεδίο των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ο οποίος διορίζεται με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας ή συμβάλλεται με το Δημόσιο με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός έτους κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Διευθυντή. Στην περίπτωση των Δομών Προσωρινής Υποδοχής Αιτούντων Διεθνή Προστασία η απόφαση διορισμού του προϊσταμένου λαμβάνεται κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Υποδοχής της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης στελεχώνεται από δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι μετατάσσονται, μεταφέρονται ή αποσπώνται από υπηρεσίες του δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα (άρθρο 2 του ν. 3861/2010, Α΄ 112) ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή από υπαλλήλους που προσλαμβάνονται ως μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η πλήρωση των θέσεων διενεργείται μετά από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος από τον Διοικητικό Διευθυντή της Υπηρεσίας. Οι μετατάξεις, μεταφορές και αποσπάσεις πραγματοποιούνται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη στελέχωσης της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Μετατάξεις προσωπικού που υπηρετεί σε καταργούμενες ή συγχωνευόμενες υπηρεσίες του δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα (άρθρο 2 του ν. 3861/2010, Α΄ 112), Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. προς την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης διενεργούνται κατά προτεραιότητα. Η μετάταξη πραγματοποιείται σε κενή οργανική θέση και αν δεν υπάρχει κενή, με μεταφορά της θέσης του υπαλλήλου που μετατάσσεται, με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών, ύστερα από πρόταση του Διευθυντή της Υπηρεσίας. Η μετάταξη ενεργείται μετά από δημόσια πρόσκληση που απευθύνει ο Διευθυντής της Υπηρεσίας, στην οποία προσδιορίζονται τα γενικά και ειδικά προσόντα, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των μετατασσομένων, χωρίς να απαιτείται εφαρμογή της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180). Η Υπηρεσία ενημερώνει, επί ποινή ακυρότητας της πράξης, την Επιτροπή της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α΄ 280) όπως ισχύει, καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τον αριθμό και τις ειδικότητες των θέσεων που καλύπτονται με μετάταξη. Η μετάταξη γίνεται με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει ο μετατασσόμενος και διατηρεί το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που τηρούσε πριν τη μετάταξη. Οι αποσπάσεις διενεργούνται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, μετά από πρόταση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ο οποίος αξιολογεί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων και με την ίδια διαδικασία πραγματοποιείται παράταση των αποσπάσεων αυτών. Η μετάταξη γίνεται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη. Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι λαμβάνουν τις τακτικές αποδοχές της οργανικής τους θέσης. Οι εν λόγω αποδοχές βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου, της Υπηρεσίας ή του Φορέα στον οποίο ανήκει ο αποσπώμενος υπάλληλος. Σε περίπτωση που ο αποσπώμενος υπάλληλος δικαιούται επίδομα θέσης ευθύνης λόγω ανάληψης καθηκόντων προϊσταμένου στη θέση που αποσπάσθηκε, το συγκεκριμένο επίδομα θα καταβάλλεται από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης μπορεί να απασχολεί προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται στο ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το ν. 2527/1997 (Α΄ 206) και το Π.δ. 164/2004 (Α΄ 134).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι οργανικές θέσεις προσωπικού της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, κατά κατηγορία και κλάδο είναι οι ακόλουθες: α. 70 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού β. 4 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής γ. 2 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. δ. 70 θέσεις κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού ε. 10 θέσεις κατηγορίας ΤΕ Πληροφορικής στ. 160 θέσεις κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού ζ. 60 θέσεις ΠΕ Ιατρών η. 85 θέσεις ΤΕ Νοσηλευτών 1210 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) θ. 20 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Κοινωνιολόγων ι. 60 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών ια. 85 θέσεις ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ιβ. 60 θέσεις ΠΕ Ψυχολογίας ιγ. 5 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Νομικής ιδ. 2 θέσεις ΠΕ Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σπουδών ιε. 15 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού. ιστ. 3 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ιζ. 3 θέσεις ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ιη. 3 θέσεις ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ιθ. 3 θέσεις ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών κ. 2 θέσεις ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών κα. 2 θέσεις ΤΕ Δομικών Έργων κβ. 2 θέσεις ΤΕ Ηλεκτρολόγων κγ. 2 θέσεις ΤΕ Μηχανολόγων κδ. 25 θέσεις κατηγορίας ΔΕ Τεχνικών διαφόρων ειδικοτήτων. Με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης τοποθετείται το προσωπικό στην Κεντρική Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καθώς και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες, λαμβανομένων υπόψη της προκήρυξης ή πρόσκλησης, των κείμενων διατάξεων, καθώς και των υφιστάμενων αναγκών της Υπηρεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης μπορεί να συνάπτονται συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, με διερμηνείς, οι οποίοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και επιλέγονται από σχετικό κατάλογο που καταρτίζει η Κεντρική Υπηρεσία και τηρείται σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της. Οι διερμηνείς αμείβονται σύμφωνα με τους όρους σχετικής σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή εργασίας ορισμένου χρόνου, κατά τις κείμενες διατάξεις. Η αμοιβή τους, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά πληρωμής για την εκτέλεση των ανωτέρω συμβάσεων ορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Οικονομικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης ή Δομής Προσωρινής Υποδοχής ή Δομής Προσωρινής Φιλοξενίας εξαιρουμένων αυτών που συνιστούν άσκηση δημόσιας εξουσίας, όπως η έκδοση διοικητικών πράξεων, η διεκπεραίωση επιμέρους αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας αυτής μπορεί να ανατίθεται για ορισμένο χρόνο, σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών που ανταποκρίνονται σε κατάλληλες προδιαγραφές ποιότητας ή σε δημόσιους φορείς, όπως εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Η ανωτέρω ανάθεση γίνεται με σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και των ενδιαφερόμενων φορέων. Η διαδικασία, τα κριτήρια, οι ειδικότεροι όροι, το περιεχόμενο και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την επιλογή φορέα υλοποίησης θα προσδιορίζονται σε σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την οποία θα εκδίδει ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Η επιλογή του φορέα υλοποίησης θα γίνεται από Επιτροπή οριζόμενη από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Στη σύμβαση ορίζονται τουλάχιστον: α) το αντικείμενο της σύμβασης, το πρόγραμμα εκτέλεσης της μελέτης ή υπηρεσίας και η προεκτιμώμενη συνολική δαπάνη, β) τα καθήκοντα της εντολοδόχου, γ) ο τρόπος κάλυψης των αναγκαίων για την εκπλήρωση της σύμβασης δαπανών της εντολοδόχου και οι λεπτομέρειες της καταβολής τους, δ) οι ποινικές ρήτρες και άλλες συνέπειες σε βάρος της εντολοδόχου σε περίπτωση υπαίτιας πλημμελούς εκπλήρωσης της εντολής, ε) οι όροι διαπίστωσης της εκπλήρωσης των καθηκόντων της εντολοδόχου και της λήξης της εντολής, στ) ο τρόπος και οι όροι χρηματοδότησης των συμβάσεων που θα αναθέσει η εντολοδόχος αναθέτουσα Αρχή, ζ) οι όροι άσκησης του τεχνικού, οικονομικού και λογιστικού ελέγχου του κυρίου του έργου κατά τις φάσεις εκπλήρωσης της εντολής και η) οι πράξεις και ενέργειες της εντολοδόχου πριν από τις οποίες απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του κυρίου του έργου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών προσδιορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας που πρέπει να πληρούν οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών, για την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του άρθρου. Η δαπάνη της ανάθεσης μπορεί να καλύπτεται από εθνικούς, συγχρηματοδοτούμενους πόρους ή ιδίους πόρους των φορέων αυτών ή άλλους πόρους, κατ’ εφαρμογή και της διάταξης του άρθρου 28 παρ. 8 του ν. 4033/2011, όπως ισχύει. Στη Διεύθυνση Υποδοχής της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής καταρτίζεται και τηρείται Μητρώο διαπιστευμένων προς τούτο φορέων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης επιμορφώνονται για το αντικείμενο της αποστολής τους, με μέριμνα της Κεντρικής Υπηρεσίας, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία ή/και με διεθνείς φορείς και οργανισμούς. Οι ιατροί που παρέχουν υπηρεσίες στις Δομές της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, εκπαιδεύονται για την πιστοποίηση θυμάτων βασανιστηρίων, με μέριμνα της Υπηρεσίας, σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και υπηρεσίες, όπως η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών κατά των Βασανιστηρίων, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Αρμόδια για τα θέματα του προσωπικού της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης είναι τα υπηρεσιακά συμβούλια του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Ως αιρετά μέλη στα συμβούλια αυτά, όταν εξετάζονται θέματα των υπαλλήλων των ανωτέρω υπηρεσιών, λαμβάνουν μέρος εκπρόσωποι των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Για θέματα που αφορούν στη διαδικασία και όλους γενικά τους όρους εκλογής των εκπροσώπων, ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 159 έως 162 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Για τους δικηγόρους που διορίζονται στη θέση Διοικητών των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης, των προϊσταμένων των Δομών Προσωρινής Υποδοχής και των Δομών Προσωρινής Φιλοξενίας, αναστέλλεται η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας τους στις ως άνω θέσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Οι οργανικές θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης μπορεί να καλύπτονται με μετατάξεις, μεταφορές ή αποσπάσεις προσωπικού του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α.. Σε περίπτωση αδυναμίας πλήρωσής τους με προσωΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1211 πικό προσόντων ειδικού επιστημονικού προσωπικού, οι ως άνω οργανικές θέσεις μπορούν να καλύπτονται με μετατάξεις, μεταφορές ή αποσπάσεις προσωπικού προσόντων ΠΕ με γνωστικό αντικείμενο, νομικών, πολιτικών, κοινωνικών, τεχνολογικών ή ανθρωπιστικών επιστημών από υπηρεσίες του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α.. Η κατά τα ανωτέρω, μετάταξη μόνιμου προσωπικού σε θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης γίνεται σε συνιστώμενες με τις πράξεις μετάταξης προσωποπαγείς θέσεις μονίμων υπαλλήλων, με δέσμευση αντίστοιχου αριθμού κενών θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες δεν καλύπτονται όσο οι ως άνω υπάλληλοι παραμένουν στις ανωτέρω προσωποπαγείς θέσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο, όλες τις ημέρες της εβδομάδας συμπεριλαμβανομένων των Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, και οι υπάλληλοι εργάζονται με σύστημα εναλλαγής βαρδιών, όπως ειδικότερα ορίζεται στο Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Με το Προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1 του άρθρου 17 καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα και υποχρεώσεις του προσωπικού της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, το εργασιακό καθεστώς, οι όροι και το ωράριο απασχόλησης, η ρύθμιση υπερωριακής απασχόλησης και ειδικότερα ζητήματα για την παροχή της υπηρεσίας αυτής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Για τις μετακινήσεις και την παροχή εργασίας των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης εντός ή