51 Α' 2016

ΝΟΜΟΣ 4375/2016

Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
03 Απριλίου 2016

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 51
3 Απριλίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4375
Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Άρθρο 1Ίδρυση − Αποστολή − ΣυγκρότησηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης λειτουργεί αυτοτελής υπηρεσία, με τίτλο «Υπηρεσία Ασύλου», όπως η υπηρεσία αυτή έχει συσταθεί από το άρθρο 1 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7), η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια. Η Υπηρεσία λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και έχει ως αποστολή την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ασύλου και των λοιπών μορφών διεθνούς προστασίας των αλλοδαπών και ανιθαγενών, καθώς και τη συμβολή στο σχεδιασμό και τη διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής ασύλου. Η Υπηρεσία Ασύλου επίσης είναι αρμόδια για την εφαρμογή της Σύμβασης της Νέας Υόρκης της 28ης Σεπτεμβρίου 1954 περί της νομικής καταστάσεως των ανιθαγενών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Υπηρεσία Ασύλου, στο πλαίσιο της αποστολής της, είναι αρμόδια ιδίως για: α. την υποστήριξη του σχεδιασμού και της χάραξης της πολιτικής της χώρας όσον αφορά στη χορήγηση ασύλου ή άλλων μορφών διεθνούς προστασίας, καθώς και την παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης αυτής, β. την παραλαβή και εξέταση αιτημάτων διεθνούς προστασίας και την απόφανση επί αυτών σε πρώτο βαθμό, γ. την ενημέρωση των αιτούντων διεθνή προστασία για τη διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων, καθώς και για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο αυτής, δ. τη συγκέντρωση και αξιολόγηση πληροφοριών σχετικά με την οικονομική, κοινωνική και πολιτική κατάσταση που επικρατεί στις χώρες καταγωγής των αλλοδαπών και τη διαρκή παρακολούθηση των εξελίξεων στις χώρες αυτές, σε συνεργασία με αρμόδιες για το σκοπό αυτόν άλλες ελληνικές αρχές ή αρχές της αλλοδαπής, ιδίως στο πλαίσιο σχετικών διεθνών συμφωνιών, ε. τον εφοδιασμό των αιτούντων διεθνή προστασία αλλοδαπών, καθώς και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία νομιμοποιητικά και ταξιδιωτικά έγγραφα, στ. τη διεκπεραίωση των αιτήσεων οικογενειακής επανένωσης προσφύγων, ζ. τη διευκόλυνση των αιτούντων σε ό,τι αφορά στις υλικές συνθήκες υποδοχής σε συνεργασία με άλλους συναρμόδιους φορείς, η. την προετοιμασία νομοθετικών κειμένων και διοικητικών πράξεων σε θέματα αρμοδιότητάς της, θ. τη συνεργασία με κρατικούς φορείς, ανεξάρτητες αρχές και μη κυβερνητικές οργανώσεις, όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς οργανισμούς για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της αποστολής της, ι. την κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων επανεγκατάστασης προσφύγων από τρίτες χώρες, και ια. την υλοποίηση προγραμμάτων μετεγκατάστασης αιτούντων διεθνή προστασία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Υπηρεσία Ασύλου συγκροτείται από την Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου περιλαμβάνουν τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και τα Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου και υπάγονται στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου. Η Κεντρική Υπηρεσία προγραμματίζει, κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τη δράση των Περιφερειακών Υπηρεσιών και εξασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. 1198 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Συνιστώνται Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, τη Θράκη, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Ελλάδα, την Κρήτη, τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, τη Λέρο και τη Ρόδο. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης δύναται να ιδρυθούν πλείονα του ενός Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου στις ως άνω περιοχές, για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου. Με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου είναι δυνατή η ίδρυση Αυτοτελών Κλιμακίων Ασύλου, των οποίων η έδρα, η τοπική και η καθ’ ύλην αρμοδιότητα, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια θα ορίζεται στην ως άνω απόφαση, προκειμένου να καλυφθούν αυξημένες ανάγκες, που συνδέονται με την αποστολή της Υπηρεσίας. Επιπλέον και προκειμένου να αντιμετωπιστούν κατεπείγουσες ανάγκες με προσωρινό χαρακτήρα είναι δυνατή με όμοια απόφαση, η σύσταση Κινητών Κλιμακίων Ασύλου, των οποίων η διάρθρωση, η αποστολή, η στελέχωση και κάθε άλλη λεπτομέρεια θα ορίζονται με την ως άνω απόφαση. Η έναρξη λειτουργίας των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου, καθώς και η έδρα τους καθορίζεται με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου διαρθρώνεται στα εξής τμήματα: α) Τμήμα Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας: Παρακολουθεί και μελετά τις εξελίξεις στον τομέα του ασύλου και των λοιπών μορφών διεθνούς προστασίας, υποβάλλει προτάσεις για τις αναγκαίες τροποποιήσεις και βελτιώσεις και μεριμνά για την εκπροσώπηση της χώρας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο αναφορικά με τα ζητήματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας. β) Νομικό Τμήμα: Προετοιμάζει και καταρτίζει τα απαραίτητα σχέδια νομοθετικών και εν γένει κανονιστικών κειμένων και εγκυκλίων και παρέχει νομική υποστήριξη στην Υπηρεσία για ζητήματα που άπτονται του αντικειμένου της. γ) Τμήμα Συντονισμού: Συντονίζει τις ενέργειες των Περιφερειακών Υπηρεσιών Ασύλου και οργανώνει, συντονίζει και εποπτεύει τα Κινητά Κλιμάκια Ασύλου. Μεριμνά για την επικοινωνία και συνεργασία με τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και με άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, με ανεξάρτητες αρχές, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών και νομικά πρόσωπα, τηρεί καταλόγους πιστοποιημένων φορέων, διερμηνέων, καθώς και των δικηγόρων που παρέχουν νομική συνδρομή στους αιτούντες διεθνή προστασία. δ) Τμήμα Εθνικής Μονάδας Δουβλίνου: Μεριμνά για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 604/ 2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 και κάθε άλλης συναφούς νομοθεσίας και συνεργάζεται με τις συναρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες. ε) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού: Χειρίζεται θέματα διορισμού, αποσπάσεων, μεταθέσεων, μετατάξεων, διαθεσιμοτήτων, προσόντων, αξιολόγησης, προαγωγών, αδειών, πειθαρχικών υποθέσεων και κάθε άλλο θέμα που αφορά το προσωπικό της Υπηρεσίας Ασύλου και μεριμνά για την έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων. στ) Τμήμα Εκπαίδευσης, Διασφάλισης Ποιότητας και Τεκμηρίωσης: Μεριμνά για την οργάνωση της εκπαίδευσης και διαρκούς επιμόρφωσης του προσωπικού της υπηρεσίας, για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου, καθώς και για την αξιολόγηση της ποιότητας των αποφάσεων διεθνούς προστασίας του Α΄ βαθμού. Αναζητά, συλλέγει, αξιολογεί και τηρεί πληροφορίες σχετικά με την πολιτική, κοινωνική και οικονομική κατάσταση στις χώρες προέλευσης των αιτούντων διεθνή προστασία και προς τούτο συνεργάζεται με άλλες αρμόδιες ελληνικές αρχές, αρχές της αλλοδαπής, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς, ιδίως στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών, συναρμόδιες αρχές κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο. Μεριμνά για την ποιότητα των αποφάσεων διεθνούς προστασίας οι οποίες εκδίδονται καθ’ όλη τη διάρκεια της διοικητικής διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων διεθνούς προστασίας