51 Α' 2016

ΝΟΜΟΣ 4375/2016

Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 80 - Μεταβατικές Διατάξεις
03 Απριλίου 2016

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 51
3 Απριλίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4375
Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 80Μεταβατικές ΔιατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αρμόδιου για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής, η οποία εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, πραγματοποιείται η έναρξη λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών, όπως συνιστάται με τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών, κατά την προηγούμενη παράγραφο, όπως συνιστάται με τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος, εξακολουθούν να ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ν. 3907/2011, όπως ίσχυαν κατά την δημοσίευση του παρόντος, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς των παραγράφων 2 έως 9 του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Οικονομικών και προκειμένου να εξεταστούν προσφυγές που εκκρεμούν και ιδίως όσες εξετάζονται κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, συστήνονται οι Επιτροπές Προσφυγών του άρθρου 3 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7), όπως ισχύει κατά τη δημοσίευση του παρόντος, υπό τη σύνθεση που είχαν μέχρι την 25η Σεπτεμβρίου 2015, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 9541 (Β΄ 2692/9.10.2014) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, υπό την επιφύλαξη της διαθεσιμότητας των Προέδρων και των μελών τους. Στην περίπτωση που Πρόεδρος ή τακτικό μέλος των Επιτροπών Προσφυγών του προηγούμενου εδαφίου ελλείπει για οποιονδήποτε λόγο, ορίζεται αυτοδικαίως στη θέση του, ο πρώτος κατά σειρά αναπληρωτής αυτού. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ελλείπει και ο αναπληρωτής Προέδρου ή τακτικού μέλους δύναται για την κάλυψη των κενών θέσεων να ορισθεί αναπληρωτής του από άλλη Επιτροπή ή να μειωθεί ο αριθμός των Επιτροπών με διατήρηση των τυχόν υπολειπόμενων Προέδρων ή μελών σε θέση αναπληρωτών των Επιτροπών που διατηρούνται. Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν συγκροτείται το σύνολο των προβλεπόμενων στην ανωτέρω απόφαση Επιτροπών, λειτουργούν όσες Επιτροπές από τις ανωτέρω δύναται να συγκροτηθούν και πάντως τουλάχιστον τρεις Επιτροπές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης τουλάχιστον τριών Επιτροπών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, μεταξύ των προέδρων και των μελών των Επιτροπών, καθώς και των αναπληρωτών τους, όπως αυτοί ορίζονται με την υπ’ αριθμ. 9541 (Β΄ 2692/9.10.2014) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που έχουν δηλώσει τη διαθεσιμότητά τους, διενεργείται κλήρωση για τη συγκρότηση τριμελών Επιτροπών, καθώς και για την ανάδειξη του Προέδρου κάθε Επιτροπής που συγκροτείται με τον τρόπο αυτόν. Η κλήρωση διενεργείται με ευθύνη του Διευθυντή και παρουσία όλων των μελών που δήλωσαν διαθεσιμότητα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η διάρκεια της θητείας των προέδρων και μελών των Επιτροπών των προηγουμένων παραγράφων λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2016 και δύναται να παραταθεί άπαξ με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Οι όροι αμοιβής και απασχόλησής τους προβλέπονται σε σχετική σύμβαση έργου που συνάπτουν με τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Σε περίπτωση έναρξης λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 1 του παρόντος οι σχετικές συμβάσεις λύονται αυτοδικαίως. Αρμοδιότητα των Επιτροπών και έργο των προέδρων και των μελών είναι η εξέταση των προσφυγών που εκκρεμούν έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Η έδρα των Επιτροπών και της γραμματείας ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού της Αρχής Προσφυγών που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 3907/2011, όπως ισχύει μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, μεταφέρονται αυτοδικαίως στην Αρχή Προσφυγών, όπως η υπηρεσία αυτή συνιστάται και διαρθρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, από την έναρξη λειτουργίας της. Αντιστοίχως μεταφέρεται αυτοδικαίως στην Αρχή Προσφυγών, από την έναρξη λειτουργίας της κατά τις διατάξεις του παρόντος, το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτή κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, με οποιαδήποτε σχέση είτε με μετάταξη είτε με απόσπαση από υπηρεσίες του Δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα (άρθρο 2 του ν. 3861/2010) ή Ν.Π.Δ.Δ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Για το μεταβατικό στάδιο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, τοποθετείται ως διευθυντής της Αρχής Προσφυγών, υπάλληλος της Αρχής Προσφυγών ή άλλος υπάλληλος του Δημοσίου με απόσπαση, του ευρύτερου δημόσιου τομέα (άρθρο 2 του ν. 3861/2010, Α΄ 112) ή Ν.