εκτός έδρας εφαρμόζονται οι διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94). Επιτρέπεται δε η υπέρβαση του αριθμού ημερών εκτός έδρας απασχόλησης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 έως συνολικά 180 ημέρες ετησίως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας, μπορεί συγκεκριμένη Περιφερειακή Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης να ενισχύεται προσωρινά με υπαλλήλους που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία ή σε άλλη Περιφερειακή Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Στους υπαλλήλους των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης καταβάλλεται το επίδομα της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4024/ 2011, όπως αυτό εξακολουθεί να καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4354/2015. Το ποσό του ανωτέρω επιδόματος ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ μηνιαίως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την έκδοση διαταγής εξουσιοδοτήσεως εθνικού διαβαθμισμένου υλικού, για το προσωπικό της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και ως υπεύθυνη διεύθυνση για θέματα ασφαλείας, εφαρμογής του Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας (Ε.Κ.Α.) που αφορούν την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Στην Υπηρεσία λειτουργεί Υπαρχείο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Α. στο οποίο προΐσταται ο προϊστάμενος του Τμήματος Συντονισμού της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

Το προσωπικό της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης δύναται να φέρει ειδική ενδυμασία κατάλληλη για την προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι προδιαγραφές, οι κατηγορίες του προσωπικού που θα φέρει τη σχετική ενδυμασία και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 12Προϋπολογισμός – Οικονομική ΔιαχείρισηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης έχει ίδιο προϋπολογισμό ως ειδικός φορέας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπου εγγράφονται οι αναγκαίες για την λειτουργία του φορέα πιστώσεις, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που συνάδει με την εκπλήρωση των σκοπών του. Ειδικότερα, εγγράφονται πιστώσεις που αφορούν ενδεικτικά: α) αποδοχές του προσωπικού που δεν μισθοδοτείται από τις υπηρεσίες από τις οποίες έχει αποσπαστεί, αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης, αμοιβές υπηρεσιών διερμηνείας, οδοιπορικά έξοδα και άλλες συναφείς αποζημιώσεις, β) καταβολή μισθωμάτων για τα οικήματα ή τους χώρους που στεγάζονται οι υπηρεσίες της και δεν ανήκουν στο Δημόσιο, γ) αγορά, μίσθωση, επισκευή και συντήρηση κάθε είδους υλικοτεχνικού εξοπλισμού, δ) την ανάθεση σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών έργων των Περιφερειακών Υπηρεσιών, ε) λειτουργικά έξοδα, όπως σίτιση διαμενόντων και έξοδα καθαρισμού των χώρων, έξοδα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού καθώς και τη διενέργεια μελετών ή ερευνών επί θεμάτων αρμοδιότητας της Υπηρεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης εγγράφονται στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης πιστώσεις για κάθε άλλη έκτακτη δαπάνη, πέρα από όσες διαλαμβάνονται στην παράγραφο 1, που είναι αναγκαία για τη λειτουργία των υπηρεσιών της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων εγγράφονται οι πιστώσεις για την πληρωμή έργων που υλοποιούνται για την εκπλήρωση των σκοπών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, τα οποία χρηματοδοτούνται είτε από κοινοτικούς είτε από εθνικούς πόρους και αφορούν ενδεικτικά: α) διοικητικές δαπάνες, β) αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων, γ) προμήθεια και μίσθωση μεταφορικών μέσων, δ) κατασκευές έργων, ε) συντήρηση έργων, στ) μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός, ζ) μελέτες και έρευνες, η) επιδοτήσεις− οικονομικές ενισχύσεις και θ) λοιπές δαπάνες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στην Κεντρική Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης συνιστάται πάγια προκαταβολή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η οικονομική διαχείριση της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης ασκείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της και οι δαπάνες πραγματοποιούνται, ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και εντέλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού και μπορούν να χρηματοδοτούνται από χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων ευρωπαϊκών ή διεθνών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των φορέων της κοινωνίας των πολιτών ή από κάθε είδους άλλους πόρους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεων υπηρεσιών ή έργου, η δαπάνη των οποίων μπορεί να καλύπτεται από εθνικούς ή κάθε 1212 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) είδους άλλους πόρους, σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημόσιου λογιστικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η κάλυψη των δαπανών για τη λειτουργία των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης δύναται να γίνεται και από τον εγκεκριμένο τακτικό προϋπολογισμό του φορέα 07−450 «Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής», πέραν του προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε.. Ως λειτουργικές δαπάνες των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης νοείται και κάθε δαπάνη που αφορά τη φιλοξενία των πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν στις εγκαταστάσεις της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Προμήθειες εγκεκριμένων προϋπολογισμών προγραμμάτων που αφορούν τη διαχείριση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών και εντάσσονται σε κατεπείγουσες δράσεις (Επείγοντα Μέτρα Ευρωπαϊκών Ταμείων) ή χαρακτηρίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ως επείγοντα, δύνανται, κατ’ εξαίρεση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, να προκηρύσσονται με βάση τα όρια των ποσών των συγκεκριμένων δράσεων και του ύψους των προϋπολογισμών τους, χωρίς να απαιτείται η ενοποίηση τους με ομοειδείς προμήθειες του τακτικού προϋπολογισμού ή άλλων χρηματοδοτούμενων δράσεων.