και τηρεί στατιστικά και άλλα στοιχεία των αποφάσεων διεθνούς προστασίας. ζ) Τμήμα Οικονομικό: Συντάσσει και εκτελεί τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Ασύλου. Μεριμνά για την κατάρτιση και έγκριση των προμηθειών της Υπηρεσίας, καθώς και για το χειρισμό θεμάτων που αφορούν τις αποδοχές, αποζημιώσεις και κάθε είδους αμοιβές του προσωπικού, τον ορισμό δημοσίων υπολόγων, την κατανομή, ανακατανομή και έλεγχο της κίνησης της παγίας προκαταβολής, καθώς και για κάθε άλλο σχετικό θέμα. η) Τμήμα Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων: Υλοποιεί δράσεις με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς, θεσμικούς ή άλλους πόρους και έχει την επιτελική ευθύνη προγραμματισμού, διαχείρισης, αξιολόγησης και υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών. Το Τμήμα Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων διαρθρώνεται σε: αα) Γραφείο Διαχείρισης, Προγραμματισμού, Αξιολόγησης και Υποστήριξης και ββ) Γραφείο Εφαρμογής Προγραμμάτων. θ) Τμήμα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης: Είναι αρμόδιο για την εύρυθμη λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου, συμπεριλαμβανομένης της εύρεσης και κατάλληλης διαμόρφωσής τους, την επίβλεψη όλων των εργασιών συντήρησης, τη διαχείριση του υλικού, καθώς και για την τήρηση του αρχείου. Υποστηρίζει γραμματειακά και διακινεί την αλληλογραφία της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου. Μεριμνά για την ασφαλή προσέλευση και διαχείριση των προσερχόμενων στην Υπηρεσία, εποπτεύει το αρμόδιο προσωπικό και μεριμνά για την ασφάλεια των κτιρίων και εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας. ι) Τμήμα Πληροφορικής: Υποστηρίζει το σύστημα μηχανοργάνωσης της Υπηρεσίας Ασύλου, μεριμνά για την κατάλληλη διασύνδεσή του με αρχεία τηρούμενα από άλλες Υπηρεσίες του Δημοσίου ή άλλες αντίστοιχες αρχές κρατών − μελών της Ε.Ε. στο πλαίσιο σχετικών συμφωνιών και είναι αρμόδιο για τη συλλογή, επεξεργασία και τήρηση στατιστικών δεδομένων από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου και την Αρχή Προσφυγών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η Υπηρεσία Ασύλου ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την έκδοση διαταγής εξουσιοδοτήσεως εθνικού διαβαθμισμένου υλικού για το προσωπικό της Υπηρεσίας Ασύλου και ως υπεύθυνη διεύθυνση για θέματα ασφαλείας ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1199 και εφαρμογής του Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας (Ε.Κ.Α.) που αφορούν την Υπηρεσία Ασύλου. Στην Υπηρεσία λειτουργεί Υπαρχείο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Α. στο οποίο προΐσταται ο προϊστάμενος του Τμήματος Συντονισμού της Υπηρεσίας Ασύλου.

Άρθρο 2ΣτελέχωσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην Υπηρεσία Ασύλου συνιστάται θέση Διευθυντή. Ο Διευθυντής διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ύστερα από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, με θητεία τριών ετών που μπορεί να ανανεώνεται μία φορά για τρία ακόμη έτη. Ο Διευθυντής είναι προσωπικότητα εγνωσμένου κύρους, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με διοικητική ικανότητα καθώς και εξειδίκευση ή/και εμπειρία στους τομείς διεθνούς προστασίας ή των δικαιωμάτων του ανθρώπου ή του διεθνούς δικαίου. Ο Διευθυντής προΐσταται της Υπηρεσίας Ασύλου και ελέγχεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενώ μπορεί να παύεται πριν τη λήξη της θητείας του, είτε κατόπιν παραίτησής του, είτε λόγω αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων του ή για άλλο σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων του. Οι αποδοχές του Διευθυντή καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών. Σε περίπτωση που διοριστεί δικηγόρος στη θέση του Διευθυντή αναστέλλεται η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Κατά τη διάρκεια της θητείας του αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε άλλου δημοσίου λειτουργήματος και δεν επιτρέπεται η άσκηση καμίας επαγγελματικής δραστηριότητας ή η ανάληψη άλλων αμειβόμενων καθηκόντων, στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή η ανάληψη άλλων μη αμειβόμενων καθηκόντων, σε αντικείμενο συναφές με τα καθήκοντά του ως Διευθυντή. Ο Διευθυντής υποστηρίζεται από Γραμματεία, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο τμήματος, στο πλαίσιο της οποίας λειτουργεί Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Ενημέρωσης, το οποίο αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει τα ζητήματα επικοινωνίας, ενημέρωσης του κοινού και δημοσίων σχέσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Η Υπηρεσία Ασύλου στελεχώνεται από δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι μετατάσσονται, μεταφέρονται ή αποσπώνται από υπηρεσίες του δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα (άρθρο 2 του ν. 3861/2010, Α΄ 112), Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α ή από υπαλλήλους που προσλαμβάνονται ως μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Κατ’ εξαίρεση τα Τμήματα Συντονισμού και Εθνικής Μονάδας Δουβλίνου της Υπηρεσίας Ασύλου δύναται να στελεχώνονται και από προσωπικό που αποσπάται από την Ελληνική Αστυνομία. Η πλήρωση των θέσεων διενεργείται μετά από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας. Οι μετατάξεις, μεταφορές και αποσπάσεις πραγματοποιούνται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη στελέχωσης της Υπηρεσίας Ασύλου. Μετατάξεις προσωπικού που υπηρετεί σε καταργούμενες ή συγχωνευόμενες υπηρεσίες του Δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα (άρθρο 2 του ν. 3861/2010), Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. προς την Υπηρεσία Ασύλου διενεργούνται κατά προτεραιότητα. Η μετάταξη πραγματοποιείται σε κενή οργανική θέση και αν δεν υπάρχει κενή, με μεταφορά της θέσης του υπαλλήλου που μετατάσσεται, με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών, ύστερα από πρόταση του Διευθυντή της Υπηρεσίας. Στη δημόσια πρόσκληση που απευθύνει ο Διευθυντής της Υπηρεσίας, προσδιορίζονται, τα γενικά και ειδικά προσόντα, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των μετατασσομένων, χωρίς να απαιτείται εφαρμογή της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180). Η Υπηρεσία ενημερώνει, επί ποινή ακυρότητας της πράξης, την Επιτροπή της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α΄ 280) όπως ισχύει, καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τον αριθμό και τις ειδικότητες των θέσεων που καλύπτονται με μετάταξη. Η μετάταξη γίνεται με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει ο μετατασσόμενος και διατηρεί το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που τηρούσε πριν τη μετάταξη. Η μετάταξη γίνεται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη. Οι αποσπάσεις διενεργούνται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων υπουργών, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, μετά από πρόταση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου, ο οποίος αξιολογεί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων και με την ίδια διαδικασία πραγματοποιείται παράταση των αποσπάσεων αυτών. Υπάλληλοι, οι οποίοι είναι αποσπασμένοι στην Υπηρεσία Ασύλου, την Αρχή Προσφυγών και την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης μπορούν, με αίτησή τους, να μεταταγούν στις Υπηρεσίες αυτές με την ίδια σχέση εργασίας και ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν, εφόσον δεν υπάρχει κενή οργανική θέση, ύστερα από πρόταση των οικείων Διευθυντών. Η απόσπαση μπορεί να διενεργείται και με αίτηση του υπαλλήλου, χωρίς να απαιτείται δημόσια πρόσκληση. Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι λαμβάνουν τις τακτικές αποδοχές της οργανικής τους θέσης. Οι εν λόγω αποδοχές βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου, της Υπηρεσίας ή του Φορέα στον οποίο ανήκει ο αποσπώμενος υπάλληλος. Σε περίπτωση που ο αποσπώμενος υπάλληλος δικαιούται επίδομα θέσης ευθύνης λόγω ανάληψης καθηκόντων προϊσταμένου στη θέση που αποσπάσθηκε, το συγκεκριμένο επίδομα θα καταβάλλεται από την Υπηρεσία Ασύλου. β. Η Υπηρεσία Ασύλου δύναται να στελεχώνεται με προσωπικό αντίστοιχου κλάδου και ειδικότητας που περιλαμβάνεται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ ή φορέων των οποίων οι πίνακες έχουν ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ, οι οποίοι πίνακες δημοσιεύθηκαν από 1.1.2009 έως 31.12.2012 και εφόσον το προσωπικό αυτό δεν έχει διοριστεί κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη δημόσια πρόσκληση του ΑΣΕΠ. Στην αίτησή του ο υποψήφιος θα αναγράφει κατά σειρά προτίμησης τις θέσεις τις οποίες επιθυμεί να καταλάβει και η αίτησή του θα συνοδεύεται με φωτοαντίγραφο του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο έχει δημοσιευθεί ο πίνακας διοριστέων στον οποίο περιλαμβάνεται και με υπεύθυνη δήλωσή του ότι δεν έχει διοριστεί ή προσληφθεί με βάση τον πίνακα αυτόν. Η πλήρωση θα διενεργείται μετά από δημόσια πρόσκληση του ΑΣΕΠ για την υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 1200 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Ανασυγκρότησης. Η επιλογή θα πραγματοποιείται από το ΑΣΕΠ από τους περιλαμβανόμενους στους παλαιότερους πίνακες οριστικών αποτελεσμάτων και με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων σε αυτούς. Η διαδικασία θα ολοκληρώνεται κατόπιν έκδοσης της προβλεπόμενης στις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3833/ 2010 (Α΄ 40), όπως ισχύει, απόφασης κατανομής του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Για την εφαρμογή της παραπάνω παραγράφου, οι οργανικές θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού μπορεί να καλύπτονται, σε περίπτωση αδυναμίας πλήρωσής τους με προσωπικό της κατηγορίας αυτής, με προσωπικό προσόντων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) με γνωστικό αντικείμενο, νομικών, πολιτικών, κοινωνικών, τεχνολογικών ή ανθρωπιστικών επιστημών, σύμφωνα με την οικεία πρόσκληση, του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή ΟΤΑ ή φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα (άρθρο 2 του ν. 3861/2010) που περιλαμβάνεται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ ή φορέων των οποίων οι πίνακες έχουν ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν έχει διορισθεί κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη δημόσια πρόσκληση του ΑΣΕΠ. Σε περίπτωση που συμπέσει η παλαιότητα πινάκων γραπτού διαγωνισμού με άλλους οριστικούς πίνακες διοριστέων, προηγούνται οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται σε πίνακες γραπτού διαγωνισμού. Ο πίνακας των επιλεγομένων από το ΑΣΕΠ αποστέλλεται για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ταυτόχρονα κοινοποιείται άμεσα στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για διορισμό ή πρόσληψη. Οι επιτυχόντες που αποδέχτηκαν το διορισμό τους και ανέλαβαν υπηρεσία στην Υπηρεσία Ασύλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4058/ 2012 (Α΄ 63) διαγράφονται από τον οριστικό πίνακα διοριστέων τον οποίο επικαλέστηκαν προκειμένου να συμμετάσχουν στις διαδικασίες πλήρωσης των συγκεκριμένων θέσεων και ο διορισμός που απορρέει από αυτόν παύει να υφίσταται ως εκκρεμότητα. Όσοι από αυτούς που διορίστηκαν στην Υπηρεσία Ασύλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4058/2012, παραιτήθηκαν και στη συνέχεια διορίστηκαν στον αρχικό φορέα διορισμού τους, μπορούν να επιλέξουν είτε την παραμονή τους στον αρχικό φορέα διορισμού είτε την επαναπρόσληψή τους στην Υπηρεσία Ασύλου ή την πρόσληψή τους στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, μετά από υποβολή σχετικής αίτησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν και για τις περιπτώσεις όσων διορίστηκαν στις Υπηρεσίες Ασύλου και Πρώτης Υποδοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4058/2012, οι οποίοι παραιτήθηκαν και στη συνέχεια διορίστηκαν στον αρχικό φορέα διορισμού τους και εν συνεχεία ο διορισμός τους αυτός ανακλήθηκε διοικητικώς, προκειμένου να επαναπροσληφθούν στις Υπηρεσίες Ασύλου και Πρώτης Υποδοχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι οργανικές θέσεις προσωπικού της Υπηρεσίας Ασύλου, κατά κατηγορία και κλάδο είναι οι ακόλουθες: α. 235 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού ή κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού με πτυχίο νομικών, πολιτικών, κοινωνικών, ανθρωπιστικών και τεχνολογικών επιστημών. β. 74 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού γ. 1 θέση κατηγορίας ΠΕ Επικοινωνίας και ΜΜΕ δ. 4 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής ε. 20 θέσεις κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού στ. 4 θέσεις κατηγορίας ΤΕ Πληροφορικής ζ. 182 θέσεις κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού Τα προσόντα του ειδικού επιστημονικού προσωπικού είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Π.δ. 50/2001 (Α΄ 39). Με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου τοποθετείται το προσωπικό στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου, καθώς και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου, λαμβανομένης υπόψη της προκήρυξης ή πρόσκλησης, τις κείμενες διατάξεις, καθώς και τις υφιστάμενες ανάγκες της Υπηρεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που δημιουργούνται από μαζικές αφίξεις πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η Υπηρεσία Ασύλου δύναται, για την αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών και μετά από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, να λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο, όλες τις ημέρες της εβδομάδας, συμπεριλαμβανομένων των Κυριακών, αργιών και εξαιρεσίμων ημερών, καθώς και με το σύστημα εναλλαγής βαρδιών, πλην των περιπτώσεων που με την αλλαγή του ωραρίου απασχόλησης προκαλείται επιπλέον δαπάνη οπότε απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Με την προαναφερόμενη απόφαση καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα και υποχρεώσεις του προσωπικού της Υπηρεσίας Ασύλου, το εργασιακό καθεστώς, οι όροι και το ωράριο απασχόλησης, η ρύθμιση υπερωριακής απασχόλησης, καθώς και τα ειδικότερα ζητήματα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Για τις ανάγκες των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου μπορεί να συνάπτονται συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου κατά τις κείμενες διατάξεις με διερμηνείς, οι οποίοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και επιλέγονται από σχετικό κατάλογο που καταρτίζει η Κεντρική Υπηρεσία και τηρείται σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της. Οι διερμηνείς αμείβονται, σύμφωνα με τους όρους σχετικής σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή εργασίας ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η αμοιβή τους, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά πληρωμής για την εκτέλεση των ανωτέρω συμβάσεων ορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Οικονομικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Αν Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου αντιμετωπίζει προβλήματα ομαλής λειτουργίας λόγω έλλειψης επαρκούς ή κατάλληλου προσωπικού ή λόγω υποβολής εξαιρετικά μεγάλου αριθμού