Π.Δ.Δ., κατά προτίμηση με διοικητική εμπειρία, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Έως την ανάληψη των σχετικών αρμοδιοτήτων από την Αρχή Προσφυγών, με μέριμνα της Υπηρεσίας Ασύλου, παρέχονται οι απαραίτητες υπηρεσίες διερμηνείας για τις διαδικασίες ενώπιον της Αρχής Προσφυγών. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1249 Ομοίως, παρέχονται από την Υπηρεσία Ασύλου οι εξουσιοδοτήσεις στο προσωπικό της Αρχής Προσφυγών και τα μέλη των Επιτροπών για την πρόσβαση στο σύστημα «Police on Line» της Ελληνικής Αστυνομίας για τις ανάγκες διεκπεραίωσης των διαδικασιών ενώπιον της Αρχής Προσφυγών. Για τον ως άνω σκοπό, η Υπηρεσία Ασύλου ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την έκδοση διαταγής εξουσιοδοτήσεως εθνικού διαβαθμισμένου υλικού, για το προσωπικό της Αρχής Προσφυγών και ως υπεύθυνη διεύθυνση για θέματα ασφαλείας, εφαρμογής του Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας (Ε.Κ.Α.) που αφορούν την Αρχή Προσφυγών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στον προϋπολογισμό της Αρχής Προσφυγών του έτους 2016, εγγράφεται ποσό 833.300 ευρώ το οποίο μεταφέρεται από τους αντίστοιχους ΚΑΕ της Υπηρεσίας Ασύλου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Κατά την πρώτη εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 5 του παρόντος για την επιλογή του Διευθυντή και των μελών των Επιτροπών Προσφυγών της Αρχής Προσφυγών, η δαπάνη διεξαγωγής της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων και των διαγωνιστικών διαδικασιών βαρύνει τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Ασύλου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μπορεί να καθορίζεται η χρήση των υφιστάμενων χώρων προσωρινής φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών είτε ως Ειδικών Χώρων Παραμονής Αλλοδαπών (ΕΧΠΑ) του άρθρου 81 του ν. 3386/2005 είτε ως εγκαταστάσεων του άρθρου 31 του ν. 3907/2011 είτε ως εγκαταστάσεων των περιφερειακών υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικά με τη λειτουργία αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Το σύνολο των εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης που συνίσταται με τον παρόντα νόμο, από την έναρξη λειτουργίας της, σύμφωνα με την παράγραφο 16.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης υπεισέρχεται αυτοδικαίως στις εκκρεμείς συμβάσεις που έχει συνάψει η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, στη θέση της τελευταίας, την οποία διαδέχεται ως προς όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις, από την έναρξη λειτουργίας της, σύμφωνα με την παράγραφο 16.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Τυχόν εκκρεμή προγράμματα χρηματοδότησης ή προμηθειών από εσωτερικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους και κάθε άλλους πόρους, των οποίων δικαιούχος και εκτελεστής είναι η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, εκτελούνται από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, από την έναρξη λειτουργίας της, σύμφωνα με την παράγραφο 17.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής ή Κέντρα Πρώτης Υποδοχής ή Κινητές Μονάδες, από την έναρξη λειτουργίας της, σύμφωνα με την παράγραφο 16, νοείται η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, και οι αντίστοιχες περιφερειακές της υπηρεσίες, όπως συνιστώνται με τον παρόντα νόμο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Το σύνολο των οργανικών θέσεων του προσωπικού της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, μεταφέρονται αυτοδικαίως στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, από την έναρξη λειτουργίας της, σύμφωνα με την παράγραφο 16. Αντιστοίχως, μεταφέρεται αυτοδικαίως στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, το σύνολο του προσωπικού που υπηρετεί στην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, με οποιαδήποτε σχέση είτε με μετάταξη είτε με απόσπαση ή διάθεση, από υπηρεσίες του Δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα (άρθρο 2 του ν. 3861/2010) ή Ν.Π.Δ.Δ., κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία εκδίδεται εντός ενός μήνα, από την έναρξη ισχύος του παρόντος πραγματοποιείται η έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Με την ίδια απόφαση καταργείται η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Όλες οι αποφάσεις κανονιστικού χαρακτήρα και τα προεδρικά διατάγματα κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3907/2011, οι οποίες ρυθμίζουν τη λειτουργία της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, εφαρμόζονται αναλογικά για τη λειτουργία της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, έως την έκδοση των αποφάσεων και διαταγμάτων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