Άρθρο 13Διοίκηση και διάρθρωση των Περιφερειακών ΥπηρεσιώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και οι Κινητές Μονάδες Υποδοχής και Ταυτοποίησης διαρθρώνονται σε λειτουργικά διακριτά κλιμάκια, ως εξής: α) κλιμάκιο διοικητικής μέριμνας, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διοικητική υποστήριξη του Κέντρου ή της Μονάδας, τη στέγαση και σίτιση των παραμενόντων εντός των χώρων τους και τον καθαρισμό των χώρων αυτών, β) κλιμάκιο ταυτοποίησης και εξακρίβωσης ιθαγένειας, το οποίο είναι αρμόδιο για την καταγραφή των προσωπικών στοιχείων των πολιτών τρίτων χωρών και τη λήψη και καταχώριση των δακτυλικών αποτυπωμάτων όσων έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους και την εξακρίβωση της ταυτότητας και της ιθαγένειάς τους, γ) κλιμάκιο ιατρικού ελέγχου και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, δ) κλιμάκιο ενημέρωσης, το οποίο είναι αρμόδιο για την ενημέρωση των πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, ε) κλιμάκιο εξωτερικής φύλαξης και ασφάλειας. Ο Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης προβλέπει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες το προσωπικό του κλιμακίου εξωτερικής φύλαξης και ασφάλειας δύναται να εισέλθει εντός του κέντρου για λόγους τήρησης της τάξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο Διοικητής του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης προΐσταται των κλιμακίων διοικητικής μέριμνας, ιατρικού ελέγχου και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και ενημέρωσης, συντονίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο του προσωπικού που απασχολείται σε αυτά και μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες αρχές και φορείς. Στο πλαίσιο των καθηκόντων του, ο Διοικητής του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης συνεργάζεται με τον προϊστάμενο των κλιμακίων ταυτοποίησης και εξακρίβωσης ιθαγένειας και εξωτερικής φύλαξης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις λειτουργίες των αστυνομικών υπηρεσιών. Κατευθύνει το προσωπικό που διατίθεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), το οποίο δραστηριοποιείται εντός του Κέντρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για τη λειτουργία των κλιμακίων ιατρικού ελέγχου και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, τα Κέντρα και οι Μονάδες Υποδοχής και Ταυτοποίησης δύναται να διαθέτουν ασθενοφόρα, για τα οποία χορηγείται άδεια κυκλοφορίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι ανοιχτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής και οι ανοιχτές Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας διαρθρώνονται σε λειτουργικά διακριτά κλιμάκια, ως εξής: α) κλιμάκιο διοικητικής μέριμνας, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διοικητική υποστήριξη, τη στέγαση και σίτιση των παραμενόντων και τον καθαρισμό των χώρων, β) κλιμάκιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, γ) κλιμάκιο ενημέρωσης το οποίο είναι αρμόδιο για την ενημέρωση των φιλοξενούμενων σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, δ) κλιμάκιο εξωτερικής φύλαξης και ασφάλειας. Ο Γενικός Κανονισμός λειτουργίας των Δομών Προσωρινής Υποδοχής και ο Γενικός Κανονισμός λειτουργίας των Δομών Προσωρινής Φιλοξενίας προβλέπουν τις περιπτώσεις κατά τις οποίες προσωπικό του κλιμακίου εξωτερικής φύλαξης και ασφάλειας δύναται να εισέλθει εντός του κέντρου για λόγους τήρησης της τάξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι αρμοδιότητες των κλιμακίων των Περιφερειακών Υπηρεσιών περιγράφονται λεπτομερώς και ρυθμίζονται στις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος.