αιτήσεων διεθνούς προστασίας, η διεκπεραίωση επί μέρους αρμοδιοτήτων του Γραφείου, με εξαίρεση αυτές που συνιστούν άσκηση δημόσιας εξουσίας, όπως η έκδοση διοικητικών πράξεων, η εξέταση αιτήσεων ασύλου, η διεξαγωγή συνεντεύξεων και ο εφοδιασμός με ταξιδιωτικά και νομιμοποιητικά έγγραφα, μπορεί να ανατίθεται για ορισμένο χρόνο, σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών, που ανταποκρίνονται σε κατάλληλες προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας. Η ανάθεση των αρμοδιοτήτων αυτών γίνεΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1201 ται από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου, ύστερα από ειδική και αιτιολογημένη πρόταση του προϊσταμένου του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών προσδιορίζονται οι προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας που πρέπει να πληρούν οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και οι επί μέρους αρμοδιότητες των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου που μπορεί να τους ανατίθενται. Στο Τμήμα Συντονισμού της Υπηρεσίας Ασύλου τηρείται Μητρώο πιστοποιημένων φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών. Σε περίπτωση που προκύψει σχετική ανάγκη κατά την έννοια του πρώτου εδαφίου, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο δύναται να παρέχουν κάθε σχετική συνδρομή, όπως η διεκπεραίωση συγκεκριμένων διαδικασιών, ανάλογα με την εντολή και τις αρμοδιότητές του κάθε οργανισμού. Λεπτομέρειες της συνεργασίας αυτής ρυθμίζονται με μνημόνια που συνάπτονται μεταξύ της Υπηρεσίας Ασύλου και των ως άνω οργανισμών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στους υπαλλήλους των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Ασύλου καταβάλλεται το επίδομα της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), όπως αυτό εξακολουθεί να καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), με την επιφύλαξη της επικείμενης ευθυγράμμισης του σχετικού καθεστώτος με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία έως τις 31.12.2017. Το ποσό του ανωτέρω επιδόματος ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ μηνιαίως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Το προσωπικό της Υπηρεσίας Ασύλου δύναται να φέρει ειδική ενδυμασία κατάλληλη για την προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι προδιαγραφές, οι κατηγορίες του προσωπικού που θα φέρει τη σχετική ενδυμασία και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 3Προϋπολογισμός − Οικονομική διαχείριση Προμήθειες − Στέγαση ΥπηρεσιώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Υπηρεσία Ασύλου έχει ίδιο προϋπολογισμό ως ειδικός φορέας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπου εγγράφονται πιστώσεις που αφορούν σε δαπάνες για: α. αποδοχές του προσωπικού της, β. ασφάλιση, περίθαλψη και κοινωνική προστασία του προσωπικού της και γ. λειτουργικές και λοιπές δαπάνες της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, εγγράφονται στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Ασύλου πιστώσεις για κάθε άλλη δαπάνη, πέρα από όσες διαλαμβάνονται στην παράγραφο 1, που είναι αναγκαία για τη λειτουργία των Υπηρεσιών της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων προβλέπονται οι πιστώσεις για την ανέγερση κτιρίων και τον εξοπλισμό των Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Ασύλου, στο πλαίσιο των εγκρινόμενων ετήσιων πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου συνιστάται πάγια προκαταβολή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι δαπάνες, με την επιφύλαξη του άρθρου 74 του παρόντος, ελέγχονται, εκκαθαρίζονται, εντέλλονται και εξοφλούνται ανάλογα με τη φύση τους από την αρμόδια Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) ή τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ΄ Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, ρυθμίζονται ειδικά θέματα διαχείρισης υλικού, χρημάτων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η Υπηρεσία Ασύλου και οι Περιφερειακές της Υπηρεσίες στεγάζονται σε κτίρια του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων φορέων που παραχωρούνται χωρίς αντάλλαγμα ή σε ιδιωτικά κτίρια που μισθώνονται με δαπάνες του Δημοσίου. Κατ’ εξαίρεση για τις ανάγκες εγκατάστασης των περιφερειακών υπηρεσιών της Υπηρεσίας Ασύλου, εφαρμόζεται αναλογικά η διάταξη του άρθρου 16 παρ. 3 του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Ακίνητα του Δημοσίου μπορεί να παραχωρούνται κατά χρήση δωρεάν από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για την αντιμετώπιση των στεγαστικών αναγκών των υπηρεσιών της Υπηρεσίας Ασύλου. Η επισκευή, συντήρηση, επέκταση ή διαρρύθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων του Δημοσίου όπου στεγάζονται υπηρεσίες της Υπηρεσίας Ασύλου, γίνονται με μέριμνα του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης κατόπιν ειδικής μελέτης όπου αυτό χρειάζεται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 4Αρχή Προσφυγών − Ίδρυση − ΑποστολήΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συνιστάται αυτοτελής Υπηρεσία, με τίτλο «Αρχή Προσφυγών», η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η Αρχή Προσφυγών συγκροτείται από την Κεντρική Διοικητική Υπηρεσία και από τις Επιτροπές Προσφυγών. Οι Επιτροπές Προσφυγών είναι αρμόδιες για την εξέταση, τη λήψη και την έκδοση αποφάσεων επί των ενδικοφανών προσφυγών κατά των αποφάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 7 του παρόντος και υποστηρίζονται, για την εκπλήρωση του έργου τους, από την Κεντρική Διοικητική Υπηρεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η έδρα της Αρχής Προσφυγών καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η κατά τόπον αρμοδιότητα της Αρχής Προσφυγών περιλαμβάνει όλη την Επικράτεια. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αρμόδιου για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής, μπορεί να ιδρύονται Παραρτήματα της Αρχής Προσφυγών σε άλλα σημεία της επικράτειας και να καθορίζεται η κατά τόπον αρμοδιότητά τους. Τα Παραρτήματα περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία Επιτροπή Προσφυγών και την απαραίτητη διοικητική υποστήριξη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Αρχή Προσφυγών συντάσσει κάθε τρεις μήνες έκθεση πεπραγμένων για το έργο της κατά την προηγούμενη περίοδο αναφοράς, την οποία υποβάλλει στο Συνήγορο του Πολίτη. Στην έκθεση περιλαμβάνονται τα αριθμητικά και στατιστικά δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία της, τον αριθμό των προσφυγών που υποβλήθηκαν, τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, το ποσοστό υποθέσεων που εξετάστηκαν με την προφορική 1202 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ή την έγγραφη διαδικασία, το χρόνο ολοκλήρωσης της εξέτασης της κάθε προσφυγής, το ποσοστό χορήγησης καθεστώτος πρόσφυγα και επικουρικής προστασίας, τις αποφάσεις κατά των οποίων ασκήθηκε αίτηση ακυρώσεως στο αρμόδιο δικαστήριο και τον αριθμό υποθέσεων στις οποίες ο προσφεύγων παρέστη με νομικό παραστάτη, καθώς και τον αριθμό των προσφευγόντων οι οποίοι αιτήθηκαν και επωφελήθηκαν από δωρεάν νομική συνδρομή. Οι εκθέσεις της Αρχής Προσφυγών υποβάλλονται στο Συνήγορο του Πολίτη κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου κάθε έτους. Ο Συνήγορος του Πολίτη ελέγχει κατά την κρίση του τις διαδικασίες που ακολουθούνται ασκώντας τις αρμοδιότητές του κατά το ν. 3094/2003 (Α΄ 10), όπως ισχύει, καθώς και κατά κάθε άλλη ειδική διάταξη. Οι εκθέσεις πεπραγμένων δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο της Αρχής Προσφυγών, αμέσως μετά την υποβολή τους στο Συνήγορο του Πολίτη.