Αιτήσεις διεθνούς προστασίας που έχουν υποβληθεί πριν από την 7η Ιουνίου 2013 εξετάζονται από τις αρχές και σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο Π.δ. 114/2010, όπως ισχύει. Αιτήσεις διεθνούς προστασίας που υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές του Μέρους Γ΄ του παρόντος χωρίς να έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί προγενέστερης αίτησης που εκκρεμεί ενώπιον των αρμόδιων αρχών του Π.δ. 114/2010 θεωρούνται συμπληρωματικό στοιχείο της αρχικής αίτησης και εξετάζονται από τις αρχές και με τη διαδικασία του Π.δ. 114/2010.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

Μεταγενέστερες αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μετά την 7η Ιουνίου 2013, εξετάζονται από τις αρχές που προβλέπονται στο Μέρος Γ΄ του παρόντος και σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20

Αιτήσεις ανανέωσης άδειας διαμονής, έκδοσης άλλων νομιμοποιητικών ή ταξιδιωτικών εγγράφων, διατήρησης της οικογενειακής ενότητας, και οικογενειακής επανένωσης δικαιούχων διεθνούς προστασίας, των οποίων το καθεστώς αναγνωρίστηκε από τις αρχές που προβλέπονται στο Π.δ. 114/2010 εξετάζονται και διεκπεραιώνονται από τις αρχές αυτές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21

Από την έναρξη ισχύος του Μέρους Γ΄ του παρόντος, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας παραδίδουν αμελλητί στις αρμόδιες Αρχές Απόφασης του Μέρους Γ΄ του παρόντος τους φακέλους των αιτούντων που υποβάλλουν μεταγενέστερες αιτήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 19.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 22

Από την 1.9.2016 παύουν οι αρμοδιότητες του Τμήματος προστασίας Ευπαθών Ομάδων, Προσφύγων – Αιτούντων Άσυλο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που προβλέπονται στις περιπτώσεις αβ΄ έως αε΄ της παρ. 3 του άρθρου 38 του Π.δ. 113/ 2014 (Α΄ 180), ως προς το σκέλος τους που αφορά προγράμματα κοινωνικής προστασίας αιτούντων άσυλο, δικαιούχων διεθνούς προστασίας, καθώς και ασυνόδευτων ανηλίκων, οι οποίες ασκούνται εφεξής από τα αρμόδια τμήματα της Διεύθυνσης Υποδοχής της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 23

Η εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων με αντικείμενο θέματα αρμοδιοτήτων του Τμήματος Προστασίας Ευπαθών Ομάδων, Προσφύγων – Αιτούντων Άσυλο, των οποίων η μεταφορά ρυθμίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 27, του παρόντος νόμου, σε συνδυασμό με την προηγούμενη 1250 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) παράγραφο του παρόντος άρθρου, ολοκληρώνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Kοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, ρυθμίζεται η μεταφορά και εγγραφή των πιστώσεων, η αναμόρφωση του προϋπολογισμού των Υπουργείων και κάθε σχετικό ζήτημα για την εφαρμογή του άρθρου 27, παράγραφος 3, καθώς και των συναφών μεταβατικών διατάξεων του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 24

Οι υπηρετούντες υπάλληλοι στο Τμήμα Προστασίας Ευπαθών Ομάδων, Προσφύγων – Αιτούντων Άσυλο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με κύριες αρμοδιότητες τις περιγραφόμενες στην παράγραφο 1 αποσπώνται υποχρεωτικά από 1.9.2016, για δύο (2) έτη κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και χωρίς γνώμη των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων στη Διεύθυνση Υποδοχής της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, διατηρώντας το βαθμό τον οποίο κατείχαν στην προηγούμενη θέση τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 25

Από 1.1.2017, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής Πολιτικής, ασκεί τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της παραγράφου 4 του άρθρου 28 του παρόντος νόμου, για την Υπηρεσία Ασύλου, Αρχή Προσφυγών και την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 26

Η κατά παρέκκλιση διαδικασία του άρθρου 60 παράγραφος 4 εφαρμόζεται από τη δημοσίευση του παρόντος. Η διάρκεια ισχύος της δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των έξι (6) μηνών και μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για χρονικό διάστημα επιπλέον τριών (3) μηνών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 27

Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι προσφυγές κατά των αποφάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου, που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, εξετάζονται κατ’ εξαίρεση από τις Επιτροπές Προσφυγών του άρθρου 26 του Π.δ. 114/2010 (Α΄ 195), όπως ισχύει, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση αυτή, στις Επιτροπές Προσφυγών του προηγούμενου εδαφίου, διατίθεται προσωπικό της Αρχής Προσφυγών για γραμματειακή υποστήριξη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 28

Μέχρι να καταστεί δυνατή η πλήρης μηχανογραφική υποστήριξη των διαδικασιών του άρθρου 60 παράγραφος 4, ως αριθμός πρωτοκόλλου των εγγράφων που συντάσσονται στο πλαίσιο των διαδικασιών αυτών και για την επεξεργασία των αιτήσεων διεθνούς προστασίας λογίζεται ο αριθμός ατομικού φακέλου του αιτούντος διεθνή προστασία, όπως αυτός αποδίδεται από την Υπηρεσία Ασύλου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 29

Έως 31 Δεκεμβρίου 2016 καθήκοντα γενικής οικονομικής διεύθυνσης για τον τακτικό προϋπολογισμό του ειδικού φορέα «Υπηρεσία Ασύλου», της Αρχής Προσφυγών και της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης ασκεί η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του πρώην Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 30

Το άρθρο 96 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), καθώς και οι διαδικασίες χρηματοδότησης δαπανών που αναλαμβάνονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξακολουθούν να ισχύουν.

Αθήνα, 2 Απριλίου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ν. Δ. ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 2 Απριλίου 2016
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
1252 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)