Άρθρο 14Καθεστώς παραμονής και διαδικασίες στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και στις Κινητές ΜονάδεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που εισέρχονται χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στη χώρα οδηγούνται άμεσα με ευθύνη των αστυνομικών ή λιμενικών αρχών που επιλαμβάνονται αρμοδίως, σε Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Η μεταφορά μπορεί να πραγματοποιηθεί και με μέριμνα της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σε περίπτωση αδυναμίας των αρμόδιων αστυνομικών ή λιμενικών αρχών ή προκειμένου για την ταχεία και προσήκουσα μεταφορά προσώπων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 8.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που εισέρχονται στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης, υπάγονται στις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 9, τελώντας σε καθεστώς περιορισμού της ελευθερίας τους εντός του Κέντρου, με απόφαση του Διοικητή του, η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) ημερών από την είσοδό τους. Εφόσον με την παρέλευση του τριημέρου δεν έχουν ολοκληρωθεί οι ως άνω διαδικασίες, ο Διοικητής του Κέντρου μπορεί, υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 46, που εφαρμόζεται αναλογικά, να αποφασίζει την παράταση του περιορισμού της ελευθερίας των ανωτέρω προσώπων έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών για επιπλέον διάστημα που δεν υπερβαίνει συνολικά τις είκοσι πέντε (25) ημέρες από την είσοδο στο Κέντρο. Εναλλακτικά, ο Διοικητής του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης στα σύνορα της χώρας, λόγω επειγουσών αναγκών εξαιτίας αύξησης ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1213 αφίξεων ή για την προσήκουσα ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών, και ιδίως σε περίπτωση προσώπων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, μπορεί με απόφασή του να παραπέμπει τον πολίτη τρίτης χώρας ή ανιθαγενή σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης στην ενδοχώρα ή να ορίζει την παραμονή σε άλλες κατάλληλες δομές, για τη συνέχιση και την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποδοχής και ταυτοποίησης. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται και οι λεπτομέρειες της μεταφοράς των πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών μεταξύ των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Στο πλαίσιο των ως άνω διαδικασιών λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 πρόσωπα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και ειδικότερα για τους ασυνόδευτους ανηλίκους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο περιορισμός της ελευθερίας συνεπάγεται την απαγόρευση εξόδου από το Κέντρο και την παραμονή στους χώρους του σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου, για το περιεχόμενο του οποίου οι παραμένοντες ενημερώνονται σε γλώσσα που κατανοούν. Κατ’ εξαίρεση και για σοβαρούς λόγους, όπως για λόγους υγείας του παραμένοντος στο Κέντρο ή συγγενή του, ο Διοικητής δύναται να χορηγήσει άδεια προσωρινής εξόδου από τις παραπάνω εγκαταστάσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η απόφαση παράτασης του περιορισμού της ελευθερίας για τις ανάγκες της ολοκλήρωσης των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης περιέχει πραγματική και νομική αιτιολόγηση και είναι έγγραφη. Ο πολίτης τρίτης χώρας ή ανιθαγενής που τελεί υπό περιορισμό της ελευθερίας του, παράλληλα με τα δικαιώματα που έχει σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, μπορεί να προβάλει και αντιρρήσεις κατά της απόφασης παράτασης του περιορισμού της ελευθερίας του ενώπιον του Προέδρου ή του υπ’ αυτού οριζόμενου Πρωτοδίκη του Διοικητικού Πρωτοδικείου, στην περιφέρεια του οποίου λειτουργεί το Κέντρο. Κατά τα λοιπά, για τη διαδικασία των αντιρρήσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 76 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212), όπως ισχύει. Η απόφαση επί των αντιρρήσεων μπορεί να ανακληθεί, ύστερα από αίτηση του προβάλλοντος τις αντιρρήσεις, αν η αίτηση ανάκλησης στηρίζεται σε νέα στοιχεία, κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 205 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Για τα δικαιώματά του, σύμφωνα με την παράγραφο αυτή ο πολίτης τρίτης χώρας ή ανιθαγενής ενημερώνεται σε γλώσσα που κατανοεί. Εάν διαπιστωθεί ότι ο περιορισμός της ελευθερίας δεν είναι νόμιμος, με την ίδια απόφαση διατάσσονται από το δικαστή τα κατάλληλα εναλλακτικά του περιορισμού της ελευθερίας μέτρα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Σε κάθε περίπτωση, καθ’ όλη τη διάρκεια των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης ο Διοικητής, και το προσωπικό του Κέντρου μεριμνούν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ανά περίπτωση, ώστε οι πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς: α) να τελούν υπό αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, β) να διατηρούν την οικογενειακή τους ενότητα, γ) να έχουν πρόσβαση σε επείγουσα υγειονομική περίθαλψη και κάθε απαραίτητη θεραπευτική αγωγή ή ψυχοκοινωνική στήριξη, δ) να τυγχάνουν, εφόσον ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, της κατάλληλης κατά περίπτωση μεταχείρισης, ε) να ενημερώνονται επαρκώς για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, στ) να έχουν πρόσβαση σε καθοδήγηση και νομική συμβουλή και συνδρομή σχετικά με την κατάστασή τους, ζ) να διατηρούν επαφή με φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μετανάστευσης και των δικαιωμάτων του ανθρώπου και παρέχουν νομική ή κοινωνική συνδρομή, η) να έχουν δικαίωμα επικοινωνίας με τους συγγενείς και τα οικεία τους πρόσωπα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύνανται να παρέχουν συνδρομή στις διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας. Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης δύνανται να παρακολουθούν τις ως άνω διαδικασίες, να παρέχουν πληροφορίες στους υπαγόμενους σε διαδικασία υποδοχής και ταυτοποίησης και να παρέχουν κάθε συνδρομή, ανάλογα με την εντολή και τις αρμοδιότητες του κάθε οργανισμού. Λεπτομέρειες της συνεργασίας των προηγούμενων εδαφίων ρυθμίζονται με μνημόνια που συνάπτονται μεταξύ της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και των ως άνω φορέων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το κλιμάκιο ενημέρωσης του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης ενημερώνει τους πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και για τις διαδικασίες υπαγωγής σε καθεστώς διεθνούς προστασίας και για τις διαδικασίες εθελούσιου επαναπατρισμού. Οι αιτούντες διεθνή προστασία παραπέμπονται στο κατά τόπο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου, Κλιμάκιο του οποίου μπορεί να λειτουργεί στο Κέντρο. Σε κάθε στάδιο των διαδικασιών, η υποβολή αίτησης διεθνούς προστασίας υποχρεώνει στο διαχωρισμό του αιτούντος από τους υπόλοιπους που διαμένουν στο Κέντρο, εφόσον αυτό είναι εφικτό, και την ως άνω παραπομπή του σε κατάλληλες διαδικασίες ή/και δομές φιλοξενίας. Η παραλαβή των αιτήσεων και οι συνεντεύξεις των αιτούντων μπορούν να πραγματοποιούνται εντός των εγκαταστάσεων του Κέντρου, σε χώρο που να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα. Οι αιτούντες διεθνή προστασία δύνανται να παραμένουν στις εγκαταστάσεις για όσο χρόνο διαρκεί η διαδικασία εξέτασης της αίτησης τους και για διάστημα μέχρι και εικοσιπέντε ημερών από την είσοδό τους στο Κέντρο. Αν μετά την παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήματος δεν έχει περατωθεί η εξέταση της αίτησης, το αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου χορηγεί στον ενδιαφερόμενο, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Τρίτου Μέρους του παρόντος, δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία και αίρεται ο περιορισμός της ελευθερίας υπό την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 46. Στη συνέχεια ο αιτών παραπέμπεται από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας. Εφόσον η αίτηση και η τυχόν υποβληθείσα προσφυγή απορριφθούν, ενόσω ο αιτών παραμένει στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης, παραπέμπεται στην αρμόδια αρχή για την υπαγωγή του σε διαδικασίες επιστροφής, επανεισδοχής ή απέλασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Ο Διοικητής του Κέντρου ή της Μονάδας, ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου του κλιμακίου ιατρικού 1214 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ελέγχου και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης παραπέμπει τα πρόσωπα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες στον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα κοινωνικής στήριξης ή προστασίας. Αντίγραφο του φακέλου ιατρικού ελέγχου και της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης αποστέλλεται στον προϊστάμενο της ανοιχτής Δομής Προσωρινής Υποδοχής ή Φιλοξενίας ή στον κατά περίπτωση φορέα κοινωνικής στήριξης ή προστασίας στον οποίο παραπέμπονται. Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται η συνέχεια της θεραπευτικής αγωγής στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται. Ως ευάλωτες ομάδες νοούνται για τις ανάγκες του παρόντος: α) οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, β) τα άτομα που έχουν αναπηρία ή πάσχουν από ανίατη ή σοβαρή ασθένεια, γ) οι υπερήλικες, δ) οι γυναίκες σε κύηση ή λοχεία, ε) οι μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα, στ) τα θύματα βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλης σοβαρής μορφής ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας ή εκμετάλλευσης, πρόσωπα με σύνδρομο μετατραυματικής διαταραχής, ιδίως επιζήσαντες και συγγενείς θυμάτων ναυαγίων και ζ) τα θύματα εμπορίας ανθρώπων. Τα πρόσωπα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες μπορεί να παραμένουν στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης σε ιδιαίτερους χώρους, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 9, με την επιφύλαξη των προθεσμιών της παραγράφου 2 του παρόντος. Οι υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης λαμβάνουν ιδιαίτερη μέριμνα για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών και την παραπομπή οικογενειών με παιδιά κάτω των 14 ετών και ιδίως νηπιακής και βρεφικής ηλικίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανακύπτει αμφιβολία σχετικά με την ανηλικότητα πολίτη τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς, ο Διοικητής του Κέντρου, με σχετική απόφασή του, τον παραπέμπει σε διαδικασία διαπίστωσης ανηλικότητας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι την έκδοση πορίσματος περί της ηλικίας του, το πρόσωπο θεωρείται ανήλικος και τυγχάνει αντίστοιχης μεταχείρισης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης, οι πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις διατάξεις περί χορήγησης διεθνούς προστασίας ή άλλης μορφής προστασίας, και οι οποίοι δεν έχουν τίτλο νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα, με απόφαση του Διοικητή του Κέντρου παραπέμπονται στην αρμόδια αστυνομική αρχή για την υπαγωγή τους σε διαδικασίες απέλασης, επιστροφής ή επανεισδοχής, κατά τις κείμενες διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση Κινητών Μονάδων Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

Άρθρο 15Διοίκηση και καθεστώς παραμονής στις ανοιχτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής ΦιλοξενίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο Προϊστάμενος της ανοιχτής Δομής Προσωρινής Υποδοχής ή Προσωρινής Φιλοξενίας, συντονίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο των υπαλλήλων που απασχολούνται σε αυτή και μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία της σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες αρχές και φορείς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι παραμένοντες στις Δομές αυτές μπορούν να εισέρχονται και να εξέρχονται ελεύθερα, υπό την προϋπόθεση τήρησης των υποχρεώσεών τους, όπως αυτές προκύπτουν από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους, υπό την επιφύλαξη της επιβολής τυχόν περιοριστικών όρων σύμφωνα με της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 3907/2011.