Άρθρο 5Αρχή Προσφυγών − Συγκρότηση − Στελέχωση ΛειτουργίαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην Αρχή Προσφυγών συνιστάται θέση Διοικητικού Διευθυντή της Κεντρικής Διοικητικής Υπηρεσίας. Ο Διοικητικός Διευθυντής διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Επιλογής της παραγράφου 10 και σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής της παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου. Ο Διοικητικός Διευθυντής διορίζεται με θητεία τριών ετών που μπορεί να ανανεώνεται μία φορά για τρία ακόμη έτη, σύμφωνα με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου. Ο Διοικητικός Διευθυντής είναι προσωπικότητα εγνωσμένου κύρους, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με διοικητική ικανότητα, και εξειδίκευση ή/και εμπειρία στους τομείς της διεθνούς προστασίας ή των δικαιωμάτων του ανθρώπου ή του διεθνούς ή του διοικητικού δικαίου. Ο Διοικητικός Διευθυντής: α) προΐσταται της Κεντρικής Διοικητικής Υπηρεσίας της Αρχής Προσφυγών, και των διοικητικών υπηρεσιών των Παραρτημάτων, β) είναι αρμόδιος για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία και υποστήριξη των Επιτροπών, τη σύνταξη και εκτέλεση του προϋπολογισμού και την τήρηση και δημοσίευση των εκθέσεων και των στατιστικών στοιχείων σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αρχής, γ) αναφέρεται στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με την εκτέλεση των συμβάσεων των μελών των Επιτροπών. Ο Διοικητικός Διευθυντής ελέγχεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ο οποίος δύναται να τον παύσει πριν τη λήξη της θητείας του είτε κατόπιν παραίτησής του είτε λόγω αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων του ή για άλλο σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων του. Ο Διοικητικός Διευθυντής είναι Έλληνας πολίτης. Κατά τη διάρκεια της θητείας του αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε άλλου δημοσίου λειτουργήματος και δεν επιτρέπεται η άσκηση καμίας επαγγελματικής δραστηριότητας ή η ανάληψη άλλων αμειβόμενων καθηκόντων, στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή η ανάληψη άλλων μη αμειβόμενων καθηκόντων, σε αντικείμενο συναφές με τα καθήκοντά του ως Διοικητικού Διευθυντή. Σε περίπτωση που ο διοριζόμενος ως Διοικητικός Διευθυντής έχει την ιδιότητα του δικηγόρου, τελεί υποχρεωτικά σε αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του. Οι αποδοχές του Διοικητικού Διευθυντή καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συστήνονται στην Αρχή Προσφυγών τριμελείς Επιτροπές Προσφυγών και καθορίζεται ο αριθμός τους. Τα μέλη των Επιτροπών κατέχουν τίτλο σπουδών Α.Ε.Ι., νομικών, πολιτικών, ανθρωπιστικών ή κοινωνικών επιστημών και εξειδίκευση και εμπειρία στους τομείς της διεθνούς προστασίας ή των δικαιωμάτων του ανθρώπου ή του διεθνούς ή διοικητικού δικαίου και επιλέγονται σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Επιτροπή Επιλογής της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, επιλέγει τα μέλη των Επιτροπών Προσφυγών, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 12 του παρόντος, τα οποία στη συνέχεια διορίζονται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η θητεία των μελών των Επιτροπών είναι για πέντε έτη και μπορεί να ανανεώνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου. Τα μέλη των Επιτροπών, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, απολαμβάνουν προσωπικής ανεξαρτησίας. Τα μέλη των Επιτροπών συμβάλλονται με το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο εκπροσωπείται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προβλέπεται το ύψος ειδικής πρόσθετης αμοιβής που καταβάλλεται στα μέλη των Επιτροπών. Οι όροι εργασίας των μελών των Επιτροπών, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, διέπονται από τις ανωτέρω συμβάσεις εργασίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αρχής. Τα μέλη των Επιτροπών Προσφυγών υπάγονται στις πειθαρχικές διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπάλληλων και Υπάλληλων Ν.Π.Δ.Δ, όπως ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα μέλη των Επιτροπών της Αρχής Προσφυγών, μπορεί να παύονται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης πριν τη λήξη της θητείας τους, μετά από καταγγελία της σύμβασής τους για τους λόγους που προβλέπονται σε αυτή και στον Κανονισμό Λειτουργίας της Αρχής. Κατά τη διάρκεια της θητείας των μελών των Επιτροπών αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε άλλου δημοσίου λειτουργήματος και δεν επιτρέπεται η άσκηση καμίας επαγγελματικής δραστηριότητας ή η ανάληψη άλλων αμειβόμενων καθηκόντων, στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή και η ανάληψη άλλων μη αμειβόμενων, σε αντικείμενο συναφές με τα καθήκοντά τους. Σε περίπτωση που οι διοριζόμενοι ως μέλη των Επιτροπών έχουν την ιδιότητα του δικηγόρου, τελούν υποχρεωτικά σε αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος. Τα μέλη των Επιτροπών είναι Έλληνες πολίτες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών ορίζει τον τρόπο διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρόΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1203 τηση των διαφορετικών τριμελών Επιτροπών Προσφυγών, καθώς και για τον ορισμό του προέδρου κάθε Επιτροπής. Ως πρόεδροι της κάθε Επιτροπής ορίζονται, ανά έτος και διαδοχικά, όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της. Εφόσον είναι εφικτό, συμμετέχει σε κάθε Επιτροπή τουλάχιστον ένα (1) μέλος με πτυχίο Νομικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στην Αρχή Προσφυγών λειτουργεί τριμελής άμισθη επιτροπή, με θητεία ενός έτους η οποία αποτελείται από μέλη των Επιτροπών και εκλέγεται από το σύνολο των μελών τους. Αρμοδιότητα της τριμελούς αυτής επιτροπής είναι η εκπροσώπηση της Αρχής Προσφυγών, για ζητήματα που αφορούν αποκλειστικά την αποφασιστική της αρμοδιότητα, ενώπιον άλλων αρχών ή θεσμών, η συμμετοχή, σε συνεργασία με το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, Εκπαίδευσης και Τεκμηρίωσης, στη διασφάλιση της ποιότητας των διαδικασιών και των αποφάσεων των Επιτροπών και η ενεργή συμβολή στην προεργασία των εκθέσεων και των στατιστικών στοιχείων που δημοσιεύει η Αρχή. Η τριμελής επιτροπή δύναται να υποβάλλει προτάσεις για την προετοιμασία και την κατάρτιση των απαραιτήτων σχεδίων νομοθετικών και εν γένει κανονιστικών κειμένων και τη σύνταξη εγκυκλίων και εσωτερικών οδηγιών της Αρχής Προσφυγών. Ο Εσωτερικός Κανονισμός της Αρχής προβλέπει τις ειδικότερες λεπτομέρειες της συγκρότησης της ως άνω επιτροπής και της άσκησης των ανωτέρω αρμοδιοτήτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η Κεντρική Διοικητική Υπηρεσία της Αρχής Προσφυγών διαρθρώνεται στα εξής τμήματα: α) Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, Εκπαίδευσης και Τεκμηρίωσης, με αρμοδιότητα: αα) την παροχή νομικής υποστήριξης στην Αρχή Προσφυγών για ζητήματα που άπτονται του αντικειμένου της, όπως η σύνταξη απόψεων σχετικά με ένδικα μέσα ή βοηθήματα που ασκούνται κατά αποφάσεων των Επιτροπών Προσφυγών, τη συμβολή στην προετοιμασία και κατάρτιση των απαραιτήτων σχεδίων νομοθετικών και εν γένει κανονιστικών κειμένων και τη σύνταξη εγκυκλίων και εσωτερικών οδηγιών, ββ) την οργάνωση της παροχής εκπαίδευσης και συνεχούς επιμόρφωσης στο προσωπικό της Αρχής Προσφυγών και στα μέλη των Επιτροπών, γγ) την αναζήτηση, συλλογή, αξιολόγηση και τήρηση πληροφοριών σχετικά με την πολιτική, κοινωνική και οικονομική κατάσταση στις χώρες καταγωγής ή προηγούμενης συνήθους διαμονής των προσφευγόντων, σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Ασύλου και άλλες αρχές της χώρας ή άλλων χωρών, δδ) τη συμμετοχή στην επεξεργασία και ανάλυση των στατιστικών δεδομένων, σε συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης. β) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, με αρμοδιότητα: αα) τη γραμματειακή υποστήριξη του Διοικητικού Διευθυντή της Κεντρικής Διοικητικής Υπηρεσίας, ββ) τη γραμματειακή υποστήριξη των Επιτροπών Προσφυγών, γγ) το συντονισμό και τη μέριμνα για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Επιτροπών Προσφυγών, δδ) τη συλλογή, επεξεργασία και τήρηση στατιστικών δεδομένων, σε συνεργασία με το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, Εκπαίδευσης και Τεκμηρίωσης, εε) την οργάνωση και παρακολούθηση του συστήματος μηχανοργάνωσης της Αρχής Προσφυγών, στστ) την τήρηση του πρωτοκόλλου και του Αρχείου της Αρχής Προσφυγών, τη μέριμνα για την επικοινωνία και συνεργασία της Αρχής Προσφυγών, ιδίως με άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου και με ανεξάρτητες Αρχές, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών, ζζ) τη διεκπεραίωση των ζητημάτων επικοινωνίας, ενημέρωσης του κοινού και δημοσίων φορέων, ηη) τη διαχείριση των θεμάτων προσωπικού της Υπηρεσίας. γ) Οικονομικό Τμήμα, με αρμοδιότητα: αα) τη σύνταξη και εκτέλεση του προϋπολογισμού της Αρχής Προσφυγών, ββ) τη μέριμνα για την κατάρτιση και έγκριση των προμηθειών της Υπηρεσίας, καθώς και για τον χειρισμό θεμάτων που αφορούν τις αποδοχές, αποζημιώσεις και κάθε είδους αμοιβές του προσωπικού, τον ορισμό δημοσίων υπολόγων, την κατανομή, ανακατανομή και έλεγχο της κίνησης της παγίας προκαταβολής, καθώς και για κάθε άλλο σχετικό θέμα, γγ) την υλοποίηση δράσεων με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς ή άλλους πόρους, τη διερεύνηση, σύνταξη προτάσεων και την υποβολή σε αρμόδιες διαχειριστικές αρχές προγραμμάτων χρηματοδότησης στον τομέα αρμοδιότητας της Αρχής Προσφυγών και τη διαχείριση των προμηθειών υλικού, την ασφάλεια των κτιριακών εγκαταστάσεων, τη συντήρηση και την επισκευή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η Κεντρική Διοικητική Υπηρεσία της Αρχής Προσφυγών στελεχώνεται από δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι μετατάσσονται, μεταφέρονται ή αποσπώνται από υπηρεσίες του Δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα (άρθρο 2 του ν. 3861/2010, Α΄ 112) ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή από υπαλλήλους που προσλαμβάνονται ως μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η πλήρωση των θέσεων διενεργείται μετά από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος από τον Διοικητικό Διευθυντή της Υπηρεσίας. Οι μετατάξεις, μεταφορές και αποσπάσεις πραγματοποιούνται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη στελέχωσης της Αρχής Προσφυγών. Μετατάξεις προσωπικού που υπηρετεί σε καταργούμενες ή συγχωνευόμενες υπηρεσίες του Δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα (άρθρο 2 του ν. 3861/2010, Α΄ 112), Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. προς την Αρχή Προσφυγών διενεργούνται κατά προτεραιότητα. Η μετάταξη πραγματοποιείται σε κενή οργανική θέση και αν δεν υπάρχει κενή, με μεταφορά της θέσης του υπαλλήλου που μετατάσσεται, με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Διευθυντή της Υπηρεσίας. Η μετάταξη ενεργείται μετά από δημόσια πρόσκληση που απευθύνει ο Διοικητικός Διευθυντής της Υπηρεσίας, στην οποία προσδιορίζονται τα γενικά και ειδικά προσόντα, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των μετατασσομένων, χωρίς να απαιτείται εφαρμογή της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180). Η Υπηρεσία ενημερώνει, επί ποινή ακυρότητας της πράξης, την Επιτροπή της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α΄ 280) όπως ισχύει, καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τον αριθμό και τις ειδικότητες των θέσεων που καλύπτονται με μετάταξη. Η μετάταξη γίνεται με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει ο μετατασσόμενος και διατηρεί το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που τηρούσε πριν τη μετάταξη. Η μετάταξη γίνεται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), κατά παρέκκλιση 1204 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη. Οι αποσπάσεις διενεργούνται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, μετά από πρόταση του Διοικητικού Διευθυντή της Αρχής Προσφυγών, ο οποίος αξιολογεί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων και με την ίδια διαδικασία πραγματοποιείται παράταση των αποσπάσεων αυτών. Η απόσπαση μπορεί να διενεργείται και με αίτηση του υπαλλήλου, χωρίς να απαιτείται δημόσια πρόσκληση. Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι λαμβάνουν τις τακτικές αποδοχές της οργανικής τους θέσης. Οι εν λόγω αποδοχές βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου, της Υπηρεσίας ή του Φορέα στον οποίο ανήκει ο αποσπώμενος υπάλληλος. Σε περίπτωση που ο αποσπώμενος υπάλληλος δικαιούται επίδομα θέσης ευθύνης λόγω ανάληψης καθηκόντων προϊσταμένου στη θέση που αποσπάσθηκε, το συγκεκριμένο επίδομα θα καταβάλλεται από την Αρχή Προσφυγών. Η Αρχή Προσφυγών μπορεί να απασχολεί προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται στο ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το ν. 2527/1997 (Α΄ 206) και το Π.