Άρθρο 16Φύλαξη − ΕγκαταστάσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Την ευθύνη της φύλαξης των εγκαταστάσεων των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης έχει η Ελληνική Αστυνομία. Η φύλαξη των ανοιχτών Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας, μπορεί να ανατίθεται και σε προσωπικό ιδιωτικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας που είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται το είδος, το περιεχόμενο και η διάρκεια της εκπαίδευσης που λαμβάνει το προσωπικό των ως άνω εταιρειών, καθώς και οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας που την παρέχουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Εάν δεν υπάρχουν οι κατάλληλες εγκαταστάσεις για τη διεξαγωγή των κατά περίπτωση προβλεπόμενων διαδικασιών ή οι υφιστάμενες δεν επαρκούν, επιτρέπεται η κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων χρήση άλλων δημόσιων εγκαταστάσεων, μετά από κατάλληλη διαρρύθμιση, καθώς και η μίσθωση ακινήτων με κατάλληλη υποδομή ή, σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η μίσθωση τουριστικών εγκαταστάσεων. Η χρήση των εγκαταστάσεων αυτών γίνεται με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κατ’ εξαίρεση για τις ανάγκες εγκατάστασης των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης, των ανοιχτών Δομών Προσωρινής Υποδοχής, καθώς και των ανοιχτών Δομών Προσωρινής Φιλοξενίας, επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης υφιστάμενων κτηρίων σε εκτός σχεδίου περιοχές, κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων χρήσεων γης. Σε περιπτώσεις ιδιωτικών μισθούμενων ακινήτων, η παρέκκλιση θα ισχύει όσο διαρκεί η ως άνω νέα χρήση. Για τις ίδιες ως άνω ανάγκες εγκατάστασης επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λόγω επείγουσας και επιτακτικής ανάγκης και εθνικού συμφέροντος, είτε σε εκτός σχεδίου γήπεδα του Δημοσίου είτε στα γήπεδα των προαναφερόμενων ιδιωτικών μισθούμενων ακινήτων εφόσον διαθέτουν επαρκή έκταση, η τοποθέτηση ή ανέγερση προκατασκευασμένων εγκαταστάσεων, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων της εκτός σχεδίου πόλης και εκτός ορίων οικισμών δόμησης. Για την εγκατάσταση των παραπάνω εγκαταστάσεων το ελάχιστο εμβαδόν γηπέδου είναι 4.000 τετραγωνικά μέτρα. Το συνολικό ποσοστό κάλυψης του γηπέδου δεν μπορεί να ξεπερνά το τριάντα τοις εκατό (30%) ενώ ο συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 0,5. Σε κάθε περίπτωση η συνολική δομούμενη επιφάνεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000 τετραγωνικά μέτρα. Και στην περίπτωση αυτή η παρέκκλιση θα ισχύει όσο διαρκεί η ως άνω νέα χρήση, οι δε εγκαταστάσεις θα έχουν προσωρινό χαρακτήρα και θα απομακρύνονται, δεν μπορούν δε να χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό. Για την αλλαγή χρήσης και τις κατασκευές αυτές δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας αλλά έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1215 Ενέργειας και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζονται, για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση ανέγερσης νέων εγκαταστάσεων, οι όροι και περιορισμοί δόμησης και τυχόν ειδικότεροι όροι για τις εγκαταστάσεις, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της παραγράφου αυτής. Η απόφαση αυτή επέχει θέση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας. Επίσης, επέχει θέση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων στις περιπτώσεις που οι εγκαταστάσεις εξυπηρετούνται από υφιστάμενα δίκτυα υποδομών. Με την ίδια απόφαση εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι όταν οι εγκαταστάσεις δεν εξυπηρετούνται από υφιστάμενα δίκτυα υποδομών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για τις ανάγκες εγκατάστασης των υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στρατόπεδα που παραχωρούνται κατά χρήση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τους εποπτευόμενους φορείς του στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με αντάλλαγμα (μίσθωμα), στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, ή άνευ ανταλλάγματος και κατά παρέκκλιση των διατάξεων πολεοδομικού σχεδιασμού κάθε επιπέδου. Για τυχόν επισκευές, βελτιώσεις και αναγκαίες πρόσθετες εγκαταστάσεις σε αυτά, εφαρμόζονται αναλογικά από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης οι διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση στρατιωτικών έργων και εγκαταστάσεων εντός στρατοπέδων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και λεπτομέρειες εφαρμογής των παραπάνω ρυθμίσεων. Ακίνητα του Δημοσίου μπορεί επίσης να παραχωρούνται, κατά χρήση δωρεάν, από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για την αντιμετώπιση των στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Για την κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία των δομών των προηγούμενων παραγράφων επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης κτιρίων εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως και η εκτέλεση των αναγκαίων εσωτερικών μετασκευών με την έκδοση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας. Για τις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 28 του ν. 4033/2011 (Α΄ 254), όπως ισχύουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η επισκευή, συντήρηση, επέκταση ή διαρρύθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων του Δημοσίου όπου στεγάζονται υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, γίνονται με μέριμνα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης κατόπιν ειδικής μελέτης όπου αυτό χρειάζεται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 17Εξουσιοδοτικές ΔιατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με Προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Υγείας, μπορεί, και κατά τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος νόμου, να ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την οργάνωση, τη λειτουργία, τα καθήκοντα του προσωπικού, τις επί μέρους αρμοδιότητες και να συνιστώνται ή να καταργούνται οργανικές θέσεις προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Υγείας, θεσπίζεται ο Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας των Κέντρων και των Μονάδων Υποδοχής και Ταυτοποίησης, όπου καθορίζονται επί μέρους θέματα εσωτερικής διάρθρωσης και λειτουργίας των Κέντρων και των Μονάδων αυτών και ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες των κατά περίπτωση ακολουθούμενων διαδικασιών και κάθε συναφές θέμα. Με όμοια απόφαση θεσπίζονται οι Γενικοί Κανονισμοί Λειτουργίας των Δομών Προσωρινής Υποδοχής και των Δομών Προσωρινής Φιλοξενίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης διέπονται από Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Ειδικότερα, ο Εσωτερικός Κανονισμός των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και των Δομών Προσωρινής Φιλοξενίας εκδίδεται από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας, κατόπιν γνώμης των Διοικητών των Κέντρων ή των Προϊσταμένων των Δομών. Ο Εσωτερικός Κανονισμός των Δομών Προσωρινής Υποδοχής εκδίδεται από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας, κατόπιν γνώμης της αρμόδιας Διεύθυνσης Υποδοχής της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μπορεί να κατανέμονται μεταξύ Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης οι θέσεις προσωπικού που συνιστώνται γι’ αυτές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθμίζονται ειδικά θέματα διαχείρισης υλικού, χρημάτων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης εγγράφονται στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, πιστώσεις για κάθε άλλη δαπάνη πέρα από όσες διαλαμβάνονται στο άρθρο 12, που είναι αναγκαία για τη λειτουργία των υπηρεσιών της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το πρόγραμμα ιατρικού ελέγχου, ψυχοκοινωνικής διάγνωσης διαπίστωσης της ανηλικότητας και παραπομπής των δικαιούχων σε δομές υποστήριξης και φιλοξενίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Για αποσπάσεις προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας που διατάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Π.δ. 100/2003 (Α΄ 94) στα σύνορα της χώρας ή για τη φύλαξη κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης, Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Δομών Προσωρινής Φιλοξενίας ή εγκαταστάσεων όπου κρατούνται πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς δικαιολογούνται οδοιπορικά έξοδα για όλες τις ημέρες της απόσπασής τους και για χρονικό διάστημα μέχρι έξι μηνών συνολικά ανά ημερολογιακό έτος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Σε περίπτωση που οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης δεν επαρκούν, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατά παρέκκλιση των κείμενων πολεοδομικών διατάξεων, δύναται να χρησιμοποιηθεί κάθε κατάλληλη προς το σκοπό αυτό εγκατάσταση, ή να δημιουργούνται προσωρινές εγκαταστάσεις. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται επίσης κάθε επιμέρους ζήτημα που αφορά ιδίως το διάστημα χρησιμοποίησης των ως άνω εγκαταστάσεων, το σκοπό λειτουργίας τους, τον εσωτερικό κανονισμό 1216 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) λειτουργίας της ως άνω εγκατάστασης, καθώς και τη δυνατότητα ανάθεσης ή συμμετοχής άλλων φορέων, δημόσιων ή ιδιωτικών, οπότε συμπράττει ο κατά περίπτωση αρμόδιος Υπουργός στη δημιουργία, υποστήριξη, στελέχωση ή διαχείριση των ως άνω εγκαταστάσεων, καθώς και την εποπτεία και παρακολούθησή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, κατόπιν εισήγησης του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας, όταν οι υφιστάμενες Περιφερειακές Υπηρεσίες δεν επαρκούν, αιτούντες διεθνή προστασία ή πρόσωπα που βρίσκονται σε διαδικασία επιστροφής, απέλασης ή επανεισδοχής, και ιδίως πρόσωπα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, μπορούν να παραπέμπονται σε δομές οι οποίες λειτουργούν από λοιπούς δημόσιους φορείς ή φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Με Προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθμίζεται η διαδικασία ορισμού επιτρόπου ή εκπροσώπου ασυνόδευτων ανηλίκων, όπως η έννοια αυτή ορίζεται κατά τις κείμενες διατάξεις, τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες, η ευθύνη και η εποπτεία των εκπροσώπων, οι όροι και η διαδικασία πιστοποίησης τους καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με απόφαση των ως άνω Υπουργών ρυθμίζονται περαιτέρω λεπτομέρειες της εφαρμογής του προεδρικού διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου.

Αθήνα, 2 Απριλίου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ν. Δ. ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 2 Απριλίου 2016
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
1252 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)