δ. 164/2004 (Α΄ 134). Για τη στελέχωση της Κεντρικής Διοικητικής Υπηρεσίας της Αρχής Προσφυγών συνιστώνται: α) 10 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού ή ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού, με πτυχίο Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Σπουδών, και 5 θέσεις κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού−Λογιστικού, οι οποίοι στελεχώνουν το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, Εκπαίδευσης και Τεκμηρίωσης, β) 4 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού, 5 θέσεις κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού−Λογιστικού, 1 θέση κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής και 2 θέση κατηγορίας ΤΕ Πληροφορικής, γ) 4 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού, 3 θέσεις κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού−Λογιστικού, 1 θέση κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού−Λογιστικού και 1 θέση κατηγορίας ΤΕ Πληροφορικής. Τα προσόντα του ειδικού επιστημονικού προσωπικού είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Π.δ. 50/2001 (Α΄ 39). Με απόφαση του Διοικητικού Διευθυντή της Αρχής Προσφυγών τοποθετείται το προσωπικό στην Υπηρεσία, λαμβανομένων υπόψη της προκήρυξης ή πρόσκλησης, των κείμενων διατάξεων, καθώς και των υφιστάμενων αναγκών της Αρχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η πλήρωση των θέσεων διενεργείται μετά από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Οι αποσπάσεις διενεργούνται με κοινή απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του συναρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, μετά από πρόταση του Διοικητικού Διευθυντή της Αρχής Προσφυγών, ο οποίος αξιολογεί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων. Με την ίδια διαδικασία χωρεί παράταση των αποσπάσεων αυτών. Για τις ανάγκες της Αρχής Προσφυγών μπορεί να συνάπτονται συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με διερμηνείς, κατά τις κείμενες διατάξεις, οι οποίοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και επιλέγονται από σχετικό κατάλογο που καταρτίζει η Κεντρική Διοικητική Υπηρεσία, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αρχής. Οι διερμηνείς αμείβονται, σύμφωνα με τους όρους σχετικής σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Η αμοιβή τους, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά πληρωμής για την εκτέλεση των ανωτέρω συμβάσεων ορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Οικονομικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Οικονομικών συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Επιλογής, στην οποία ανατίθεται η εξέταση των υποψηφιοτήτων και η επιλογή του Διοικητικού Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας της Αρχής Προσφυγών, καθώς και η εξέταση των υποψηφιοτήτων και η επιλογή των μελών των Επιτροπών Προσφυγών. Η Επιτροπή Επιλογής αποτελείται: α) από έναν Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη, και τον αναπληρωτή του ως Πρόεδρο, που ορίζονται με απόφαση του Συνηγόρου του Πολίτη, β) από έναν Σύμβουλο του ΑΣΕΠ και τον αναπληρωτή του ως μέλος, γ) από ένα μέλος του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού ΑΕΙ νομικών, πολιτικών, ανθρωπιστικών ή κοινωνικών επιστημών της χώρας ως μέλος και τον αναπληρωτή του με όμοια προσόντα, που υποδεικνύονται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 10 του παρόντος, καθορίζονται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, καθώς και τα κωλύματα των υποψηφίων για τη θέση του Διοικητικού Διευθυντή, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η παραλαβή, ο έλεγχος των αιτήσεων υποψηφιοτήτων ως προς την πλήρωση των τυπικών προσόντων (προεπιλογή), και ρυθμίζονται τα διαδικαστικά θέματα της διεξαγωγής της δημόσιας συνέντευξης των υποψηφίων από την Επιτροπή Επιλογής, κατά την οποία αξιολογούνται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, οι δεξιότητες και η προσωπικότητα των υποψηφίων. Με την ίδια απόφαση ανατίθεται στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) η οργάνωση και διεξαγωγή της ως άνω διαδικασίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 10 του παρόντος ρυθμίζονται τα διαδικαστικά θέματα οργάνωσης και διεξαγωγής της διαδικασίας εξέτασης των υποψηφιοτήτων και επιλογής των μελών των Επιτροπών Προσφυγών, καθορίζονται τα τυπικά και τα ουσιαστικά προσόντα και τα κωλύματα των υποψηφίων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι προϋποθέσεις για την τήρηση της μυστικότητας, του αδιάβλητου και της διαφάνειας της γραπτής διαγωνιστικής διαδικασίας, καθώς και η κλίμακα βαθμολόγησης, οι λεπτομέρειες και τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας που περιλαμβάνουν: α) την παραλαβή και τον έλεγχο των αιτήσεων υποψηφιοτήτων ως προς την πλήρωση των τυπικών προσόντων (προεπιλογή), β) γραπτό διαγωνισμό για τις ενότητες «Διεθνής Προστασία» και «Εφαρμογές Διοικητικού Δικαίου», ο οποίος θα διενεργείται υπό την ευθύνη της Επιτροπής Επιλογής σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), γ) δημόσια συνέντευξη από την Επιτροπή Επιλογής, κατά την οποία αξιολογούνται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, οι δεξιότητες και η προσωπικότητα των υποψηφίων. Η δημόσια συνέντευξη αποτελεί το τρίτο στάδιο της διαδικασίας επιλογής και δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι υποψήφιοι κατά σειρά επίδοσης, σε τριπλάσιο αριθμό του προκαθορισμένου αριθμού των ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1205 θέσεων των μελών των Επιτροπών Προσφυγών, εφόσον έχουν συγκεντρώσει τη βάση της βαθμολογίας, προστιθέμενων και των ισοβαθμησάντων με τον τελευταίο επιτυχόντα υποψήφιο. Η Επιτροπή Επιλογής συντάσσει τα θέματα και τις απαντήσεις του γραπτού διαγωνισμού. Η προκήρυξη του διαγωνισμού, η διεξαγωγή του και η βαθμολόγηση των γραπτών ανατίθενται με την ως άνω κοινή υπουργική απόφαση στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Η δαπάνη διεξαγωγής της διαδικασίας επιλογής του Διευθυντή και των μελών των Επιτροπών Προσφυγών, συμπεριλαμβανομένων και των διαγωνιστικών διαδικασιών, βαρύνει τον προϋπολογισμό της Αρχής Προσφυγών.

Άρθρο 6Προϋπολογισμός − Οικονομική Διαχείριση Προμήθειες − Στέγαση ΥπηρεσιώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Αρχή Προσφυγών έχει ίδιο προϋπολογισμό ως ειδικός φορέας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπου εγγράφονται οι πιστώσεις για την αντιμετώπιση των αναγκών λειτουργίας των υπηρεσιών και του προσωπικού της. Ειδικότερα, εγγράφονται πιστώσεις που αφορούν δαπάνες για: α) αποδοχές του προσωπικού που δεν μισθοδοτείται από τις υπηρεσίες από τις οποίες έχει αποσπαστεί, αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης, αμοιβές και αποζημιώσεις μελών των Επιτροπών Προσφυγών, αμοιβές υπηρεσιών διερμηνείας, εφόσον δεν καλύπτονται από άλλους πόρους, οδοιπορικά έξοδα και άλλες συναφείς αποζημιώσεις, β) αγορά, μίσθωση, επισκευή και συντήρηση κτηριακών εγκαταστάσεων και κάθε είδους υλικοτεχνικού εξοπλισμού, γ) λειτουργικά έξοδα, έξοδα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού και των μελών των Επιτροπών Προσφυγών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στον προϋπολογισμό της Αρχής Προσφυγών εγγράφονται πιστώσεις για κάθε άλλη δαπάνη, πέρα από όσες περιλαμβάνονται στην παράγραφο 1, που είναι αναγκαία για τη λειτουργία των υπηρεσιών της, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην Αρχή Προσφυγών συνιστάται πάγια προκαταβολή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η οικονομική διαχείριση της Αρχής Προσφυγών ασκείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της και οι δαπάνες πραγματοποιούνται, ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και εντέλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθμίζονται ειδικά θέματα διαχείρισης υλικού, χρημάτων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, εφόσον απαιτείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η Αρχή Προσφυγών δύναται να στεγάζεται σε κτίρια του Δημοσίου, φορέων του Δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων φορέων που παραχωρούνται χωρίς αντάλλαγμα ή σε ιδιωτικά κτίρια που μισθώνονται με δαπάνες του Δημοσίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η Αρχή Προσφυγών ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την έκδοση διαταγής εξουσιοδοτήσεως εθνικού διαβαθμισμένου υλικού για το προσωπικό και τα μέλη των Επιτροπών και ως υπεύθυνη διεύθυνση για θέματα ασφαλείας και εφαρμογής του Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας (ΕΚΑ) που αφορούν την Αρχή. Στην Αρχή λειτουργεί Υπαρχείο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Α. στο οποίο προΐσταται ο Διοικητικός Διευθυντής της Αρχής Προσφυγών.

Άρθρο 7Γενικές και εξουσιοδοτικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο προσωπικό της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών παρέχεται η αναγκαία εκπαίδευση από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες και άλλους αρμόδιους φορείς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με Προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών μπορεί και κατά τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος νόμου, να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία, την έδρα και τις επί μέρους αρμοδιότητες της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Ασύλου, να συγχωνεύονται ή να καταργούνται υφιστάμενες υπηρεσίες και να συνιστώνται νέες, να αυξάνονται ή να μειώνονται οι οργανικές θέσεις του προσωπικού ή να συνιστώνται νέες θέσεις και να ρυθμίζονται τα καθήκοντα του προσωπικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών, Εξωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ρυθμίζονται οι διαδικασίες υποδοχής αιτούντων διεθνή προστασία, οι διαδικασίες υποβολής και εξέτασης αιτημάτων διεθνούς προστασίας και αναγνώρισης του καθεστώτος του πρόσφυγα ή χορήγησης του καθεστώτος δικαιούχου επικουρικής προστασίας ή ανθρωπιστικού καθεστώτος και το περιεχόμενο των καθεστώτων αυτών. Με όμοιο διάταγμα ρυθμίζεται η διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων διεθνούς προστασίας ή προσφυγών που εκκρεμούν κατά την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών. Με Προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, καθώς και τις ειδικότερες προϋποθέσεις απασχόλησης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, των αιτούντων διεθνή προστασία και των δικαιούχων καθεστώτος παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, στους οποίους το καθεστώς αυτό έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Π.δ. 114/2010 (Α΄ 195), της παρ. 1 του άρθρου 8 του Π.δ. 61/1999 (Α΄ 63) ή της παρ. 4 του άρθρου 25 του ν. 1975/ 1991 (Α΄ 184).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης εκδίδεται Κανονισμός Λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου, μετά από πρόταση του Διευθυντή της, όπου ρυθμίζονται επί μέρους θέματα εσωτερικής διάρθρωσης και λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου. Με όμοια απόφαση εκδίδεται ο Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών όπου ρυθμίζονται επί μέρους θέματα εσωτερικής διάρθρωσης και λειτουρ1206 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) γίας της Αρχής. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται μετά από πρόταση επιτροπής αποτελούμενης από τον Διοικητικό Διευθυντή, τα μέλη της τριμελούς άμισθης επιτροπής της παρ. 6 του άρθρου 5 και τον προϊστάμενο του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης της Αρχής Προσφυγών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Κατά των αποφάσεων που απορρίπτουν αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας ή ανακαλούν το καθεστώς αυτό μπορεί να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Αρμόδια για τα θέματα του προσωπικού της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών, είναι τα υπηρεσιακά συμβούλια που είναι αρμόδια για τους πολιτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Ως αιρετά μέλη στα Συμβούλια αυτά, όταν εξετάζονται θέματα των υπαλλήλων των ανωτέρω υπηρεσιών, λαμβάνουν μέρος εκπρόσωποι των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών. Για θέματα που αφορούν στη διαδικασία και όλους γενικά τους όρους εκλογής των εκπροσώπων, ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 159 έως 162 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν, που αναφέρονται στους δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Με Προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Εξωτερικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ρυθμίζονται οι διαδικασίες καθορισμού του καθεστώτος του ανιθαγενούς, το περιεχόμενο του καθεστώτος αυτού, καθώς και οποιοδήποτε άλλο σχετικό ζήτημα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών, όπου τούτο απαιτείται, ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις υπαγωγής αλλοδαπών και ανιθαγενών σε καθεστώς προσωρινής προστασίας, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις παροχής νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις διαπίστωσης της ανηλικότητας αιτούντων διεθνή προστασία, καθώς και θέματα που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται ο τύπος, το περιεχόμενο και οι προδιαγραφές των αδειών διαμονής, οι οποίες θα χορηγούνται στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 παρ. 2 της από 28.4.1951 Σύμβασης της Γενεύης, η οποία κυρώθηκε με το ν.δ. 3989/1959 (Α΄ 201) και τροποποιήθηκε από το συναφές Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 31ης Ιανουαρίου 1967, του άρθρου 1 παρ. 2 περίπτωση ε΄ του παρόντος, του Κανονισμού ΕΚ 1030/2002 της 13ης Ιουνίου 2002 «Για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών» (EEL 157 της 15.6.2002) και το Παράρτημά του, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 380/2008 του Συμβουλίου της 29.4.2008 115/1 της 29.4.2008).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ορίζεται ο τύπος, το περιεχόμενο και οι προδιαγραφές του δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία, το οποίο αποτελεί προσωρινό τίτλο και με το οποίο εφοδιάζονται οι αιτούντες διεθνή προστασία, σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ. 1 στοιχείο δ΄.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου, καθορίζονται οι χώρες καταγωγής που χαρακτηρίζονται ασφαλείς για τους σκοπούς της εξέτασης αιτήσεων διεθνούς προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 57.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εξωτερικών και Οικονομικών καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την επανεγκατάσταση προσφύγων από τρίτες χώρες, στο πλαίσιο υλοποίησης συστάσεων και αποφάσεων και κάθε άλλης σχετικής πράξης των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και διεθνών οργανισμών.

Αθήνα, 2 Απριλίου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ν. Δ. ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 2 Απριλίου 2016
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
1252 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)